71 936 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 971 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

42 436 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

20.2.2004 - 30.6.2010 Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63
1.10.1992 - 20.2.2004 Rovensko p.Tr. - Štěpánovice

47452862

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2010

CZ47452862

Datum vzniku

1. října 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2010

Historické názvy

1.10.1992 - 30.6.2010

VĚMA Štěpánovice a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 850

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2007 - 30.6.2010

12 000 275 Kč

2.8.2007 - 19.12.2007

2 000 275 Kč

1.10.1992 - 2.8.2007

27 590 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2010 - 30. června 2010 : Společnost VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, se ke dni 30.6.2010 vymazává z obchodního rejstříku.Společnost VĚMA Ště... pánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností ŽIVA, a.s., IČ: 46356118, se sídlem Kolín V, K Vinici čp. 1304, PSČ 280 66, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1761, na kterou přešlo jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada konaná dne 13.11.2009 rozhodla takto:I. Valná hromada konstatuje na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 10 ks listinných akcií na jméno o jm... enovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 2 514 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 725,- Kč, ve prospěch ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Obchodní společnost ZZN Polabí, a.s. má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 11.822.650,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. ve výši 98,52%.II. Valná hromada určuje, že obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti VĚMA Štěpánovice a.s., se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, identifikační číslo 47452862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 850. Společnost ZZN Polabí, a.s. tímto splńuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační číslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační číslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.V. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto:všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře(tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 za podmínek § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 725,- Kč činí 233,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1337-127/09, zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037.VII. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, identifikační číslo 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2007 - 30. června 2010 : Valná hromada společnosti přijala dne 5. 6. 2007 toto rozhodnutí:I. snižujezákladní kapitál podle návrhu v jakém byl akcionářům předložen, a to takto:důvod:částečná úhrada ztráty s... polečnosti minulých období (za uplynulé obchodní roky).rozsah:základní kapitál se snižuje o částku 25,589.725,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set osmdesát devět tisíc sedm set dvacet pět korun českých), tedy z výše 27,590.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set devadesát tisíc korun českých) na novou výši 2,000.275,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát pět korun českých).způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál, A.III. rezervní fondy a A.IV. výsledek hospodaření minulých let.způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti tak, že stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 725,- Kč za jednu akcii v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou listinných akcií tak, že 2.759 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude vyměněno za 2.759 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 725,- Kč.lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od doručení výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod.II. zvyšujezákladní kapitál o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 12,000.275,-- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě sedmdesát pět korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 10 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 1,000.000,-- Kč.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení části pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli.2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč na základní kapitál ve výši 12,000.275,- Kč upsáním nových kmenových akcií bez zvláštních práv ve formě na jméno v listinné podobě v počtu 10 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:počet: 10jmenovitá hodnota: 1,000.000,-- Kčdruh: kmenovéforma: na jménopodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Lhůta pro upsání nových akcií činí 1 (slovy: jeden) měsíc od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu po zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie je rovna jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč a emisní kurs bude splacen v peněžité formě započtením části pohledávky vůči společnosti ve výši 10,000.000,- Kč. Místo: sídlo společnosti na adrese Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod.5. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jímž je věřitel společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547 (dále jen "ZZN Polabí, a.s."). Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení části pohledávky věřitele ZZN Polabí, a.s. vůči společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. Navrhuje se započtení části pohledávky vzniklé na základě půjčky poskytnuté společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. od společnosti ZEMKO, k.s., se sídlem Česká Skalice, Zelená 226, okres Náchod, PSČ 552 03 na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 6. 5. 2002 v celkové výši 13,426.723,- Kč, jejíž zůstatek ve výši 11,826.723,- Kč byl postoupen na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 7. 2006 na společnost ZZN Polabí, a.s.. Započtení části pohledávky se navrhuje z důvodu, že společnost VĚMA Štěpánovice a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli.6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu:- Připouští se možnost, aby zájemce ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "zájemce"), započetl část svojí peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie. K započtení může zájemce použít pouze část pohledávky ve výši 10,000.000,- Kč, vzniklé na základě půjčky poskytnuté společnosti VĚMA Štěpánovice a.s. od společnosti ZEMKO, k.s. se sídlem Česká Skalice, Zelená 226, okres Náchod, PSČ 552 03 na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 6. 5. 2002 v celkové výši 13,426.723,- Kč, jejíž zůstatek ve výši 11,726.723,- Kč byl postoupen na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 7. 2006 na společnost ZZN Polabí, a.s..- Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy.Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému - určitému zájemci nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 30. června 2010 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou a usnesenímustavující valné hromady z 9.7.1992. Přebírá veškerý majetek,práva a závazky zrušeného Společného podnik... u pro chov a výkrmprasat se sídlem ve Štěpánovicích. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Ing. Zbyněk H r u b e c , rč. 600620/0244, bytem Váchová n.J.
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Miroslav R i c h t r , rč. 550420/0559, bytem Pipice 35
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 27.590.000,--.Je rozvrženo na 2.759 ks akcií na jmén o nominální hodnotě po Kčs10.000,-.
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Jaroslav V o d h á n ě l , rč. 370107/071, bytem Prackov 7
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Dozorčí rada:
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Zastupování a podepisování:Jménem společnosti jednají ředitel nebo jeho zástupce, předsedanebo místopředseda představenstva a společně s ním jeden členpředstavenstva.Podepisování z... a společnost se děje tak, že k obchodnímu jménuspolečnosti připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce, nebodva výše uvedení členové představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Ing. Bořivoj B ě š i n a , rč. 490825/014, bytem Studenec
 • 1. října 1992 - 1. října 1992 : Miluše S v a t á , rč. 495821/0310, bytem Košťálov
posunout dolů