Základní údaje

Historické adresy

15.11.1994 - 7.12.2004 České Budějovice, Biskupská 1
18.10.1993 - 15.11.1994 České Budějovice, U Černé věže 12

49062506

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1993 - 7.12.2004

CZ49062506

Datum vzniku

18. října 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. prosince 2004

Historické názvy

18.10.1993 - 7.12.2004

CB LEASING akciová společnost

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 599

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.5.2002 - 7.12.2004

10 000 000 Kč

4.2.1998 - 22.5.2002

6 000 000 Kč

28.3.1997 - 4.2.1998

6 000 000 Kč

18.10.1993 - 28.3.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. prosince 2004 - 7. prosince 2004 : I.Společnost CB LEASING akciová společnost se sídlem České Budějovice, Biskupská 1, IČ 49 06 25 06 zanikla bez likvidace převodem jmění na hlavního akcionáře, a to společnost V. K.... LEASING a. s. se sídlem České Budějovice, ul. 28. října čp. 1295, č. or. 19, PSČ 370 01, IČ 26 07 93 64, zapsanou v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1398.II.Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložky 599 se vymazává obchodní společnost CB LEASING akciová společnost se sídlem České Budějovice, Biskupská 1, IČ 49 06 25 06 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 1997 - 7. prosince 2004 : Řádná valná hromada společnosti dne 6.9.1996 rozhodla přistoprocentní účasti akcionářů o navýšení základního jměníspolečnosti o částku 5.000.000,-, tj. na celkovou částkuzákladního... jmění 6.000.000,-Kč. Důvodem je finanční a kapitálovéposílení situace společnosti a hospodaření v roce 1996 a dále isoučasně posílení pozic společnosti v jednání s bankami oposkytnutí úvěrů. Základní jmění bude zvýšeno úpisem 500ks akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč přizachování listinné podoby akcií. Úpis provedou dosavadníakcionáři společnosti, využijí svého přednostního práva podlepočtu svých akcií. Při úpisu zaplatí 30% jmenovité hodnotyupsaných akcií, zvývající část jmenovité hodnoty akcií zaplatíupisovatelé do 30. 11. 1997.Řádná valná hromada společnosti dne 6. 9. 1996 schválila svýmusnesením změnu stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1993 - 7. prosince 2004 : Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědče-nou zakladatelskou smlouvou ze dne 6.10.1993, zakladatelůpana JUDr. Vladimíra Koubka, bytem České Budějovice, Neto-lická ... 11, JC leasing s.r.o. Tábor, Budějovická 503, zastou-penou jednatelem panem Ing. Josefem Šindelkou, bytem Planánad Lužnicí Průběžná 271 a CS-CON, s.r.o. Praha 6, Vlastina887, zastoupená jednatelem panem Ing. Vladimírem Zachovalem,bytem Praha 5 Smíchov, U Blaženky 1871. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1993 - 7. prosince 2004 : Zakladatelé současně schválili stanovy a zvolili členyorgánů společnosti.
 • 18. října 1993 - 7. prosince 2004 : Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. bylypřiloženy.
 • 31. července 2003 - 20. listopadu 2004 : Jediný akcionář obchodní společnosti CB LEASING, akciová společnost rozhodl ve smyslu § 190 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů při výkonu působn... osti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING, akciová společnost postupem podle § 203 obchodního zákoníku takto:- Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti CB LEASING, akciová společnost ve výši 10.000.000,-Kč, který je úplně splacen, čímž je splněna podmínka § 203, odst. 1, obch. zákl. se zvyšuje o maximální celkovou částku 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmiliónůkorunčeských).- Konečná výše základního kapitálu společnosti CB LEASING, akciová společnost tak bude činit maximálně 25.000.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující 15.000.000,-Kč je nepřípustné.- Společnost bude emitovat celkem max. 1.500 kusů nových kmenových listinných neregistrovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy:desettisíckorunčeských) každé jedné akcie. Tyto akcie budou emitovány jako součást 4. emise, přičemž akcie 4. emise budou plně zastupitelné s akciemi 1., 2., a 3. emise CB LEASING, akciová společnost, Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nového druhu podle § 103 odst. 2g) Obch. z. nebudou emitovány.- Přednostní právo k úpisu akcií, jakož i právo k bezplatnému vydání akcií ze zvýšení základního kapitálu podle § 209 obchodního zákoníku má současný jediný akcionář - společnost C.S. invest GROUP, a.s. jako jediný akcionář společnosti CB LEASING, akciová společnost k dnešnímu dni.- Do 30 dnů od dnešního rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CB LEASING, akciová společnost o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo společnosti CB LEASING, akciová společnost návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (po jeho zápisu do bochodního rejstříku( zveřejní postupem podle zákona.- Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku.- Představenstvo společnosti CB LEASING, a.s. podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hosnoty podle § 206 Obch. z.- Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203, odst. 2h) Obch. z. se nepřipouští. Upisovací poměr podle § 20204a) odst. 2b) Obch. z. je stanoven na 100 : 150 .- Emisní kurz nově emitovaných akcií podle § 204a), odst. 2c) je roven jejich nominální hodnotě..- Jediný akcionář může uplatnit přednostní právo úpisu ke všem nově emitovaným akciím společnosti CB LEASING, akciová společnost podle § 203 Obch. zákoníku po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CB LEASING, akciová společnost o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti CB LEASING, akciová společnost, v ul. Biskupská 1, 370 01 České Budějovice v pracovní dny ve lhůtě 60 dnů ode následujícího po právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.00 do 15.00 hodin. Počátek běhu této lhůty začíná následující den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a bude též uveřejněn na vývěsní desce v sídle společnosti.- S využitím přednostního práva úpisu lze upsat max. 1.500 kusů listinných neregistrovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč s emisním kurzem rovným jmenovité hodnotě akcií stejným pro všechny akcie upsané s využitím předkupního práva. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2003 - 20. listopadu 2004 : Upisovatel splatí ( § 203, odst. 2f) Obch. z.):- po dohodě s představenstvem společnosti CB LEASING, akciová společnost 30% emisního kurzu upsaných akcií neupozději při úpisu akcií... , a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet CB LEASING, akciová společnost, č.ú. 560415319/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice, případně v hotovosti do pokladny CB LEASING, akciová společnost s následným převodem na výše uvedený účet.- zbývající část emisního kurzu akcionář splatí do 25. 6. 2004, respektivě do 1 roku ode dnešního dne, a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet CB LEASING, akciová společnost, č. účtu:560415319/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice, případně v hotovosti do pokladny CB LEASING, akciová společnost s následným převodem na výše uvedený účet.- Akcie, které nebude upsány s využitím přednéstního práva, budou nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, jejichž konkrétní výběr provede po zhodnocení akctuální situace představenstvo společnosti CB LEASING, akciová společnost, a kteří hodlají tyto akcie upisovat, a to v sídle společnosti CB LEASING, akciová společnost v pracovní dny ve lhůtě 60 dní, která začíná 61. den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnosti CB LEASING, akciová společnost, a to v době od 8.00 do 15.00 hodin. Počátek běhu této lhůty začíná 61. den po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a bude též uveřejněn na vývěsní desce v sídle společnosti. Přitom musí v tomto případě společnost CB LEASING, akciová společnost splnit přiměřeně podmínky § 164 Obchodního zákoníka. Emisní kurz akcií upsaných bez pře dnostního práva je roven jejich nominální hodnotě 10.000,-Kč a bude pro všechny upisovatele stejný. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Do 30 dnů od dnešního rozhodnutí valné hromady společnosti CBLEASING, a.s. o zvýšení základního kapitálu podá představenstvospolečnosti CB LEASING, a.s. návrh na zápis tohoto rozho... dnutído obchodního rejstříku a to bez zbytečného odkladu ( po jehozápisu do obchodního rejstříku ) zveřejní postupem podle zákona. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutízapsáno do obchodního rejstříku.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Představenstvo společnosti podá návrh na zápis výše základníhokapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejích ... jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : 1. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 3.200.000,-Kč zvlastních zdrojů společnosti postupem podle § 208 obchodníhozákoníka.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : 2. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující Kč800.000,-- je nepřípustné.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Akcie nového druhu podle § 203, odst. 2 g obchod. zák. nebudouemitovány.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203, odst. 2 kobchod. zák. se nepřipouští.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Upisovací poměr podle § 204 a), odst. 2 b obchod. zák. jestanoven 80:10.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Emisní kurz nově emitovaných akcií podle § 204a, odst. 2 c jeroven jejich nominální hodnotě.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Představenstvo společnosti CB LEASING, a.s. splní povinnostpodat návrh na zápis výše odpovídajícího rozsahu jeho zvýšení apo splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty podle § ... 206obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Stávající akcionáři mohou uplatnit přednostní právo úpisu kevšem nově emitovaným akciím společnosti CB LEASING,a.s. dle §203 obch. zák. po zápisu tohoto rozhodnutí valné hromadyspo... lečnosti CB LEASING, a.s. o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku v sídle společnosti CB LEASING, a.s., ul.Biskupská 1, 370 01 České Budějovice v pracovní dny od 1.3.2002do 2.4.2002 v době od 8.00 do 15.00 hodin. Počátek běhu tétolhůty tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a bude téžuveřejněna na vývěsní desce v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : S využitím přednostního práva úpisu lze upsat max. 80 kusůkmenových listinných, neregistrovaných akcií na majitele vejmenovité hodnotě Kč 10.000,-- s emisním kurzem rovným jmenovit... éhodnotě akcií stejným pro všechny akcie upsané s využitímpřednostního práva úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Upisovatelé splatí ( podle § 203, odst. 2, písm. f) Obch.zák.)
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : . po dohodě s představenstvem společnosti CB leasing, a.s. 10 %emisního kurzu upsaných akcií nejpozději při úpisu akcií a tobezhotovostním bankovním převodem na účet společnosti, p... opřípaděv hotovostí do poklady CB leasing, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : . dalších 20 % emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů odedne následujícího po dni platného úpisu příslušných akcií CBleasing, a.s., a to bezhotovostním bankovním převodem na... účetspolečnosti, popřípadě v hotovosti do poklady CB leasing, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : . zbývající část emisního kurzu akcionáři splatí do 31.12.2002mrespektive do 28.2.2003 a to převodem na účet společnosti,popřípadě v hotovosti do poklady CB leasing, a.s. s následn... ýmpřevodem na výše uvedený účet. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Akcie, které nebudou vydány s využitím předkupního práva, budounabídnutí k upsání vybranným zájemcům, jejichž konkrétní výběrproveden představenostvo společnosti CB leasing, a.s. a... kteříobdrží a předem doloží předchozí souhlas KCP, a pokud takovínebudou, tak na základě veřejné nabídky k upisování akcií podleObchodního zákona, avšak pouze za předpokladu udělenípředchozího souhlasu KCP osobě, která hodlá tyto akcie upisovata to v obou případech v sídle společnosti CB leasing, a.s. vpracovní dny v době od 3.4.2002 do 3.5.2002, a to v době od 8.00do 15.00 ho. Emisní kurz upsaných akcií bez přednostního právaje roven jejich nominální hodnotě 10.000,-Kč a bude pro všechnyupisovatele stejný. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Zvýšení základního kapitálu společnosti CB LEASING, a.s. ohodnotu max. 800.000,-Kč ( slovy: osmsetisíckorunčeských) seprovede uspáním a zaplacením max 80( slovy:osmdesát) kusůkmeno... vých listinných, neregistrovaných akcií na majitele vejmenovité hodnotě Kč 10.000,-- ( slovy:desettisíckorunčeských)každé jedné akcie jako součást 3.emise akcií s využitím právapřednostního úpisu a předáním emitovaných akcií upisovateli. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Akcionáři obchodní společnosti CB LEASING, akciová společnost najednání řádné valné hromady konané dne 28.2.2002 schválilizvýšení základního kapitálu této obchodní společnosti post... upemdle § 203 a 208 Obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti CB LEASING, a.s.ve výši 6.000.000,-Kč, který je úplně splacen, čímž je splněnapodmínka § 203, odst. l obch. zák. se zvyšuje ve dvou ... krocích omaximální celkovou částku Kč 4.000.000,-Kč ( slovy:čtyřimilionykorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Konečná výše základního kapitálu CB LEASING tak bude činitmaximálně 10.000.000,-Kč.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující Kč10.000.000,-Kč je nepřípustné.
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Společnost bude emitovat celkem max. 400 kusů nových kmenovýchlistin..(neregistrovaných akcií na majitele nejmenovité hodnoty)Kč 10.000,-( slovy: desettisíckorunčeských) každé jedn... é akcie.Tyto akcie budou emitovány jako součást 3. emise, přičemž akcie3. emise budou plně zastupitelné s akciemi 1. a 2. emise CBLEASING. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 2002 - 22. května 2002 : Přednostní právo k úpisu akcií, jakož i právo k bezplatnémuvydání akcií ke zvýšení základního kapitálu podle § 209 obchod.zák., mají stávající akcionáři společnosti k dnešnímu datu... -společnost C.S. invest GROUP, a.s., a pan Václav Vaněk, vrozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 4. února 1998 : Základní jmění splaceno ve výši 2.5OO.OOO,- Kč
 • 5. května 1995 - 2. května 1997 : Zakladatelé splatili základní jmění ve výši 1 000 000,-Kč,splacení bylo prokázáno
 • 18. října 1993 - 5. května 1995 : Zakladatelé splatili 50% základního jmění
posunout dolů