Trendy

147 757 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 292 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

335 678 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2002 Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

Historické adresy

1.1.1994 - 20.9.2002 Domažlice, Bezděkovské předměstí 388

49788761

DIČ

od 1.1.1994

CZ49788761

Datová schránka

swzunqd

Historické názvy

21.4.2015 - 28.4.2015

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

2.1.2015 - 21.4.2015

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

14.10.2014 - 2.1.2015

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

20.9.2002 - 14.10.2014

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

1.1.1994 - 20.9.2002

Chodské vodárny a kanalizace a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 360

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.10.2014

177 546 000 Kč

Historické jmění

28.12.2011 - 14.10.2014

178 874 000 Kč

29.4.2003 - 28.12.2011

181 505 000 Kč

1.1.1994 - 29.4.2003

176 169 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

255633619 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.3.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 345 26, Bělá nad Radbuzou - Železná

... více provozoven (celkem 55) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. ledna 2015 : 1.Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 03230333, zapsané v rejstříku svazků obcí Plzeňského kraje vlastní účastnické cenné p 1.Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 03230333, zapsané v rejstříku svazků obcí Plzeňského kraje vlastní účastnické cenné p...apíry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém počtu 159 864 ks (slovy stopadesátdevětosmsetšedesátčtyři kusy), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,04 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,04 %. Tento akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní účastnické cenné papíry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém počtu 17 682 ks (slovy sedmnácttisícšestsetosmdesátdva kusy). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vlastněných akcionáři odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů vydaným společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., za účastnické cenné papíry (akcie) společnosti přiměřené protiplnění v penězích ve výši 1769,- Kč (slovy tisícsedmsetšedesátdevět korun českých) za jednu kmenovou akcii společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vydanou jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 689-39/14 ze dne 30.9.2014, vypracovaným znalcem Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno, ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že znalec považuje částku 1769,- Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. ----4. Dosavadní vlastníci akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., je předloží obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ: 60200, IČ: 60717068 (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Pověřenou osobou pro převzetí akcií a výplatu protiplnění je pan Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva, tel.: +420 511 205 705. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie ve výše uvedené lhůtě od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s. podle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcie lze předkládat na adrese Brno, Lidická 26, II. patro a to ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 15:30 hodin. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), podle § 386 a § 387 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry obchodní společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. září 2014 - 14. října 2014 : Společnost vlastní 1.328 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž podíl na základním kapitálu činí 0,74% a za takto nabyté akcie společnost zaplatila 464.800,- Kč. Takto na... byté akcie byla společnost povinna ještě podle ustanovení § 161a odst.2 Obch. zák. zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí. Společnost tak neučinila a ještě za účinnosti obchodního zákoníku jí tak vznikla podle § 161b odst.4 Obch. zák. povinnost bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií (viz 521 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, jež má ve svém vlastnictví, tedy o 1.328.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) a ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu zajistilo zrušení (zničení) vlastních akcií a v tomto smyslu provedlo příslušný zápis v seznamu akcionářů. S ohledem na skutečnost, že ke snížení základního kapitálu dochází výlučně využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nebude se částka odpovídající snížení vyplácet akcionářům, ale bude ponechána společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. února 2002 - 29. dubna 2003 : Představenstvo akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizacea.s., na zasedání dne 7.12.2000 v souvislosti s pověřením valnéhromady konané dne 26.6.1997 rozhodlo usnesením o zvýš... enízákladního jmění společnosti a s tím související změně stanovspolečnosti takto:Základní jmění společnosti se zvýší upsáním nových akcií načástku 181.505.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částkuschváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upsáno bude5.336 ks veřejně obchodovatelných akcií na jméno s omezenoupřevoditelností o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě a budou s nimi spojenapráva uvedená ve stanovách společnosti pro veřejněobchodovatelné akcie na jméno s omezenou převoditelností. Emisníkurz každé jednotlivé akcie upsané na zvýšení základního jměníse rovná jmenovité hodnotě této akcie. Úpis nových akcií budenabídnut předem určenému zájemci, kterým je Fond národníhomajetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 12800, IČ 416 92 918. Akcie budou upsány do šedesáti dnů od právnímoci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku, a to vsídle fondu národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží42, Praha 2. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem,jehož předmětem je část majetku státního podniku Vodovody akanalizace Domažlice, s.p., Bezděkovské předměstí 388,Domažlice, PSČ: 344 78, IČ 00 07 36 87, která je vymezena vrozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jehoprivatizaci ze dne 4.4.1996 č.j. 396/96-480 o schváleníprovatizačního projektu č. 50355., které je uloženo uspolečnosti. Součástí provatizačního projektu je i oceněnítohoto majetku. O ocenění tohoto nepeněžitého vkladupředstavenstvo na základě určení valné hromady konané dne26.6.1997, která pověřila představenstvo rozhodnout o zvýšenízákladního jmění společnosti, rozhodlo tak, že jeho cena byla nazákladě posudků znalců Zdeňka Webera, Kozinova 104, Domažlice,ze dne 19.8.2000 a JUDr. Jana Regala, Mánesova 514, Dopmažlice,ze dne 14.8.2000, kteří shodně ocenili nepeněžitý vklad načástku 6.422.700,- Kč, stanovena v souladu se schváleným priva-tizačním projektem č. 50355 na částku 5.336.000,- Kč. Hodnotanepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akciísplacených tímto vkladem. Nepeněžitý vklad bude splacen došedesáti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku formou rozhodnutí Fondu národního majetkuČeské republiky o vložení části majetku státního podnikuVodovody a kanalizace Domažlice, s.p., do základního jměníspolečnosti Chodské vodovody a kanalizace, a.s., a to spolu spředáním písemného "prohlášení vkladatele" do rukou společnosti.Současně se schvaluje změna příslušných článků stanovspolečnosti, které souvisejí s tímto navýšením základního jmění.Tato změna nabývá účinnosti teprve okamžikem zápisu zvýšenéhozákladního jmění do obchodního rejstříku. Pro případ, že by kzápisu nedošlo, pozbývá tato změna platnosti, a to zpětně ke dnijejího schválení. Představenstvo vypracuje úplné znění stanovspolečnosti ve smyslu schválených změn, a to ke dni podánínávrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 1995 - 29. dubna 2003 : Akcie:1 akcie na jméno ve jm. hod. 1000,- Kč se zvláštními právyspojenými s výkonem hlasovacího práva
  • 1. ledna 1994 - 29. dubna 2003 : Základní jmění společnosti: základní jmění společnosti činí176 169 000,- Kč (slovyjednostosedmdesátšestmilionůjednostošedesátdevěttisíc korunčeských). Zakladatel splatil 100 % zákl... adního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů