Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2003 Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 12000

Historické adresy

10.12.1998 - 6.8.2003 Praha 2, Římská 45
2.3.1993 - 10.12.1998 Praha 2, Blanická 13
11.11.1992 - 2.3.1993 Brno, Za divadlem 2

Adresa z obchodního rejstříku

od 21.10.2002 Praha 2, Římská 45, PSČ 12000

46973451

DIČ

od 1.1.2006

CZ46973451

Datová schránka

3ncedf2

Historické názvy

11.11.1992 - 6.8.2003

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2742

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.6.2017

283 392 000 Kč

Historické jmění

25.7.2012 - 5.6.2017

277 488 000 Kč

20.7.2011 - 25.7.2012

271 584 000 Kč

10.8.2010 - 20.7.2011

268 632 000 Kč

27.10.2009 - 10.8.2010

256 824 000 Kč

27.7.2007 - 27.10.2009

247 968 000 Kč

27.7.2006 - 27.7.2007

242 064 000 Kč

2.9.2002 - 27.7.2006

236 160 000 Kč

15.11.1999 - 2.9.2002

295 200 000 Kč

8.12.1998 - 15.11.1999

222 000 000 Kč

29.5.1996 - 8.12.1998

176 115 000 Kč

19.12.1995 - 29.5.1996

175 000 000 Kč

24.5.1995 - 19.12.1995

41 000 000 Kč

24.5.1995 - 24.5.1995

31 000 000 Kč

11.11.1992 - 24.5.1995

21 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

3012680 / 0300

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 394) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. června 2017 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 5.904.000,- Kč (pě Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 5.904.000,- Kč (pě...t milionů devět set čtyři tisíce korun českých), tj. z 277.488.000,- Kč (dvě stě sedmdesát sedm miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) na 283.392.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čistého zisku ve výši 5.904.000,- Kč (pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2016 v Rozvaze k 31.12.2016 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka VII. - Zisk běžného účetního období. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 94,- Kč (devadesát čtyři koruny české), se zvyšuje o 2,- Kč (dvě koruny české) na částku 96,- Kč (devadesát šest korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. srpna 2015 : Valná hromada tímto, v souladu s §§ 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za pod Valná hromada tímto, v souladu s §§ 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za pod...mínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,-Kč (padesát milionů sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,-Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 3.6.2020 (třetího června roku dva tisíce dvacet). zobrazit více skrýt více
  • 27. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 27. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 10. června 2014 : Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podm Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podm...ínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč (padesát milionů jedno sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,- Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci (strategickému investorovi). Akcie mohou být upsány pouze tak, že celé emisní ážio a alespoň 30 % (třicet procent) nominální hodnoty upsaných akcií musí být splaceny nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií; zbývající část nominální hodnoty upsaných akcií musí být splacena nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4. 2015 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce patnáct). zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 2008 : Pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku. Valná hromada uděluje představenstvu pověření, aby za podmínek určených obchodním zákon Pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku. Valná hromada uděluje představenstvu pověření, aby za podmínek určených obchodním zákon...íkem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nejvýše o jednu třetinu dosavadního základního kapitálu tj. maximálně o 82.656.000,- Kč, a to upisováním kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 84,- Kč, vydaných na jméno v zaknihované podobě. Určením emisního kursu akcií je pověřeno představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrované a jejich převod bude možný jen se souhlasem představenstva. Emisní kurs lze splácet i nepeněžitými vklady. V takovém případě o ocenění nepěněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, rozhodne představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. Pověření valná hromada představenstvu uděluje na dobu pěti let, tj. nejdéle do 1.6.2013. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. března 2002 - 2. září 2002 : Valná hormada1. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti podle § 211obchodního zákoníku:a) důvodem snížení je úhrada ztráty vzniklé v uplynulém obdobízejména z transakce s... Moravia Bankou, a.s., částka odpovídajícísnížení základního kapitálu bude použita ke krytí ztráty,b) rozsah snížení činí 59.040.000,- Kčc) snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akciíze 100,-Kč na 80,- Kč, tj. snížením jmenovité hodnoty každéakcie o 20,-Kč2. ukládá představenstvu, aby v souladu s příslušnýmiustanoveními obchodního zákoníku podalo návrh na zápis sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a po jeho zápisu doobchodního rejstříku pak dalo příkaz Středisku cenných papírů kzápisu nové jmenovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
  • 28. května 1997 - 15. listopadu 1999 : Mimořádná valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s. konaná dne 22.ledna 1997 v souladu s § 202 a následujícímiobchodního zákoníku a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny,a.s... . po projednání se usnáší o zvýšení základního jmění takto:1. Základní jmění se zvyšuje o částku 45.885.000,-- Kč.Upisování nad výši 45.885.000,-- Kč je možné, o jeho ukončenírozhodne představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s..2. Jmenovitá hodnota nově imitovaných akcií je 100.000,-- Kč vmnožství 450 kusů a 5.000,--Kč v množství 177 kusů. Upisovanéakcie budou mít formu ,,na jméno", druh ,,kmenové" a vydány v,,listinné" podobě.3. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat nověemitované akcie v rozsahu jejich podílu na základním jměníspolečnosti. Místem upisování je sídlo společnosti v Praze ana všech pobočkách Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Termínpřednostního práva na úpis je 15 dnů od zapsání zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, po této lhůtě budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií.4. Emisní kurs pro upisovatele s přednostním právem se stanovína 130% nominální hodnoty akcie a pro ostatní upisovatelečiní 140% nominální hodnoty akcie.5. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jménovité hodnoty aemisní ážio, a to v den upsání, zbývající část tj. 70%jmenovité hodnoty v termínu do 30 dnů ode dne upsání na účetHasičské vzájemné pojšťovny, a.s., číslo 3012680/5100 vedenýu Investiční a Poštovní banky, a.s. Praha. zobrazit více skrýt více
  • 11. listopadu 1992 - 25. ledna 1996 : Společnost se zahraniční majetkovou účastí.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů