Trendy

16 624 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

155 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

69 810 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 12.9.2016 Jelenovská č.ev. 99, 766 01 Valašské Klobouky

Historické adresy

15.7.1993 - 12.9.2016 Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 76601

48910554

DIČ

od 6.9.1993

CZ48910554

Datum vzniku

15. července 1993

Datová schránka

furf4f3

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1075

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.6.2012

59 403 000 Kč

Historické jmění

20.2.2010 - 8.6.2012

6 843 000 Kč

16.2.2002 - 20.2.2010

2 593 000 Kč

15.7.1993 - 16.2.2002

1 250 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Valašské Klobouky

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107-2493220237 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 15.7.1993

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jelenovská ev. č. 99, 766 01, Valašské Klobouky

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 - 28. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 8. července 2014 - 28. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 27. dubna 2012 - 8. června 2012 : Kompletní zápis ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu ... dle Notářského zápisu ze dne 16.4.2012, N 239/2012, NZ 194/2012, a to v jeho bodech I. až III., kdy text zapisované ostatní skutečnosti je přílohou tohotío návrhu.I. Zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:Základní kapitál obchodní společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, identifikační číslo 48910554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 1075, se zvyšuje o částku 52,560.000,- Kč (padesát dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých), tj. z částky 6.843.000,- Kč (šest milionů osm set čtyřicet tři tisíc korun českých) na částku 596,403.000,- Kč (padesát devět milionů čtyři sta tři tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady do výše 2,560.000,- Kč (dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých) a upsáním nových akcií nepeněžitými vklady do výše 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení a trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno uspáním:- 52 (padesáti dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, - 4 (čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.- 60 (šedesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány,Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas.3. Přednostní právo k upisování nových akcií peněžitými vklady podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionář svého přednostního práva výslovným prohlášením vzdal.4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice , identifikační číslo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod, č.j. VSC/1-19788/93-E.5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, který bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti osobně nebo doporučeným dopisem zaslaným na dresu sídla upisovatele.Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia.6. Připouští se, aby předem určený zájemce započetl své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou tyto pohledávky:Pohledávka věřitele Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, identifikační číslo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod. č.j. VSC/1-19788/93-E, v celkové výši 2,560.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých) z titulu nájemní smlouvy ze dne 2.1.2007 (druhého ledna roku dva tisíce sedm) ve znění pozdějších dodatků a příloh, představující nárok věřitele na zaplacení nájemného za období od 1.11.2009 (prvního listopadu roku dva tisíce devět) do 31.12.2011 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2,560.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých).Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií proti části pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení s upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Připouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, neboť je v důležitém zájmu společnosti a představenstvo předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu, ve kterém uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu.8. Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s., se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin.9. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti.10. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:- Nemovitosti v katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č. st. 170, způsob využití - obč. vyb., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č. st.171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc., 172/1 a parc. č.st. 172/2, způsob využití - rod. rek. budova č.e. v části obce Lipina na pozemku parc. č.st.173/2 a parc. č.st. 173/1 způsob využití - rod. Rek., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 175, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 178/1 a parc. č.st. 178/2, způsob využití - rod.rek. budova č.e. v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac. č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 184, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 187, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 186, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek., stavba bez čp/čp na pozemku parc. č. st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc.č.st. 185 - způsob využití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavená plocha a nádvoří, parc. čst. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc.č. 345/7 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc.č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha parc. č. 389/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 trvalý travní porost, par.č.544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc.č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627/3 - trvalý travní porost, parc. č. 813/109 - trvalý travní porost, parc. č.1376/2 - ostatní plocha, parc. č. 1382/3 - ostatní plocha, parc. č. 1382/12 - ostatní plocha, parc. č. 1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní plocha, parc. č. 1382/27 - ostatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č.1382/41 - ostatní plocha;- Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova čp. 464 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení, budova č.e. 7 na pozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku parc. č.st. 1067/, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 na pozemku parc, č.st. 1062, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek., budova č.e.17 na pozemku parc. č.st. 1164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití - obč.vyb., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způsob využití - obč.vyb. pozemek parc. č.st.870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.1077 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1078 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č. 3644/3 - ostatní plocha, parc.č. 3644/4 - ostatní plocha, parc. č. 3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc.č. 3644/7 - ostatní plocha, parc. č. 3646/8, trvalý travní porost, parc. č. 3654/14 - ostatní plocha parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc.č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý porost, parc. č. 3664/1 - trvalý porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha a parc. č. 3686/16 - lesní pozemek.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckých posudcích č. 16236-33/12, č. 1624-34/12, č. 1625/35/12, č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39/12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.2012.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedenými znaleckými posudky částkou v celkové výši 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 (padesát) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě nebudou registrovány.II. Schvaluje nepeněžitý vklad, kterým budou upsány akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), a jehož předmětem jsou:1. Nemovitosti v Katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 170, způsob využití - obč.vyb., budova č.e.1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č.st. 171/1 a parc. č.st. 171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 172/1 a parc. Č.st.172/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 3 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st.173/2 a parc.č.st. 173/1, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 4 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st 175, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využítí - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st. 178/1 a parc. č.st. 178/2, způsob využití - rod. rek. Budova č.e. 9 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac., č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182 způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 184, způsob využití - rod. rek. Budova č.e 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku č.st.187, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 16 v části obce Lipina na pozemku č.st.186, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek.stavba bez čp/čp na pozemku parc. č.st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc. č.st.185 - způsob využití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc. č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha, parc. č. 389/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 - trvalý travní porost, parc. č. 544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc. č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627/3 - trvalý travní porost, parc. č.813/109 - trvalý travní porost, parc. č. 1376 - ostatní plocha, parc. č.1382/3 - ostatní plocha parc. č.1382/12 - ostatní plocha, parc. č.1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní plocha, parc. č. 1382/27 - ostatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č. 1382/41 - ostatní plocha.2. Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova č.p. 646 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení budova č.e. 7 na pozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku parc. č.st. 1067, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod. rek. budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 na pozemku parc. č.st. 1062, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod. budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 na pozemku parc. č.st. 1164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc. č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití obč. vyb., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způsob využití - obč. vyb. pozemek parc. č.st. 870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc., č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1077 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1078 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č.3644/3 - ostatní plocha, parc. č.3644/4 - ostatní plocha, parc. č.3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc. č.3644/7 - ostatní plocha, parc.č. 3646/8 - trvalý travní porost. parc. č. 3654/14 - ostatní plocha, parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc. č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý travní porost, parc. č. 3664/1 - trvalý travní porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha, a parc. č. 3686/16 lesní pozemek.III. Schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu určeného znaleckými posudky č. 1623-33/12 č. 1624-34/12, č. 1625-35/12., č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39-12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.2012, částkou 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 2005 - 27. dubna 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.12.2001.
 • 11. března 2011 - 14. března 2012 : Základní kapitál společnosti ve výši 6.843.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých), který byl zcela splacen, se zvyšuje o 1.750.000,- Kč (slovy: je... den milion sedm set padesát tisíc korun českých) na hodnotu 8.953.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: 1 ks akcie jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč, přičemž na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadně jeden hlas.Vylučuje s předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204 a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem snížení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kruzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje společnosti.Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to: Základní organizaci OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín, Třída 3. Května 1180, PSČ 764 87, IČ 155 29 886, který má za společností pohledávky představující nárok věřitele na zaplacení nájemné z nájemní smlouvy uzavřené dne 02. 01. 2007 mezi RSS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99 na st. p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, a to za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 1.750.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná, z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti.Akcie budou upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti RSS JELENOVSKÁ, a.s. Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného návrhu smlouvy na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů od dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na rozvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zak. č. 513/1991 Sb.Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Připouští se zcela možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti za nájem objektu č. e. 99 v celkové výši 1.750.000,- Kč za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 včetně, který byl fakturován:fakturou č. vystavenou na částku se splatností za období1900048 14. 12. 2009 125.000,- Kč28. 12. 2009 listopad 20091900050 30. 12. 2009 125.000,- Kč13. 01. 2010 prosinec 20091000001 08. 02. 2010 125.000,- Kč22. 02. 2010 leden 20101000002 12. 03. 2010 125.000,- Kč26. 03. 2010 únor 20101000003 31. 03. 2010 125.000,- Kč14. 04. 2010 březen 20101000014 11. 05. 2010 125.000,- Kč25. 05. 2010 duben 20101000016 26. 05. 2010 125.000,- Kč09. 06. 2010 květen 20101000017 01. 07. 2010 125.000,- Kč15. 07. 2010 červen 20101000034 19. 08. 2010 125.000,- Kč02. 09. 2010 červenec 20101000036 03. 09. 2010 125.000,- Kč17. 09. 2010 srpen 20101000038 30. 09. 2010 125.000,- Kč14. 10. 2010 září 20101000049 23. 11. 2010 125.000,- Kč07. 12. 2010 říjen 20101000051 16. 12. 2010 125.000,- Kč30. 12. 2010 listopad 20101000053 04. 01. 2011 125.000,- Kč18. 01. 2011 prosinec 2010proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.Existence pohledávek v této výši byla osvědčena nezávislým auditorem KM Audit, s.r.o. číslo oprávnění KA ČR 314 ze dne 17. února 2011.Dohoda o započtení, kterou bude splacen závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zvěřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2009 - 20. února 2010 : Základní kapitál společnosti ve výši 2.593.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje o 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) na hodnotu 6.84... 3.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadne jeden hlas.Vylučuje se předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem snížení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje firmy.Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to Základní organizaci Odborového svazu KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, org. číslo 03-1872, IČ:155 29 886, který má za společností pohledávky představující nárok věřitele na zaplacení nájemného z nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2007 mezi RRS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99, na st.p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, za období od 01.01.2007 do 31.10.2009 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 4.250.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti. Akcie budou upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14,00 hod v sídle společnosti, RRS JELENOVSKÁ, a.s, Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného návrhu smlouvy na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na rozvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb.Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií.Schvaluje se možnost započtení celkové peněžité pohledávky vůči společnosti za nájem objektu č.e. 99 ve výši 4.250.000,- Kč za období od 01.01.2007 do 31.10.2009, který byl fakturován:-fa. č. 1700038 vystavenou dne 08.11.2007na částku 750.000,- Kč,- fa. č. 1700050 vystavenou dne 04.01.2008na částku 750.000,- Kč,- fa. č. 1800002 vystavenou dne 11.04.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800004 vystavenou dne 11.04.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800006 vystavenou dne 28.04.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800016 vystavenou dne 05.06.2008na částku 125.000,- Kč,- fa. č. 1800018 vystavenou dne 30.06.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800028 vystavenou dne 28.07.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800040 vystavenou dne 29.09.2008na částku 125.000,- Kč,- fa. č. 1800041 vystavenou dne 29.09.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800042 vystavenou dne 29.09.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800044 vystavenou dne 21.11.2008na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800046 vystavenou dne 13.01.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1800056 vystavenou dne 14.01.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900001 vystavenou dne 17.03.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900002 vystavenou dne 17.03.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900003 vystavenou dne 08.04.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900016 vystavenou dne 20.05.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900017 vystavenou dne 02.06.2009na částku 125.000,- Kč,- fa. č. 1900020 vystavenou dne 13.07.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900031 vystavenou dne 17.08.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900033 vystavenou dne 10.09.2009na částku 125.000,-Kč,- fa. č. 1900038 vystavenou dne 01.10.2009na částku 125.000,-Kč a- fa. č. 1900046 vystavenou dne 03.11.2009na částku 125.000,-Kč,proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.Existence pohledávek v této výši byla osvědčena auditorem KM Audit, s.r.o., číslo osvědčení KA ČR 314 ze dne 27.11.2009.Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 29. dubna 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.8.2000.
 • 21. září 2000 - 29. dubna 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.8.2000.
 • 22. dubna 1997 - 25. září 2002 : Jediný akcionář: Základní organizace Odborového svazu KOVO ZPS,a.s. Zlín, Organizační číslo: 03-1872-4110, se sídlem ve Zlíně,tř. Tomáše Bati, IČO 15 52 98 86.
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido dvou hodin po upsání nových akcií uzavřením smlouvy sespolečností o postoupení pohledávky.
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě- tj. 1 000,-Kč/ks.
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnostinejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu nazvýše... ní základního jmění společnosti. Připadne-li poslední denlhůty na sobotu, něděli nebo svátek, je posledním dnem lhůta proupisování akcií nejblíže následující pracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtrnáctidnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií.
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 3. Všechny akcie budou upsány stávajícím akcionářem společnostia to Základní organizací Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín.
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 1343 kusů novýchkmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, ojmenovité hodnotě 1 000 Kč, které budou splaceny vkladempohledávky za ... společností do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 1. Základní jmění společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlemValašské Klobouky, Jelenovská 099, IČO 48 91 05 54 ve výši1 250 000,-Kč za účelem zlepšení sktruktury pasiv a sníženízáv... azků společnosti zvýší o částku 1 343 000,-Kč (slovy: miliontři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) ze stávajících1 250 000,-Kč na 2 593 000,-Kč.Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 21.8.2000 o záměru zvýšit základní jmění o1 343 000 Kč na 2 593 000 Kč:
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jměníspolečnosti při splacení upsaných akcií je pohledávka věřiteleZákladní organizace Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín v... nominální hodnotě 1 343 000,-Kč vyplývající z "Dohody o převzetídluhu" uzavřené dne 1.3.1996 mezi Závody přesného strojírenstvíZlín,a.s. a Základní organizací KOVO ZPS,a.s. Zlín č.3-1872-41110. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2000 - 16. února 2002 : 6. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů