Trendy

12 604 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 096 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

286 804 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.2.2016 Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

31.8.2006 - 16.2.2016 Praha 1, Templová 5, PSČ 11000
5.1.1998 - 31.8.2006 Praha 1, Templová 5
12.10.1993 - 5.1.1998 Praha 1, Těšnov 5, PSČ 11000

49241788

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

ekcer44

Historické názvy

12.10.1993 - 25.3.1998

Investiční fond KIP,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2174

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2012

179 877 000 Kč

Historické jmění

15.12.1995 - 18.4.2012

56 877 000 Kč

19.10.1995 - 15.12.1995

42 658 000 Kč

12.10.1993 - 19.10.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 12. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 12. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. srpna 2012 - 27. listopadu 2012 : d) Způsob, místo a lhůta pro poskytnutí protiplnění Protiplnění bude, po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře, posky... tnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po Datu přechodu akcií. Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem, dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění budou akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu vlastníků k Datu přechodu akcií dle výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů vyhotoveném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papíru k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2012 - 27. listopadu 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti KIP, a.s. přijala dne 20. srpna 2012 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KIP, a.s. (dále jen „Společno... st“) je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „hlavní akcionář“ či “Kooperativa pojišťovna, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 344.568 kusů zaknihovaných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že Kooperativa pojišťovna, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 172.284.000,- Kč, což představuje podíl 95,78% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 15.186 kusů akcií, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 659,50 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, emitovanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění je, v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem č. 120703 ze dne 3. července 2012, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístupy majetkové (metody substanční, likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody substanční hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 21. března 2012 - 18. dubna 2012 : Valná hromada společnosti KIP, a.s. na jednání řádné valné hromady, konané dne 16. března 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:Důvodem zvýšení zákl... adního kapitálu je rozšíření a posílení vlastních zdrojů pro rozvoj podnikání.Základní kapitál má být zvýšen z původní výše 56 877 000,- Kč o částku 123 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet tři milionů korun českých) upsáním nových akcií, na částku 179 877 000,- Kč (slovy: sto sedmdesátdevět milionů osmsetsedmdesátsedm tisíc korun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s omezením maximálně do výše zvýšení o 142 192 500 Kč (slovy: stočtyřicetdvamilionůstodevadesátdvatisícpětset korun českých). O konečné částce zvýšení rozhodne, v takto stanoveném rozsahu podle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku, představenstvo společnosti.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno minimálně 246 000 ks (slovy: dvěstěčtyřicetšest tisíc kusů) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). O konečném počtu kusů nových akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu, rozhodne představenstvo společnosti, a to na základě úpisu provedeného akcionáři společnosti.Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje.Navrhovaná výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady.Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy bylo uveřejněno oznámení akcionářům o jejich přednostním právu k upisování akcií v Obchodním věstníku a v internetových novinách www.valnehromady.cz.Upisování nových akcií proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři společnosti mohou v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 2 týdny (slovy: dva týdny) ode dne zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů v Obchodním věstníku a internetových novinách www.valnehromady.cz.Místem upisování je sídlo společnosti KIP, a.s.,Templová 5, Praha 1, v pracovních dnech od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Za tímto účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku zveřejnili oznámení akcionářům o přednostním právu v Obchodním věstníku a v internetových novinách www.valnéhromady.cz.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč je akcionář oprávněn s využitím přednostního práva upsat 2,5 nové akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání ve druhém kole předem určeným zájemců. Předem určenými zájemci budou akcionáři společnosti, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole, a to ve stejném poměru, v jakém své přednostní právo k úpisu v prvním kole využili. Místem upisování je sídlo společnosti KIP, a.s.,Templová 5, Praha 1, v pracovních dnech, v době od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Lhůta k upsání akcií bude činit 14 (čtrnáct dnů) a počne běžet následující den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs i u tohoto úpisu se bude rovnat jmenovité hodnotě nových akcií a bude také splácen výhradně peněžitými vklady.V případě, že budou v prvním kole upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 123 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet tři milionů korun českých) je představenstvo společnosti, jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole s využitím přednostního práva a druhé kolo se nebude konat a další akcie k úpisu nebudou nabízeny.Akcionář, který upíše akcie, je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 5017872/0800 u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od upsání akcií.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení této řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. října 1993 - 5. ledna 1998 : Každý ze zakladatelů se na základním jmění společnosti podílítakto.1) Kooperativa,a.s. 50%,2)Panok Knight Immobilien a.s.40%,3)ITEAD,a.s. 10%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů