Trendy

2 584 316 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 626 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

625 661 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.11.2016 Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

25.11.1997 - 7.11.2016 Praha 1, Na Příkopě 18, PSČ 11135
30.11.1993 - 25.11.1997 Praha 1, Na příkopě 18, PSČ 11135

60192755

DIČ

od 1.12.1993

CZ60192755

Datum vzniku

30. listopadu 1993

Datová schránka

nyddjus

Historické názvy

30.11.1993 - 25.11.1997

ČEDOK a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2263

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2008

298 872 725 Kč

Historické jmění

15.8.2008 - 20.8.2008

366 715 000 Kč

25.11.1997 - 13.8.2008

366 715 000 Kč

30.11.1993 - 25.11.1997

366 715 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 18.7.2017

5080111706

... více účtů (celkem 22) najdete zde

Provozovny

od 30.11.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hradecká 408/40, 621 00, Brno - Ivanovice

... více provozoven (celkem 72) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. prosince 2017 : Valná hromada společnosti přijala dne 4. 12. 2017 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti Čedok a.s. v souladu s § 375 a násl. ZOK na svém řádném zasedání:1. U r č u j e, že hlav Valná hromada společnosti přijala dne 4. 12. 2017 toto rozhodnutí:Valná hromada společnosti Čedok a.s. v souladu s § 375 a násl. ZOK na svém řádném zasedání:1. U r č u j e, že hlav...ním akcionářem společnosti Čedok a.s. (dále též Společnost) je společnost Itaka Holdings spółka z organiczoną odpowiedzialnością, se sídlem ulice Reymonta 39, 45-072 Opole, Polská republika, společnost zapsaná v rejstříku ekonomických subjektů státního soudního rejstříku ve Varšavě č. KRS 0000460929 (dále též Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie na jméno v zaknihované podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady Společnosti přesahovala a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno Výpisem z emise vč. zástav a PPN z Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., IČO 250 81 489, se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 (dále jen CDCP) ke dni doručení žádosti. Hlavní akcionář byl k tomuto dni a je i v rozhodný den účasti na dnešní valné hromadě řádně zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je vlastníkem 359.853 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé z nich 815 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,129 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2. R o z h o d u j e, ve smyslu § 375 a násl. ZOK, o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. celkem 6.862 kusů akcií na Hlavního akcionáře, tj. Itaka Holdings spółka z organiczoną odpowiedzialnością, se sídlem ulice Reymonta 39, 45-072 Opole, Polská republika. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. U r č u j e, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 790 Kč (slovy: sedm set devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč (slovy: osm set patnáct korun českých). Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP. Právo na úrok podle § 388 odst. 2 ZOK nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem ze dne 1. 10. 2017 zapsaným pod pořadovým číslem 127-27/2016 znaleckého deníku, který zhotovil znalecký ústav Mazars Counsulting, s.r.o., IČO 649 44 379, se sídlem Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, zapsaný do oddílu seznamu ústavů pro znaleckou činnost rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky ze dne 25. 2. 2003, čj. M-358/2003 pro základní obor ekonomika. Znalec při ocenění hodnoty jedné akcie Společnosti použil metodu diskontovaných cash flow (DCF Entity) a jako doplňkovou metodu zvolil nákladovou metodu účetní hodnoty. Výslednou hodnotu jedné akcie Společnosti stanovil na základě výsledku metody DCF.Ve výrokové části znaleckého posudku č. 127-27/2016 je uvedeno:Na základě objednávky znaleckého posudku jsme provedli odhad výše přiměřeného protiplnění v penězích pro akcionáře společnosti ČEDOK, a.s. v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů ve smyslu § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění. Výši přiměřeného protiplnění jsme odhadli jako tržní hodnotu jedné akcie společnosti ČEDOK, a.s. Hodnota jedné akcie společnosti ČEDOK, a.s. odhadnutá k datu 30. 6. 2017, činí: 790 Kč (slovy: sedm set devadesát korun českých).Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.4. S c h v a l u j e, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění vč. případných úroků na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5249, který dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění vč. případného úroku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od účinnosti přechodu vlastnického práva, resp. předložení listinných akcií. Akcionářům vlastnícím akcie na jméno v zaknihované podobě bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů evidovaných u CDCP.Akcionáři držící 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč s pořadovým č. 361897, která byla prohlášena za neplatnou, bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vlastnící původní akcie na jméno v listinné podobě. Akcionáři, kteří dosud neprovedli výměnu akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč a předloží tyto akcie, bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet sdělený při předložení akcií na majitele v listinné podobě. Pokud bankovní účet nesdělí, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Pokud tito akcionáři neodevzdají své listinné akcie na majitele do tří (3) let ode dne účinnosti přechodu, právo na protiplnění se promlčuje.CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.5. S t a n o v í, že listinné akcie Společnosti se předkládají Společností pověřenému obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a to v sídle společnosti Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno ve dnech pondělí a středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 786 nebo e-mailem corporate@cyrrus.cz. zobrazit více skrýt více
  • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. listopadu 1993 : Založení společnosti: Zakladatelskou listinou ve formě notářskéhozápisu ze dne 24.11.1993, jejíž přílohou jsou stanovy z 24.11.93.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníh Založení společnosti: Zakladatelskou listinou ve formě notářskéhozápisu ze dne 24.11.1993, jejíž přílohou jsou stanovy z 24.11.93.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníh...o majetku Českérepubliky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. srpna 2016 - 4. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 30. ledna 2014 - 4. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 30. ledna 2014 - 8. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. února 2014 - 20. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů