Základní údaje

Historické adresy

1.1.1994 - 1.7.2008 Louny, Poděbradova 578

49901800

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 19.8.2008

CZ49901800

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2008

Historické názvy

1.1.1994 - 1.7.2008

Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 492

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.6.2001 - 1.7.2008

211 814 000 Kč

3.6.1997 - 16.6.2001

208 901 000 Kč

1.1.1994 - 3.6.1997

185 901 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2008 - 1. července 2008 : Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., IČ 49901800, se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Úst... í nad Labem v oddíle B, vložka 492, zanikla sloučením. Veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s., IČ 49901800, se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 492, spolu se jměním dalších zanikajících společností zemědělské zásobování v Teplicích, a.s., IČ 47283289, se sídlem Teplice, Emílie Dvořákové č.p. 843, PSČ 416 79, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 322; ZZN Slaný a.s., IČ 46355855, se sídlem Slaný, Pražská 1579, PSČ 274 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1719 přechází dle Smlouvy o fúzi sloučením na nástupnickou společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., IČ 63144549, se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1484. Společnost se vymazává z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2005 - 6. dubna 2006 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.9.2005 ve smyslu § 183i obchodního zákoníku o výkupu účastnických cenných papírů a ve smyslu ust. § 183l obchodního zákoníku představenstv... o podává návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku:1. Určení hlavního akcionáře společnosti valnou hromadou ve smyslu § 183i odst. 1 obchod. zákoníku v platném znění: hlavním akcionářem společnosti je PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. se sídlem v Žatci, U Odborů 787, PSČ 438 01, IČO 631 44 549, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, č. vložky 1484. /dále jen hlavní akcionář/. Hlavní akcionář tuto skutečnost - vlastnictví - 98,62.% slovy: devadesát osm celých šedesát dva setin procenta, základního kapitálu společnosti akcií, což představuje akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 208 904 000,00 Kč, tj. dvě stě osm milionů devět set čtyři tisíce korun českých, stejným podílem tj. 98,62% slovy: devadesát osm celých šedesát dva setin procenta, hlavní akcionář disponoval hlasovacími právy ve společnosti. Toto bylo doloženo notářským čestným prohlášením o vlastnictví akcií ze dne 29.7.2005. Včetně konstatování a osvědčení, že hlavní akcionář ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů /akcií od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů /akcionářů/ na jeho osobu, neboť předložil při prezenci kmenové listinné akcie na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota č 99,75 % slovy: devadesát devět celých sedmsesát pět setin procenta základního kapitálu společnosti, což představuje akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 211 281 000,00 Kč, tj. dvě stě jedenáct milionů dvě stě osmdesát jeden tisíc korun českých, stejným podílem tj. 99,75 % slovy: devadesát devět celých sedmdesát pět setin procenta hlavní akcionář desponoval hlasovacími právy ve společnosti.2. Schválení valnou hromadou dle § 183i a násl. ustanovení obchod. zákoníku, přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku /dále jen den účinnosti přechodu akcií/. Na hlavního akcionáře, tedy ke dni účinnosti přechodu akcií, přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3.Určení valnou hromadou, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář za vykupované akcie činí 350,- Kč slovy: tři sta padesát korun českých, za každou jednu kmenovou, listinnou akcii Společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění stanoveného hlavním akcionářem je doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Zdeňka Moučky, Švédská 6, Jablonec n. Nisou, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, vkladů obchodních společností a družstev, ze dne 15.7.2005, č. 05/05. Ze znaleckého posudku vyplývá, že hodnota jedné kmenové listinné akcie Společnosti tj. Zemědělského zásobování a nákup Louny, a.s. se sídlem Louny, Poděbradova 578, na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč byla znalcem oceněna částkou 332,- Kč slovy: tři sta třicet dvě koruny české, a to metodou substanční výnosovou /tj. ocenění předmětných akcií Společnosti metodou kapitalizace zisku/ k datu 31.5.2005.4. Určení valnou hromadou, že hlavní akcionář poskytne protiplnění ostatním dosavadním vlastníkům akcií bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od splnění podmínek dle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, tj. poté, co předají akcie, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře - společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ, a.s. se sídlem Žatec, U Odborů 787, PSČ 438 01, IČO 631 44 549, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, č. vložky 1484, bylo rozhodnuto společností dle usnesení této valné hromady. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcií, který předá své listinné akcie Společnosti osobně a to konkrétně ekonomickému oddělení společnosti v pracovní dny v době od 8:00 hod do 14:00 hod., ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. Dosavadní vlastník může své cenné papíry též předložit formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným akciím připojí písemnou žádost týkající se způsobu poskytnutí protiplnění, tj. úhrady na konkrétní účet akcionáře či zaslání příslušného obnosu poštovní poukázkou do vlastních rukou akcionáře. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů na této žádosti musí být ověřen. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 30 dnů, případně v dodatečné 30 denní lhůtě, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku v platném znění.5. Představenstvo společnosti informuje, že notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 20.9.2005 včetně zákonem požadovaných příloh výše uvedeného znaleckého posudku je v souladu s § 183l odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění uložen v sídle společnosti k nahlédnutí, a to každý pracovní den od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sekretariátu ředitele společnosti.6. Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 183l odst. 2 obchodního zákoníku též zveřejňuje výrokovou část znaleckého posudku Ing. Moučky, Švédská 6, Jablonec n. Nisou, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, vkladů obchodních společností a družstev, ze dne 15.7.2005, č. 05/05 z níž vyplývá, že hodnota jedné kmenové listinné akcie Společnosti tj. Zemědělského zásobování a nákup Louny, a.s. se sídlem Louny, Poděbradova 578, na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč byla znalcem oceněna částkou 332,- Kč slovy: tři sta třicet dvě koruny české. Znalec pro stanovení výše přiměřeného protiplnění poskytovaného dle § 183m v platném znění, použil metodu substanční výnosovou /tj. ocenění předmětných akcií Společnosti metodou kapitalizace zisku/ k datu 31.5.2005. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 6) Představenstvo rozhodlo, že uvedené nemovitosti budou jakonepeněžitý vklad hospodářsky využity společnosti v souladuse stávajícím předmětem činnosti, tj. výroba krmných směsía s... kladování obilovin. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 5) Představenstvo schválilo, aby nově vydané akcie byly splacenynepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je specifikovánprivatizačním projektem číslo 50262. Majetek je dosud vedenna L... V č. 10 a 144 pro katastrální území Březno u Loun podmajitelem Zemědělské zásobování a nákup Louny, s.p.IČ: 00019941. Na ocenění nepeněžitého vkladu se vztahuje§ 44 zákona č. 92/1991.: "Ocenění majetku podniku, obsaženév privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci,nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do ZJ akciovéspolečnosti doložené odborným odhadem a vyžadované podlezvláštních předpisů."Hodnota majetku uvedená v privatizačním projektu č. 50262a v příslušném rozhodnutí o privatizaci činí 2,913.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : emisní kurs upisovaných akcií: 1.000,- Kč (jeden tisíc korunčeských) za akcii,
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : lhůtu pro upsání akcií: do 30 dnů ode dne nabytí právní mociusnesení, kterým rejstříkový soud potvrdí zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : místo pro upsání akcií: Zemědělské zásobování a nákup Louny,a.s., Poděbradova 578, Louny, sídlo společnosti
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 4) Představenstvo zároveň určilo:
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 2) Představenstvo rozhodlo o emisi 2 913 ks akcií jmenovitéhodnoty 1.000,- Kč za jednu akcii.Nově emitované akcie jsou akciemi kmenovými, ve formě akciína majitele, v podobě zaknih... ované a veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 1) Představenstvo rozhodlo na základě pověření vydaného18.6.1996 valnou hromadou podle ust. § 210 odst. 1 obch. zák.o zvýšení základního jmění společnosti o částku2, 913.000,- Kč, ... a to formou upsáním nových akcií. Upisovánínad tuto hodnotu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : Usnesení ze schůze představenstva akciové společnosti Zemědělskézásobování a nákup Louny, a.s. ze dne 10.9.1998:
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 3) Představenstvo rozhodl podle § 203 odst. 2 písm. d), ževšechny nově vydávané akcie se nabízejí jedinému zájemci,Pozemkovému fondu ČR, IČ: 45797072, tzn. bez veřejné výzvyk upiso... vání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. května 2000 - 1. prosince 2001 : 7) Představenstvo rozhodlo o ocenění nepeněžitého vkladu nazákladě privatizačního projektu č. 50262 a dle příslušnéhorozhodnutí o privatizaci částkou 2,913.000,- Kč.
 • 3. června 1997 - 1. prosince 2001 : splaceno v celém rozsahu
 • 28. listopadu 1996 - 1. prosince 2001 : Řádná valná hromada akciové společnosti dne 18.6.1996 schválilazměny stanov v čl. 9, čl. 11, čl. 23, čl. 35, čl. 37 a čl. 15.
 • 7. února 1996 - 1. prosince 2001 : Řádná valná hromada, konaná dne 4.5.1995 schválila nové stanovyakciové společnosti, které jsou založeny v rejstříkovém spisu.
 • 5. února 1997 - 3. června 1997 : Usnesení mimořádného zasedání představenstva akciové společnostiZemědělského zásobování a nákup Louny, a.s. ze dne 24.1. 1997 ozvýšení základního jmění z částky 185 901 000,- Kč na... částku 208901 000,- Kč:1. Představenstvo rozhodlo na základě pověření vydaného dne18.6.1996 valnou hromadou podle ust. § 210 odst. 1 obch.zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti o částku23,000.000,- Kč, a to formou upsáním nových akcií. Upisováníakcií nad tuto hodnotu se nepřipouští.2. Představenstvo rozhodlo o emisi 23.000 kusů nových akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kč, (slovy jedentisíckorunčeských) zajednu akcii. Nově emitované akcie jsou akciemi kmenovými, veformě akcií na majitele a v podobě akcií listinných.3. Představenstvo rozhodlo podle § 203 odst. 2 písm. d), zapoužití ust. § 204a odst. 1 věta první in fine obch. zák., ževšechny nově vydávané akcie se nabízejí jedinému zájemci,akciové společnosti ANIMO a.s., IČO: 044628, tzn. bez veřejnévýzvy k upisování akcií4. Představenstvo zároveň určilo:- místo pro upsání akcií: Zemědělské zásobování a nákup Louny,a.s. Poděbradova 578, Louny, sídlo společnosti,lhůtu pro upsání akcií (nepodléhajících přednostnímu- právu):...30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterýmrejstříkový soud povolí zápis tohoto usnesení do obchodníhorejstříku,- emisní kurs upisovaných akcií: 1 000,- Kč/ za akcii.5. Představenstvo schválilo, aby nově vydané akcie byly splacenynepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je tvořen dvěmanemovitostmi - zemědělskými hospodářskými budovami,kolaudovanými jako haly pro rostlinou výrobu na st. parc. č. 168a 169, které jsou zapsány v katastru nemovitostí Katastrálníhoúřadu Louny, pracoviště Žatec na LV č. 67 pro obec Žatec akatastrální území Bezděkov pro vlastníka ANIMO a.s., IČO:044628. Uvedené nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckýmiposudky:- znaleckým posudkem č. 5-605-97 znalce Miroslava Maťákačástkou 24,314.430,- Kč- znaleckým posudkem č. 127/689/1996 znalce ing. Jiřího Vaňkačástkou 23,053.850,- Kč,6. Představenstvo rozhodlo, že uvedené nemovitosti budou jakonepeněžitý vklad hospodářsky využity společností (viz. § 59odst. 2 obch. zák.) v souvislosti s realizací podnikatelskéhozáměru (viz příloha notářského zápisu), tj. vytvořenímspolečného podniku pro výrobu vepřového masa.7. Představenstvo rozhodlo v souladu s pověřením valné hromady z18.6.1996 podle § 210 odst. 1 posl. věta obch. zák. o oceněnínepeněžitého vkladu na základě obou znaleckých posudků, a točástkou 23,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1997 - 5. února 1997 : Usnesení mimořádného zasedání představenstva akciové společnostiZemědělského zásobování a nákup Louny, a.s. ze dne 24.1. 1997 ozvýšení základního jmění z částky 185 901 000,- Kč na... částku 208901 000,- Kč:1. Představenstvo rozhodlo na základě pověření vydaného dne18.6.1996 valnou hromadou podle ust. § 210 odst. 1 obch.zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti o částku23,000.000,- Kč, a to formou upsáním nových akcií. Upisováníakcií nad tuto hodnotu se nepřipouští.2. Představenstvo rozhodlo o emisi 23.000 kusů nových akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kč, (slovy jedentisíckorunčeských) zajednu akcii. Nově emitované akcie jsou akciemi kmenovými, veformě akcií na majitele a v podobě akcií listinných.3. Představenstvo rozhodlo podle § 203 odst. 2 písm. d), zapoužití ust. § 204a odst. 1 věta první in fine obch. zák., ževšechny nově vydávané akcie se nabízejí jedinému zájemci,akciové společnosti ANIMO a.s., IČO: 044628, tzn. bez veřejnévýzvy k upisování akcií4. Představenstvo zároveň určilo:- místo pro upsání akcií: Zemědělské zásobování a nákup Louny,a.s. Poděbradova 578, Louny, sídlo společnosti,- právu):...30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterýmrejstříkový soud povolí zápis tohoto usnesení do obchodníhorejstříku,- emisní kurs upisovaných akcií: 1 000,- Kč/ za akcii.5. Představenstvo schválilo, aby nově vydané akcie byly splacenynepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je tvořen dvěmanemovitostmi - zemědělskými hospodářskými budovami,kolaudovanými jako haly pro rostlinou výrobu na st. parc. č. 168a 169, které jsou zapsány v katastru nemovitostí Katastrálníhoúřadu Louny, pracoviště Žatec na LV č. 67 pro obec Žatec akatastrální území Bezděkov pro vlastníka ANIMO a.s., IČO:044628. Uvedené nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckýmiposudky:- znaleckým posudkem č. 5-605-97 znalce Miroslava Maťákačástkou 24,314.430,- Kč- znaleckým posudkem č. 127/689/1996 znalce ing. Jiřího Vaňkačástkou 23,053.850,- Kč,6. Představenstvo rozhodlo, že uvedené nemovitosti budou jakonepeněžitý vklad hospodářsky využity společností (viz. § 59odst. 2 obch. zák.) v souvislosti s realizací podnikatelskéhozáměru (viz příloha notářského zápisu), tj. vytvořenímspolečného podniku pro výrobu vepřového masa.7. Představenstvo rozhodlo v souladu s pověřením valné hromady z18.6.1996 podle § 210 odst. 1 posl. věta obch. zák. o oceněnínepeněžitého vkladu na základě obou znaleckých posudků, a točástkou 23,000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů