Trendy

2 076 016 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

115 771 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 248 026 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.7.2014 Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa

Historické adresy

14.12.2004 - 2.7.2014 Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205, PSČ 47001
1.1.1994 - 14.12.2004 Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205, PSČ 47079

49902083

DIČ

od 1.1.1994

CZ49902083

Datová schránka

eupcdc9

Historické názvy

28.10.2003 - 15.5.2013

Bombardier Transportation Czech Republic  a.s.

1.1.1994 - 28.10.2003

Vagónka Česká Lípa a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 496

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.11.2003

272 150 400 Kč

Historické jmění

21.12.1998 - 11.11.2003

253 247 900 Kč

8.6.1998 - 21.12.1998

19 247 900 Kč

22.12.1997 - 8.6.1998

192 479 000 Kč

1.1.1994 - 22.12.1997

192 479 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Česká Lípa

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ6327000000000055303017

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

13.7.1992 - 30.7.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01, Česká Lípa

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. února 1997 : Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií společnosti.
 • 1. ledna 1994 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Pra Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Pra...ze 2, Rašínovo nábř. 42, na kterýpřešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smys-lu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma-jetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 - 18. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. července 2014 - 18. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 2. července 2014 - 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. dubna 2003 - 11. listopadu 2003 : Usnesení mimořádné valné hromady dne 18.12.20021.Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 18 902 500,- Kč(slovy:osmnáct milionů devět set dva tisíce pět set... korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 189 025 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč v zaknihované podobě("Akcie"). S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi Společnosti.3.Všechny Akcie budou s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci-společnosti DWA Deutsche Waggonbau GmbH se sídlem na adrese Kablower Weg 89,12526 Berlín,Spolková republika Německo.Důvodem vyloučení přednostního práva je potřeba bezodkladného posílení finančních zdrojů Společnosti,neboť v důsledku kumulované ztráty v hospodaření Společnosti a s ohledem na splatnost úvěrového závazku v rozsahu cca 24,1 milionu EUR by jakékoli prodlení s doplněním vlastního kapitálu mohlo způsobit závažnou finanční nestabilitu Společnosti.4.Předem určený zájemce je oprávněn upsat Akcie v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79 v patnáctidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5.Počátek běhu lhůty pro upsání Akcií oznámí předem určenému zájemci představenstvo Společnosti písemně nejpozději jeden den předem.Součást oznámení bude tvořit návrh smlouvy o upsání Akcií.6.Emisní kurs jedné Akcie činí 3 970,-Kč.7.Celá výše emisního kursu upsaných Akcií musí být níže uvedeným způsobem splacena do sedmi kalendářních dnů(včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání Akcií uvedené shora v bodě 4.Upisovatel je oprávněn splatit emisní kurs uzavřením smlouvy o započtení níže uvedené pohledávky vůči Společnosti.Návrh smlouvy o započtení pohledávky doručí představenstvo Společnosti předem určenému zájemci společně s návrhem smlouvy o upsání Akcií dle bodu 5. K uzavření smlouvy o započtení dojde v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79.Pro účely přepočtu uvedené pohledávky na české koruny bude použit směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení. Předem určený zájemce je oprávněn započíst následující pohledávku:pohledávka ve výši 24 100 000 EUR plus příslušenství,která vznikla na základě úvěrové smlouvy(Master Mutual Loan Agreement) ze dne 1.prosince 2001 a navazujícího potvrzení ("Confirmation") ze dne 17.června 2002 mezi společností BOMBARDIER LUXEMBOURG FINANCE S.A.-VILLENEUVE,BRANCH,se sídlem Route de Pré-Jacquet-CP 32,CH-1844 Villeneuve,Švýcarsko jako věřitelem a Společností jako dlužníkem.Tato pohledávka byla následně na základě úvěrové smlouvy(Master Nutual Loan Agreement) uzavřené dne 13.12.2002 uvedeným věřitelem jako postupitelem postoupena na společnost BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES,ISLANDI sf.,REYKJAVIK,,ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko,jako postupníka. Tato pohledávka byla dále na základě úvěrové smlouvy( Master Mutual Loan Agreement) ze dne 18.prosince 2002 uvedenou společností BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES ISLANDI sf.,REYKJAVIK, ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko, jako postupitelem dále postoupena na předem určeného zájemce jako postupníka.V rozsahu,v němž nebude pohledávka Společnosti na úhradu emisního kursu uspokojena započtením, je předem určený zájemce povinen emisní kurs splatit bezhotovostním převodem peněžních prostředků tak,aby platba byla nejpozději ve shora uvedené lhůtě připsána na zvláštní účet na jméno společnosti Vagónka Česká Lípa a.s.,číslo účtu 55303-981/2700 zřízený u banky HVB BANK Czech Republic a.s. Liberec pro účely splácení emisního kursu Akcií.8. Upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1998 - 10. října 2001 : 3) Valná hromada dne 27.8.1998 schválila roční účetní závěrku zarok 1997.
 • 2. listopadu 1998 - 10. října 2001 : 2) Valná hromada dne 27. srpna 1998 schválila nové znění Stanovspolečnosti.
 • 22. prosince 1997 - 10. října 2001 : Valná hromada dne 17.7.1997 schválila usnesení o sníženízákladního jmění z hodnoty 192 479 000,- Kč na hodnotu 19 247900,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnost... iz 1000,- Kč na 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1998 - 21. prosince 1998 : 1) Rozhodnutí valné hromady ze dne 27. srpna 1998 o zvýšenízákladního jmění z částky 19.247.900,- Kč o částku 234.000.000,-Kč na 253.247.900,- Kč. Upisování nad tuto částku senepři... pouští.- důvod zvýšení základního jmění: posílení finančních zdrojůspolečnosti a doplnění základního jmění společnosti- způsob zvýšení základního jmění emisí-upsáním 23.400 kusůnových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejněneobchodovatelných o nominální hodnotě 10.000,- Kč za jednuakcii.- přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno vsídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů, která začne bežet šestnáctýmdnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápisusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Při vykonání tohoto předsnostního práva lze na jednudosavadní akcii společnosti o hodnotě 100,- Kč upsat 0,12157kusů nových akcií. Emisní kurz akcií upisovaných s využitímpřednostního práva se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií.Rozhodný den pro vykonání přednostního práva bude šestnáctý dennásledující pod dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou v druhém kole nabídnuty společnosti PRO-WAGONHOLDING B.V., se sídlem na adrese Leidsekade 98, 1017 PPAmsterdam, Nizozemsko. Akcie upisované ve druhém kole budouupisovány v sídle společnosti ve lhůtě, která bude tři pracovnídny a začne běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, vekterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurz každé z takto upisovaných akciíse bude rovnat její nominální hodnotě. Upisovatelé jsou povinnisplatit celý emisní kurz peněžitým vkladem do 15 dnů ode dne,kdy upsali akcie, na účet společnosti u Komerční banky a.s.pobočka Česká Lípa č.ú. 1907-421/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů