Základní údaje

Historické adresy

28.5.2001 - 7.7.2008 Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 11719
16.10.1998 - 28.5.2001 Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719
25.2.1997 - 16.10.1998 Olomouc, Karolíny Světlé 2
1.9.1994 - 25.2.1997 Olomouc, Krapkova 4
21.1.1993 - 1.9.1994 Olomouc, Blanická 1
29.12.1990 - 21.1.1993 Olomouc

00562246

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2002 - 7.7.2008

CZ00562246

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. července 2008

Historické názvy

28.5.2001 - 7.7.2008

eBanka, a.s.

8.9.1999 - 28.5.2001

Expandia Banka, a.s.

14.11.1997 - 8.9.1999

EXPANDIA BANKA, a.s.

13.12.1995 - 14.11.1997

Zemská banka, a.s.

21.1.1993 - 13.12.1995

Zemská banka, akciová společnost

29.12.1990 - 21.1.1993

Agrobanka Olomouc, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5642

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2005 - 7.7.2008

1 184 500 000 Kč

20.12.2004 - 19.12.2005

1 144 500 000 Kč

8.6.2004 - 20.12.2004

1 094 417 121 Kč

11.12.2002 - 8.6.2004

1 042 302 020 Kč

27.11.2002 - 11.12.2002

1 042 302 020 Kč

31.12.2001 - 27.11.2002

1 042 302 020 Kč

4.4.2001 - 31.12.2001

521 151 010 Kč

29.11.2000 - 4.4.2001

520 151 010 Kč

29.5.2000 - 29.11.2000

515 001 000 Kč

30.3.2000 - 29.5.2000

500 001 000 Kč

22.6.1999 - 30.3.2000

500 000 000 Kč

8.7.1998 - 22.6.1999

500 000 000 Kč

6.4.1998 - 8.7.1998

140 000 000 Kč

23.9.1997 - 6.4.1998

500 000 000 Kč

1.9.1994 - 23.9.1997

500 000 000 Kč

21.1.1993 - 1.9.1994

200 000 000 Kč

29.12.1990 - 21.1.1993

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. července 2008 - 7. července 2008 : V důsledku fúze sloučením se společnostíRaiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, IČ: 49240901, došlo k zániku společnosti eBanka, a.s. bez likvidace,... přičemž veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2004 - 7. července 2008 : akcie mají omezenou převoditelnost
 • 10. srpna 2005 - 9. června 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 1.8.20051. Valná hromada společnosti eBanka, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického ... práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 25.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 524 970 200 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,-- Kč, a 5 148 038 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,-- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 90,85% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1,90 Kč (slovy: jedna koruna česká a devadesát haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč a 190,-- Kč (slovy: jednostodevadesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 17/1114690/05, ze dne 8.7.2005 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 7.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti eBanka, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 190,-- Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 100,-- Kč a ve výši 1,90 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 21.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1.144... .500.000 Kč o 40.000.000 Kč na částku 1.184.500.000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 194.990 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a 20.501.000 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100 Kč činí 625 Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výše emisního ážia, která činí 525 Kč (slovy:pět set dvacet pět korun českých). Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1 Kč činí 6,25 Kč (slovy: šest korun českých 25 haléřů) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) a výše emisního ážia, která činí 5,25 Kč (slovy: pět korun českých 25 haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ: 11304 (dále jen ?Určený zájemce?). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 14 dní a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva společnosti, zaslaném Určenému zájemci do 2 pracovních dnů poté, co o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodl jediný akcionář, a to na adresu Určeného zájemce, uvedenou ve výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Místem pro upisování akcií bude právní oddělení společnosti, na adrese Praha 1, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na zvláštní účet společnosti, číslo 2004180036/6000, vedený u společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 14062, nejpozději do 30 dnů ode dne účinného upsání nových akcií společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.2. Jediný akcionář dále uložil představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2004 - 20. prosince 2004 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodla dne 25,10,2004 takto:1. Způsob a rozsah zvýšeníZákladní... kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.094.417.121,- Kč o minimálně 50.082.879,- Kč maximálně však o 1.094.417.121,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit minimálně 1.144.500.000,- Kč, maximálně však 2.188.834.242,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejprve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci.2. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kursZvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem maximálně 579.416.121 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a maximálně 5.150.010 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč. Toto platí jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností.Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč je stanoven ve výši 5,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 1,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 4,- Kč na jednu takovou novou akcii.Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč je stanoven ve výši 500,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 100,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 400,- Kč na jednu takovou novou akcii.Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.3. Místo a lhůta pro upsání akcií3.1. Úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu:Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, PSČ 117 19 a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou ve výpisu z registru společnosti, coby emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšerní základního kapitálu společnosti. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.3.2. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem:Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis a nové akcie, jejíchž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na této mimořádné valné hromadě společnosti, přičemž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva.Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ) bude činit čtrnáct dnů a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva zaslaném všem předem určeným zájemcům do dvou pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií, a to na adresu těchto osob uvedenou ve výpise z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 18,10,2004. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, přičemž platí, že předem určený zájemce upíše alespoň tolik nových akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou nových akcií, které byly upsány na základě využití přednostního práva na úpis, dosáhne výši 50.082.879,- Kč.Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit.Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci 3.1 pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis.4. Způsob splácení emisního kursuUpisovatel je povinen splatiti 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti eBanka, a.s., číslo 26004386270000/5000, vedený u Calyon Bank Czech Republic, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2004 - 22. listopadu 2004 : Omezení převoditelnosti akcií:a) k převodu akcií společnosti a ke zřízení zástavního práva k těmto akciím je nezbytný předchozí souhlas dozorčí rady společnosti, o němž dozorčí rad... a rozhoduje na základě žádosti akcionáře, který má v úmyslu své akcie společnosti převést či k nim zřídit zástavní právo, přičemž dozorčí rada je povinna rozhodnout o příslušné žádosti do 2 měsíců ode dne jejího doručeníb) dozorčí rada je povinna souhlas k převodu akcií společnosti, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti udělit vždy: i) jedná-li se o převod akcií ve prospěch jiného akcionáře společnosti, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem akcionář společnosti, nebo ii) jedná-li se o převod akcií ve prospěch osoby tvořící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem osoba tvořící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisůc) náležitosti žádosti akcionáře o udělení souhlasu dozorčí rady a podrobnosti ve vztahu ke způsobu rozhodování dozorčí rady jsou upraveny ve stanovách společnosti zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1999 - 22. listopadu 2004 : Obchodní společnost EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Praha 1,Ovocný trh 8, PSČ 117 19, identifikační číslo 00 56 22 46se v y m a z á v á z oddílu B vložka 96 obchodního rejstříkuK... rajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 1998 - 22. listopadu 2004 : Obchodní společnost se k 13.11.1998 zapisuje u Krajskéhoobchodního soudu v Praze do oddílu B vložky číslo 5642.
 • 24. února 1997 - 22. listopadu 2004 : Zemská banka, a.s. prodala 9 smlouvami o prodeji částí podnikutvořících organizačně a funkčně vymezený celek ze dne 1.4.1996svou pobočkovou síť - pobočku 114 Olomouc, 124 Přerov,15... 4 Ostrava, 214 Brno, 314 Hradec Králové, 614 Olomouc,814 Opava, 844 Šumperk, 864 Bruntál BANCE HANÁ, a.s.,IČO 54 66 82 se sídlem Újezd 12, 796 00 Prostějov. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1990 - 22. listopadu 2004 : Den vzniku: 1. ledna 1991
 • 29. prosince 1990 - 22. listopadu 2004 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatýchstanov.
 • 22. března 2004 - 8. června 2004 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu:Základní k... apitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem.Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs:Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti.Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Místo a lhůta pro upsání akcií:Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu:Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva.Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 nově upisovaných akcií. Upisovat lze pouze celé akcie.Úpis nových akcií předem určeným zájemcem:Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem předem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcionářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek.Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit.Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Způsob splácení emisního kursu:Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004180028/6000. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 2004 - 22. března 2004 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu:Základní k... apitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem.Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs:Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti.Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Místo a lhůta pro upsání akcií:Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu:Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva.Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1 nově upisovanou akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.Úpis nových akcií předem určeným zájemcem:Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem předem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcionářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek.Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit.Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Způsob splácení emisního kursu:Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004180028/6000. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 31. prosince 2001 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s., sesídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodladne 15.11.2001 o zvýšení základního kapitálu.Důvody navr... hovaného zvýšení:Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je kapitálovéposílení banky.Způsob a rozsah zvýšení:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií na jméno s tím, že nové akcie budou nabídnutynejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využití jejichpřednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsánystávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostníhopráva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a tospolečnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Na Poříčí 25, Praha1, IČ 60196858. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, budesplacen peněžitým vkladem, přičemž základní kapitál bude zvýšen očástku 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto-padesátjedentisícdeset korun českých) tedy na částku1.042.302.020,- Kč (slovy:jednamiliardačtyřicetdvamilionytřistadvatisícedvacet korunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno vzaknihované podobě v počtu 521 151 010 ks o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Toto platí, jakpro úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejichúpisu akcionáři banky, tak pro úpis nových akcií určitýmzájemcem.Místo, lhůta pro upsání akcií, navrhovaná výše emisního kursu,lhůta pro splacení upsaných akcií:Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisuakcionáři banky:Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři bankyvykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky vPraze, Na Příkopě 19, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin velhůtě dvou týdnů, a to počínaje dnem, který bude označen jakoprvní den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámenípředstavenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204aodst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům do dvoudnů po konání mimořádné valné hromady, a to na adresu akcionářůuvedenou ve výpise z registru banky coby emitenta cenných papírů;uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno, vsouladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, v Obchodnímvěstníku.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den kdyakcionáři budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, kterýbude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemnémoznámení představenstva zaslaném všem akcionářům způsobemstanoveným výše.Emisní kurs je stanoven ve výši 1,- Kč (slovy: jedna korunačeská) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno ojmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), celkemtedy 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto-padesátjedentisícdeset korun českých) za všechny nově vydávanéakcie. S nově vydanými akciemi busou spojena práva určenáobchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednu dosavadníakcii banky o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna korunačeská) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsatjednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě1,- Kč (slovy: jadna koruna česká).Na jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých) bude možno při využitípřednostního práva k úpisu upsat 100 kmenových akcií znějícíchna jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).Upisovat lze pouze celé akcie.Každý akcionář je povinen splatit upsané akcie v peněžitémplnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30%jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovitéhodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a tona účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu2004180001/6000.Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsáníakcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než budenávrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a jevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případěsplnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případěby bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodníhozákoníku a dalších právních předpisů.Úpis nových akcií určitým zájemcem:Akcie, u nichž nebude ve shora zmíněné dvoutýdenní lhůtě využitopřednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnutyk úpisu určitému zájemci, a to společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s.,se sídlem Na Poříčí 25, Praha 1, IČ 60196858, přičemž lhůtaúpisu (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií) budedvoutýdenní a počne běžet první pracovní den po doručení návrhusmlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Návrh smlouvy o upsáníakcií určitým zájemcem bude určitému zájemci doručen druhýpracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkonpřednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisubudou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozímodstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionářibanky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvozmíněnému zájemci písemnou formou.Určitý zájemce je povinen splatit upsané akcie v peněžitémplnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30%jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovitéhodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a tona účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu2004180001/6000.Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsáníakcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než budenávrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a jevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případěsplnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případěby bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodníhozákoníku a dalších platných právních předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2000 - 4. dubna 2001 : Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlemPraha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO: 00562246 dne 21.12.2000rozhodla:O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dv... outřetinovouvětšinou hlasů přítomných akcionářů z důvodu kapitálovéhoposílení banky, včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytíztrát banky.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenovýchzaknihovaných akcií na jméno s tím, že bylo schváleno vyloučenípřednostního práva dosavadních akcionářů k úpisu nových akcií vdůležitém zájmu společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, aakcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnostiPPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, na Pankráci121, IČ:63998131. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, budesplacen peněžitým vkladem, přičemž základní jmění bude zvýšeno očástku 1.000.000,- Kč,tedy na celkovou částku 521.151.010,- Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno vzaknihované podobě v počtu 1.000.000 ks o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena právastejná jako s dosavadními akciemi, upravená obchodním zákoníkema stanovami společnosti.Místem úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s. v Praze1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin.Všechny nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisováníakcií určitým zájemcem, kterým je společnost PPF CapitalManagement, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČ:63998131, která bude moci úpis vykonat ve lhůtě dvou týdnů, a topočínaje prvním pracovním dnem následujícícím po dni, ve kterémbude určitému zájemci doručeno oznámení představenstvaspolečnosti Expandia Banka, a.s. o tom, že usnesení o zvýšenízákladního jmění bylo pravomocně zapsáno do obchodníhorejstříku.Emisní kurz je stanoven ve výši 320 Kč (třistadvacet korunčeských) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno ojmenovité hodnotě 1,- (jedna koruna česká), tedy celkem320.000.000,- Kč za všechny nově vydávané akcie.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií vpeněžitém plnění v plné výši do dvou týdnů od úpisu akcií, a tona účet vedený v Expandia Bance, a.s., č.ú.:8331330/2400. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2000 - 29. listopadu 2000 : Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s., sesídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO 00562246 dne25.8.2000 rozhodla:O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dvo... utřetinou hlasůpřítomných akcionářů z důvodu kapitálového posílení banky,včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytí ztráty banky.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenovýchzaknihovaných akcií na jméno s tím, že nové akcie budounabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využitíjejich přednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsánystávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostníhopráva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Upsanéakcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem,přičemž základní jmění bude zvýšeno o částku 5.150.010,- Kč,tedy na částku 520.151.010,- Kč. Upisování nad částkunavrhvaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nové akciebudou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihovanépodobě v počtu 5.150.010 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-Kč.Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři bankyvykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky vPraze, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin velhůtě dvou týdnů (počátek lhůty bude uveden v oznámenípředstavenstva banky o přednostním právu uveřejněnýmv souladu s§ 204a odst.2 obchod.zák.). Emisní kurs je stanoven ve výši14,20 Kč (čtrnáct korun českých dvacet haléřů) na jednu (jednu)novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (jedna koruna česká), celkem tedy 73.130.142,- Kč za všechnynově vydané akcie. S nově vydanými akciemi budou spojena právaurčená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednudosavadní akcii banky bude možno při využití přednostního právak úpisu upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno ojmenovité hodnotě 1,- Kč. Rozhodný den pro uplatněnípřednostního práva na upisování akcií je první den lhůtystanovené pro upisování akcií akcionáři banky při využitípřednostního práva, tedy den, který bude jako počátek této lhůtyuveden v oznámení představenstva banky o přednostním právu.Akcie u nichž nebude využito přednostní právo na úpisstávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci,přičemž lhůta úpisu bude dvoutýdenní a počne běžet prvnípracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkonpřednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisubudou shodné s emisním kursem a místem uvedeným v předchozímodstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionářibanky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvozmíněnému zájemci písemnou formou.Emisní kurs musí být splacen při využití přednostního práva kupisování akcií do 14 dnů od posledního dne lhůty k úpisu akciípři využití přednostního práva a při upisování akcií určitýmzájemcem do 14 dnů od poslední lhůty k úpisu akcií touto osobou,a to v obou případech na účet vedený u Expandia Banky, a.s.,č.ú. 8331330/2400.Řádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. sesídlem Praha 1, Ovocný trh 8, rozhodla dvoutřetinou hlasůpřítomných akcionářů o tom, že předem určeným zájemcem k úpisuakcií je Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16,IČO: 45272956. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2000 - 29. května 2000 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s.se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, dne 26.4.2000rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § ... 204aodst.5 Obchodního zákoníku. Přednostní právo stávajícíchakcionářů je vyloučeno s tím, že důležitým zájmem společnosti jev daném případě její kapitálové posílení a vytvoření ážiovéhofondu pro krytí ztráty společnosti a aby mohlo být nabídnuto kúpisu akcií určitému zájemci všech 150.000 ks nových akcií zacelkový emisní kurs 185.002.500,- Kč. Společnost PPF CapitalManagement, a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 121, IČO:63998131 je ochotna tyto akcie upsat za celkový emisní kurs185.002.500,- Kč, a tím umožnit kapitálové posílení společnostia vytvoření ážiového fondu pro krytí ztrát banky.Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o úpisuakcií určitému zájemci, a to společnosti PPF Capital Management,a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČO: 63998131, přičemžlhůta úpisu tímto určitým zájemcem je jeden týden, a to počínajedruhým kalendářním dnem po dni, kdy bude společností tomutozájemci odesláno vyrozumění o tom, že nabylo právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Místo úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s., v Praze1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00. Emisní kursmusí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisu akcií tímtourčitým zájemcem, a to na účet č. 8331330/2400 vedený v ExpandiaBance, a.s.Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o částku 15.000.000,- Kč (slovy:patnáctmilionů korun českých) z 500.0001.000,- Kč na515.001.000,- Kč, přičemž důvodem návrhu na zvýšení základníhojmění je kapitálové posílení banky, včetně ážiového fondu propotřeby krytí ztrát banky. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií.Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jměníbude zvýšeno o částku 15.000.000,- Kč z 500.001.000,- Kč na515.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění nebude připuštěno. Nové akcie budou vydány jakokmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu150.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie po 100,- Kč. Emisníkurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši 1.233,35 Kčza každou akcii, tedy celkem 185.002.500,- Kč. S nově upsanýmiakciemi budou spojena práva stanovená Obchodním zákoníkem astanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejná práva jakopráva spojená s dosavadními kmenovými akciemi společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. ledna 2000 - 30. března 2000 : Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního právaakcionářů podle § 204a odst.5 obch.zák. Přednostní právostávajícíh akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu společnos... ti,a to z důvodu, aby všech 10 ks nově upisovaných akcií v celkovéjmenovité hodnotě 1.000,- Kč bylo nabídnuto k úpisu určitémuzájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., se sídlemPraha 1, Spálená 16, IČO:45272956. Uvedená společnost upíše tytoakcie za celkový emisní kurs 61.300.000,- Kč, a tím umožníúhradu ztráty společnosti z minulého období.Mimořádná valná hromada dne 10.12.1999 dále rozhodla o zvýšenízákladního jmění o částku 1.000,- Kč (slovy:jedentisic korunčeských) z 500.000.000,- Kč na 500.001.000,- Kč, přičemž důvodemzvýšení základního jmění je zvýšení základního jmění za účelemvypořádání ztráty společnosti z minulého období. Vytvořenýážiový fond bude v plné výši použit k úhradě zmíněné ztráty.Zvýšení základního jmění bude provedno upsáním nových akcií.Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jměníbude zvýšeno o částku 1.000,- Kč z 500.000.000,- Kč na500.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění nebude připuštěno.Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno vzaknihované podobě v počtu 10 ks o jmenovité hodnotě každé akciepo 100,- Kč.Emisní kurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši6.130.000,- Kč za každou akcii, tedy celkem 61.300.000,- Kč. Snově upsanými akciemi budou spojena práva stanovená obchodnímzákoníkem a stanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejnápráva jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemispolečnostmi. Akcie, u kterých je přednostní právo na úpis akciívyloučeno, tj. všechny upisované akcie, budou nabídnuty k úpisuurčitému zájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., sesídlem Praha 1, Spálená 16, IČO: 45272956, přičemž lhůta k úpisutímto určitým zájemcem je 14 dnů ode dne nabytí právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Místo úpisu bude na právním oddělení Expandia Banky, a.s. vPraze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin.Emisní kurs musí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisuakcií tímto určitým zájemcem, a to na účet vedený u ExpandiaBanky, a.s. č. účtu: 8331330/2400. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : g) EXPANDIA BANKA, a.s. upozorňuje akcionáře, že v případechuvedených v § 16 z.č. 21/1992 Sb. o bankách jsou povinni požádatČNB se sídlem v Praze, Na Příkopě 28 o udělení předchozí... hosouhlasu. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : Na každou dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě:* 28 000,-Kč lze upsat 720 ks nových akcií* 14 000,-Kč lze upsat 360 ks nových akcií* 2 800,-Kč lze upsat 72 ks nových a... kcií* 1 400,-Kč lze upsat 36 ks nových akcií.S využitím přednostního práva se budou tedy upisovat kmenovéakcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč v zaknihovanépodobě.Emisní kurz jedné nově upisované akcie s využitím přednostníhopráva je stanoven na 167,-KčRozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva u zaknihovanýchakcií je první den dvoutýdenní lhůty pro úpis akcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : Přednostní právo úpisu je možno vykonat osobně na právnímoddělení EXPANDIA BANKY, a.s v Olomouci, ulice Karolíny Světléč. 2, v pátém patře, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin, ... ato ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje sedmým kalendářním dnempo dni zvěřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního jmění v Hospodářských novinách, MF Dnes a vObchodním věstníku u akcionářů, kteří mají akcie na majitele, apočínaje sedmým kalendářním dnem po doručení dopisu ozveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hormady o zvýšenízákladního jmění u akcionářů majících akcie na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA,a.s.se sídlem Olomouc, K. Světlé 2, IČO 00562246, konaná dne15.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 3... 60miliónů Kč na 500 miliónů Kč kvalifikovanou dvoutřetinovouvětšinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií z důvoduzachování minimální výše základního jmění 500 mil. Kč,kapitálového posílení banky a získání zdrojů v rámcistabilizačního programu malých a středních bank prováděného ČNBa Českou finanční s.r.o. v souladu s § 203 odst. 2) obch.zákoníku takto:a) základní jmění bude zvýšeno o 360 milionů Kč na 500 milionůKč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští,b) nové akcie budou vydány v počtu 3 600 000 ks ve jmenovitéhodnotě 100,-Kč jako akcie kmenové, znějící na jméno vzaknihované podobě,c) všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitímpřednostního práva akcionáře v souladu s § 204 a) obchodníhozákoníku, to znamená, že toto přednostní právo se týká všechdosavadních akcionářů vlastnících 7 890 ks akcií. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : f) upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a alespoň30 % jmenovité hodnoty akcie na účet EXPANDIA BANKY, a.s. vedenýv EXPANDIA BANCE, a.s. č. 62186-904/2400 bez zbytečnéh... o odkladunejpozději však tak, aby platba byla připsána na uvedený účetvždy do konce dvoutýdenní lhůty pro úpis s využitím přednostníhopráva a bez využití přednostního práva, zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : e) místo pro upsání akcií, u kterých nebude využito přednostníhopráva, je shodné s místem pro přednostní úpis, lhůta jedvoutýdenní a počíná běžet první den po skončení dvoutýdenníl... hůty pro přednostní úpis akcií. Emisní kurz jedné akcie jeshodný s emisním kurzem pro přednostní úpis, tj. 167,-Kč zakaždou jednu upsanou akcii, zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : d) všechny akcie, u kterých nebude využito přednostní právo naúpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu společnostiExpandia Holding, a.s. se sídlem Praha 4, Gončarenkova ... 12,IČO 25327046, zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1998 - 30. března 2000 : Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registroványve Středisku cenných papírů. Upisovateli, který splatí celéemisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude ... vydánpo zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkuzatímní list. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 1998 - 30. března 2000 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA,a.s., se sídlem Olomouc, K.Světlé 2, IČO: 00562246, konaná dne16.12.1997 schvaluje kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou... hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií následujícíusnesení:Mimořádná valná hromada schvaluje snížení základního jměníakciové společnosti EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Olomouc,K.Světlé 2, IČO: 00562246 z částky 500 000 000,-Kč o částku360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč, přičemža) důvody snížení základního jmění:důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát z minulých leta snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fonduna úhradu budoucí ztráty následujících období ve výši360 000 000,-Kč, přičemž částka ve výši 318 852 943,24 Kč budepoužita na úhradu ztráty z minulých období převodem této částkydo rezervního fondu.b) rozsah snížení základního jmění:navrhované snížení základního jmění je z částky 500 000 000,-Kčo částku 360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč.c) způsob snížení základního jmění:jako způsob snížení základního jmění je navrženo poměrné sníženíjmenovité hodnoty všech akcií, a to bezúplatně, přičemž sníženíjmenovité hodnoty každé akcie je na 28 % její jmenovité hodnoty.d) lhůta pro předložení listinných akcií:akcie v listinné podobě budou společnosti předloženy akcionáři vsouvislosti se snížením základního jmění do 1 měsíce od zápisusnížení základního jmění do obchodního rejstříku. U akcií vzaknihované podobě bude snížení jmenovité hodnoty provedeno vevidenci ve Středisku cenných papírů na základě příkazuspolečnosti po vyznačení zápisu snížení základního jmění vobchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů