3 643 443 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

17 883 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 596 101 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

26.9.2001 - 1.11.2010 Rudná, Pod Můstkem 884, PSČ 25219
16.6.2000 - 26.9.2001 Rudná u Prahy, Pod můstkem 884
8.1.1993 - 16.6.2000 Praha 1, Jungmannovo nám. 8

47116277

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2010

CZ47116277

Datum vzniku

8. ledna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2010

Historické názvy

5.5.2008 - 1.11.2010

SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, a.s.

3.12.1993 - 5.5.2008

RAAB KARCHER STAVIVA, a.s.

8.1.1993 - 3.12.1993

STAVIVA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1849

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.1.1999 - 1.11.2010

732 271 200 Kč

18.3.1998 - 11.1.1999

219 761 400 Kč

3.12.1993 - 18.3.1998

732 538 000 Kč

8.1.1993 - 3.12.1993

371 934 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost SAINT GOBAIN Building Distribution CZ, a.s., se sídlem Rudná, Pod Můstkem 884, PSČ 252 19, IČ 471 16 277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Měs... tským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1849, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností W.A.W. spol. s r.o. (nově Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.), se sídlem Plzeň, Studentská 2019/52, PSČ 323 00 (nově Rudná, Pod Můstkem 884, PSČ 252 19), IČ 479 15 145, zapsanou v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17104, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo jmění zanikající společnosti SAINT GOBAIN Building Distribution CZ, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán dne 22.6.2010 s rozhodným dnem fúze 1.1.2010. zobrazit více skrýt více
  • 10. října 2005 - 1. listopadu 2010 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 29.8.2005 v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1993, Sb. obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1993, Sb. obch... odního zákoníku v platném znění, přijala na návrh hlavního akcionáře společnosti Raab Karcher Baustoffe GmbH toto rozhodnutí:"Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1993, Sb. obchodního zákoníku v platném znění.(i) konstatuje, že společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH, se sídlem Franfurkt am Main, Spolková Republika Německo vlastní celkem 2.308.775 akcií (z toho 600.409 akcií ISIN: CZ0005101154 a 1.708.366 akcií ISIN: 770990000240) z celkového počtu 2.440.904 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 300,- Kč na jednu akcii, vydaných Společností v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 94,59 % základního kapitálu Společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotovenými k 24. červenci 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 22 srpnu 2005. Společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH je tedy hlavním akcionářem společnosti RAAB KARCHER STATIVA, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.(ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností RAAB KARCHER STATIVA, a.s., tj. 132.129 (slovy: sto třicet dva tisíc sto dvacet devět) akcií o jmenovité hodnotě 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) Kč na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN CZ0005101154, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH, se sídlem Franfurkt am Main, Spolková Republika Německo, za protiplnění ve výši 419 Kč (slovy: čtyři sta devatenáct korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady od obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Raab Karcher Baustoffe GmbH vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s.(iii) určuje, že společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH poskytne všem ostatním akcionářům společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 419 Kč (slovy: čtyři sta devatenáct korun českých) za jednu akcii ISIN CT0005101154 o jmenovité hodnotě 300 Kč (slovy: tři sta korun českých).Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 639 98 581, pod č. 70-1/2005 ze dne 22. července 2005, ve znění dodatku ze dne 15. srpna 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností Raab Karcher Baustoffe GmbH v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 419 Kč (slovy: čtyři sta devatenáct korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku.V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Raab Karcher Baustoffe GmbH za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Raab Karcher Baustoffe GmbH v jeho žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti.Společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH poskytně (v souladu s § 183m odst. 2,3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva společnost Raab Karcher Baustoffe GmbH k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů(. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřitele; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.(iv) pověřuje představenstvo společnosti RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti Raab Karcher Baustoffe GmbH v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 1993 - 1. listopadu 2010 : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí3... 2,na který přešel majetek státních podniků STAVIVA Praha, ČeskéBudějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, s. p.vesmyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne: 22.12.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejíchstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 23. září 1998 - 11. ledna 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 26. 8. 1998 přijala totousnesení:Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnostiupisováním nových akcií s přednostním právem úpisu... stávajícíchakcionářů, a to ze stávající částky 219.761.400,- Kč o částku439.522.800,- Kč na výslednou výši 659.284.200,- Kč s tím, že sepřipouští upisování akcií nad uvedenou částku navrhovanéhozvýšení základního jmění, a to až do konečné výše určenépředstavenstvem společnosti v rámci níže uvedeného omezení. Nověvydané akcie budou kmenovými akciemi v zaknihované podobě, namajitele, vydané v počtu minimálně celkem 1.465.076 a maximálněcelkem 2.197.614 akcií. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Jmenovitá hodnota všech nově vydávaných akcií bude 300,- Kč zajednu akcii.Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním ve dvoukolech:- v prvním kole budou mít přednostní právo na upisování nověvydávaných akcií stávající akcionáři, jak je požadováno v § 204azák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., t.j. v rozsahu jejich podílu nazákladním jmění společnosti, přičemž na jednu stávající akciilze upsat dvě nově vydávané akcie. Lhůta pro upisování v prvnímkole počne běžet sedm dnů po zveřejnění výzvy k upisování akciía bude trvat dva týdny. Emisní kurs nově upisovaných akcií budečinit 300,- Kč za jednu akcii.Veškeré nově vydávané akcie podle usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního jmění neupsané s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů v prvním kole upisováníbudou upisovány v druhém kole. V druhém kole upisování budouvšechny neupsané akcie nabídnuty k upisování za nezměněný emisníkurs, t.j. 300,- Kč za jednu akcii předem určenému zájemci,společnosti Raab Karcher Baustoffe GmbH, německé společnosti sesídlem Hanauer Landstrasse 150, 60314 Frankfurt am Main,Spolková republika Německo. Lhůta pro upisování v rámci druhéhokola počne běžet následující den po uplynutí posledního dnelhůty pro upisování v prvním kole a bude trvat pět dnů.Představenstvo společnosti se zmocňuje, aby rozhodlo o konečnéčástce zvýšení, která však nesmí být vyšší než 659.284.200,- Kč.Výzva k upisování bude zveřejněna představenstvem způsobem a velhůtách požadovaných zákonem.Vklady při zvýšení základního jmění společnosti musí mít výlučněpeněžitou podobu. zobrazit více skrýt více
  • 13. srpna 1997 - 18. března 1998 : Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.1997 přijala totousnesení :1) Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnostiza účelem krytí ztráty společnosti dosažené do k... once roku 1996 avykázáné v účení závěrce společnsoti za rok 1996.2) Základní jmění bude sníženo o částku 512.776.600,- Kč, cožznamená, že po snížení bude základní jmění činit 219.761.400,-Kč.3) Základní jmění bude sníženo snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti o 700,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie. Po zápisunové výše základního jmění po jeho snížení bude jmenovitáhodnota každé akcie společnosti činit 300,-Kč. snížení budeprovedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty každé akciespolečnosti z částky 1.000,- Kč na částku 300,- Kč ve Střediskucenných papírů. zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 1993 - 3. prosince 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektustátních podniků STAVIVA Praha, České Budějovice, Plzeň,Ústí nadLabem, Hradec Králové, Brno, s. p. zobrazit více skrýt více
posunout dolů