2 722 921 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

188 373 tis. Kč

Zisk za rok 2005

4 294 986 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

20.2.2002 - 1.6.2009 Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, okres Plzeň-město, PSČ 30477
18.1.1999 - 20.2.2002 Plzeň, Ed. Beneše 70 - 72, okres Plzeň-město, PSČ 30477
18.3.1998 - 18.1.1999 Plzeň, Anglické nábř. 1, PSČ 30477
3.9.1997 - 18.3.1998 Plzeň, Anglické nábř. 1, okres Plzeň-město, PSČ 30477
1.1.1994 - 3.9.1997 Plzeň, Anglické nábř. 1, PSČ 30000

49790315

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.6.2009

CZ49790315

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2009

Historické názvy

1.1.1994 - 1.6.2009

Západočeská plynárenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 385

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 1.6.2009

777 466 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2009 - 1. června 2009 : Společnost Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315 se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost zanikla sloučením se spol... ečností Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 499 03 209. Současně se společností Západočeská plynárenská, a.s. zanikla sloučením do společnosti Severočeská plynárenská, a.s. také společnost Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2007 - 1. června 2009 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Západočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část pod... niku společnosti Západočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 25. ledna 2007 - 1. června 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.1.2007 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království,... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář") (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Západočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,72 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 93,72 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, konkrétně pak 508 280 akcií majících ISIN CZ0005078758 a 220 336 akcií majících ISIN 770950001915.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývající i z výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, ISIN CZ0005078758 a 770950001915, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře.Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 3 153 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 139/2006 ze dne 2.11.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:- "S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických papírů ISIN: CZ0005078758 a 770950001915 společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, PSČ 304 77, IČ 497 90 315, k datu ocenění 31.8.2006 ve výši: 3 153 Kč (slovy:tři tisíce sto padesát tři korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 3 153,- Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Západočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy."Ze Znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená.4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do jednoho měsíce ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí Společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách Společnosti.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovávaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 1995 - 30. dubna 1996 : Akcie:1 ks akcie na jméno se zvláštními právy státu ve jmenovitéhodnotě Kč 1000,-.
posunout dolů