Základní údaje

Sídlo

od 10.10.2016 Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

Historické adresy

28.12.1993 - 10.10.2016 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 10010

60192861

DIČ

Není plátce DPH

28.12.1993 - 28.12.2010

CZ60192861

Datum vzniku

28. prosince 1993

Datová schránka

bgpfjid

Historické názvy

28.12.1993 - 12.1.1999

CHEMAPOL CENTRUM, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2282

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.11.2006

2 200 000 Kč

Historické jmění

24.9.2003 - 14.11.2006

37 400 000 Kč

3.2.2000 - 24.9.2003

110 000 000 Kč

4.5.1998 - 3.2.2000

140 000 000 Kč

15.11.1997 - 4.5.1998

110 000 000 Kč

18.7.1996 - 15.11.1997

110 000 000 Kč

23.8.1995 - 18.7.1996

40 000 000 Kč

28.12.1993 - 23.8.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Provozovny

od 29.11.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Kodaňská 1459/48, 101 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. prosince 1993 : Zakladatelská listina (notářským zápisem) ze dne 16.11.1993.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. května 2003 - 16. listopadu 2013 : jediný akcionář: SELA RENT 2000 s.r.o. se sídlem Mšené Lázně, NaPankráci 384, IČ: 25418785
 • 8. března 2005 - 16. října 2006 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 24.9.2004 návrh na snížení základního kapitálu firmy Palác Kodaňská, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 6019286, o 3... 5,200.000,- Kč z dosavadních 37,400.000,- Kč na 2,200.000,- Kč snížením jmenovit hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 340,- Kč na částku 20,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost již delší dobu nevykonává předchozí činnosti, které vyžadovaly přiměřenou výši základního kapitálu, odpovídají objemu těchto činností. Současná výše základního kapitálu neúměrně zatěžuje chod společnosti a neodráží její budoucí záměry. Částka ve výši 35,200.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) bude zaúčtována jako přímé snížení hodnoty cenných papírů, neboť v případě společnosti Palác Kodaňská, a.s., dříve nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti z nerozděleného zisku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 35,200.000,- Kč bude naloženo tak, že částka ve výši 35,200.000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na majitele z částky 340,- Kč na částku 20,- Kč. Snížení základního kapitálu společnosti se nesníží dobytnost pohledávek věřitelů (ust. § 211 odst. 3 obchodního zákoníku). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Při snižování základního kapitálu společnosti bude postupováno v souladu s ust. §§ 211 a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. května 2003 - 8. března 2005 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne24.6.2002 návrh na snížení základního kapitálu firmy PalácKodaňská, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, IČ: 6019286, o72.6... 00.000,-Kč z dosavadních 110.000.000,-Kč na 37.400.000,-Kčsnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti na majitele zčástky 1.000,-Kč na částku 340,-Kč.Důvodem tohoto snížení základního kapitálu společnosti jsoukumulované ztráty společnosti za uplynulá období v celkové výši72.264.294,19 Kč. S částkou odpovídající snížení základníhokapitálu ve výši 72.600.000,-Kč bude naloženo tak, že72.264.294,19 Kč bude převedeno na účet neuhrazená ztráta letminulých a 335.705,81 Kč bude převedeno do rezervního fonduspolečnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o72.600.000,-Kč. Snížení základního kapitálu společnosti budeprovedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti namajitele z částky 1.000,-Kč na částku 340,-Kč. Sníženímzákladního kapitálu společnosti se nesníží dobytnost pohledávekvěřitelů (ust. § 211 odst. 3 obchodního zákoníku). Sníženíjmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnouzápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti. Při snižování základního kapitálu společnosti budepostupováno v souladu s ust. § 211 a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 1997 - 8. května 2003 : jediný akcionář: C.H.R., a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46,IČ: 25 05 68 08
 • 15. července 1999 - 3. února 2000 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 3.3.1999o snížení základního jmění společnosti Palác Kodaňská, a.s.( před změnou obchodního jména CHEMAPOL CENTRUM a.s.) o30.... 000.000,- Kč z dosavadních 140.000.000,- Kč na 110.000.000,-Kč upuštěním od vydání akcií.Důvodem tohoto snížení základního jmění je skutečnost, žespolečnost C.H.R., a.s., která jeko jediný akcionář na základěsvého rozhodnutí ze dne 2.6.1997 o zvýšení základního jměníspolečnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. upsáním nových akcií o30.000.000,- Kč ze stávajících 110.000.000,-Kč na 140.000.000,-Kč vydáním 30.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčznějících na majitele v zaknihované podobě peněžitými vklady přiemisním kurzu za 1 akcii ve výši 1.000,- Kč, upsala v rámcipřednostního práva veškerou jmenovitou hodnotu nových akcií,t.j. 30.000.000,- Kč splatila ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 30 %jmenovité hodnoty upsaných akcií, t.j. 9.000.000,- Kč, s tím, žezbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě dojednoho roku ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, t.j. do 22.1.1997, nesplatila.Po zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodníhorejstříku představenstvo společnosti Palác Kodaňská a.s., kroměplnění povinností vyplývajících z ust. § 215 obchodníhozákoníku, písemně vyzve do 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí osnížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříkumejitele zatimního listu nahrazujícího 30.000 ks upsaných akcií ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, který je v prodleníse splacením části emisního kursu upsaných akcií v úhrnné výši21.000.000,- Kč, aby vrátil uvedený zatímní list nejpozději do10 dnů ode dne doručení této výzvy. Po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku vrátí společnost bez zbytečnéhoodkladu upisovateli dosud splacený emisní kurs upsaných akcií pozapočtení nároků společnosti vůči upisovateli akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1997 - 4. května 1998 : C.H.R., a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnost valnéhromady ve společnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. rozhodl o zvýšenízákladního jmění upsáním nových akcií CHEMAPOL CENTRUM,... a.s. o30,000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých) zestávajících 110,000.000,- Kč (slovy: jednostodesetmiliónů korunčeských) na 140,000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetmiliónůkorun českých) vydáním 30 000 ks (slovy: třicetisíc kusů) akciíjmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurz za jednuakcii činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jměníse nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšení základního jměníjsou přípustné pouze peněžité vklady. Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlospolečnosti CHEMAPOL CENTRUM, a.s. Kodaňská 46, 100 10 Praha 10,místnost č. 441, budova B v pracovních dnech od 10.00 do 16.00hodin, ve lhůtě do 20 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. S využitímpřednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč upsat přibližně 0,27 kusu emitovanéakcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korunčeských) znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisní kursza jednu akcii upisovanou s využitím přednostního práva činí1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jměníCHEMAPOL CENTRUM, a.s. do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsanýchakcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část paknejpozději do jednohu roku ode dne zápisu usnesením o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku na účet eminenta č.:19-2784300237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaPraha-město. O splacení emisního kursu předloží upisovatelpříslušný doklad osvědčující, že příslušné částky byly odepsányz účtu upisovatele ve prospěch účtu eminenta. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 1997 - 4. května 1998 : 110 000 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na majitele vzaknihované podoběm,
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů