Základní údaje

Historické adresy

24.2.1998 - 1.10.2008 Děčín, Papírnická 604/3
1.1.1993 - 24.2.1998 Děčín

47782978

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.9.2008

CZ47782978

Datum vzniku

1. ledna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2008

Historické názvy

7.4.1998 - 1.10.2008

KOVOŠROT Děčín, a.s.

1.1.1993 - 7.4.1998

KOVOŠROT Děčín a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 401

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.5.2006 - 1.10.2008

300 000 000 Kč

24.2.1998 - 19.5.2006

298 479 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2008 - 1. října 2008 : Společnost KOVOŠROT Děčín, a.s., se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, IČ 477 82 978 se vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu:Společnost KOVOŠROT Děčín, a.s., jako spole... čnost zanikající, zanikla fúzí splynutím se společnostmi KOVOŠROT PRAHA, a.s., IČ 458 05 962, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289, PSČ 100 37, SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., IČ 601 93 859, se sídlem Praha 9, Travná č.p. 1293, PSČ 198 00, KOVOŠROT GROUP, s.r.o., IČ 273 93 666, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00, a KOVOŠROT Hradec Králové, s.r.o., IČ 632 20 440, se sídlem Hradec Králové 3, Vážní čp. 857, PSČ 500 03, jako dalšími zanikajícími společnostmi. Jmění všech zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2007 - 1. října 2008 : Na společnost KOVOŠROT Děčín, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost obchodní jmění zanikajících společností Severočeské sběrné suroviny a.s., IČ: 49... 902598, se sídlem Liberec, Švermova 117, PSČ 460 10, SOLDANELLA s.r.o., IČ: 27402941, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00, ESOKOVOŠROT s.r.o., IČ: 64826333, se sídlem Pardubice, Milheimova 2719, PSČ 530 02, TELMONT - služby, spol. s r.o., IČ: 62742001, se sídlem Děčín, Papírnická 604/3, PSČ 405 02 a " L I G N A Rumburk, spol. s r.o. ", IČ: 61328766, se sídlem Rumburk, 9. května 991, PSČ 408 01. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 1. října 2008 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku KOVOŠROT Děčín s.p. vesmyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2006 - 19. května 2006 : Jediný akcionář určuje, že emisní kurs akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu... jím upsaných akcií na k tomuto účelu zřízený bankovní účet č. 17572793/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to do 15 dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2006 - 19. května 2006 : Určuje se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti Scholz AG, se sídlem Am Bahnhof, 73457 Essingen, Spolková republ... ika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht Aalen (Württ.) pod číslem HRB 1260-A. Jediný akcionář v souladu s ust. § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Akcie se upisují v sídle advokátní kanceláře bnt - pravda, noack & partner, v.o.s., Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet ode dne, kdy bude jedinému akcionáři doručen společností návrh uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2006 - 19. května 2006 : Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 1.521.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jeden tisíc korun českých), tj. z dosavadní výše 298.479.0... 00,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) na výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). Jediný akcionář určuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 1.521 (slovy: jeden tisíc pět set dvacet jeden) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2006 - 19. května 2006 : V důsledku zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.521 (jeden tisíc pětsetdvacetjeden) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: ... jeden tisíc korun českých) každá. Rovněž na tyto akcie se vztahuje omezení převoditelnosti ve smyslu článku 12.4 stanov společnosti, a to že tyto jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 2005 - 8. března 2006 : Valná hromada schvaluje za přechod jedné akcie společnosti na jméno ISIN CZ0005074153 a/nebo ISIN 770950000131 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na hlavního akcionáře protiplnění ve v... ýši 1.013,21 Kč (slovy: jeden tisíc třináct korun českých dvacet jedna haléřů). Výše protiplnění byla určena v souladu se zdůvodněním výše protiplnění hlavního akcionáře a se znaleckým posudkem č. 066/07/2005 vypracovaným znalcem Ing. Miladou Vaverkovou. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 2005 - 8. března 2006 : Valná hromada schvaluje v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod všech ostatních akcií na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k ostatním akciím společnosti přejde na... hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 2005 - 8. března 2006 : Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti KOVOŠROT Děčín, a.s. (dále jen "společnost") je společnost Scholz AG, se sídlem Essingen, SRN (dále jen "hlavní akcionář"), ... která vlastnila a vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle ustanovení § 183i odst. 1, obchodního zákoníku, stejně jako k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě a ke dni konání valné hromady přesahovala/přesahuje 90% základního kapitálu společnosti. Tuto skutečnost osvědčuje zejména seznam akcionářů vedený společností a dále i výpis z registru emitenta k rozhodnému dni. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií o celkové jmenovité hodnotě 283,115.000,- Kč z celkové jmenovité hodnoty všech společností emitovaných akcií ve výši 298,479.000,- Kč, a jejich souhrnná hodnota tedy činí 94,85% základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 2005 - 8. března 2006 : Valná hromada schvaluje lhůtu pro poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům za přechod akcií v délce 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu... hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií způsobem, který jim bude oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 1998 - 25. ledna 2000 : Valná hromada společnosti schválila dne 10.6.1997 nové stanovyspolečnosti.
 • 30. listopadu 1995 - 24. února 1998 : Valná hromada společnosti schválila dne 23.6.1995 nové stanovyspolečnosti.
 • 10. října 1994 - 24. února 1998 : Základní jmění: 298 479 000,- Kč.Toto základní jmění je rozděleno na 298 479 akcií na majitele vejmenovité hodnotě po 1 000,- Kč s charakterem veřejněobchodovatelných cenných papír... ů. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 1994 - 24. února 1998 : Valná hromada dne 23.11.1993 schválila změnu čl.6 a čl.9 odst.2písm.g) stanov společnosti.
 • 21. září 1993 - 24. února 1998 : Valná hromada dne 16.6.1993 schválila změnu stanov akciovéspolečnosti v čl. 4, č. 5, čl. 11, čl. 29, čl. 30, čl. 36,čl. 34, čl. 37 a čl. 47.
 • 1. ledna 1993 - 24. února 1998 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 10.12.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 10. ledna 1994 - 10. října 1994 : Základní jmění společnosti činí 211 368 000,- Kč.Toto základní jmění je rozděleno na 211 368 akcií na majitele po1 000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejněobchodovatelných ... cenných papírů. Zakladatel rozhodl o přeměnělistinné podoby akcií společnosti na zaknihovanou. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1993 - 10. ledna 1994 : Toto základní jmění je rozděleno na 85.000 ks akcií na jméno po1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 126.368 ks akcií na majitelepo 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. ledna 1993 - 10. ledna 1994 : Základní jmění společnosti činí 211.368.000,- Kčs (slovy:dvěstějedenáctmilionůtřistašedesátosmtisíckoručeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jměníspolečnosti, které... je představováno cenou vkládaného hmotného adalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Oceněnítohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku KOVOŠROT Děčín s.p.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů