Trendy

937 118 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

109 440 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 622 246 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 8.7.2014 Zarybník 516, 594 42 Měřín

Historické adresy

8.6.1994 - 8.7.2014 Měřín, Zarybník 516
28.7.1993 - 8.6.1994 Měřín, Zarybník 5

49434179

DIČ

od 2.8.1993

CZ49434179

Datová schránka

q5em5zz

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1085

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.3.2004

2 060 000 Kč

Historické jmění

7.12.1995 - 19.3.2004

2 360 000 Kč

9.11.1995 - 7.12.1995

1 770 000 Kč

13.9.1995 - 9.11.1995

1 330 000 Kč

28.7.1993 - 13.9.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Velké Meziříčí

Bankovní účty

zvěřejněno 20.9.2013

CZ6701000000005378420237

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 4.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 594 42, Otín

... více provozoven (celkem 29) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. července 2016 : Na nástupnickou společnost AGRO - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, Identifikační číslo: 49434179, spisová značka B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně, přešlo v Na nástupnickou společnost AGRO - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, Identifikační číslo: 49434179, spisová značka B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně, přešlo v ...důsledku přeměny (dle zákona č. 125/2008 Sb.) veškeré jmění zanikající společnosti Společnost producentů vepřového masa s.r.o., se sídlem Suchá 4, 503 15 Nechanice, Identifikační číslo: 48154920, spisová značka C 37203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. července 2014 - 30. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 8. července 2014 - 30. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 17. června 2010 - 8. července 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 03.06.2010.
 • 30. června 2009 - 8. července 2014 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 17.06.2009.
 • 26. listopadu 1996 - 8. července 2014 : Akcie: Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasempředstavenstva.
 • 30. listopadu 2009 - 21. září 2010 : Valná hromada společnosti AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ: 49434179 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1085 konaná dne... 24.11.2009 schválila toto usnesení:Rozhodnutí podle ustanovení § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je Ing. Gabriel Večeřa, bytem Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, datum narození 11.12.1956 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96,84% na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede v souladu s §156 odst. 2 obchodního zákoníku, v němž je evidován hlavní akcionář jako vlastník 50 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2000,- Kč a 379 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5000,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 1 995 000,- (jedenmilióndevětsetdevadesátpěttisíc korun českých), a předložením výše uvedených akcií ke dni konání valné hromady;b) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 24.11.2009, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku;c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 30.10.2009, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,84% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti;d) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 15. odst. 1. jedna akcie s jmenovitou hodnotou 2 000,- Kč představuje dva hlasy a jedna akcie s jmenovitou hodnotou 5 000,- Kč představuje pět hlasů a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 96,84%.Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeValná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, to znamená, že všechny akcie vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč ve formě na jméno, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 492.655,- Kč (čtyřistadevadesátdvatisícešestsetpadesátpět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 4470-103/2009, vypracovaným znaleckým ústavem Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ: 25599186, dne 15.10.2009. Ze závěrečné části znaleckého posudku vyplývá, že: "Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu podniku. Při ocenění podniku znalec aplikoval tři modely ocenění. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu diskontovaného cash flow. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku činí 492.655,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč."4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřeno UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, IČ 25053892, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 (dále jen "UNIBON"). Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal UNIBON peněžní prostředky ve výši 6.404.515,- Kč (Slovy: šestmiliónůčtyřistačtyřitisícepětsetpatnáct korun českých) potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady.5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionářiDosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle nebo na pobočce UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo a do rukou UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2003 - 19. března 2004 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti schválila:- celkové snížení základního kapitálu akciové společnosti očástku 300.000,-- Kč, a to vzetím zaměstnaneckých akcií vpočtu 300 ... ks o nominální hodnotě 1.000,-- Kč z oběhu. Tytozaměstnanecké akcie byly společností vykoupeny. Důvodemsnížení základního kapitálu je odkoupení zaměstnaneckýchakcií společnosti, vzhledem k novele obchodního zákoníku.Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením akcií,které společnost získala. Snížením základního kapitálu nedojdeke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
 • 25. srpna 1999 - 12. ledna 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 4.8.1999.
 • 25. září 1998 - 12. ledna 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 28.8.1998.
 • 26. listopadu 1996 - 12. ledna 2002 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 30.8.1996.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů