Trendy

68 444 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 401 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

467 611 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.9.2016tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

Historické adresy

19.9.1997 - 14.9.2016Bruntál, třída Práce 42, PSČ 79201
15.7.1996 - 19.9.1997Bruntál, tř. Práce 42, PSČ 79201
1.1.1994 - 15.7.1996Bruntál, U potoka 35, PSČ 79211

47675861

DIČ

od 1.1.1994

CZ47675861

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

fu5fg6u

Historické názvy

1.1.1994 - 19.9.1997

Vodovody a kanalizace Bruntál a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 732

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2016

397 139 000 Kč

Historické jmění

3.2.2015 - 7.11.2016

393 609 000 Kč

1.1.1994 - 3.2.2015

289 336 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bruntál

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1704771 / 0100

Provozovny

od 5.12.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 793 44, Horní Město

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. února 2015 : Rozhodnutí valné hromady, sepsané notářským zápisem Nz 2056/2014, N 2136/2014 dne 21.08.2014 o zvýšení základního kapitálu : I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Zák Rozhodnutí valné hromady, sepsané notářským zápisem Nz 2056/2014, N 2136/2014 dne 21.08.2014 o zvýšení základního kapitálu : I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Zák...ladní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 289.336.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc tři sta třicet šest tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 393.609.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tři miliony šest set devět tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých), se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry: Počet upisovaných akcií (celkem): 104.273 ks (slovy: jedno sto čtyři tisíce dvě stě sedmdesát tři kusy)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) Druh upisovaných akcií: kmenovéForma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz 1 ks upisované Akcie: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 104.273.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých) IV. Přednostní právo na upisování akcií Všechny upisované Akcie budou vydány jako protiplnění za nepeněžité vklady určených zá-jemců specifikované pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií se splácí výlučně nepeněžitými vklady určených zájemců, a proto akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 104.273 ks (slovy: jedno sto čtyři tisíce dvě stě sedm-desát tři kusy) budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: Město Bruntál, se sídlem na adrese Bruntál, Nádražní 994/20, IČ: 002 95 892, kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 53.490 ks (slovy: padesát tři tisíce čtyři sta devadesát kusů) Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých). Město Rýmařov, se sídlem na adrese Rýmařov, Náměstí míru 230/1, IČ: 002 96 317, kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 50.783 ks (slovy: padesát tisíc sedm set osmdesát tři kusy) Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. VII. Místo upisování akcií a upisovací lhůta Místem upisování Akcií je: sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42. Určení zájemci jsou povinni upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě, jejíž délka je stanovena ode dne 22.08.2014 (slovy: dvacátého druhého srpna roku dvatisícečtrnáct) (včetně) - do dne 30.09.2014 (slovy: třicátého září roku dvatisícečtrnáct) (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi Společností, na straně jedné a určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (ve trojím vyhotovení) opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za Společnost, jenž bude mít náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým Společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií v počtu, jaký valná hromada schválila jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného zájemce. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce nejpozději do dne 30.09.2014 (slovy: třicátého září roku dvatisícečtrnáct), projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy o upsání akcií tímto způsobem: a)podpisem osoby oprávněné jednat za příslušného určeného zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsání akcií před orgánem pověřeným ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a současně b)doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy o upsání akcií do místa pro upisování nových akcií, na adresu: VaK Bruntál a.s., Bruntál, třída Práce 42. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů:Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající ve vnesení předmětu nepeněžitých vkladů je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42. Každý z určených zájemců je povinen splnit svou vkladovou povinnost spočívající ve vnesení svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. nebo pod bodem XIV. - do 90-ti (slovy: devadesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových Akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterou příslušný určený zájemce, jakožto upisovatel, uzavře se Společností, a kterou upíše příslušný počet nových Akcií, jež mu Společnost v souladu s tímto usnesením valné hromady nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vklad. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií se splácí výlučně nepeněžitými vklady určených zájemců ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů. IX. Schválení nepeněžitého vkladu města Bruntál, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Bruntál budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce - města Bruntál do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce město Bruntál ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., vneslo do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní, nepeněžitý vklad, jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce - města Bruntál - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIII., se oceňuje částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3134-01/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad města Bruntál specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch města Bruntál celkem 53.490 ks (slovy: padesát tři tisíce čtyři sta devadesát kusů) kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých) (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž úhrnný emisní kurs činí 53.490.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých) (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. X. Schválení nepeněžitého vkladu města Rýmařov, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Rý-mařov budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce - města Rýmařov do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce město Rýmařov ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., vneslo do společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní, nepe-něžitý vklad, jehož předmět je specifikován pod bodem XIV. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce - města Rýmařov - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV. se oceňuje částkou ve výši 50.783.000,-Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvati-sícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad města Rýmařov specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch města Rýmařov celkem 50.783 ks (slovy: padesát tisíc sedm set osmdesát tři kusy) kmenových akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun čes-kých) (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých), jejichž úhrnný emisní kurs činí 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých) (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Bruntál Určený zájemce - město Bruntál - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společnosti: i.písemné prohlášení města Bruntál o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. s úředně ověřeným podpisem starosty města Bruntál (nebo jiné osoby oprávněné za město Bruntál takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle města Bruntál, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a předává do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný v usnesení valné hromady ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) o zvýšení základního kapitálu, který byl ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 53.490.000,-Kč (slovy: padesát tři miliony čtyři sta devadesát tisíc korun českých), na základě znaleckého posudku č. 3134-01/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení města Bruntál o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál specifikovaného pod bodem XIII. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu města Bruntál specifikován v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct), ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodo-vodu pro veřejnou potřebu náležejícího městu Bruntál - č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jed-notlivých vodovodních řadů a vodárenských objektů položkově uvedeným pod bodem XIII., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy příslušného vodovodního řadu v území a umístění vodárenských objektů na trase vodovodu, jakož i technickou specifikaci příslušných vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a jejich vodárenských objektů položkově uvedených v pod bodem XIII., jež provozně souvisí s příslušnými vodovody (vodovodními řady) iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám předmětu vkladu uvedeným pod bodem XIII., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu v.klíče od vodojemu Uhlířský Vrch (dolní tlakové pásmo) Město Bruntál splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIII. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společnosti písemné prohlášení města Bruntál o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (bod ii.), datový nosič s pasporty vodovodů tvořících před-mět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci staveb předmětu nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu a dále klíče od vodojemu Uhlířský Vrch. XII. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Rýmařov Město Rýmařov splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva společnosti: i.písemné prohlášení města Rýmařov o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. s úředně ověřeným podpisem starosty města (nebo jiné osoby oprávněné za město Rýmařov takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle města Rýmařov, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a předává do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný v usnesení valné hromady ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) o zvýšení základního kapitálu, který byl ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 50.783.000,- Kč (slovy: padesát milionů sedm set osmdesát tři tisíce korun českých), na základě znaleckého posudku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení města Rýmařov o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov specifikovaného pod bodem XIV. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu města Rýmařov specifikován v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct); ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovo-dů pro veřejnou potřebu náležejícího městu Rýmařov - č. majetkové evidence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-00296317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů a vodárenských objektů, položkově uvedeným pod bodem XIV, jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy příslušného vodovodního řadu v území a umístění vodárenských objektů na trase vodovodu, jakož i technickou specifikaci příslušných vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) a jejich vodárenských objektů, položkově uvedených pod bodem XIV., jež provozně souvisí s příslušnými vodovody (vodovodními řady), iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám předmětu vkladu uvedeným pod bo-dem XIV., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu v.klíče od vodojemu Edrovice a od vodojemu Rýmařov - koncový. Město Rýmařov splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIV. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy představenstva a dalšího člena představenstva Společnosti písemné prohlášení města Rýmařov o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (bod ii), datový nosič s pasporty vodovodů tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci staveb předmětu vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu a dále klíče od vodojemu Edrovice a od vodojemu Rýmařov koncový. XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Bruntál: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Bruntál ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesl do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu: Inženýrskou síť, kterou je vodovody pro veřejnou potřebu ve smyslu legální definice prove-dené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející městu Bruntál č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1, oceněný ve zna-leckém posudku č. 3134-01/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, umístěný v katastrálním území Bruntál-město, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, sestávající ze souboru vodovodních řadů s příslušenstvím, vodárenských objektů, staveb a zařízení pro úpravu a shromažďování vody (vodojem) a vodovodních přípojek, jejichž technická specifikace (průměr, délka, profil vodovodního potrubí), materiál ze kterého jsou provedeny, polohové určení (podle názvů jednotlivých ulic ve města Bruntál, nebo parcelních čísel pozemků v k.ú. Bruntál-město, anebo podle označení názvu vodojemu, ze kterého je voda příslušným vodovodním řadem přiváděna, anebo podle názvu (označení) určité lokality ve městě Bruntál, do které je voda příslušným vodovodním řadem přiváděna a nebo podle názvu významného geografického bodu v příslušném katastrálním území, či názvu orientačního místa ve městě Bruntál), jsou popsány tak, jak je obsaženo v Příloze č. 1 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) s tím, že text Přílohy č. 1 Pozvánky obsahující specifikaci předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál se vkládá do této části rozhodnutí a tvoří nedílnou obsahovou součást tohoto bodu XIII. s upřesněním, že údaj přípoj.Bruntál obsažený ve 4. sloupci, na řádcích 6, 7 a 8 od spodu znamená vodovodní přípojky Text Přílohy č. 1: PŘÍLOHA Č. 1Popis předmětu nepeněžitého vkladu města Bruntál(technická specifikace, materiálové provedení, polohové určení)Inženýrská síť vodovod pro veřejnou potřebu náležející městu Bruntál č. majetkové evidence 8103-613169-00295892-1: Průměr v (mm)délka v (m)materiálUlice (Bruntál)vlastníksouhrnné profilydatum poř.200438OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197215070OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197215020OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972150100OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972150220OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972150143OC00Krnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972400266OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198540095OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400136OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198540081OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400273OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400190OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198540081OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400494OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400263OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985300121OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001985400225OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400100OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400490OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400348OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400352OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985400401OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001985300132OC00OSRAMměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198525022OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963250285OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963400418OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 301 do DN 500196315075PVCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963150211LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019631502LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963250257OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963250218OCprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963150295LTprivKozinecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001963400245OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400289OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400122OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400173OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400101OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019682002OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001968400248OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400203OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 500196840084OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400107OCprivUhVrchměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001968400234OC9.Květnaměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001962100104LT9.Květnaměsto Bruntáldo DN 100196212590LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019621251LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196220099LT9.Květnaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019624001OC9.Květnaměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019626586LTAlšovaměsto Bruntáldo DN 100196415081PVCBezručovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818078LTBezručovaměsto Bruntáldo DN 100198115058PVCBezručovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019814014PEBrothánkovaměsto Bruntáldo DN 10019854088PEBrothánkovaměsto Bruntáldo DN 100198510098LTCihelníměsto Bruntáldo DN 10019818090PVCČajkovskéhoměsto Bruntáldo DN 10019978049PVCČajkovskéhoměsto Bruntáldo DN 10019976516LTČechovaměsto Bruntáldo DN 100197020023OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197120097OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971200131OCČelakovskéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971800LTČeskáměsto Bruntáldo DN 10019648010LTČeskáměsto Bruntáldo DN 10019648097LTČeskáměsto Bruntáldo DN 10019648071LTČeskáměsto Bruntáldo DN 100196480247OCČeskáměsto Bruntáldo DN 10019648049LTČeskáměsto Bruntáldo DN 100196480102LTČSAměsto Bruntáldo DN 100196480168LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648013LTČSAměsto Bruntáldo DN 1001964806LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648073LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648043LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648061LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648050LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648088LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648060LTČSAměsto Bruntáldo DN 100196480104LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648043LTČSAměsto Bruntáldo DN 10019648030LTČSAměsto Bruntáldo DN 100196415035LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150116LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150184LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818041LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 10019818011LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 10019818020LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 10019818019LTDělnickáměsto Bruntáldo DN 100198115012LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115050LTDělnickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115091PVCDlouháměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199415087PVCDlouháměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994100216PVCDobrovskéhoměsto Bruntáldo DN 100198710066PVCDobrovskéhoměsto Bruntáldo DN 1001987200142OCDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981200162OCDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115026LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115073LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115065LTDolníměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818039LTDolníměsto Bruntáldo DN 100198120019OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989400127OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198920020PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120069PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120084OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019912006OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019912002PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981200124PVCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019812009OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120045OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199115021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300189815025LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300189815021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300189815050LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300189815021LTDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300189815045OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199115074OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199115095OCDr. E. Benešeměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991807LTDr. E. Benešeměsto Bruntáldo DN 1001898807LTDr. E. Benešeměsto Bruntáldo DN 100189840025OCDružebníměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019812002OCDružebníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198140018OCDružebníměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198115052LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197515043LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975150153LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197515012LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001975150107LTDukelskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019756552LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 10019646574LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 100196480136LTDvořákovaměsto Bruntáldo DN 100196410056PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210063PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210027PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210063PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210084PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210047PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210043PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 100198210033PVCE. Krásnohorskéměsto Bruntáldo DN 10019826565LTErbenovaměsto Bruntáldo DN 10019648079LTFibichovaměsto Bruntáldo DN 1001898804LTFügnerovaměsto Bruntáldo DN 10019968021PVCFügnerovaměsto Bruntáldo DN 1001996100127PVCHálkovaměsto Bruntáldo DN 100198165110LTHálkovaměsto Bruntáldo DN 1001938150128LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196715013LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196715011LTHorníměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019678049LTHorníměsto Bruntáldo DN 10019678037LTHorníměsto Bruntáldo DN 10019678058LTHorovaměsto Bruntáldo DN 10018988063LTHorovaměsto Bruntáldo DN 10018988059LTHorovaměsto Bruntáldo DN 100189880107LTHorovaměsto Bruntáldo DN 100189810096LTHorovaměsto Bruntáldo DN 100189810020LTHorovaměsto Bruntáldo DN 100189810078LTHorovaměsto Bruntáldo DN 100189810073LTHorovaměsto Bruntáldo DN 1001898150119PVCHusovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115026PVCHusovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198165121LTHusovaměsto Bruntáldo DN 10019488020LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 1001964808LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 10019648083LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 10019648037LTHybešovaměsto Bruntáldo DN 100196430054OCChelčickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198780145LTChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 1001967100255PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 100197510095PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 100197510036PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 10019758051PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 10019758051PVCChelčickéhoměsto Bruntáldo DN 100197530040OCChelčickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001987100149PVCI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 10019808044LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 100196780198LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 10019678074LTI. Olbrachtaměsto Bruntáldo DN 1001967100199LTJ. E. Purkyněměsto Bruntáldo DN 10019678032LTJ. E. Purkyněměsto Bruntáldo DN 100196720026LTJ. E. Purkyněměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019678085PVCJ. Ježkaměsto Bruntáldo DN 100199010016OCJ. Ladyměsto Bruntáldo DN 100196710075LTJ. Ladyměsto Bruntáldo DN 100196780147PVCJ. Werichaměsto Bruntáldo DN 100199415070PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198615053PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001986150131PVCJanáčkovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001986200164LTJaselskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120076LTJaselskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198110091LTJaselskáměsto Bruntáldo DN 1001981300167OCJesenickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197720040OCJesenickáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197750160PEJesenickáměsto Bruntáldo DN 100197710040PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 100199780136PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 10019978045PVCJezdeckáměsto Bruntáldo DN 1001997150115OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115064OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115091OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150117OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115089LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115083LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981200146OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019811506OCJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115015LTJiráskovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150106PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984150116PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198415030PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019848029PVCJungmannovaměsto Bruntáldo DN 1001984150135PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984150137PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001984150100PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198415011PVCJungmannovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019848068PVCK Lomuměsto Bruntáldo DN 1001988150226LTK. H. Máchyměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019718071PeK. H. Máchyměsto Bruntáldo DN 100200880114PeK. Světléměsto Bruntáldo DN 100200980118LTKamennáměsto Bruntáldo DN 10019672532PEKavalcovaměsto Bruntáldo DN 1001972150150LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019671501LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196715029LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196715042LTKavalcovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019678037PVCKavalcovaměsto Bruntáldo DN 10019788044LTKavalcovaměsto Bruntáldo DN 10019678079LTKavalcovaměsto Bruntáldo DN 100196780120LTKomenskéhoměsto Bruntáldo DN 10019384024PEKomenskéhoměsto Bruntáldo DN 10019788059PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 100199780104PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 1001997802PVCKostelníměsto Bruntáldo DN 10019978015LTKostelníměsto Bruntáldo DN 10019388099LTKrátkáměsto Bruntáldo DN 1001964150188OCKrnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967150145OCKrnovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019673002OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300104OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300326OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300279OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300149OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300124OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198930059OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989300109PVCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001990150125OCKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989200111LTKvětnáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019928070LTKvětnáměsto Bruntáldo DN 100199710073LTLidickáměsto Bruntáldo DN 100198910044LTLidickáměsto Bruntáldo DN 100198910079PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 10019851003PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 100198510090PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 10019854079LTLidickáměsto Bruntáldo DN 10019388040PVCLidickáměsto Bruntáldo DN 100198510097OCLomenáměsto Bruntáldo DN 10019808077LTLomenáměsto Bruntáldo DN 100198050131PELomenáměsto Bruntáldo DN 100198065105LTLučníměsto Bruntáldo DN 1001964125 PVCM. Tyršeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300200465108LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 10019646522LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 10019648058LTMánesovaměsto Bruntáldo DN 100196410028LTMlýnskáměsto Bruntáldo DN 10019648095LTMlýnskáměsto Bruntáldo DN 10019648082OCMotlochovaměsto Bruntáldo DN 10019648039OCMotlochovaměsto Bruntáldo DN 100196415051OCMotlochovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196415023LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197215018LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197215011LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197220054LTNa Kopečkuměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001972100125LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 100197110077LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 100197110073LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 10019718085LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 10019718050LTNa Svahuměsto Bruntáldo DN 10019718068PVCNa Vyhlídceměsto Bruntáldo DN 1001992100161LTNa Výsluníměsto Bruntáldo DN 100197115076LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196415020OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196420062LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196420075LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196420033OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964200101LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964200247LTNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196480134LTNádražníměsto Bruntáldo DN 100196480124LTNádražníměsto Bruntáldo DN 10019648033LTNádražníměsto Bruntáldo DN 10019648076LTNádražníměsto Bruntáldo DN 1001964150203OCNádražníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964400100OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019762003OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197620048OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197620048OCNám. 1.Májeměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197612519LTNám. J. Žižkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 300193815071OCNám. J. Žižkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001938125 PVCNám. Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004125 PVCNám. Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 300200480 PVCNám. Míruměsto Bruntáldo DN 100200465 PVCNám. Míruměsto Bruntáldo DN 10020048062LTNeumannovaměsto Bruntáldo DN 1001967100124PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 1001978100150LTNezvalovaměsto Bruntáldo DN 100197810092LTNezvalovaměsto Bruntáldo DN 100197810068PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 100197810070PVCNezvalovaměsto Bruntáldo DN 100197815076PVCNováměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967150215PVCNováměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967150129LTObránců Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150117LTObránců Míruměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120057LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019898034LTOkružníměsto Bruntáldo DN 1001989200136LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198980116LTOkružníměsto Bruntáldo DN 1001989801LTOkružníměsto Bruntáldo DN 100198915034LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001989200106LTOkružníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198920071OCOlomouckáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198110042PVCOlomouckáměsto Bruntáldo DN 1001981100205PVCOlomouckáměsto Bruntáldo DN 10019815042PEOlomouckáměsto Bruntáldo DN 1001981150159LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115062LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115049LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115086LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150104LTOpavskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981125 PVCOpletalovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3002004125 PVCOpletalovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300200480107LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 1001977805LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 10019778021LTOsvobozeníměsto Bruntáldo DN 100197712530LTOsvobozeníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001977125177LTOsvobozeníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197720028LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 300198920083LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 300198920049LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 30019892003LTPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 300198920086PVCPalackého nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001989150286PePartyzánskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30020128075LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 10019708038LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 100197080166OCPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 100197080107LTPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 10019708055OCPartyzánskáměsto Bruntáldo DN 100197080135PVCPěšíměsto Bruntáldo DN 10019978071LTPflegerovaměsto Bruntáldo DN 100193815029LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196720062LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196720045LTPionýrskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001967400383OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 500199140026OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019914003OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 301 do DN 500199120077OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019912007OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120082OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120028OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991200122OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120014OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019912002OCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120087LTPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120099PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199120028PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001991200122PVCPod Lipamiměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019918062PVCPod Lipamiměsto Bruntáldo DN 1001991150140OCPod Tratíměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198710064PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 100198710032PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 100198710087PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 1001987100117PVCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 10019878085OCPod Tratíměsto Bruntáldo DN 100198780105PePod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 10020088034LTPod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 100189880224LTPod Vrbamiměsto Bruntáldo DN 100197280116OCPolníměsto Bruntáldo DN 100196480195PePožárníkůměsto Bruntáldo DN 1002011100135PVCPříčnáměsto Bruntáldo DN 100199750103PEPříčnáměsto Bruntáldo DN 1001970125150LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019692007LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196915070OCRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196912513LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019692005LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196912519LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196920023LTRevolučníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196920059OCRiegrův sadměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197520054OCRiegrův sadměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197580128LTRuskáměsto Bruntáldo DN 1001938125157LTRuskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300193820012OCRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971100618PeRýmařovskáměsto Bruntáldo DN 1002012200282LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197120020LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197120016LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971200121LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197115016PVCRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001971150262LTRýmařovskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197180130PVCSadováměsto Bruntáldo DN 10019698084PVCSeifertovaměsto Bruntáldo DN 1001979100114PVCSkrbovickáměsto Bruntáldo DN 10019741006PVCSkrbovickáměsto Bruntáldo DN 100197480161PeSladovnickáměsto Bruntáldo DN 10020118080PVCSlovenskáměsto Bruntáldo DN 100198220067OCSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019701507LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197015087LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197015042LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197015093LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019708079LTSmetanovaměsto Bruntáldo DN 100197080119LTSmetanovaměsto Bruntáldo DN 100197015033LTSmetanovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970100157PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 100199680113PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 10019968017PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 100199610091PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 1001996100123PVCStaroměstskáměsto Bruntáldo DN 10019968010LTSukovaměsto Bruntáldo DN 10019678011LTSukovaměsto Bruntáldo DN 100196715025OCSukovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196780119LTSukovaměsto Bruntáldo DN 100196710084PVCŠimáčkovaměsto Bruntáldo DN 10019781006PVCŠimáčkovaměsto Bruntáldo DN 100197865177LTŠkolníměsto Bruntáldo DN 10019628057LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 10019596578LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 100195965127LTŠmilovskéhoměsto Bruntáldo DN 100195980130LTŠrámkovaměsto Bruntáldo DN 10019798075LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 10019718037LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 10019718023LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 10019718092LTŠvermovaměsto Bruntáldo DN 100197180123PVCŠvermovaměsto Bruntáldo DN 10019808059PVCŠvermovaměsto Bruntáldo DN 1001980100125PVCT. Kronesovéměsto Bruntáldo DN 100199010031PVCT. Kronesovéměsto Bruntáldo DN 1001990150276PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150232PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198210035LTTř. Práceměsto Bruntáldo DN 1001964150251PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150113PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198215074PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150272PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150212PVCTř. Práceměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198265124LTU Elektrárnyměsto Bruntáldo DN 1001981150119LTU Hřištěměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198115048LTU Hřištěměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818028LTU Hřištěměsto Bruntáldo DN 1001981150187OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150141OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981150101OCU Potokaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818081OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001981802OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 100198110039PVCU Potokaměsto Bruntáldo DN 100199210050LTU Potokaměsto Bruntáldo DN 1001964802OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 10019818093OCU Potokaměsto Bruntáldo DN 10019818039LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 100196410019LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 10019648014LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 100196410066LTU Rybníkaměsto Bruntáldo DN 100196415063PVCU Sopkyměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198140084OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019818059LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 100198140011OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981400150OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981150194LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001981400107OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 50019814001OCUhlířskáměsto Bruntálod DN 301 do DN 5001981200139LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120070LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198120085LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818042LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 10019818046LTUhlířskáměsto Bruntáldo DN 100198120052LTUhlířskáměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019818077LTV Alejiměsto Bruntáldo DN 1001971100167PVCV Tábořeměsto Bruntáldo DN 100198715080PVCVančurovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198715073PVCVančurovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019871002PVCVančurovaměsto Bruntáldo DN 100198710045LTVančurovaměsto Bruntáldo DN 1001987100109LTVančurovaměsto Bruntáldo DN 100198710020PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010074PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010075PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010071PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010015PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010017PVCVětrnáměsto Bruntáldo DN 100199010072PVCVodárenskáměsto Bruntáldo DN 10019758034LTVodníměsto Bruntáldo DN 100197715032PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150205PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982150165PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019828049LTVrchlickéhoměsto Bruntáldo DN 1001982150120PVCVrchlickéhoměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001982100245OCVysokáměsto Bruntáldo DN 10019808067LTWolkerovaměsto Bruntáldo DN 10019678061LTWolkerovaměsto Bruntáldo DN 100196710026LTZahradníměsto Bruntáldo DN 100198110082LTZahradníměsto Bruntáldo DN 10019811007LTZahradníměsto Bruntáldo DN 10019818024LTZahradníměsto Bruntáldo DN 100198120050PVCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3001997200 PVCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 3002004150112OCZámecké nám.město Bruntálod DN 101 do DN 30019716556LTZámecké nám.město Bruntáldo DN 100193815046PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994150251PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 300199415099PVCZápadníměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001994400207OCZeyerovaměsto Bruntálod DN 301 do DN 500198315096LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001964150386LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196415091PVCZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300198315034LTZeyerovaměsto Bruntálod DN 101 do DN 300196420063OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 3001970250341OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 300197025077OCŽlutý kopecměsto Bruntálod DN 101 do DN 30019703/4"-801457OC,LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001938-19603/4"-807285OC,LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001961-198132-805828LT,PEvodovodní přípojka Bruntálměsto Bruntál do DN 1001982-1993 Betonvodojem Uhl. Vrch (dolní tlakové pásmo)stavba na pozemku p.č.3431/31, p.č.3431/18, k.ú. Brun-tál-město, se všemi součástmi a příslušenstvímměsto Bruntálm3 užitného objemu2 x 2501992110173PVCJ. Voskovceměsto Bruntál od DN101 do DN 30020056350PEJ. Voskovceměsto Bruntál do DN 10020056320PEJ, Voskovceměsto Bruntál do DN 10020056329PEJ. Voskovceměsto Bruntál do DN 1002005celková délka61410Polohové určení všech shora specifikovaných vodovodních řadů a vodárenských objektů je obsaženo v pasportech vodovodů, ve formě zakreslení trasy vedení vodovodních řadů a umístění vodárenských objektů do katastrální mapy. Pasporty vodovodů ke všem shora specifikovaným vodovodním řadům a vodárenským objektům město Bruntál předá společnosti VaK Bruntál a.s. při vnesení svých nepeněžitých vkladů. Výklad použitých pojmů: Materiál: OC - znamená ocel, PVC - znamená Polyvinylchlorid, LT znamená litina, PE znamená Polyethylen 00OSRAM znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden z vodojemu pod názvem Kozinec (umístěného na vrchu Kozinec) - do průmyslové zóny města Bruntál, ve které má umístěn svůj závod společnost OSRAM Česká republika s.r.o. PrivKozinec znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden z vodojemu pod názvem Kozinec (umístěného na vrchu Kozinec) - ve směru do města Bruntál, k ul. Žlutý Kopec PrivUhVrch znamená přiváděcí vodovodní řad, který je veden: - z vodojemu pod názvem Uhlířský Vrch (horní tlakové pásmo) umístěného na pozemku parc.č. 3514/3, k.ú. Bruntál-město do vodojemu Uhlířský Vrch (dolní tlakové pásmo) umístěného na pozemku p.č. 3431/31 a pozemku p.č. 3431/18, k.ú. Bruntál- město a dále ve směru do města Bruntál, k ulici Pod Lipami. XIV. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Rýmařov: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Rýmařov ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vnesl do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu: -Inženýrskou síť, kterou jsou vodovody pro veřejnou potřebu ve smyslu legální definice provedené v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející městu Rýmařov č. majetkové evidence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-00296317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2, oceněný ve znaleckém posudku č. 3135-02/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.07.2014 (slovy: desátého července roku dvatisícečtrnáct), vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, umístěný v katastrálním území (k.ú.) Rýmařov, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Edrovice, k.ú. Janušov, k.ú. Jamartice, kú. Ondřejov u Rýmařova, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, sestávající ze souboru níže uvedených vodovodních řadů s příslušenstvím, vodárenských objektů, staveb a zařízení pro jímání a odběr podzemní vody (prameniště), staveb a zařízení pro úpravu a shromažďování vody (vodojemy), jejichž technická specifikace (průměr, délka, profil vodovodního potrubí), materiál, ze kterého jsou provedeny, polohové určení (podle názvů jednotlivých ulic ve městě Rýmařov a jeho místních částech, nebo podle parcelních čísel pozemků v příslušném katastrálním území, a nebo podle názvu vodojemů, ze kterých je příslušným vodovodním řadem voda přiváděna, a nebo podle názvu (označení) určité lokality ve městě Rýmařov a nebo podle názvu významného geografického bodu v příslušném katarálním území, či názvu orientačního místa ve městě Rýmařov) jsou popsány tak, jak je obsaženo v Příloze č. 2 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 21.08.2014 (slovy: dvacátého prvního srpna roku dvatisícečtrnáct) s tím, že text Přílohy č. 2 pozvánky obsahující specifikaci předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov se vkládá do této části rozhodnutí a tvoří nedílnou obsahovou součást tohoto bodu XIV. s tímto následujícím upřesněním: -Upřesnění měrných jednotek: Měrnou jednotkou, ve které jsou specifikovány všechny průměry DN profilů vodovodního potrubí obsažených ve 3. sloupci Přílohy č. 2 jsou (mm). -Upřesnění stávajícího polohového určení části inženýrské sítě města Rýmařov, kterým je položka pod názvem: Přivaděcí řad v délce 4332 m, provedený z oceli a litiny, v k.ú. Rýmařov, Edrovice, Stříbrné Hory: Tento přiváděcí řad je veden z poslední sběrné jímky (šachty) prameniště umístěné na pozemku parc.č. 351/2, v k.ú. Stříbrné Hory - do vodojemu Edrovice umístěného na pozemku parc.č. st. 363 a parc.č. 364 v k.ú. Edrovice. -Upřesnění popisu části inženýrské sítě města Rýmařov, kterým je stavba pro jímání a odběr podzemní vody položky pod názvem: Prameniště umístěné v k.ú. Stříbrné Hory, Janovice u Rýmařova, Stříbrné Hory a v k.ú. Stará Ves u Rýmařova, v délce 1680 m: Prameniště je tvořeno 11 betonovými sběrnými šachtami umístěnými na po-zemcích parc.č. 401/1, parc.č. 338, parc.č. 74/2, parc.č. 389/2, parc.č. 376/2, parc.č. 355/2, parc.č. 351/2 v k.ú. Stříbrné Hory, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Stará Ves u Rýmařova, propojenými zemními zářezy z litinového perforovaného potrubí sloužícími k jímání podzemní vody. -Upřesnění stávajícího polohového určení vodovodu v délce 4911 m, jenž tvoří část inženýrské sítě v obci Rýmařov, místní část Edrovice, Janovice, v k.ú. Rýmařov a Edrovice, který je veden v extravilánu obce a je uveden jako předposlední položka Rozvodné sítě v obci Rýmařov, místní část Edrovice, Janovice: Tato část inženýrské sítě je tvořena třemi vodovodními řady vedenými z vodojemu Rýmařov - koncový umístěného na pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov - z nichž jeden vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Komenského, další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Na Stráni a další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Pod Svahem. Text Přílohy č. 2: PŘÍLOHA Č. 2Popis předmětu nepeněžitého vkladu města Rýmařov(technická specifikace, materiálové provedení, polohové určení) Inženýrská síť vodovod pro veřejnou potřebu náležející městu Rýmařov č. majetkové evi-dence 8120-643556-00296317-2/1, 8120-744573-00296317-1/1, 8120-744468-00296317-1/1, 8120-744603-00296317-1/1, 8120-744751-00296317-1/2 VODOVODNÍ ŘADY ROZVODNÁ SÍŤ Vodovodní řady umístěné v obci Rýmařov a jejich místních částech Edrovice, Janovice, k.ú. Rýmařov, k.ú. Edrovice, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Janušov: Ulice (Rýmařov a jeho místní části) materiálDNmmdélka (m)k.ú.rok pořízení1. máje OC32116Rýmařov1965 LT65160 1965 LT150147 1965 LT17582 1965celková délka ulice 505 8. květnaLT6520Rýmařov1965 LT804 1965 PVC1501738 1988celková délka ulice 1762 BartákovaLT6583Rýmařov1965 LT80490 1965 PVC20058 1965celková délka ulice 631 BednařskáPVC8022Janušov1988celková délka ulice 22 BezručovaOC32207Rýmařov1965 PE3225 1965celková délka ulice 232 DivadelníLT80275Rýmarov1965celková délka ulice 275 DukelskáLT150217Rýmarov1974 PVC300109 1974celková délka ulice 326 HavlíčkovaLT6530Rýmařov1979 LT80275 1979 LT300280 1979celková délka ulice 585 HornoměstskáPE32122Rýmařov1975 LT80576 1975 PVC8042 1985 LT1007 1985 LT175284 1966 LT200412 1971celková délka 1443 HorníPe8024 2013 LT125155Rýmařov1974celková délka ulice 179 HusovaLT80228Rýmařov1997celková délka ulice 228 HutníPVC150423Janovice u R1974celková délka ulice 423 HřbitovníPE25167Janovice u R.1981celková délka ulice 167 J.FučíkaPE50140Edrovice1978 Pe80135 2008 PVC80141 1990celková délka ulice 416 ulicemateriálDNmmdélka (m)k.ú.rok pořízeníJ. SedlákaLT6569Rýmařov1965 LT80372 1965 LT10020 1965celková délka ulice 461 JelínkovaPE2554Rýmařov1965 LT80199 1965celková délka ulice 253 JesenickáLT8076Rýmařov1975 100671 1975 PVC15061 1975celková délka ulice 808 JungmanovaPe8034Rýmařov2013JungmanovaLT80111Rýmařov1970celková délka ulice 145 K.. MarxeLT80131Rýmařov1979celková délka ulice 131 K.ČapkaLT8030Rýmařov1962celková délka ulice 30 KomenskéhoPE8084Rýmařov1986 Pe8054 2008 PVC10085 1986 LT250269 1971celková délka ulice 438 KostelníLT8027Rýmařov1965celková délka ulice 27 KvětnáPE5070Edrovice1966 PVC80109 2005 LT100234Rýmařov1966celková délka ulice 413 LidickáPVC8049Rýmařov1975 LT100304 1965 PVC100262 1975celková délka ulice 615 LučníLT10047Rýmařov1983celková délka ulice 47 MlýnskáLT80463Rýmařov1965celková délka ulice 463 MáchovaLT6549Rýmařov1965 LT80337 1965 PVC20079 1965celková délka ulice 465 Na StrániPVC70111Rýmařov1965 PVC9076 2008 LT100127 1965 PVC100111 2003 PVC100245 1965celková délka ulice 670 Na VyhlídcePVC80133Rýmařov1986celková délka ulice 133 NerudovaLT17597Rýmařov1899celková délka ulice 97 NováLT10059Rýmařov1983celková délka ulice 59 ulicemateriálDNmmdélka (m)k.ú.rok pořízeníNové PolePVC150320Janovice u R.1985celková délka ulice 320 NádražníLT80430Rýmařov1965celková délka ulice 430 Nám. MíruPe125160Rýmařov2013 PVC150161 1986celková délka ulice 321 Náměstí SvobodyLT8024Rýmařov1974 LT17567 1975 LT20088 1975 PVC20062 1975celková délka ulice 241 NárodníPe8021Rýmařov2013 LT125227 1975 PVC200309 1986 LT3006 1975celková délka ulice 563 Okružní OC40179Rýmařov1972 PVC80197 1983 LT150688 1976 OC300300 1970celková délka ulice 1364 OpavskáLT80174Rýmařov1977PVC80122Janovice u R.1977 PVC80319 2008 PVC100212Janušov1991 LT150672Rýmařov1977PVC1501677Janušov1990PVC20038Rýmařov1977celková délka ulice 3214 PalackéhoLT80858Rýmařov1975 LT100185Rýmařov1975celková délka ulice 1043 PanskáPVC100141Janovice u R.1985celková délka ulice 141 Pivovarská PVC8063Rýmařov1976 LT100282 1975 PVC100130 1976 PVC15073 1975 Pe20025 2013 LT20044 1975 LT250168 1971celková délka ulice 785 PodolskáLT80397Rýmařov1973 LT10081 1973celková délka ulice 478 PolníLT10051Rýmařov1983celková délka ulice 51 PříkopyLT200217Rýmařov1987celková délka ulice 217 ulicemateriálDNmmdélka (m)k.ú.rok pořízeníRadničníPe150109 Rýmařov2013 Pe200106 2013celková délka ulice 215 RevolučníLT6562Rýmařov1973 LT80112 1973 PE10078 1973 LT125151 1973 PVC15029 1973 LT20061 1973celková délka ulice 493 Rudé ArmádyPE50125Rýmařov1983 LT65181 1983 LT80126 1983 PVC80152 1995celková délka ulice 584 K. SchinzelaPVC80271Edrovice 2008celková délka ulice 271 SkalníPVC100302Janušov1988celková délka ulice 302 SklepníPE25110Janovice u R.1969 PVC100266 1985celková délka ulice 376 SlunečnáLT6541Rýmařov1983celková délka ulice 41 SokolovskáLT80206Rýmařov1965 PVC100291 1991celková délka ulice 497 StraleckáLT150477Rýmařov1973celková délka ulice 477 T. MatějkyLT6562Rýmařov1973celková délka ulice 62 Tř.HrdinůPE3272Rýmařov1980 LT80360 1971a průmyslováPVC100533Rýmařov 1986zónaLT15021 1980 PVC150350 1980celková délka ulice 13362206 U LomuLT80242Rýmařov1972celková délka ulice 242 U PotokaLT6562Rýmařov1972 LT80692 1972celková délka ulice 754 U RybníkaLT80192Rýmařov1972 LT100158 1972celková délka ulice 350 VrchlickéhoLT65120Rýmařov1973 LT1505 1973 LT300154 1973celková délka ulice 279 VětrnáLT100255Rýmařov1972 PVC100143 1994 PVC150234 1994celková délka ulice 632 ulicemateriálDNmmdélka (m)k.ú.rok pořízeníZahradníPE50167Rýmařov1987celková délka ulice 167 Zámecká PVC150182Janovice u R.1985celková délka ulice 182 ZámekLT8099Janovice u R.1920celková délka ulice 99 zahrada HEDVYPe100376Janovice u R. 2010celková délka ulice 376 Školní NáměstíLT8078Rýmařov1940celková délka ulice 78 ŽižkovaLT80463Rýmařov1977 PVC300352 1975celková délka ulice 815 ÚvozLT65117Rýmařov1957 LT15086 1957 LT300465 1957celková délka ulice 668 ExtravilánPE25161Rýmařov1970 PVC1501056 1965 LT1752669 1965 OC20056Edrovice1965 PVC20066Rýmařov1965 LT250429 1965 OC300474 1965Tato část inženýrské sítě je tvořena třemi vodovodními řady vedenými z vodojemu Rýmařov - koncový umístěného na pozemku parc.č. 2951/1 v k.ú. Rýmařov - z nichž jeden vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Komenského, další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Na Stráni a další vodovodní řad je veden z vodojemu Rýmařov - koncový ve směru na ulici Pod Svahem. celková délka ulice 4911 areál nemocniceLT80515,5Rýmařov1925 PVC8065 1993 PE5028 1993celková délka 608,5 Celkem rozvodná síť 35757,5VODOVOD JAMARTICEvodovod umístěný v o obci Rýmařov, místní část Jamartice Způsob využití/větve materiál DN DN (mm) mmDélka (m)k.ú. Jamarticerok pořízenípřívodní řadLT803 2004 PVC8064 2004celkem přívodní řad 67 řad APVC809 2004 PVC100953 2004 PVC150110 2004řad A1PVC100375 2004řad A1,1PVC10034 2004řad A1,2PVC8097 2004řad A1,3PVC8055 2004řad A2PVC100567 2004řad A2,1PVC8036 2004řad A2,2PVC8065 2004 PVC100181 2004řad A 2,3PVC100405 2004 řad A 2,4PVC8085 2004 řad A3PVC8040 2004celkem rozvodná síť 3011 VODOVOD ONŘEJOVvodovod umístěný v obci Rýmařov, místní část Ondřejov způsob využití/větve materiál DN (mm) mm délka (m) k.ú. Ondřejov rok pořízení řad APe1001102008 Pe801269 2008řad BPe80131 2008řad CPe6370 2008řad DPe6330 2008řad E1Pe63168 2008řad E2Pe6336 2008řad FPe63169 2008řad GPe6351 2008řad HPe63171 2008celkem rozvodná síť 2205 VODOVOD EDROVICE-JANOVICEVodovod umístěný v obci Rýmařov, místní části Edrovice a Janovicezpůsob využití/větve materiál DN délka (mm) (m)k.ú. Rok pořízení řad APe801221Janušov, Janovice u R, Edrovice 2009řad A1Pe6363Edrovice 2009řad A2Pe6331 Edrovice2009řad A3Pe6315Janovice u R 2009řad A4Pe639 Janovice U R2009řad BPe63136 Edrovice2009řad B1Pe6312Edrovice 2009řad CPe63211Edrovice 2009řad DPe63411 Edrovice2009řad EPe6396 Edrovice2009řad FPe63198Edrovice 2009řad F1Pe6347 Edrovice2009řad GPe6367 Edrovice2009celkem rozvodná siť 2517 PRAMENIŠTĚstavba pro jímání a odběr podzemní vodyNázevmateriálDNmmdélka (m)k.ú.PořízeníPrameništěLT6591Stř. Hory1899 LT100668 1899 154Janovice u R.1899 496Stř. Hory1899 18Stará Ves u R1899 LT125463 1899 179Janovice u R.1899 285Stř. Hory1899 LT150458Stř. Hory1899Prameniště je tvořeno 11 betonovými sběrnými šachtami umístěnými na pozemcích parc.č. 401/1, parc.č. 338, parc.č. 74/2, parc.č. 389/2, parc.č. 376/2, parc.č. 355/2, parc.č. 351/2 v k.ú. Stříbrné Hory, k.ú. Janovice u Rýmařova, k.ú. Stará Ves u Rýmařova, propojenými zemními zářezy z litinového perforovaného potrubí sloužícími k jímání podzemní vody. celková délka 1680 PŘIVADĚCÍ ŘADUmístěnímateriálDNmmdélka (m)k.ú.PořízeníExtravilánOC20062Rýmařov1979LT1503346Edrovice, Stř.H.1979 OC300924Rýmařov1979přiváděcí řad je veden z poslední sběrné jímky (šachty) prameniště umístěné na pozemku parc.č. 351/2, v k.ú. Stříbrné Hory - do vodojemu Edrovice umístěného na pozemku parc.č. st. 363 a parc.č. 364 v k.ú. Edrovice. celková délka 4332 VODOJEMYm3 užitného objemuk.ú.pořízeníEdroviceStavba na pozemku p.č.363 a p.č.364, k.ú. Edrovice500 Edrovice1899Rýmařov koncovýstavba na pozemku p.č. 2951/1, k.ú. Rýmařov 2 x1500 Rýmařov1980Polohové určení všech shora specifikovaných vodovodních řadů a vodárenských objektů je obsaženo v pasportech vodovodů ve formě zakreslení trasy vedení vodovodních řadů a umístění vodárenských objektů do katastrální mapy. Pasporty vodovodů ke všem shora specifikovaným vodovodním řadům a vodárenským objektům město Rýmařov předá společnosti VaK Bruntál a.s. při vnesení svých nepeněžitých vkladů. Výklad použitých pojmů: Materiál: OC - znamená ocel, PVC - znamená polyvinylchlorid, LT znamená litina, PE znamená Polyethylen zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo ná Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo ná...bř. 42. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2016 - 7. listopadu 2016 : Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 3.530.000,- Kč upsáním nových akcií určenými zájemci, které budou vydány za nepeněžité vklady určen... ých zájemcůI. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 3.530.000,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 393.609.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí 397.139.000,-Kč. Připouští se upisování akcií pod částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, jestliže v upisovací lhůtě upíše nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti jen jeden z určených zájemců uvedených pod bodem V. a v důsledku toho úhrnná jmenovitá hodnota nových akcií upsaných v upisovací lhůtě nedosáhne hodnoty navrhovaného zvýšení základní kapitálu Společnosti. Připouští se, aby se základní kapitál Společnosti zvýšil jen v rozsahu úhrnné jmenovité hodnoty upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 3.530.000,-Kč navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcieZákladní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jež Společnost vydá jako zaknihované cenné papíry, které jsou dále specifikovány takto: Počet upisovaných akcií (celkem): 3.530 ks Jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 1.000,- Kč Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 3.530.000,-Kč Druh upisovaných akcií: kmenové Forma upisovaných akcií: na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz každé upisované Akcie činí: 1.000,-Kč Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií činí: 3.530.000,-Kč IV. Přednostní právo na upisování akcií Z ust. § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá, že akcionářům nenáleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, jestliže jejich emisní kurs má být splacen výlučně vnesením nepeněžitých vkladů. Všechny upisované Akcie budou vydány jako protiplnění za nepeněžité vklady určených zájemců specifikované (popsané) pod bodem XIII. a XIV. Emisní kurz všech nově upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, a proto akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 3.530 ks budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, jimiž jsou: obec Staré Město, se sídlem na adrese Staré Město čp. 66, PSČ: 793 33 Staré Město, IČ: 005 76 051 (dále jen obec Staré Město), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 2.210 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč. Obec Leskovec nad Moravicí, se sídlem na adrese Leskovec nad Moravicí čp. 42, PSČ: 793 68, IČ: 002 96 155 (dále jen obec Leskovec nad Moravicí), kterému Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsal celkem 1.320 ks Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. Upisovací lhůta: Určení zájemci mohou upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti pouze do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena ode dne 17. 06. 2016 - do dne 30. 09. 2016 (dále jen upisovací lhůta). Upsáním Akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi Společností, na straně jedné a určeným zájemcem uvedeným pod bodem V., jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, ve lhůtě pro upsání akcií (v upisovací lhůtě). Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných jednat za Společnost, jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým Společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v takovém počtu kusů, jaký schválila řádná valná hromada Společnosti, jako protiplnění za nepeněžitý vklad příslušného určeného zájemce, s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií nejpozději do konce upisovací lhůty, tj. do dne 30. 09. 2016 (dále jen návrh smlouvy o upsání akcií). Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce do konce upisovací lhůty projeví vůči Společnosti souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií určený zájemce projeví tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba (starosta obce) oprávněná jednat jménem či za určeného zájemce, jakožto upisovatele a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií doručí nejpozději do dne 30. 09. 2016 do místa pro upisování nových Akcií na adresu: VaK Bruntál a.s., Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti určených zájemců spočívající ve vnesení předmětu nepeněžitých vkladů je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: Každý určený zájemce uvedený pod bodem V, jenž v upisovací lhůtě upsal jemu nabídnuté Akcie, je povinen splnit svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb., spočívající ve vnesení svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., nebo pod bodem XIV. do základního kapitálu Společnosti do 60 dnů ode dne, kdy uzavře se Společností smlouvu o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterou upíše příslušný počet nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, jež mu Společnost v souladu s tímto usnesením valné hromady nabídla k upsání za jeho nepeněžitý vklad. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií se splácí výlučně vnesením nepeněžitých vkladů určených zájemců, ve lhůtě pro vnesení jejich nepeněžitých vkladů. IX. Schválení nepeněžitého vkladu obce Staré Město, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Staré Město budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Staré Město do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIII. a souhlasí s tím, aby určený zájemce obec Staré Město vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 2.210.000,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Staré Město - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIII., se oceňuje částkou ve výši 2.210.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII., se schvaluje. Za nepeněžitý vklad obce Staré Město specifikovaný pod bodem XIII., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 2.210.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Staré Město celkem 2.210 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 2.210.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 2.210 ks budou vydány jako zaknihované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Steré Město vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. X. Schválení nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí, částky jeho ocenění a určení emisního kurzu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí budou vydány Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XIV. a souhlasí s tím, aby určený zájemce obec Leskovec nad Moravicí vnesením tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. splatil celý emisní kurz všech jím upsaných Akcií v úhrnné výši 1.320.000,-Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí - specifikovaného (popsaného) pod bodem XIV. se oceňuje částkou ve výši 1.320.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV., se schvaluje.Za nepeněžitý vklad obce Leskovec nad Moravicí specifikovaný pod bodem XIV., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.320.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve prospěch obce Leskovec nad Moravicí celkem 1.320 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 1.320.000,-Kč (což představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 1.320 ks budou vydány jako zaknihované cenné papíry připsáním na majetkový účet upisovatele - obce Leskovec nad Moravicí vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.XI. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Staré MěstoUrčený zájemce obec Staré Město - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení předmětu jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. do základního kapitálu společnosti tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a místopředsedy představenstva Společnosti: i.písemné prohlášení obce Staré Město o vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIII. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Staré Město (nebo jiné osoby oprávněné za obec Staré Město takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Staré Město, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do její-ho vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou vodovodní řady E, F, H, N, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, specifikované pod bodem XIII. a schválené jako nepeněžitý vklad pod bodem IX. usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 2.210.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3218-13/2016 ze dne 28. 04. 2016, vypracovaného ing. Mi-roslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Staré Město o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu obce Staré Město specifikovaného pod bodem XIII. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu obce Staré Město specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016, ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Staré Město - č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodního řadu) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu iii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů E, F, H, N uvedeným pod bodem XIII., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy zakreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených v pod bodem XIII., iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů tvořícím předmět nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu. Obec Staré Město splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XIII. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti písemné prohlášení obce Staré Město o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii.), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu. XII. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí Obec Leskovec nad Moravicí splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. spočívající ve vnesení jejího nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. předá k rukám předsedy představenstva a místopředsedy představenstva společnosti: i.písemné prohlášení obce Leskovec nad Moravicí o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XIV. učiněné ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb. s úředně ověřeným podpisem starosty obce Leskovec nad Moravicí (nebo jiné osoby oprávněné za obec Leskovec nad Moravicí takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle obce Leskovec nad Moravicí, že za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. a převádí do jejího vlastnictví předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou vodovodní řady A, C, E, F, G a revizní šachta RŠ2A č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, specifikované pod bodem XIV. a schválené jako ne-peněžitý vklad pod bodem X. usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 16. 06. 2016 o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 1.320.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3217-12/2016 ze dne 28. 04. 2016, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků. K písemnému prohlášení obce Leskovce nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu musí být připojena příloha obsahující položkový soupis předmětu nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí specifikovaného pod bodem XIV. s jeho popisem - technickou a polohovou specifikací ve shodě s tím, jak je příslušný předmět nepeněžitého vkladu obce Leskovec nad Moravicí specifikován v usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 16. 06. 2016 ii.datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena majetková evidence vodovodů (vodovodních řadů) náležejících obci Leskovec nad Moravicí - č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, a to v rozsahu údajů, které je vlastník vodovodu (vodovodních řadů) povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřaduiii.datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy pasporty ke stavbám jednotlivých vodovodních řadů A, C, E, F, G a revizní šachty RŠ2A uvedeným pod bodem XIV., jejich součástem a příslušenstvím, které obsahují do katastrální mapy za-kreslené polohové určení vedení trasy těchto jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty v území, jakož i technickou specifikaci jednotlivých vodovodních řadů a revizní šachty (materiál a průměry vodovodního potrubí) uvedených pod bodem XIV., iv. projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu uvedeným pod bodem XIV., která specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu. Obec Leskovec nad Moravicí splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu položkově specifikovaný pod bodem XIV. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle Společnosti předá k rukám předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti písemné prohlášení obce Leskovec nad Moravicí o vnesení nepeněžitého vkladu (bod i.), datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů) (bod ii), datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů) tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iii.) a projektovou dokumentaci jednotlivých staveb vodovodních řadů a revizní šachty tvořících předmět nepeněžitého vkladu (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu. XIII. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Staré Město: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Staré Město ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, kterými jsou - vodovodní řady ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející obci Staré Město, č. majetkové evidence 8103-613312-00576051-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3218-13/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, a to: Vodovodní řad N sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 983 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PE (Polyethylen), rok pořízení 2009, uložený v pozemcích těchto parc. č.: 254/1, 994, 942, 209, 206/1, 205, st. 43/1, 1012, 198, 197. 842, 189, 188/1, 118/3, 930/2, 159, 155/1, 155/2, 775/8, 775/9, 775/10, 775/1, 123, 118, 116/1, 116/2, 928, 112/1, 107, 925, 108/1, 108/3, 105/1, 105/2, 725/7, 56, 64, 995/2, 18/3, které se všechny nacházejí v k.ú. Malá Véska. Vodovodní řad E sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 196 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2878/7, parc.č. 534/2, parc.č. 535/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. Vodovodní řad F sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 221 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2002, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1, parc.č. 2909, parc.č. 568/8, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. Vodovodní řad H sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 362 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (Polyvinylchlorid), rok pořízení 2003, uložený v pozemcích parc. č. 2891/1 a parc.č. 2878/2, které se všechny nacházejí v k.ú. Staré Město u Bruntálu. XIV Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce obce Leskovec nad Moravicí: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce obec Leskovec nad Moravicí ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do společnosti VaK Bruntál a.s. za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého emisního kurzu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, kterými jsou - vodovodní řady ve smyslu legální definice provedené v ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích v platném znění, náležející obci Leskovec nad Moravicí, č. majetkové evidence 8103-680010-00296155-1/1, oceněné ve znaleckém posudku č. 3217-12/2016, ze dne 28. 04. 2016, vypracovaném soudním znal-cem ing. Miroslavem Bešíkem, a to: Vodovodní řad A sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 679 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení AC (azbestocement), rok pořízení 1959, uložený v pozemcích parc. č. 2431/1, parc.č. 2661, parc.č. st. 58/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad C sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 160 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení LT (litina), rok pořízení 1976, uložený v pozemcích těchto parc. č.: st.38/8, 2543/16, 2466/6, 2466/1, st.44/2, 1837/6, 1837/15, 1837/20, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad E sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 429 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích parc.č. 2431/5, parc.č. 2663/1, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad F sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 419 m, s profilem potrubí DN 80 mm, v materiálovém provedení PVC (polyvinylchlorid), rok pořízení 1999, uložený v pozemcích těchto parc.č.: 2663/1, 2632/28, 2632/4, 329/1, 329/2, 344/2, 371, 2614, 368, které se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí, obec Leskovec nad Moravicí. Vodovodní řad G sloužící k dopravě vody, tvořený úsekem potrubí o celkové délce 70 m, s profilem potrubí DN 50 mm, v materiálovém provedení PE (polyethylen), rok pořízení 2004, uložený v pozemcích parc.č. 2431/1, parc.č. 3467/1, parc.č. 3467/3, kte-ré se všechny nacházejí v k.ú. Leskovec nad Moravicí. Revizní šachta RŠ2A v provedení monolitické betonové šachty s vnitřními rozměry 3,05m x 2,70m x 1,70 m a ocelovým poklopem o rozměrech 60/60 cm, umístěná na pozemku parc.č. 2431/1 v k.ú. Leskovec nad Moravicí, která tvoří jednotný funkční celek s vodovodním řadem A. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 1999 - 2. června 2015 : Omezení převoditelnosti akcií:1. Ke každému převodu akcií znějících na jméno o nominálníhodnotě 1.000,-Kč, které jsou v majetku obcí, nebo k převodusamostatně převoditelných práv s... pojených s akciemi je vyžadovánsouhlas valné hromady společnosti. Tyto akcie, včetně uvedenýchpráv, jsou převoditelné jen mezi obcemi - akcionáři společnosti.2. Valná hromada společnosti je povinna udělit souhlas k převoduakcií uvedených v předchozím odstavci v případě, že jde o převodna jinou obec, která je akcionářem společnosti v důsledku změnyúzemní působnosti obcí (sloučení, rozdělení).3. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas kpřevodu akcií a samostatně převoditelných práv spojených sakciemi uvedených v předchozím odstavci v případě, že jde o jinýsubjekt než je držitel akcie na jméno. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1994 - 24. ledna 2007 : Akcie:129 810 ks akcií na jméno o jmen. hodn. 1.000,-Kč126 867 ks prioritních akcií na jméno o jmen.hodn. 1.000,-Kč1 ks na jméno o jmen. hodn. 1.000,-Kč se zvláštnímiprávy32 658 ks... na majitele ojmen. hodn. 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů