831 321 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

31 870 tis. Kč

Zisk za rok 2008

167 831 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

10.12.1999 - 1.7.2010 Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 53236
23.11.1998 - 10.12.1999 Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 53301
18.5.1994 - 23.11.1998 Kostěnice, PSČ 53236
11.11.1993 - 18.5.1994 Kostěnice, PSČ 53303

48173096

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 30.6.2010

CZ48173096

Datum vzniku

11. listopadu 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2010

Historické názvy

31.12.2004 - 1.7.2010

CEMOD - CZ a.s.

18.5.1994 - 31.12.2004

MAGNET - CAMIF a.s.

11.11.1993 - 18.5.1994

M a g n e t - C a. s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 949

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2002 - 1.7.2010

61 300 900 Kč

4.11.2002 - 19.12.2002

25 800 900 Kč

29.11.2000 - 4.11.2002

258 009 000 Kč

10.12.1999 - 29.11.2000

233 009 000 Kč

3.3.1999 - 10.12.1999

207 009 000 Kč

10.4.1998 - 3.3.1999

159 009 000 Kč

29.10.1997 - 10.4.1998

121 009 000 Kč

13.11.1995 - 29.10.1997

96 009 000 Kč

13.9.1995 - 13.11.1995

86 009 000 Kč

18.5.1994 - 13.9.1995

64 669 000 Kč

11.11.1993 - 18.5.1994

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2010 - 1. července 2010 : Obchodní společnost CEMOD - CZ a.s., se sídlem Pardubice, Průmyslová 390, PSČ 532 36, identifikační číslo 481 73 096, je vymazána z obchodního rejstříku z důvodu zrušení bez likvid... ace a fúze sloučením s obchodní společností ZÁBOR, s.r.o. (jejíž nová obchodní firma je CEMOD - CZ s.r.o.), se sídlem Pardubice II, Černá za Bory, Průmyslová 390, PSČ 533 01, identifikační číslo 256 29 662. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady, kterými jsou:l.nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET akciová společnost(zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 183151... - č.spisu 72385)2.nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET INTER SERVIS (zapsanáu Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 201216 - č. spisu105342)3.nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET (zapsaná u Úřaduprůmyslového vlastnictví pod č. 201217 - č. spisu 105343)4.nehmotný majetek - ochranná známka MAGNET (zapsaná u Úřaduprůmyslového vlastnictví pod č. 217638 - č. spisu 110001)Všechny ochranné známky shora popsané byly oceněny:l.znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Václava Kratochvíla(znalce z oboru patenty a vynálezy) ze dne 26.10.2001 zapsanýmpod pořadovým číslem 051/2001 znaleckého deníku částkou35,500.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korunčeských)2.znaleckým posudkem sodního znalce Ing. Květoslavy Kubíčkové(znalce z oboru patenty a vynálezy) ze dne 31.10.2001 zapsanýmpod pořadovým číslem 35/2001 znaleckého deníku částkou35,988.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů devět set osmdesátosm tisíc korun českých)Oba znalci byli za účelem podání společného znaleckého posudkuk hodnotě nepeněžitého vkladu jmenováni usnesením Krajskéhosoudu v Hradci Králové ze dne 30.11.2001 pod spisovou značkou46 Cm 72/2001-30, které nabylo právní moci dne 14.12.2001.Z tohoto důvodu vypracovali oba znalci dne 14.12.2001 společnýdodatek k oběma posudkům shora uvedeným, kde uvedli, že při svémhodnocení použili celkem tři oceňovací metody a shodli se nahodnotě všech čtyř oceňovaných ochranných známek - 35,744.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisícekorun českých), což dle jejich vyjádření odpovídá úhrnnémuemisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění zatento nepeněžitý vklad.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.550 kusů kmenových akciív listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každéakcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Návrh smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnostipředem určenému zájemci doručen do jeho sídla nejpozději do 30dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměrz... výšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcií (akceptaci smlouvy) se stanovuje na 30dní ode dne doručení návrhu smlouvy. Podpisy stran na tétosmlouvě musí být úředně ověřeny.Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíckorun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějícína jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem a tospolečností Société de Participation et de Développement SocialS.A. se sídlem 82, rue de Courcelles, 750 08, Paříž, Fran... cie(jediným akcionářem) v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodníhozákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinuupisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Přednostní právo na upisování akcií jediný akcionář nemá,vzhledem k tomu, že emisní kurs bude zcela splacen nepeněžitýmvkladem.
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3.550 kusůkmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitáhodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc... korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře v souladu s ust. § 216b Obchodníhozákoníku s účinností ke dni zápisu snížení základního kapitáluo zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve ... výši35,500.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korunčeských), t.j. z původních 25,800.900,- Kč (slovy: dvacet pětlimionů osm set tisíc devět set korun českých) na 61,300.900,-Kč (slovy: šedesát jeden milion tři sta tisíc devět set korunčeských), přičemž upisování akcií nad tuto částku senepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je ozdraveníchodu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2002 - 19. prosince 2002 : Předem určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kurzujím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do3... 0 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akicí a to v sídlespolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2002 - 4. listopadu 2002 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 20.12.2001 o snížení základního kapitáluspolečnosti, a to o částku ve výši 232,208.100,-Kč (slovy: dvěstě t... řicet dva miliony dvě stě osm tisíc korun českých), a to zčástky ve výši 258,009.000,-Kč (slovy: dve stě padesát osmmilionů devět tisíc korun českých) na částku ve výši25,800.900,-Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc devětset korun českých). Základní kapitál se snižujeza účelem úhrady ztráty a částka odpovídající sníženízákladního kapitálu bude použita na úhradu této ztráty. Sníženízákladního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnotyakcií, a to z částky ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korunčeských) každá na částku ve výši 100,-Kč (slovy: sto korunčeských) každá. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provedejejich výměnou s tím, že lhůta pro předložení akcií za účelemvyměny se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dnem zveřejněnívýzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelemvýměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu dojednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit kvýměně ve lhůtě shora uvedené v sídle společnosti v pracovníchdnech v době od 9,00 do 15,00 hodin. Představenstvo vyzveakcionáře způsobem určeným zákonem a stanovení společnosti prosvolání valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 29. listopadu 2000 : Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšenízákladního jmění upsány v rámci přednostního práva stávajícíchakcionářů, nebo nebude-li v téže lhůtě mezi akcionáři uzavře... nadohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení dle ust.paragrafu 205 obchodního zákoníku, budou neupsané akcienabídnuty za stejných podmínek k upsání na základě veřejné výzvyk upisování. V takovém případě bude veřejná výzva k upisovánídle obchodního zákoníku zveřejněna v Hospodářských novinách nebov Obchodním věstníku. Pro upisování akcií bez využitípřednostního práva je určena rovněž 15-ti (slovy: Patnácti-)denní lhůta ode dne zveřejnění. Úpisy budou probíhat v sídlespolečnosti v kanceláři generálního ředitele pana Jean-PierreHANSENA. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 29. listopadu 2000 : Upsané akcie musí být splaceny peněžitými vklady nejpozději do15-ti (slovy: Patnácti) dnů ode dne jejich úpisu na účetspolečnosti číslo 22-121 51 00 81 012 vedený u Société Général... eBanka a.s., pobočka Praha 8, Pobřežní 3. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 29. listopadu 2000 : Každý akcionář má dobu 15-ti (slovy: Patnácti) dnů ode dne, kdyobdrží od představenstva informaci dle ust. paragrafu 204a)odst. 2 obchodního zákoníku přednostní právo upsat část no... výchakcií v sídle společnosti v kanceláři generálního ředitele panaJean-Pierre HANSENA v rozsahu svého dosavadního podílu nazákladním jmění společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možno upsat 0,107292 novýchakcií o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč, jimiž se zvyšujezákladní jmění. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2000 - 29. listopadu 2000 : Představenstvo rozhoduje o zvýšení stávajícího základního jměníspolečnosti 233.009.000,- Kč (slovy: Dvě stě třicet tři milionydevět tisíc Korun českých) o částku 25.000.000,- Kč (s... lovy:Dvacet pět milionů Korun českých) na základní jmění ve výši258.009.000,- Kč (slovy: Dvě stě padesát osm milionů devět tisícKorun českých) vydáním 25.000 ks (slovy: Dvacet pět tisíc kusů)kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jednéakcie 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc Korun českých) bezpřipuštění upisování nad částku navrhovaného zvýšení, přičemžemisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Představenstvobezodkladně, nejdéle však do 7 dnů ode dne, kdy obdrží usneseníKrajského soudu v Hradci Králové o zapsání zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku, zašle oznámenío přednostním právu stávajících akcionářů upsat akcie. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 10. prosince 1999 : Lhůta k uplatnění přednostního práva k úpisu počne běžet pozápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku v den, kdy bude akcionáři doručenainformace... o jeho přednostním právu podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníku. Nebudou-li ve stanovené lhůtě upsányvšechny akcie nebo neuzavřou-li akcionáři dohodu o účasti nazvýšení základního jmění, neupsané akcie budou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Veřejnávýzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku.Nové akcie bez uplatnění přednostního práva k upisování je možnoupsat do 15 dnů ode dne zveřejnění veřejné výzvy k upisováníakcií. Upisování se bude konat v kanceláři Generálního ředitelespolečnosti, pana Jean-Pierre Hansena v Praze 9, Krátkého 1.Upisování bude prováděno zápisem do listiny upisovatelů v pořadípříchodu jednotlivých zájemců. Emisní kurs akcií musí být úplněsplacen do 15 dnů od jejich upsání, a to převodem na shorauvedený bankovní účet společnosti". zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 10. prosince 1999 : Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této... valné hromady, tedy na každou dosavadní akcii lze upsat0,1255984 nových akcií. Takto vypočtený počet nových akcií budezaokrouhlen na nejbližší celé číslo (číslo nižší než 0,5 budezaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo, číslo vyšší neborovné 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší vyšší celé číslo).Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo k úpisu ve lhůtě15 dnů zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1999 - 10. prosince 1999 : "Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního jmění společnostio 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých)vydáním 26.000 kmenových akcií na jméno v listiné podobě ... o jme-novité hodnotě 1.000,- Kč každá. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Základníjmění společnosti tak bude zvýšeno ze současné výše na207.009.000,- na 233.009.000,- Kč. Emisní kurs nově vydanýchakcií se splácí výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs akcií jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou a musí být úplně splacen do15 dnů ode dne jejich úpisu bankovním převodem na účetspolečnosti č. 22-121 51 00 81 012 u Société Générale Banka,a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1998 - 10. prosince 1999 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního jmění společnostio 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých)vydáním 48.000 kmenových akcií na jméno v listinné podobě... o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Základníjmění společnosti tak bude zvýšeno ze současné výše159.000.000,- Kč na 207.009.000,- Kč. Emisní kurs nově vydanýchakcií se splácí výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs akcií jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou a musí být úplně splacen do15 dnů ode dne jejich úpisu bankovním převodem na účetspolečnosti č. 22-121 51 00 81 012 u Société Générale Banka,a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání tétovalné hromady, tedy na každou dosavadní akcii lze upsat0,3018697054884 nových kcií. Takto vypočtený počet nových akciíbude zaokrouhlen na nejbližší celé číslo (číslo nižší než 0,5bude zaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo, číslo vyššínebo rovné 0,5 bude zaokrouhleno na nejbližší vyšší celé číslo).Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo k úpisu ve lhůtě15 dnů.Lhůta k uplatnění přednostního práva k úpisu počne běžet pozápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku v den, kdy bude akcionáři doručenainformace o jeho přednostním právu podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníku. Nebudou-li ve stanovené lhůtě upsányvšechny akcie nebo neuzavřou-li akcionáři dohodu o účasti nazvýšení základního jmění, neupsané akcie budou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodnímvěstníku. Nové akcie bez uplatnění přednostního právak upisování je možno upsat do 15 dnů ode dne zveřejnění veřejnévýzvy k upisování akcií. Upisování se bude konat v kancelářiGenerálního ředitele společnosti, pana Jean-Pierre Hansenav Praze 9, Krátkého 1. Upisování bude prováděno zápisem dolistiny upisovatelů v pořadí příchodu jednotlivých zájemců.Emisní kurs akcií musí být úplně splacen do 15 dnů od jejichupsání, a to převodem na shora uvedený bankovní účetspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 1998 - 10. dubna 1998 : Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění o částku38 000 000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých),vydáním 38 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1... 000,- Kč jedna akcie. Základní jmění společnosti se tímtozvýší ze 121 009 000,- Kč na 159 009 000,- Kč. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií.Akcie musí být splaceny nejpozději do 15 dní od jejich úpisu naúčet společnosti č. 22-121 51 00 81 012, otevřený u SociétéGénérale Banka a.s., Pobřežní 3, Praha 8.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání tétovalné hromady. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři uplatnitve lhůtě 15 dní.Lhůta k přednostnímu upisování začíná běžet poté, co usnesení ozvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku aakcionáři obdrží informaci o přednostním právu k úpisu dle §204a) odst. 2) obchodního zákoníku.Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšenízákladního jmění upsány, nebo nebude-li mezi akcionáři uzavřenadohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení, budou neupsanéakcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování.Veřejná výzva k upisování bude zveřejněna v Hospodářskýchnovinách nebo v Obchodním věstníku. Pro upisování akcií bezvyužití přednostního práva je určena rovněž patnáctidenní lhůtaode dne zveřejnění. Úpisy budou probíhat v sídle společnosti vkanceláři finančního ředitele, pana Jean-Pierre Hansen. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 1993 - 10. dubna 1998 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne27.7.1993.
 • 3. července 1997 - 29. října 1997 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jměnío 25 000 000 Kč (slovy dvacet pět milionů Korun českých),vydáním 25 000 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1 000 Kč jedna ... akcie. Základní jmění společnosti se tímto zvýšíz 96 009 000 Kč na 121 009 000 Kč. Emisní kurs se rovnájmenovité hodnotě akcií. Akcie musí být splaceny nejpozdějido 15 dní od jejich úpisu na účet společnostič. 22-121 51 00 81 012, otevřený u Societé Générale Banka a.s.,Pobřežní 3, Praha 8.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujeho podílu na základním jmění společnosti ke dni konání tétovalné hromady. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři uplatnitve lhůtě 15 dní.Lhůta k přednostnímu upisování začíná běžet poté, co usnesenío zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříkua akcionáři obdrží informaci o přednostním právu k úpisudle § 204 a) odst. 2 Obch. zák.Nebudou-li v této lhůtě všechny akcie upisované ke zvýšenízákladního jmění upsány, nebo nebude-li mezi akcionáři uzavřenadohoda o rozsahu jejich účasti na tomto zvýšení, budou neupsanéakcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování.Veřejná výzva k upisování bude zveřejněna v Hospodářskýchnovinách. Pro upisování akcií bez využití přednostního právaje určena rovněž patnáctidenní lhůta ode dne zveřejnění. Úpisybudou probíhat v sídle společnosti v kanceláři finančníhoředitele, pana Jean-Pierre Hansen. zobrazit více skrýt více
posunout dolů