Trendy

174 735 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 973 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

123 358 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 č.p. 270, 783 97 Paseka

Historické adresy

4.6.2002 - 15.11.2016 Paseka č.p. 270, PSČ 78397
7.12.2000 - 4.6.2002 Paseka č.p. 270
6.2.1996 - 7.12.2000 Paseka u Šternberka, PSČ 78397
18.2.1993 - 6.2.1996 Olomouc, Kateřinská 5

Adresa z obchodního rejstříku

od 22.3.2006 Paseka 270, PSČ 78397

47672846

DIČ

od 1.1.1993

CZ47672846

Datum vzniku

18. února 1993

Datová schránka

8vvgvqp

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 575

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.3.2009

59 797 350 Kč

Historické jmění

12.11.2008 - 19.3.2009

39 864 900 Kč

18.2.1993 - 12.11.2008

132 883 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uničov

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

CZ2401000000434174310277

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

23.8.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 783 97, Paseka 270

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. října 2017 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 18.10.2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51, které nabylo právní moci dne 18.10.2017, soud ustanovil Ing. Pavla Stonawského, n Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 18.10.2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51, které nabylo právní moci dne 18.10.2017, soud ustanovil Ing. Pavla Stonawského, n...ar. 24.3.1963, trvale bytem Šternberk, Uničovská 577/14, PSČ 785 01, opatrovníkem společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. května 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.dubna 2014 o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 13.243 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenov Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.dubna 2014 o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 13.243 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenov...ité hodnotě 3.000,-Kč z listinné podoby na akcie zaknihované, 132.883 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované a 453 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 300,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované. Akcionářům se určuje lhůta k odevzdání akcií společnosti do 2, slovy: dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2008 - 19. března 2009 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 39.864.900,-- Kč, slovy: třicet devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc devět set korun českých... , o částku ve výši 19.932.450,-- Kč, slovy: devatenáct milionů devět set třicet dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, na celkovou novou výši základního kapitálu 59.797.350,-- Kč slovy: padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 132.883 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činí 150,-- Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; přednostní právo bude vykonáno v místě sídla Advokátní kanceláře Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, Cholinská 1048/19. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upisování akcií je 15, slovy: patnáct, kalendářních dnů, a počíná 14. kalendářním dnem po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně - doporučenou listovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3000,-- Kč lze upsat 10 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz akcií je splatný do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Šternberk, č. 43-3732720277/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci společnosti MJM Litovel a.s., Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592. Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem činí 150,-- Kč. Po uplynutí lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva bude do tří pracovních dnů předem určený zájemce vyzván k upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 5, slovy: pět, pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Místem pro upsání akcií je Advokátní kancelář Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, Cholinská 1048/19. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby emisní kurz akcií, které budou upsány společností MJM Litovel a.s., byl splacen započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu společností MJM Litovel a.s. jako akcionářem s přednostním právem na upisování akcií i jako určeným zájemcem pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a to pohledávky společnosti MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, vůči společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., na zaplacení kupní ceny (dílčích kupních cen) z titulu rámcové Kupní smlouvy na dodávky krmných směsí, kterou uzavřela společnost MJM Litovel a.s. v postavení prodávajícího a společnost VEPASPOL Olomouc, a.s., v postavení kupujícího dne 2.1.2007, číslo smlouvy 07/670/50/1/001 (výše pohledávky k datu 14.11.2008 je 50.654.599,-- Kč, započtení je navrhováno do výše rovnající se celkovému emisnímu kurzu upsaných akcií akcionářem MJM Litovel a.s. a určeným zájemcem MJM Litovel a.s.). Započtením pohledávky je odůvodněno shodně jako důvody samotného zvýšení základního kapitálu, a to zvýšením oběžných prostředků společnosti a současně snížením závazků společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:- započtení bude realizováno smlouvou o započtení,- do tří dnů ode dne upsání akcií na základě přednostního práva společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s.; lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovních dnů ode dne jeho doručení,- do tří dnů ode uzavření smlouvy o upsání akcií společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s., lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovních dnů ode dne jeho doručení. zobrazit více skrýt více
 • 9. května 2008 - 12. listopadu 2008 : Způsob snížení základního kapitálu :- snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadních 1.000,-- Kč na 300,-- Kč, poměrně u všech akcií společnosti (tj. u akcií o stávající jmenovité ... hodnotě 10.000,-- Kč bude snížena na 3.000,-- Kč a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude snížena na 300,-- Kč),- snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem alespoň dvou členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti,- představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě do kalendářních čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku (v pracovních dnech každý čtvrtek od 12:00 hodin do 15:00 hodin, každý pátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin) v sídlu společnosti, za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty (odkolkování). Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku (představenstvo stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce dalších čtrnácti kalendářních dnů s upozorněním, že pokud nebudou akcie předloženy ani v této dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Pro nové akcie, které budou vydány namísto akcií, jež budou prohlášeny za neplatné, uplatní představenstvo postup podle ustanovení § 214, odst. 4 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. května 2008 - 12. listopadu 2008 : Rozsah snížení základního kapitálu : o částku ve výši 93.018.100,-- Kč, slovy: devadesáttřimilionůosmnácttisícjednostokorunčeských, tj. ze stávající výše 132.883.000,-- Kč, slovy: ... jednostotřicetdvamilionůosmsetosmdesáttřitisíckorunčeských, na novou výši základního kapitálu 39.864.900,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětsetkorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 9. května 2008 - 12. listopadu 2008 : Důvod, způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : úhrada ztráty společnosti minulých let a úhrada předpokládané ztráty roku 2008 (rok 2004 ztráta 11.020.8... 56,77 Kč, rok 2007 ztráta 39.991.534,08 Kč, převod do ostatních fondů účet 427 100 pro úhradu předpokládané ztráty roku 2008 ve výši 42.005.709,15 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. října 1999 - 17. srpna 2007 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou volně převoditelné pouze mezi zakladatelinavzájem a mezi zakladateli a oprávněnými osobami podle zákonač. 229/91 Sb. a zá... kona č. 42/92 Sb. pokud je jimi vypořádánrestituční nárok nebo nárok z transformace družstva. K jinýmpřevodům akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů