Základní údaje

Historické adresy

25.4.2002 - 31.12.2010 Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 75002
28.9.1995 - 25.4.2002 Přerov, U Bečvy 2
27.10.1992 - 28.9.1995 Přerov, Kratochvílova 41

47672099

DIČ

Není plátce DPH

20.4.1993 - 31.12.2010

CZ47672099

Datum vzniku

27. října 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2010

Historické názvy

28.1.1998 - 31.12.2010

Kabelová televize Přerov, a.s.

27.10.1992 - 28.1.1998

Kabelová televize Přerov, akciová společnost (zkratka: Kabelová televize Přerov, a.s.)

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 492

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.1.1998 - 31.12.2010

7 000 000 Kč

28.9.1995 - 28.1.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2010 - 31. prosince 2010 : I.Společnost Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ 476 72 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ... v Ostravě v oddílu B vložce 492 zanikla bez likvidace sloučením se společností Nej TV a.s. se sídlem České Budějovice, Husova tř. 1847/5, PSČ 370 01, IČ 281 28 338, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1940, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 29.10.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění zaniklé společnosti. Další společností, jež podle téhož projektu vnitrostátní fúze zanikla sloučením se společností Nej TV a.s. byla společnost BKS Capital Partners a.s. se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, IČ 275 74 016, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 10901.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Kabelová televize Přerov, a.s. se sídlem Přerov, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, IČ 476 72 099 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 22. října 2010 - 31. prosince 2010 : 1. Určení hlavního akcionáře : Společnost BKS Capital Partners a.s. se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, IČ : 27574016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz... e, oddíl B, vložka 10901 jako Hlavní akcionář vlastní hromadnou listinu č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 3,080.000,- Kč (slovy : tři miliony osmdesát tisíc korun českých) nahrazujících 308 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé, hromadnou listinu č. 2 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2,100.000,- Kč (slovy : dva miliony jedno sto tisíc korun českých) nahrazujících 210 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé, hromadnou listinu č. 3 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 1,120.000,- Kč (slovy : jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých) nahrazujících 112 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : deset tisíc korun českých) každé. Společnost BKS Capital Partners a.s. tak vlastní 90% akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) představujících 90% účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost BKS Capital Partners a.s. je tak Hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na Hlavního akcionáře : Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje dle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku ("den účinnosti přechodu akcií").3. Výše protiplnění : Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, peněžité protiplnění ve výši 31930000/70 Kč (slovy : třicet jedna milionů devět set třicet tisíc sedmdesátin korun českých) za jednu akcii společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 47-586-2010 ze dne 30.9.2010 zpracovaným Ing. Markem Lubošem, Rennerova 2510, Rakovník, soudním znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady podniků. Dle závěrů tohoto znaleckého posudku je protiplnění ve výši 31930000/70 Kč (slovy : třicet jedna milionů devět set třicet tisíc sedmdesátin korun českých) za akcii přiměřené. Stanovené protiplnění se od částky uvedené znaleckým posudkem jako přiměřené neodchyluje.4. Poskytnutí protiplnění : Hlavní akcionář poskytne uvedené peněžní protiplnění oprávěným osobám do dvaceti (20-ti) dnů ode dne, kdy budou akcie společnosti předány dle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři (odlišní od Hlavního akcionáře) jsou povinni předložit veškeré jimi vlastněné akcie vydané společností do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vlastník těchto akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ještě před dnem účinnosti přechodu akcií, již zaniklo). Hlavní akcionář převedl před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, společnosti Česká spořitelna, a.s. a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti. Společnost Česká spořitelna, a.s. je pověřena Hlavním akcionářem k provedení výplat protiplnění.5. Předložení akcií : Dosavadní vlastníci akcií společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie do 30 (slovy : třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva společnosti na adrese, Přerov I - Město, U Bečvy č.p. 2883, PSČ 750 02, každý pracovní den od 10 do 12 hodin. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, a to podle jejich žádosti buď peněžní poukázkou nebo převodem na účet, který společnosti sdělí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než čtrnáct (14) dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 14. ledna 1997 - 29. března 2010 : "Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 6,000.000,-Kč stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.Bude upsáno 600 ks akcií o jme... novité hodnotě 10.000,-Kč vlistinné podobě, všechny vydávané akcie budou znít na jméno abudou veřejně neobchodovatelné.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti, a to v sídlespolečnosti ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce od obdrženípísemného sdělení představenstva o provedení zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, přičemž na každou jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč lze upsat 6 ks nových akcií o jmenovitéhodnotě po 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie budou upisovány s využitímpřednostního práva, přičemž emisní kurz každé nově upisovanéakcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 10.000,-Kč.Část akcií, které by v důsledku zániku přednostního práva podle§ 204a odst. 3 obchodního zákoníku nebyly upsány s využitímpřednostního práva, bude upsána akcionáři na základě jejichdohody podle § 205 obchodního zákoníku.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jímupsaných akcií na účet společnosti vedený u Investiční aPoštovní banky a.s., pobočky Přerov, č. účtu 1059012/5100 velhůtě 60 dnů ode dne, kdy akcie upsal." zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1992 - 28. září 1995 : Dozorčí rada:JUDr. Vladimír P u c h a l s k ý , bytem Přerov, Kainarova č. 7Ing. Jiří L a j t o c h , bytem Přerov, Bratrská č. 26JUDr. Otakar Š i š k a , bytem Přerov, Velká... Dlážka č. 19Ing. Roman R u d o l f , bytem Přerov - Předmostí, Hranická č.21 zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1992 - 28. září 1995 : Základní jmění: činí 1.000.000,- Kčs a je rozděleno na 1.000,-akcií, jejich hodnota činí 1.000,- Kčs. Všechny akcie zní najméno.
  • 27. října 1992 - 28. září 1995 : J e d n á n í :Představenstvo má čtyři členy, z nichž každý je oprávněn jednatjménem společnosti. Společnost je však zavázána pouze z úkonůpodepsaných současně předsedou představen... stva a jedním členempředstavenstva. zobrazit více skrýt více
posunout dolů