4 237 444 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

427 652 tis. Kč

Zisk za rok 2005

6 251 300 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

4.4.2003 - 1.1.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 70272
1.1.1994 - 4.4.2003 Ostrava, Plynární 6, PSČ 70200

47675748

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.1.2014

CZ47675748

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2014

Historické názvy

1.1.1994 - 1.1.2014

Severomoravská plynárenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 757

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.1.2000 - 1.1.2014

2 069 728 000 Kč

1.1.1994 - 25.1.2000

1 757 183 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Historické provozovny

22.9.1999 - 15.10.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ostravská 737/2, 735 06, Karviná - Fryštát

... více provozoven (celkem 27) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Právní důvod výmazu: Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, zaniká bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se zanikajícími společnostmi Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, Jihomoravská plynárenská a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789 a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, přičemž došlo k přechodu jmění společností Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 476 75748, se vymazává z obchodního rejstříku.
 • 12. března 2010 - 1. ledna 2014 : Mezi společnostmi Severomoravská plynárenská, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o. byl dne 28.11.2008 uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi nimi dne 2... 1.11.2007. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2008 - 1. ledna 2014 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřeného dne 21.11.2007 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána čás... t podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 27. prosince 2006 - 1. ledna 2014 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o. jako kupujícím b... yla vložena část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SMP Net, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. ledna 2014 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze, Rašinovo nám. 42... .Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Český plynárenský podnik, státní podnikse sídlem v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2013 - 25. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 10. 6. 2013 toto usnesení: 1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK ´s-Hertogenbosch, Nizozemské k... rálovství, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 1.464.309 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005084459, a 595.374 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0005122804, vydaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ 476 75 748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 757 (dále jen „Společnost“), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,51 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 99,51% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 5.301 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0005084459 a ISIN CZ0005122804. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 231-26/2013 ze dne 17. 4. 2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 5.301 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 419 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce. Se zdůvodněním výše protiplnění vyslovila Česká národní banka dne 29. 4. 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a. s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. února 2002 - 25. srpna 2008 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady.
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : i) nepeněžitý vklad může být tvořen pouze hmotnou věcí nebosouborem hmotných věcí, zejména plynárenských zařízení, potrubí,jež souvisejí s předmětem podnikání společnosti
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : h) minimální výše nepeněžitého vkladu musí činit hodnotu(10,000.000,-Kč) (slovy: desetmiliónůkorunčeských)
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : g) nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději do třiceti(30) dnů ode dne jejich upsání
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : f) emisní kurs nově vydávaných akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotě
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : d) nově vydané akcie musí být o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč najednu akcii
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : c) ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců schválídozorčí rada společnosti
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : b) zvýšení základního jmění může být provedeno pouze vydáním aupsáním nových akcií, upisování nad navrhovanou výši uvedenou vodstavci (a) výše se nepřipouští
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : a) představenstvo je pověřeno rozhodnout pouze o zvýšenízákladního jmění společnosti nepeněžitými vklady
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.(dále jen "společnost") tímto v souladu s ustanovením § 210zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále... jen ("obchodní zákoník") a v souladu s ustanovením článku 11odst. 2 písm. c) ve spojení s článkem 43 odst. 2 stanovspolečnosti pověřuje představenstvo společnosti, aby zapodmínkek určených (I) obchodním zákoníkem, (II) stanovamispolečnosti, a (III) tímto usnesením valné hromady rozhodlo ozvýšení základního jmění společnosti, a to výlučně upisovánímnových akcií společnosti, nejvýše však o celkovou hodnotu350,048.000,-Kč (slovy:třistapadesátmiliónůčtyřicetosmtisíckorunčeských), při současnémsplnění následujících podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : e) budou vydány kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : p) toto pověření se uděluje na období do 31.12.2002
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : o) představenstvo společnosti je rovněž pověřeno a zároveňpovinno zabezpečit veškeré nezbytné právní a jiné úkonysměřující k zápisu nové výše základního jmění do obchodníhorejstřík... u, a to vždy bez zbytečného odkladu zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : n) představenstvo společnosti je oprávněno a zároveň povinno přisplnění podmínek tohoto usnesení po dobu platnosti tohotopověření zvyšovat základní jmění průběžně, a to až do doby,... nežbude dosaženo zvýšení základního jmění průběžně, a to až dodoby, než bude dosaženo zvýšení základního jmění společnosti nahodnotu 2,419,776.000,-Kč (slovy: dvěmiliardyčtyřistadevatenáct-miliónůsedmsetsedmdesátšesttisíckorunčeských) zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : m) oprávněný akcionář má právo požádat představenstvo společnos-ti o zvýšení základního jmění opakovaně, v takovém případě jepředstavenstvo oprávněno a zároveň povinno takovéto žád... ostivyhovět zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : l) lhůta pro upisování nově vydaných akcií bude stanovenapředstavenstvem, představenstvo je však povinno stanovit takovoulhůtu k úpisu, která neomezuje upisovatele v jeho právu ups... atnové akcie, tedy ve lhůtě bez zbytečného odkladu po přijetírozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle tohotopověření zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : k) požádat představenstvo společnosti o zvýšení základníhojmění společnosti dle tohoto usnesení a následně upsat nověvydané akcie může pouze osoba, která je ke dni konání této valn... éhromady akcionářem společnosti (dále jen "oprávněný akcionář") zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 19. srpna 2002 : j) představenstvo je povinno přijmout rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění bez zbytečného odkladu poté, co jej o to požádáakcionář společnosti, který bude vkládat nepeněžitý vklad
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : g) Samostatným usnesením této valné hromady v souladu sestanovami bude pověřeno představenstvo ke zvýšení jmění podle §210 obchodního zákoníku dalšími akcionáři v rozsahu jejichpod... ílů na základním jmění maximálně do zákonem stanovené výševe smyslu následujícího bodu pořadu jednání. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : f) Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posíleníkapitálové situace společnosti a navrhovaný nepeněžitý vklad jeekonomicky efektivní pro společnost, která se zbaví povin... nostisplácet závazek v uvedené výši, sníží svoji zadluženost a tímzíská volné finanční zdroje, kreré použije pro další rozvojspolečnosti, nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelná prospolečnost. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : e) Nově vydané akcie jsou kmenovými akciemi, přičemž práva a snimi spojená vyplývají z obchodního zákoníku a stanovspolečnosti s tím, že vydaní těchto akcií nebude mít vliv napráva... spojená s akciemi dříve vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : d) S ohledem na skutečnost, že je navrhováno zvýšení základníhojmění nepeněžitým vkladem, nebudou nové akcie nabízeny nazákladě zveřejnění výzvy k upisování akcií, ale budou všechn... yupsány výhradně majitelem pohledávky určené ke vkladu dozákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : c) Ocenění nepeněžitého vkladu se rovná nominální hodnotěvkládané pohledávky 312,545.000,-Kč. Ocenění provedli dvaznalci, a to Ing. Josef Pawlita, znalec z oboru ekonomika,provedl ... ocenění nepeněžitého vkladu - pohledávky s.p. Transgas vnominální hodnotě 312,545.000,-Kč znaleckým posudkem ze dne12.8.1999 číslo 21/14/1999 a Ing. Michal Krč, CSc., znalec zoboru ekonomika, provedl ocenění nepeněžitého vkladu pohledávkys.p. Transgas v nominální hodnotě 312,545.000,-Kč znaleckýmposudkem ze dne 11.8.1999, číslo 07-99 (znaleckého deníku). zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : b) Emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě upisovaných akcií,který činí 1.000,-Kč za jednu akcii, musí být splacen nepeněžitýmvkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se... stanovísídlo společnosti a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí15 dnů od úpisu akcií. Emisní kurs musí být splacen v denpodpisu smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena meziakcionářem a společnosti do 15-ti dnů od úpisu akcií dle písm.a) v místě sídla společnosti. Ke splacení dochází dnem účinnostitéto smlouvy a před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : a) Nově vydané akcie musí být upsány ve lhůtě do 30-ti dnů odzapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku s tím, že akcie lze upsat v rámci uved... enéhoobdobí v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pracovní dny vsídle společnosti. Výše emisního kursu všech nově upisovanýchakcií je shodná se jmenovitou hodnotou jedné akcie, která činí1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : Valná hromada schválila (když nehlasoval akcionář), jehožnepeněžitý vklad valná hromada oceňovala) zvýšení základníhojmění nepeněžitým vkladem - pohledávkou s.p. Transgas o částku3... 12 545 000,-Kč vydáním nových 312 545, slovy:třistadvanácttisíc pětsetčtyřicetpět kusů kmenových akciíznějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě1.000,-Kč na 1 akcii, přičemž tyto akcie mohou být veřejněobchodovatelné po splnění zákonných podmínek a současně rozhodlao ocenění nepeněžitého vkladu - pohledávky s.p. Transgas vnominální hodnotě 312,545.000,-Kč s tím, že podmínky budounásledující: zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : Valná hromada akcionářů společnosti Severomoravská plynárenská,a.s. (dále jen "společnost") rozhodla podle příslušnýchustanovení obchodního zákoníku a v souladu s ust. Čl. 11 odst.... 2písm. c) ve spojení s Čl. 43 stanov společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti takto: zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 25. ledna 2000 : h) Do 30-ti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku.
 • 14. března 1995 - 19. prosince 1997 : Akcie:597 442 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč1 akcie na jméno se zvláštními právy státu s jmenovitouhodnotou 1 000,-Kč1 145 222 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1... 000,-Kč14 518 akcií zaměstnaneckých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 27. října 1994 - 14. března 1995 : Akcie:Základní jmění společnosti je rozděleno na1 139 000 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč597 442 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč20 740 akcií zaměstnanec... kých o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč1 akcie na jméno se zvláštními právy státu s jmenovitouhodnotou 1 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů