Trendy

65 883 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-82 279 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

72 678 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.3.2018 Tř. 5. května 166, 289 11 Pečky

Historické adresy

30.3.1999 - 16.3.2018 Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 14314
8.3.1995 - 30.3.1999 Praha 4, Komořanská 1900/63, PSČ 14000
29.3.1993 - 8.3.1995 Praha 4, Komořanská 326/63

49240013

DIČ

od 1.4.1993

CZ49240013

Datum vzniku

29. března 1993

Datová schránka

x2rh3qi

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1946

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.5.2002

160 000 000 Kč

Historické jmění

25.5.1994 - 22.5.2002

158 219 000 Kč

29.3.1993 - 25.5.1994

158 098 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kolín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 10550217 / 0100

Historické provozovny

10.10.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Komořanská 1900/63b, 143 00, Praha - Modřany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. ledna 2003 : Na společnost MOSTRO, a.s. se sídlem Praha 4, Komořanská1900/63, PSČ 143 17, IČ 49240013 přešlo v důsledku sloučeníjmění zanikající společnosti: ARMO spol. s r.o. se sídlem Praha4, Na společnost MOSTRO, a.s. se sídlem Praha 4, Komořanská1900/63, PSČ 143 17, IČ 49240013 přešlo v důsledku sloučeníjmění zanikající společnosti: ARMO spol. s r.o. se sídlem Praha4,... Komořanská 1900/63, PSČ 143 17, IČ 48583201, zaps. vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,vložka 17568. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. listopadu 2013 - 19. března 2014 : Akcionář rozhoduje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, v souvislosti s investičními záměry Společnosti, o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 30,0... 00.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tj. z původních 160,000.000,- Kč (slovy: sto šedesát milionů korun českých) na částku ve výši 190,000.000,- Kč (slovy: sto devadesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcionář se vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30 kusů (slovy: třiceti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce") je Akcionář, tedy společnost MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4 - Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 49240005, který upíše 30 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž prvním dnem lhůty je den 18.11.2013, s tím, že návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí být podán u příslušného soudu nejpozději dne 15.11.2013.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem Společnosti, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu sídla Zájemce.Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen na adresu jeho sídla nejpozději dne 18.11.2013.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného Akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Zájemce je povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 4200444341/6800, a to nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Zbývající část ve výši 70% emisního kursu jím upsaných akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií na shora uvedený zvláštní účet číslo 4200444341/6800. zobrazit více skrýt více
 • 15. září 2003 - 2. února 2005 : Mimořádná valná hromady společnosti MOSTRO a.s. přijala dne 11.7.2003 následující usnesení:Společnost MOSTRO a.s. se rozhodla ke zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení finan... ční situace společnosti, financování zvýšené potřeby provozních prostředků z titulu odpovídajícího meziročního přírůstku obratu - tržeb za vlastní výrobky a služby.Základní kapitál společnosti MOSTRO a.s. se zvyšuje peněžitými vklady, a to ze stávajících 160,000.000,- Kč, slovy jedno sto šedesáti milionů korun českých o částku 60,000.000,- Kč, slovy šedesát milionů korun českých, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 220,000.000,- Kč, slovy dvě stě dvacet milionů korun českých. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 60 sloby šedesát kusů nových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, akcie budou kmenové, v listinné podobě, emisní kurz jedné a každé upisované akcie bude shodný se jmenovitou hodnotou, tj. 1,000.000,- Kč slovy jeden milion korun českých, emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena.Určuje se, že všechny shora specifikované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 30 slovy třicet akcií společnosti AURORA STEEL TRADING LIMITED, číslo společnosti 3802505, se sídlem Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a 30 slovy třicet akcií společnosti NEW PACIFIC TRADE LIMITED, číslo společnosti 3857728, se sídlem Flat 333, the Volonnades, 34 Prochester Square, London W26AU, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.Určuje se způsob splácení emisního kurzu upsaných akcií tak, že upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií na účet číslo 5155100041/2500, Interbanka a.s. Každý upisovatel je povinen splatit 30% slovy třicet procent jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 slovy třiceti dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovitého hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 1 slovy jednoho roku od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2001 - 22. května 2002 : Společnost zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability afinanční situace společnosti- základní kapitál společnosti o částku 1.781.000,- Kč slovyjeden milion sedmsetosmdesátjeden... tisíc korun českých nacelkovou výši základního kapitálu 160,000.000,- Kč, slovystošedesát milionů korun českých s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu,- základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednohotisíce sedmsetosmdesátijednoho kusu (1.781) kmenových akciíspolečnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie1.000,- Kč znějících na jméno,- všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vklademupisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti sobchodní formou ARMO spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Komořanská1900/63, PSČ 143 14, identifikační číslo 485 83 201,- místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je třicet dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu upsáním nových akcií do obchodníhorejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámenzveřejněním zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku vObchodním věstníku, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotěupisovaných akcií,- upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100%každé z jím upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnostivedený u Interbanky a.s., číslo účtu 5155100033/2500 ve lhůtědevadesáti dnů ode dne úpisu,- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští- akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1993 - 22. května 2002 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 17.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 29. března 1993 - 22. května 2002 : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. 32,na k... terý přešel majetek státního podniku Modřanské strojírnys.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1993 - 22. května 2002 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku,uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuModřanské srojírny s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů