0 tis. Kč

Zisk za rok 2008

578 979 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.2.1996 - 30.6.2009 Krahulov 76, PSČ 67521
1.1.1994 - 28.2.1996 Třebíč, Žerotínovo nám. 1

49969846

DIČ

od 2.6.2008

CZ28661605

1.1.1994 - 30.6.2009

CZ49969846

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2009

Historické názvy

16.1.2004 - 30.6.2009

ADW AGRO, a.s.

1.1.1994 - 16.1.2004

Zemědělské zásobování a nákup Třebíč, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1227

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.2.2009 - 30.6.2009

218 323 000 Kč

16.10.1997 - 28.2.2009

168 852 000 Kč

1.1.1994 - 16.10.1997

168 852 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-2368480267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2009 - 30. června 2009 : Společnost ADW AGRO, a.s. zanikla fúzí splynutím se společností Farmin, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 674 01, IČ: 28265254, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajs... kým soudem v Brně, oddíl B, vložka 5461, s přechodem jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 2009 - 30. června 2009 : Usnesením ze dne 6.dubna 2009 mimořádná valná hromada společnosti ADW AGRO, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodníh... o zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře, společnosti Farmin a.s., IČ: 282 65 254, se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 674 01. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jiřího Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, ze dne 6. dubna 2009, NZ 252/2009, N 259/2009.Obsah rozhodnutí valné hromady:1. Valná hromada souhlasí ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ: 499 69 846, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1227 (dále jen "společnost ADW AGRO, a.s."), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na obchodní společnost Farmin a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSC 674 01, IČ: 282 65 254 (dále jen "společnost Farmin a.s." nebo "hlavní akcionář") jako hlavního akcionáře společnosti ADW AGRO, a.s.2. Společnost Farmin a.s. je hlavním akcionářem společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 205.352 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovaných společností ADW AGRO, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,059 % základního kapitálu společnosti ADW AGRO, a.s. Skutečnost, že je společnost Farmin a.s. hlavním akcionářem společnosti ADW AGRO, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena předložením uvedených akcií.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností ADW AGRO, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností ADW AGRO, a.s. částku 740,- Kč (dále jen "Protiplnění"). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností ADW AGRO, a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 1831 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4 a 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti ADW AGRO, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti Merx a.s., se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti ADW AGRO, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počíná běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s., resp. od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v celostátním tisku.4. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti ADW AGRO, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na adresu sídla společnosti Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00. zobrazit více skrýt více
  • 28. února 2009 - 30. června 2009 : Na společnost přešla část jmění společnosti ADW HOLDING, s.r.o., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ 607 53 307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, od... díl C, vložka 19459 (dále jen "ADW HOLDING"), v důsledku rozdělení společnosti ADW HOLDING odštěpením sloučením se společností, společností ADW Bio, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČ 630 78 911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3311, a společností Kooperace Sádek, a.s., se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 91, okres Třebíč, PSČ 675 25, IČ 607 20 514, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1404, kombinovaným se založením společnosti Česká farma, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PSČ 674 01, a společnosti WCT, a.s., se sídlem Třebíč, U Obůrky 953, PS%C 674 01, a to v souladu s projektem, který byl dne 31.12.2008 vyhotoven a uložen do sbírek listin zúčastněných společností zobrazit více skrýt více
  • 7. února 2008 - 30. června 2009 : Společnost ADW AGRO, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ: 675 21, IČ: 499 69 846, převzala v souladu s § 220p obchodního zákoníku jako hlavní akcionář, jmění zanikající společnosti Ag... roma, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ: 675 21, IČ: 452 34 523. Společnost ADW AGRO, a.s. je právním nástupcem společnosti Agroma, a.s.. Rozhodný den převzetí je 01.07.2007. zobrazit více skrýt více
  • 16. ledna 2004 - 30. června 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.6.2003 schválila změny stanov a úplné znění stanov společnosti.
  • 19. září 2002 - 30. června 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 25.4.002schválila změny ve stanovách a úplné znění stanov společnosti.
  • 29. října 1998 - 30. června 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.9.1998 schválila změnyve stanovách společnosti.
  • 16. října 1997 - 30. června 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 07.05.1997 schválila změnustanov.
  • 28. února 1996 - 30. června 2009 : Byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 6.6.1995.
posunout dolů