Trendy

652 618 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 574 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

871 717 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2013 Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

Historické adresy

18.7.2012 - 6.8.2013 Jihlava, Pávovská 3104/15a, PSČ 58601
21.1.2005 - 18.7.2012 Polná, Na Podhoře 185, PSČ 58813
25.5.1994 - 21.1.2005 Polná, Podhora 185, PSČ 58813
18.11.1992 - 25.5.1994 Jihlava, Tolstého 2

46982086

DIČ

od 1.1.1993

CZ46982086

Datová schránka

5xrf7f4

Historické názvy

18.11.1992 - 13.4.2005

SAPELI spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 8248

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.4.2013

400 000 000 Kč

Historické jmění

8.1.2013 - 20.4.2013

200 000 000 Kč

13.4.2005 - 8.1.2013

300 000 000 Kč

19.6.1998 - 13.4.2005

30 000 000 Kč

28.7.1995 - 19.6.1998

2 100 000 Kč

25.5.1994 - 28.7.1995

102 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 4649940257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.4.2007 - 1.9.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Radlická 3201/14, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. května 2017 : Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení pís Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení pís...emné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akcie převést. Dozorčí rada je povinna udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout v případě, že třetí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převésta) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnostib) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, s vyjímkou právnických osob s majetkovou účastí Společnostic) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost. V případě, že dozorčí rada udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas dozorčí rady s tímto převodem bude doručen. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. července 2014 : S jednotlivými druhy akcií jsou spojená práva a povinnosti vyplývající ze stanov společnosti, které jsou založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku.
 • 4. května 2006 : Společnost SAPELI, a.s., se sídlem Polná, Na Podhoře 185, PSČ 588 13, IČ: 46982086 převzala jmění zaniklé společnosti DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s. se sídlem Vyšší Brod 166, PSČ 382 73 Společnost SAPELI, a.s., se sídlem Polná, Na Podhoře 185, PSČ 588 13, IČ: 46982086 převzala jmění zaniklé společnosti DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s. se sídlem Vyšší Brod 166, PSČ 382 73..., IČ: 25191586. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2005 : Společnost SAPELI, spol. s r.o., která byla vedena v obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 8248změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 26. května 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 13. dubna 2005 - 26. května 2017 : Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést na třetíosobu jen tehdy, jestliže předtím budou nabídnuty k odkoupeníostatním akcionářům Společnosti (předkupní právo akcionářů)a...  tato nabídka nebude ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení písemnénabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatnímiakcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsouostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresubydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídkuučinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat početa druh akcií, cenu, za kterou akcionář akcie k odkoupení ostatnímakcionářům nabízí a přiměřený termín pro uhrazení ceny akciínabízených k odprodeji. Pokud ostatní akcionáři projeví zájemo koupi nabízených akcií, avšak nikoli za podmínek v nabídceuvedených, mohou se dohodnout na podmínkách jiných. V případě, žepřijetí nabídky ostatních akcionářů současně neobsahuje potvrzenívšech podmínek v nabídce uvedených nebo nebude-li o těchtopodmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, má se zato, že nabídka není využita. Pokud se ostatní akcionáři ve lhůtěpro přijetí nabídky písemně nevyjádří akcionáři, který nabídkuučinil, má se rovněž za to, že nabídka není přijata.Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie vestanovené lhůtě podle bodu 3 tohoto článku Stanov, je akcionářoprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za minimálně stejnýchpodmínek, jaké obsahovala nabídka ostatním akcionářům Společnostipodle bodu 3 tohoto článku Stanov. K tomuto převodu je nutnýsouhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnouto udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádostiakcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádosto udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobněna adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno,příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebofirma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akciepřevést. K žádosti musí být přiloženy listiny prokazující, žeakcionář splnil povinnost učinit nabídku k předkupnímu právu naakcie podle bodu 3 tohoto článku Stanov a že tato nabídka nebylave stanovené lhůtě ostatními akcionáři využita.Představenstvo je povinno udělení souhlasu k převodu akcií natřetí osobu odmítnout, jestližea) akcionář nedoložil k žádosti listiny prokazující, že splnilnabídku na předkupní právo na akcie ostatních akcionářůb) třebí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převéstba) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikáníSpolečnostibb) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárníhoči jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobnýmpředmětem podnikáníbc) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškoditstávající akcionáře nebo SpolečnostV případě, že představenstvo udělí souhlas k převodu akcií natřetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetíosobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy musouhlas představenstva s tímto převodem bude doručen.Jestliže představenstvo souhlas k převodu akcií na třetí osobuv souladu s bodem 4 tohoto článku neudělí, je společnost povinnana žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za podmínek ustanovení §156 odst. 4 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2012 - 8. ledna 2013 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 10.07.2012 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení základního kapitálu: Skutečnost,že Společnost dle § 156 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obc... hodní zákoník (dále jen obchodní zákoník) nabyla vlastní akcie, a to 50 (padesát) kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a 50 (padesát) kusů nekótovaných prioritních listinných akcií na jméno s číselným označení A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) – dále jen „Předmětné akcie“.Společnost nehodlá Předmětné akcie zcizit a je tedy povinna ke snížení základního kapitálu použít především tyto Předmětné akcie. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 100 000 000,-Kč (jedno sto milionů korun českých).Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Společnost SAPELI, a.s. sníží základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku Společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde ke zničení těchto vlastních akcií podle ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že Společnost v souladu s účetními předpisy zaúčtuje toto snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2010 - 2. července 2012 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09.08.2010, čj. 1 Cm 218/2010-38, které nabylo právní moci dne byli Ing. Jaroslav Vrtal a Ing. Božena Dvořáková jmenováni jako členové př... edstavenstva na dobu než valná hromada společnosti jmenuje nové členy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2005 - 13. dubna 2005 : Společnost SAPELI spol. s r.o. změnila právní formu na akciovouspolečnost SAPELI, a.s., která bude dále zapsána v obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 432... 3. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1992 - 28. července 1995 : Způsob zastupování:Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
 • 18. listopadu 1992 - 28. července 1995 : Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným.
 • 18. listopadu 1992 - 25. května 1994 : Výše vkladů společníků:Ing. Jaroslav Vrtal, Jihlava, Za prachárnou 25, výše vkladu Kčs34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-.Ing. Jan Dokulil, Jihlava, Helenínská 43, výše vkladu Kčs34.00... 0,-, splaceno Kčs 34.000,-.Jindřich Procházka, Šumperk, Čajkovského 42, výše vkladu Kčs34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1992 - 25. května 1994 : Základní jmění Kčs 102.000,-, splaceno Kčs 102.000,-.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů