Trendy

706 989 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

13 157 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

564 813 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2016 Vožická 2068, 390 02 Tábor

Historické adresy

18.1.2002 - 16.11.2016 Tábor, Vožická 2068, PSČ 39002
1.11.1992 - 18.1.2002 Tábor, Vožická 2068

47252090

DIČ

od 1.1.1993

CZ47252090

Datová schránka

vx8cdex

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 563

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.1.2002

148 578 000 Kč

Historické jmění

16.7.1993 - 18.1.2002

148 578 000 Kč

1.11.1992 - 16.7.1993

146 051 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Tábor

Bankovní účty

zvěřejněno 14.9.2016

CZ1403001713600117295893

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

11.12.1992 - 20.5.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Soběslavská 1114, 390 02, Tábor

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
  • 16. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. června 2006 - 14. února 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti BRISK Tábor a.s. rozhodla dne 5. června 2006 ve smyslu ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostat... ních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře takto: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je společnost s ručením omezeným BRITAL, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 9, čp. 917, PSČ 110 00, IČ 490 23 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 53235, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno výpisem z účtu cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl - ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromadyvlastníkem 133725 ks kmenových kótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech společnosti ve výši 90 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, kótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856 ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1330,- Kč (slovy tisíctřistatřicetkorun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným Česká znalecká a.s., IČ 25260138, číslo posudku 2117-01-2006 ze dne 20. 4. 2006. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář v souladu s § 183m odstavec 2 a 2 obchodního zákoníku poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu v příslušné výši oprávněným osobám (tj. těm, jejichž vlastnické právo k akciím BRISK Tábor a.s. přejde na hlavního akcionáře v důsledku přechodu akcií podle tohoto usnesení - dále jen "vlastníci akcií"). Výplatu protiplnění provede HVB Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/2090, jmenovitě pobočka banky v Českých Budějovicích se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 3, PSČ 370 21. Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků v potřebné výši k výplatě protiplnění před konáním valné hromady potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. ze dne 10. 5. 2006. Ostatní vlastníci akcií (dále jen "vlastníci akcií") společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o úhradu protiplnění písemnou žádostí zaslanou pobočce banky v Českých Budějovicích doporučenou poštou, a to dále adresované na oddělení firemní klientely, U Zimního stadionu 3, 370 21 České Budějovcie, nebo předloženou osobně v pobočce banky v Českých Budějovicích v její otevírací době, a to ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění bankou (dále též jen "žádost"). V případě, že vlastník akcií nevlastní žádný účet vedený jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční bankou či spořitelnou a z tohoto důvodu nemůže hotovostní úhradu protiplnění obdržet bankovním převodem, nevyplní na žádosti číslo bankovního spojení. Banka takto označené žádosti zašle doporučenou poštou, vždy k 15. a 30. dni příslušného kalendářního měsíce, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. za účelem zajištění hotovostní úhrady protiplnění. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí všechny právní úkony v souvislosti se žádostí učinit v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním či jiném veřejném rejstříku prostřednictvím osob, které jsou oprávněny jednat jeho jménem. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí k žádosti přiložit také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší tří měsíců v době doručení bance. Datum pořízení výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku musí předcházet datu podepsání žádosti. Pokud je vlastníkem akcií zahraniční osoba, musí být pravost pečeti nebo razítka příslušného zahraničního orgánu, který vydal výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo který ověřil pravost podpisu na listině, řádně ověřena podle příslušných právních předpisů. Vlastník akcií je povinen veškeré dokumenty v cizím jazyce, které má povinnost předložit spolu se žádostí, doručit za výše uvedených podmínek v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pravost podpisu vlastníka akcií, popř. osoby či osob jednajících jménem tohoto vlastníka akcií na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí v případě, že ostatní akcionář - fyzická osoba doručí žádost osobně do pobočky banky v Českých Budějovicích, prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti a žádost podepíše před pověřeným pracovníkem banky. Vlastníci akcií společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o zaplacení protiplnění v pobočce banky v Českých Budějovicích rovněž v zastoupení zmocněncem - fyzickou osobou na základě plné moci (pravost podpisu zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřena), jejíž originál předloží bance. Osoba jednající za vlastníka akcií - právnickou osobu se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku tohoto vlastníka akcií - právnické osoby a průkazem totožnosti osoby oprávněné jednat za vlastníka akcií - právnickou osobu. Vzor žádosti je uveden v příloze tohoto usnesení. Banka bude akceptovat pouze žádosti shodující se s tímto vzorem. V případě, že tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost vlastníka akcií, případně zmocněnce. Vzor žádosti bude vlastníkům akcií k dispozici v sídle společnosti BRISK a v pobočce banky v Českých Budějovicích a dále na internetové stránce www.brisk.cz. Banka poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak. O termínu zahájení výplaty protiplnění bankou a jejím způsobu budou ostatní akcionáři seznámeni způsobem, který je platný pro svolání valné hromady společnosti. Rozhodnutí České národní banky: Česká národní banka přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti BRISK Tábor a.s., na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i, odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 25. 4. 2006, čj. 45/N/44/2006/2, které nabylo právní moci dne 25. 4. 2006, vyslovila souhlas s přijetím usnesení valné hromady společnosti BRISK Tábor a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1330,- Kč za jednu akcii. Informace o zpřístupnění dokumentů: V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i, odst. 2 obchodního zákoníku k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis NZ 106/2006, N 109/2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 1993 - 14. února 2011 : Akcie jsou dematerializovány v zaknihované podobě na majitele amají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.
  • 1. listopadu 1992 - 14. února 2011 : Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 3... ,na který přešel majetek státního podniku Jiskra s.p., ve smyslupar. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů