Základní údaje

Sídlo

od 10.12.2008 Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041

Historické adresy

28.5.2004 - 10.12.2008 Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14062
2.2.2004 - 28.5.2004 Praha 4, Na Strži 1676/63, PSČ 14062
17.11.1997 - 2.2.2004 Praha 1, Malé náměstí 11, PSČ 11000
31.1.1995 - 17.11.1997 Praha 1, Na Příkopě 6, PSČ 11000
28.7.1993 - 31.1.1995 Praha 1, Krocínova ul. 1, PSČ 11000
31.12.1992 - 28.7.1993 Praha 1, Betlémské nám. 1, PSČ 11000

47116129

DIČ

od 1.2.1995

CZ47116129

Datum vzniku

31. prosince 1992

Datová schránka

iqmfrp8

Historické názvy

31.1.1995 - 1.9.2004

První městská banka,a.s.

31.12.1992 - 31.1.1995

ROYAL BANKA CS,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1834

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2005

769 004 327,50 Kč Kč

Historické jmění

21.3.2001 - 14.11.2005

500 020 927,50 Kč Kč

16.10.2000 - 21.3.2001

626 539 191 Kč

16.8.2000 - 16.10.2000

276 568 671 Kč

31.3.1999 - 16.8.2000

850 140 000 Kč

21.3.1995 - 31.3.1999

612 000 000 Kč

31.1.1995 - 21.3.1995

509 000 000 Kč

28.7.1993 - 31.1.1995

300 000 000 Kč

31.12.1992 - 28.7.1993

250 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 22.2.2014

CZ6360000000000123001230

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. srpna 2014 - 11. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 28. srpna 2014 - 11. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 2. listopadu 2005 - 14. listopadu 2005 : Usnesením mimořádné valné hromady PPF banky a.s. (dále jen "společnost") ze dne 17.10.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti.Základní kapitál společnosti se... zvyšuje ze stávající výše 500.020.927,50 Kč o částku ve výši 268.983.400 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 769.004.327,50 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem 384.262 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 700 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním doposud vydaným akciím společnosti.Emisní kurs jedné nové akcie činí 1771 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné nově upisované akcie, která činí 700 Kč a výše emisního ážia, která činí 1071 Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť se všechny oprávněné osoby v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzdaly svého přednostního práva na úpis nových akcií. Všechny nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými budou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 17.10.2005, přičemž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat nové akcie. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií) bude činit dva týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, zaslaném všem předem určeným zájemcům do 2 pracovních dnů po konání mimořádné valné hromady společnosti, a to na adresu těchto osob, uvedenou ve výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jím pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit.Nové akcie mohou oprávněné osoby upisovat v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, v právním odboru, 22. patro, místnost č. 22.50, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Upisovatel je povinem splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti, číslo 2203075001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1997 - 14. července 2005 : Upsané základní jmění společnosti bylo splaceno kedni 3.2.1995
 • 21. března 1995 - 14. července 2005 : Způsob založení:Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelůze dne 3.12.1992 pod obchodním jménem Royal ban... ka CS,a.s.Valná hromada z 14.12.1994 rozhodla o změně obchodního jmé-na, sídla společnosti a jednorázovém navýšení základníhojmění včetně sloučení se Společností pro založení Prvníměstské banky a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 1995 - 14. července 2005 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 61 200 ks akciíve jmenovité hodnotě 10 000 Kč,vložených do hromadnýchakcií po 100 ks.
 • 21. března 1995 - 14. července 2005 : Společnost je právním nástupcem vymazané Společnosti prozaložení První městské banky a.s.IČ: 60194057.Společnost by-la vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku.
 • 31. ledna 2001 - 21. března 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 osnížení základního jmění:Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromadykonané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2... 000 snížení základníhojmění společnosti.1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané vúčetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kčbude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena zvlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitímrezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základníhojmění o 126.518.263,50 Kč.2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.539.191,-Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč.3. Způsob provedení snížení základního jmění:- snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj.snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kčna částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnotyakcie o částku 658,50 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2000 - 31. ledna 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 osnížení základního jmění:Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromadykonané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2... 000 snížení základníhojmění společnosti.1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané vúčetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kčbude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena zvlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitímrezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základníhojmění o 126.518.263,50 Kč.2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.439.191,-Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč.3. Způsob provedení snížení základního jmění:- snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj.snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kčna částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnotyakcie o částku 658,50 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 16. října 2000 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti vsouladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999.1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potř... ebasplnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu §4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů.Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií.2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad tuto částku do částky553.137.342,- Kč.3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno,každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč.4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti,a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti.Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostníprávo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnechvždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tatolhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostnímprávu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohotousnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterýmpočíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie.5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídájmenovité hodnotě jedné akcie.6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba,která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnousmlouvou s úředně ověřenými podpisy.7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akciína účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s..Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jímupsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení oukončení úpisu.8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2000 - 16. srpna 2000 : Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti vsouladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999.1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vy... kázané vúčetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinostbanky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2zákona č.21/1992 Sb., o bankách.2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,-Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč.3. Způsob provedení snížení základního jmění:a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uloženéspolečnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií vpočtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, kteréjsou v majetku společnostib) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnotyvšech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,-Kč tj. o 6.739,- Kč.Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti.1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřebasplnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu §4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů.Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií.2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad tuto částku do částky553.137.342,- Kč.3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno,každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč.4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti,a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti.Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostníprávo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnechvždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tatolhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostnímprávu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohotousnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterýmpočíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie.5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídájmenovité hodnotě jedné akcie.6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba,která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnousmlouvou s úředně ověřenými podpisy.7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akciína účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s..Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jímupsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení oukončení úpisu.8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 1. srpna 2000 : Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti vsouladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999.1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vy... kázané vúčetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinostbanky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2zákona č.21/1992 Sb., o bankách.2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,-Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč.3. Způsob provedení snížení základního jmění:a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uloženéspolečnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií vpočtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, kteréjsou v majetku společnostib) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnotyvšech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,-Kč tj. o 6.739,- Kč.Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti.1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřebasplnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu §4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů.Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií.2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad tuto částku 553.137.342,- Kč.3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno,každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč.4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti,a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti.Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostníprávo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnechvždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tatolhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostnímprávu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohotousnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterýmpočíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie.5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídájmenovité hodnotě jedné akcie.6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba,která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnousmlouvou s úředně ověřenými podpisy.7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akciína účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s..Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jímupsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení oukončení úpisu.8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 1999 - 31. března 1999 : Základní jmění společnosti se zvyšuje minimálně o 214.240.000,-Kč a maximálně o 319.810.000,- Kč. Zvýšení bude provedenovydáním nejméně 21.424 kusů, maximálně 31981 kusů novýchzakn... ihovaných akcií na jméno, každé z nich o nominální hodnotě10.000,- Kč, přičemž upisování nad maximální výši navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti je nepřípustné. Nově vydanéakcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimispojena všechna práva podle stanov. Akcie budou upsány bezveřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři, přičemžvýše emisního kursu nově vydaných akcií je rovna jejichnominální hodnotě. Přednostní právo na úpis akcií bez emisníhoážia mohou akcionáři využít v rozsahu jejich podílu na základnímjmění společnosti v pracovních dnech po dobu 14 dnů vždy v doběod 9.00 - 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje třetím dnempo nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního souduPraze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Jmenovitá hodnotaakcií bude po jejich účinném upsání akcionáři placena do desetidnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti č.293610020/6000. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 1995 - 21. března 1995 : Společnost je právním nástupcem vymazané společnosti Prvníměstská banka, a.s.IČ:60194057.Společnost byla vymazána bezlikvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku.
 • 31. ledna 1995 - 21. března 1995 : Praha 4
 • 31. ledna 1995 - 21. března 1995 : Způsob založení:společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvyze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelůze dne 3.12.1992 pod názvem ROYAL BANKA CS,a.s.... ,jimiž jsou:a)AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1b)CONTEX,spol.s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Královéc)Pavel Kryzl-"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-LichtingConversions,Inc-ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budě-joviced)Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.U Rakovky 849 zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : Obchodní jméno v jazyce německém:ROYAL BANKA CS,Aktiengesellschaft,
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : e) DSD,spol. s r.o.,Náplavní 5,Praha 2f) EKOPLYN,družstvo,Staniční 19,Bratislavag) EKOPROJEKT PRAHA,a.s.,Na Neklance 21,Praha 5h) FEREX,spol. s r.o.,Masarykova 31,Brnoi) Ing.Mirosl... av Štefan- "ISTA",U lesa 156,Nové Jirnyj) KALIŠ A KRÁTKORUKÝ,spol. s r.o.,Milady Horákové 109,Praha 6k) Josef Lohman -KVĚT,Ovocnářská 456,Praha 5l) MARTIA,spol. s r.o.,MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA,KrálovaVýšina 7 Ústí nad Labemm) ing.Luděk Nesiba,Dobšice 321,Znojmo zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : Obchodní jméno v jazyce slovenském:ROYAL BANKA CS,akciová spoločnosť,
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : Obchodní jméno v jazyce anglickém:ROYAL BANKA CS,join stock Co.,
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : n) PEGAS,a.s.Dukelská 135,Znojmoo) PRAGENT,a.s.,Washingtonova 17,Praha 1p) REI TRADING,spol. s r.o.,Ječná 3,Brnoq) SEDBA,a.s.Jankovcova 18,Praha 7r) TIPA,a.s.U Obůrky 5.Třebíčs) TO... PGAS INTERNATIONAL,a.s.Axmanova 168,Praha 9t) UNISTAV,a.s.,Antonínská 30,Brnou) XAVER,a.s.,Staroměstské nám. 25,Praha 1 zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 21. března 1995 : Obchodní jméno v jazyce francouzském:ROYAL BANK CS,société anonyme,
 • 31. prosince 1992 - 31. ledna 1995 : Způsob založení:společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy zedne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne3.12.1992 zakladateli,jimiž jsou:a) AGOR... A,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1b) CONTEX,spol. s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Královéc) Pavel Kryzl -"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-LichtingConversions,Inc -ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budějoviced) Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.,U Rakovky 849Praha 4 zobrazit více skrýt více
 • 28. července 1993 - 7. června 1994 : Základní jmění: 300 000 000,-Kčakcie:300 000 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,-Kč znějícína jméno , vložených do hromadných akcií po 1 000 kusech.
 • 31. prosince 1992 - 28. července 1993 : Základní jmění:250 000 000,-Kčszákladní jmění je rozvrženo na 250 000 ks akcií na jméno o jmeno-vité hodnotě 1 000,-Kčs složených do hromadných akcií po tisícikusech.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů