Základní údaje

Historické adresy

10.5.2001 - 1.10.2007 Brno, Hlinky 126, č.p.49, okres Brno-město, PSČ 60300
1.1.1994 - 10.5.2001 Brno, Rooseveltova 6-8, PSČ 60134

49968122

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.10.2007

CZ49968122

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

10.5.2001 - 1.10.2007

Lamet,a.s.

1.1.1994 - 10.5.2001

Sběrné suroviny a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1202

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.10.2004 - 1.10.2007

15 510 000 Kč

27.3.2002 - 19.10.2004

23 507 000 Kč

1.1.1994 - 27.3.2002

145 594 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Na základě fúze sloučením společnost Lamet,a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 499 68 122, byla jako zanikající společnost zrušena bez likvi... dace s přechodem jmění na nástupnickou společnost Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126 č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 25503880. V rámci uvedeného sloučení zanikla také společnost Superfektus, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 78, čp. 367, PSČ 621 00, IČ 476 75 721. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1997 - 1. října 2007 : Zapisuje se úplné znění stanov po jejich změně přijaté valnouhromadou dne 4.7.1997.
 • 17. května 1995 - 1. října 2007 : Ke dni 17.5.1995 se zapisuje změna stanov včl.17,19,20,29,31,32.
 • 7. března 2007 - 20. června 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 9.2.2007:Valná hromada schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů společnosti Lamet, a.s. v majetku menšinových akcionářů na hlavního akcioná... ře společnosti za těchto podmínek:1) Výše protiplnění: Oprávněným osobám (dosavadním menšinovým akcionářům, případně zástavním věřitelům) bude vyplaceno protiplnění ve výši 862,18 Kč za jeden účastnický cenný papír; výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., pod číslem 622-182/06 ze dne 30.10.2006 a byla dále přezkoumána ČNB, která dne 13.12.2006 vydala pod č.j. 45/N/164/2006/2 předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.2) Předkládání akcií: Dosavadní menšinoví akcionáři předloží své účastnické cenné papíry společnosti Lamet, a.s. ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, ke kterému dojde uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněn v Obchodním věstníku zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O předání akcií sepíše společnost Lamet, a.s. předávací protokol, který v jednom vyhotovení poskytne menšinovým akcionářům.3) Lhůta pro poskytnutí protiplnění:Protiplnění menšinovým akcionářům bude vyplácet obchodník s cennými papíry - společnost GARFIELD a.s., IČ: 47676710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, a to bez zbytečného odkladu poté, co menšinoví akcionáři předají své listinné účastnické papíry společnosti Lamet, a.s., nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od předání účastnických cenných papírů společnosti Lamet, a.s.Hlavním akcionářem společnosti je společnost Jet Investment, a.s., IČ: 25 50 38 80, se sídlem v Brně, Hlinky 49/126; podíl hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti činí 91,74%. Skutečnost, že Jet Investment, a.s. je hlavním akcionářem společnosti, byla osvědčena z listiny přítomných na této valné hromadě a tím, že hlavní akcionář předložil následující akcie:- hromadnou listinu číslo 1 nahrazující 9538 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s.- hromadnou listinu číslo 3 nahrazující 500 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s.- hromadnou listinu číslo 4 nahrazující 262 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s.- hromadnou listinu číslo 5 nahrazující 45 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s.- hromadnou listinu číslo 6 nahrazující 3867 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s.- 16 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Lamet, a.s. s pořadovými čísly 136436 - 136441, 137095 - 137096, 136193 - 136200, 137095 - 137096, 136193 - 136200. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2004 - 19. října 2004 : Valná hromada schválila návrh na snížení základního kapitálu za následujících podmínek:Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: splnění zákonné povinnosti stanovené § 161b o... bchodního zákoníku.Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: úhrada ztráty z minulých let.Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen o 7997 kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti. Nabude-li společnost vlastní akcie po konání valné hromady, bude základní kapitál snížen i o tyto vlastní akcie. Základní kapitál bude snížen maximálně o 15510 kusů akcií, tak aby byla zachována minimální výše základního kapitálu 2 mil. Kč.Způsob snížení základního kapitálu: základní kapitál bude snížen zničením vlastních akcií, které ke dni podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou v majetku společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. ledna 2002 - 27. března 2002 : Zapisuje se úplné znění stanov po jejich změně přijaté valnouhromadou dne 22.6.2001.
 • 8. srpna 2001 - 27. března 2002 : II. Představenstvo společnosti je pověřeno učinit veřejný návrhsmlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu akcionářům.
 • 8. srpna 2001 - 27. března 2002 : III. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh nazápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vrozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
 • 8. srpna 2001 - 27. března 2002 : I. Základní kapitál společnosti bude snížen postupem dleustanovení § 213c odst. 1 písm.a) obchodního zákoníku zanásledujících podmínek:1. Důvod snížení základního kapitálu: Omezení... podnikáníspolečnosti.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženízákladního kapitálu: Výplata akcionářům.3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál budesnížen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrhsmlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu.4. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základníkapitál bude snížen v souladu s ust. § 213c odst. 1 písm. a)obchodního zákoníku, tj. vzetím akcií z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu.5. Pravidla pro určení výše úplaty: Výše úplaty za jednu akciise stanoví jako podíl čistého obchodního majetku společnostizjištěného z mezitimní účetní závěrky sestavené ke dni zápisuvýše základního kapitálu (po snížení) do obchodního rejstříku acelkového počtu akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. srpna 2001 - 27. března 2002 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady o sníženízákladního kapitálu společnosti Lamet, a.s. ze dne 4.6.2001
 • 23. února 1994 - 6. února 1996 : Rozdělení základního jmění:- 144 192 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč,- 1 402 ks zaměstnaneckých akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1000 Kč.
posunout dolů