1 290 275 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

21 963 tis. Kč

Zisk za rok 2009

1 017 295 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

1.7.2001 - 1.1.2013 České Budějovice, Boženy Němcové 12, PSČ 37080
1.1.1994 - 1.7.2001 České Budějovice, Boženy Němcové 2, PSČ 37080

60071371

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2012

CZ60071371

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2013

Historické názvy

1.2.2011 - 1.1.2013

AQUASERV s.r.o.

1.5.2010 - 1.2.2011

AQUASERV a.s.

1.1.1994 - 1.5.2010

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 616

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

1.2.2011 - 1.1.2013

14 907 000 Kč

1.5.2010 - 1.2.2011

14 906 900 Kč

20.4.2005 - 1.5.2010

149 069 000 Kč

16.7.1999 - 20.4.2005

151 791 000 Kč

16.3.1998 - 16.7.1999

153 080 000 Kč

1.1.1994 - 16.3.1998

158 440 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Historické provozovny

1.4.2011 - 1.1.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 1430/6, 571 01, Moravská Třebová - Předměstí

... více provozoven (celkem 169) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost AQUASERV s.r.o. se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové 12, PSČ 370 80, IČ 600 71 371 včetně všech ostatních zapsaných skutečnos... tí. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : I.Společnost AQUASERV s.r.o. zanikla v důsledku fúze sloučením se společností ČEVAK a.s. se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10, IČ 608 49 657, zapsanou v obchodním... rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 657, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem 1.10.2012 veškeré jmění zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 2012 - 1. ledna 2013 : Společnost AQUASERV s.r.o. prodala část podniku označenou jako "Projekce JIH" společnosti VAK rpojekt s.r.o. se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové 12, PSČ 370 01, IČ 281 59 7... 21, na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 27.9.2012. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2011 - 1. ledna 2013 : Společnost AQUASERV a.s., dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 616, změnila právní formu z akciové společnosti na sp... olečnost s ručením omezeným, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.12.2010, jímž byl schválen projekt přeměny ze dne 8.11.2010 zpracovaný ku dni 30.9.2010. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2010 - 1. ledna 2013 : Společnost AQUASERV a.s. (dříve Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.) se rozdělila odštěpením s přechodem části jejího jmění na nástupnickou společnost ČEVAK a.s. (dříve 1. JVS ... a.s. se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10, IČ 608 49 657, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 657. Na nástupnickou společnost ČEVAK a.s. přešla k rozhodnému dni 1.10.2009 část jmění rozdělované společnosti AQUASERV a.s. specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného rozhodnutím jediného akcionáře rozdělované společnosti ze dne 29.3.2010, a to včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2009 - 1. ledna 2013 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., ze dne 30. 6. 2009 ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnic... kého práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního ak-cionáře: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. je společ-nost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ: 63908298, se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, PSČ 370 80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831 (dále jen ?hlavní akcionář?), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoní-ku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Če-chy, a.s. vlastníkem 146348 kusů zaknihovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. a vlastníkem 99 kusů zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných společností Vodo-vody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 146,447.000,- Kč (slovy: jednosto čtyřicet šest milionů čtyřista čtyřicet sedm tisíc korun českých), což předsta-vuje 98,24 % základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. a s nimiž je spojen podíl ve výši 98,24 % na hlasovacích právech ve společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. (akcie vydané společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. dále jen ?Akcie?). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 23. 06. 2009 a dále z písemného prohlášení hlavního akcionáře ze dne 30. 06. 2009. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Če-chy, a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinnos-tí ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu Akcií?). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku opráv-něným osobám za Akcie společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. peněžité proti-plnění ve výši 3.750,- Kč (slovy tř. tisíce sedmset padesát korun českých) za jednu (1) Akcii (dále jen ?protiplnění?). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. P0903004, vypracovaným dne 13. 05. 2009 panem Ing. Jiřím Cihelkou, znalcem pro obor ekonomika (dále jen ?Znalecký posudek?), v jehož výrokové části se uvádí: ?Za přiměřené protiplnění za jednu akcii společnosti tedy považuji protihodnotu 3,707,- Kč (slovy: tři tisíce sedmset sedm korun českých).? 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (dále jen ?Banka?), peněžní prostředky ve výši 9,832.500,- Kč (slovy: devět milionů osmset třicet dva tisíce pět set korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného Bankou. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění v hotovosti nebo bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního ak-cionáře na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, IČ: 48112089, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V tako-vém případě Banka poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věři-teli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Banka bude informovat oprávněné osoby dopisem, který odešle jako běžnou listovní zásilku na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., zpracovaného ke dni účinnosti přechodu Akcií, o rozhodnutí valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře a o způsobu a časovém harmonogramu výplaty protiplnění, včetně odeslá-ní formuláře, jehož vyplněním je možno realizovat bezhotovostní výplatu protiplnění na ban-kovní účet určený oprávněnou osobou. Banka vyplatí protiplnění způsobem, který si osoba oprávněná zvolí ve výše uvedeném formuláři, a to bez zbytečného odkladu (u bezhotovostní výplaty protiplnění nejpozději do dvou (2) pracovních dnů) po jeho obdržení. V případě vý-platy protiplnění v hotovosti se výplata uskutečňuje pouze v pobočce Banky nacházející se na adrese Hroznová 7/62, 370 01 České Budějovice, a to výhradně v době, kdy je tato pobočka otevřena pro veřejnost. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2001 - 1. ledna 2013 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 5.6.2001 rozhodla ozměně stanov, když o rozhodnutí valné hromady byl pořízennotářský zápis č. N 174/2001 (NZ 166/2001).
 • 16. července 1999 - 1. ledna 2013 : Návrh, aby byl jako předseda představenstva zapsán Dr. PeterMatthews, nar.11.1.1943, 23 Honey Hill, Senftanton, Huntingdon,Cambridgeshire, PE 18 9 JP, Spojené království Velké Brit... ánie aSeverního Irska, s e z a m í t á . zobrazit více skrýt více
 • 16. července 1999 - 1. ledna 2013 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 19.5.1999 rozhodlao změně čl. 14, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 49 stanovspolečnosti.
 • 24. listopadu 1998 - 1. ledna 2013 : a/ Valná hromada akciové společnosti konaná dne 25.června l998rozhodla o změně čl. 7 a čl. l2 stanov společnosti.b/ Valná hromada akciové společnosti konaná dne 25. června l998rozh... odla o snížení základního jmění společnosti v rozsahul.289.OOO,-Kč. Důvodem snížení základního jmění formou zničeníl.289 ks zaměstnaneckých akcií je povinnost uložená společnostiust. § l6lb, odst.4 v návaznosti na ust. § l6la, odst.3 obch.zák., dle které je společnost povinna snížit základní jmění ojmenovitou hodnotu zaměstnaneckých akcií, které nebyly prodányzaměstnancům společnosti nejpozději do l2 měsíců od jejichnabytí. Základní jmění společnosti se snižuje ze l53.O8O.OOO,-Kč na l5l.79l.OOO,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 1997 - 1. ledna 2013 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 10. června 1997rozhodla o snížení základního jmění společnosti v rozsahu5,360.000,-Kč. Důvodem snížení záladního jmění formou zničení5.... 360ks zaměstnaneckých akcií je povinnost uloženáspolečnostiustanovením § 161b odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 161aodst. 3 obchodního zákoníku, dle které je společnost povinnasnížit základní jmění o jmenovitou hodnotu zaměstnaneckýchakcií, které nebyly prodány zaměstnancům společnosti nejpozdějido 12 měsíců od jejich nabytí. Základní jmění společnosti sesnižuje ze 158,44O.OOO,-Kč na 153,O8O.OOO,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 1995 - 1. ledna 2013 : Valná hromada konaná dne 27.9.1995 přijala změny a doplňkystanov, jejichž znění vyplývá z notářského zápisu, pořízeného oprůběhu uvedené valné hromady.
 • 1. ledna 1994 - 1. ledna 2013 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuJihočeské vodovody a kanalizace České Budějovice. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. ledna 2013 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 22.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. ledna 1994 - 1. ledna 2013 : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníkuJediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na... kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,ve znění zákona č. 210/1993 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2004 - 20. dubna 2005 : Valná hromada akciové společnosti konaná dne 3.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 2,722.000,-Kč z částky 151,791.000,-Kč na částku 149,069.000,- K... č. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti podle § 161 b odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost nezcizila 2.722 ks listinných akcií na jméno, které nabyla ještě jako akcie zaměstnanecké. zobrazit více skrýt více
posunout dolů