1 250 437 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 134 441 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

372 991 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

28.7.2005 - 31.5.2010 Skořenice 135, PSČ 56501
1.1.1994 - 28.7.2005 Vrchovina u Chocně, PSČ 56512

60109050

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 30.5.2010

CZ60109050

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. května 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. května 2010

Historické názvy

1.1.1994 - 31.5.2010

Intergal Vrchovina, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1038

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.6.2008 - 31.5.2010

200 061 500 Kč

12.11.2003 - 23.6.2008

110 061 500 Kč

1.1.1994 - 12.11.2003

220 123 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. května 2010 - 31. května 2010 : Společnost Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050 spolu se společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398... 06, IČ 616 72 696, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 871 a společností PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673, zanikla sloučením se společností Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění všech zaniklých společností. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 4. listopadu 2009 - 31. května 2010 : Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou 30.9.2009 byla prodávajícím Intergal Vrchovina, a.s., se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ: 60109050, prodána kupujícímu Agropol Food,... s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376, část podniku Intergal Vrchovina, a.s. "Závod Skořenice" umístěná ve Skořenicích 135, PSČ 56501. zobrazit více skrýt více
  • 6. června 2008 - 23. června 2008 : a) Základní kapitál společnosti Intergal Vrchovina, a.s., se zvyšuje z dosavadní výše 110.061.500,- Kč (jednostodesetmilionůšedesátjedentisícpětset korun českých) o částku 90.000.0... 00,- Kč (devadesátmilionů korun českých ) na novou výši 200.061.500,- Kč (dvěstěmilionůšedesátjedentisícpětset korun českých), a to nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí bude upisováno 9 (devět) kmenových akcií ve formě na majitele, v podobě listinné, ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých).c) Veškeré akcie, které budou upisovány podle tohoto rozhodnutí, budou upisovány jediným akcionářem společnosti Intergal Vrchovina, a.s., to znamená obchodní společností Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4501.d) Místem pro upsání akcií podle tohoto rozhodnutí, to znamená místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, je sídlo společnosti Agropol Group, a.s., Praha 1, Opletalova 1535/4, a lhůta pro toto upsání je čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovateli, to jest společnosti Agropol Group, a.s., jako jedinému akcionáři, bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání tak, že poté, co bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku, společnost Intergal Vrchovina, a.s., upisovateli předá písemné sdělení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to proti písemnému potvrzení o převzetí. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a nebude zahrnovat žádné emisní ážio.e) Upisování akcií podle tohoto rozhodnutí se schvaluje výlučně nepeněžitým vkladem, jímž bude splaceno 100 % emisního kursu upsaných akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Agropol Group, a.s., Praha 1, Opletalova 1535/4. Splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční tím, že mezi společností Intergal Vrchovina, a.s., a společností Agropol Group, a.s., jako upisovatelem, bude podle § 59 odst. 6 a § 60 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena písemná smlouva o vkladu spočívajícím v převodu pohledávek. Lhůta pro toto splacení celého nepeněžitého vkladu je čtrnáct dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.f) S kmenovými akciemi, jejichž vydání se schvaluje tímto rozhodnutím, jsou spojena stejná práva jako s akciemi tohoto druhu, které jsou již společností Intergal Vrchovina, a.s., vydány. Žádná jiná práva se neurčují, protože se neschvaluje vydání akcií nového druhu.g) Upisování akcií podle tohoto rozhodnutí se schvaluje nepeněžitým vkladem jehož předmětem jsou pohledávky na výplatu dividend, a to pohledávka na výplatu dividendy za rok 2007 ve výši 30.000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) za společností Obila, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ: 284 01, IČ: 45148376, pohledávka na výplatu dividendy za rok 2007 ve výši 30.000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) za společností Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ: 45148155, a pohledávka na výplatu dividendy za rok 2007 ve výši 30.000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) za společností Tagrea, a.s., se sídlem Tábor, Čekanice 207, PSČ 390 02, IČ: 46678492. Celý tento předmět nepeněžitého vkladu byl popsán ve znaleckém posudku znalce Ing. Rastislava Machů, bytem Voskovcova 1075/57, 152 00 Praha 5, jmenovaného za tím účelem soudem, a to v posudku č. 62-18/2008 ze dne 05.05.2008, a výše jeho ocenění určeného tímto posudkem činí 90.000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydají veškeré akcie upisované podle tohoto rozhodnutí, to znamená 9 (devět) kmenových akcií ve formě na majitele, v podobě listinné, ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých).h) Upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem podle tohoto rozhodnutí je v důležitém zájmu společnosti Intergal Vrchovina, a.s. Nepeněžitým vkladem je majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost Intergal Vrchovina, a.s., hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vzhledem k těmto skutečnostem, které se konstatují, a k tomu, že se nekoná valná hromada, nebylo před tímto rozhodnutím požadováno, aby představenstvo společnosti Intergal Vrchovina, a.s., předložilo písemnou zprávu podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku.i) Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 3 obchodního zákoníku se určuje, že důsledku právní skutečnosti zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, jakmile bude v návaznosti na toto rozhodnutí učiněn, dojde ke změně stanov společnosti Intergal Vrchovina, a.s., tak, že v článku 4. - Základní kapitál a akcie společnosti se odstavce 1. a 2. změní na toto znění: 1. Základní kapitál společnosti činí 200.061.500,- Kč (dvěstěmilionůšedesátjedentisícpětset korun českých) a je v plné výši splacen. 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých), na 6 (šest) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), na 1 (jeden) kus akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) a na 5 (pět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých). Všechny akcie jsou vydány jako kmenové, ve formě na majitele, v podobě listinné. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 2006 - 30. května 2007 : Valná hromada společnosti přijala dne 8. srpna 2006 toto rozhodnutí:1. Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalo... va 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4501 (dále jen "hlavní akcionář" či "Agropol Group, a.s.")., je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena:a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě, osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to:335 (třistatřicetpět) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 250 000,- Kč (dvěstěpadesáttisíc Kč),48 (čtyřicetosm) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (dvacetpěttisíc Kč),1 202 (jedentisícdvěstědva) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc Kč),305 (třistapět) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (pěttisíc Kč),410 (čtyřistadeset) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 2 500,- Kč (dvatisícepětset Kč),1 637 (jedentisícšestsettřicetsedm) ks kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset Kč),b) prohlášením představenstva společnosti z 8.8.2006, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku:c) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 26.5.2006, že je vlastníkem všech akcií předložených na valné hromadě, a že 90 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil a rozhodný podíl ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku tak nabyl dne 24.5.2006,d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3 je s každými 500,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 91,16 %.2. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeVšechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti, to znamená ve vlastnictví všech akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku.3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuVýše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za vykoupené akcie je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena takto:protiplnění ve výši 118 157,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 250 000,- Kč (dvěstěpadesáttisíc Kč),protiplnění ve výši 11 816,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (dvacetpěttisíc Kč),protiplnění ve výši 4 726,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc Kč),protiplnění ve výši 2 363,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč (pěttisíc Kč),protiplnění ve výši 1 182,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 2 500,- Kč (dvatisícepětset Kč),protiplnění ve výši 236,- Kč za každou akcii ve jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset Kč).Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu - společnosti Consulting České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ: 63079798, a to znaleckým posudkem č. 926-86/2006 vyhotoveným dne 26.5.2006, s dodatkem vyhotoveným dne 16.6.2006. Závěry tohoto posudku jsou takové, že znalecký ústav, po vypočtení hodnoty čistého obchodního majetku společnosti v souladu s výnosovou metodou diskontovaného peněžního toku DCF equity, považuje za hodnotu přiměřeného protiplnění za kmenové akcie emitované společností, znějící na majitele, v podobě listinné, pro účely uplatnění práva hlavního akcionáře k výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku, částky výše určené.Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/71/2006/3/2006/3609/540 ze dne 22.6.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za výše uvedenou cenu.4. Způsob a místo pro předložení akcií dosavadními akcionáři a způsob a lhůta výplaty protiplněníK provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku, je pověřen obchodník s cennými papíry GAUDEA a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 30, IČ: 61250309 (dále jen "obchodník s cennými papíry").Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 4 594 871 Kč (čtyřimilionypětsetdevadesátčtyřitísíceosmsetsedmdesátjedna Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 8.8.2006.Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní akcionáři uskutečňovat tak, že akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, který je k převzetí akcií jménem společnosti pověřen, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplněníPři předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou): pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti.Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzniku práva.Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
  • 12. listopadu 2003 - 17. července 2006 : Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na úhradu ztráty použita celá.Rozsah snížení základního kapit... álu bude určen tak, že se základní kapitál sníží o pevnou částku 110,061.500,-- Kč, tj. na 110.061.500,-- Kč. Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie na 50 % původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akciích.V důsledku snížení základního kapitálu bude určeno, aby akcionáři předložili listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů