Trendy

74 903 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

206 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

99 330 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 11.8.2015Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice

Historické adresy

22.8.1996 - 11.8.2015Boskovice, Mánesova 1, okres Blansko, PSČ 68012
1.9.1993 - 22.8.1996Boskovice, Mánesova 1, PSČ 68001

Adresa z obchodního rejstříku

od 8.12.2005Boskovice, Mánesova 1, PSČ 68012

49435230

DIČ

od 1.9.1993

CZ49435230

Datum vzniku

1. září 1993

Datová schránka

9x4c6wv

Historické názvy

1.9.1993 - 14.7.1998

ČSAD Boskovice a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1087

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2012

61 626 000 Kč

Historické jmění

1.9.1993 - 12.4.2012

78 326 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 11.12.2013

186448582 / 0300

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 286/8, 680 01, Boskovice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. listopadu 2015 : Valná hromada společnosti BODOS a.s. přijala dne 23.11.2015 toto rozhodnutí:Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánes Valná hromada společnosti BODOS a.s. přijala dne 23.11.2015 toto rozhodnutí:Valná hromada Společnosti určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánes...ova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087 (dále také jen "Společnost"), ve smyslu § 375 ZOK, je obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 60 584 (šedesáti tisíc pěti set osmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií společnosti BODOS a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s nimiž je s každou spojen jeden (1) hlas (dále společně také jen "Akcie"), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto Akcií ve výši 60.584.000 Kč (šedesát milionů pět set osmdesát čtyři tisíce korun českých) představuje celkový podíl ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %") na základním kapitálu Společnosti ve výši 61.626.000 Kč (šedesát jeden milion šest set dvacet šest tisíc korun českých) a současně je s uvedenými Akciemi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 98,309155 % (slovy: devadesát osm celých tři sta devět tisícin jedno sto padesát pět), (dále jen "98,31 %"), a tedy že společnost KRODOS SERVIS a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 ZOK osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BODOS a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře.Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje ve smyslu § 375 a násl. ZOK přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím společnosti BODOS a.s., se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, IČ: 49435230, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen "Menšinoví akcionáři"), na osobu Hlavního akcionáře, a to obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 76717, IČ: 26950545, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Brně, oddíl B, vložka 4261. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK.Na základě předloženého znaleckého posudku č. 5219/2015 ze dne 18. srpna 2015, vypracovaného znaleckým ústavem, společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 19000, IČ: 44846762, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8794, valná hromada určuje výši peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, na částku 4.095 Kč (slovy: čtyři tisíce devadesát pět korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých).Valná hromada určuje, že Menšinoví akcionáři předloží Společnosti či pověřenému obchodníkovi s cennými papíry Roklen360 a.s., a to v provozovně na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, jejich akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Jiný termín předložení akcií obchodníkovi je nutný předem domluvit s obchodníkem na telefonním čísle +420 577 217 375 či +420 777 217 375. Nepředloží-li Menšinoví akcionáři akcie do 1 (jednoho) měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, prohlásí představenstvo Společnosti nepředložené akcie za neplatné. Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.Valná hromada určuje, že pověřený obchodník, společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, vyplatí Oprávněným osobám protiplnění bezhotovostním převodem na bankovní účet Oprávněné osoby uvedený v seznamu akcionářů společnosti BODOS a.s. anebo poštovní poukázkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou v seznamu akcionářů společnosti BODOS a.s. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Valná hromada určuje, že protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva, počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře, bude Oprávněným osobám dle § 389 odst. 2 ZOK pověřeným obchodníkem s cennými papíry - společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů (slovy: sedmi dnů) po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy od předání akcií společnosti BODOS a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. října 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 25.6.2014.
 • 18. ledna 2011 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady ze dne 29.06.2010.
 • 30. prosince 2004 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 16.6.2004.
 • 15. dubna 2003 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.6.2002.
 • 27. června 2001 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 28.2.2001.
 • 11. července 2000 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 26.4.2000.
 • 27. února 1997 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné valnéhromady konané dne 16.10.1996.
 • 22. srpna 1996 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne5.6.1996.
 • 1. září 1993 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelm společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze ...1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Československá automobi-lová doprava Boskovice s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění předpisů pozdějších. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČeskoslovenská automobilová doprava Boskovice s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 21.7.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2011 - 12. dubna 2012 : Řádná valná hromada společnosti BODOS a.s. dne 29. 06. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 16.700.000,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 78.326... .000,- Kč na novou výši základního kapitálu 61.626.000,- Kč. Základní kapitál bude snížen použitím 16.700 ks vlastních kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že uvedené akcie budou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti s ohledem na ustanovení § 161b odst. 4, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií, jejichž použitím je základní kapitál snižován, ve výši 16.700.000,- Kč a účetní hodnotou těchto vlastních akcií ve výši 15.197.000,- Kč, tedy částka ve výši 1.503.000,- Kč, bude zaúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů