Základní údaje

Historické adresy

8.12.2001 - 1.10.2007 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 12021
31.1.1997 - 8.12.2001 Praha 2, Vinohradská 8, PSČ 12021
1.1.1994 - 31.1.1997 Praha 1, Na příkopě 15

60193140

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.10.2007

CZ60193140

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

1.1.1994 - 1.10.2007

Středočeská  energetická a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2356

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.6.2000 - 1.10.2007

3 210 369 000 Kč

7.2.1996 - 27.6.2000

3 209 386 000 Kč

1.1.1994 - 7.2.1996

2 490 505 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Společnost Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, se vymazává ke dni zápisu výmazu z obchodního rejstříku vedeného Městským ... soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356. Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, v rámci fúze sloučením zanikajících společností Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, s nástupnickou společností ČEZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2006 - 1. října 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 26.6.2006 uzavřené mezi společností Středočeská energetická a.s. jako vkladatelem a společností ČEZ Správa majetku, s.r.o. jako nab... yvatelem byla vložena část podniku společnosti Středočeská energetická a.s. tvořená organizační jednotkou "Správa majetku" do základního kapitálu společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., IČ 262 06 803, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2006 - 1. října 2007 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 26.6.2006 uzavřené mezi společností Středočeská energetická a.s. jako vkladatelem a společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. jak... o nabyvatelem byla vložena část podniku společnosti Středočeská energetická a.s. tvořená organizační jednostkou "Distribuční služby" do základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., IČ 268 71 823, se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 2006 - 1. října 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, konaná dne 5.srpna 2005, přijala toto usmesení:Mimořá... dná valná hromada určila, že hlavním akcionářem společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356, je společnost ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, která je ke dni konání valné hromady vlastníkem akcií společnosti Středočeská energetická a.s., a to 2 322 151 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a 814 865 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,72 % jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobouvlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 97,72 % základního kapitálu, je osvědčena Stavovým výpisem z účtu majitele vedeného Střediskem cenných papírů a vydaným ke dni 6.6.2005 a rovněž výpisem z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů a vydaným k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech akcií společnosti Středočeská enegetická a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Středočeská energetická, a.s. na společnost ČEZ, a.s. a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Středočeská energetická a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 2.750,- Kč.Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 536/2006 ze dne 9.6.2005 vypracovaným znaleckým ústavem PROFI-TEN a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ 251 33 97.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s., poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů společnosti Středočeská energetická a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s., v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ustanovením § 183m obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 2002 - 1. října 2007 : omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelnépouze se souhlasem představenstva po předchozím stanoviskudozorčí rady.V případě rozděle... ní obcí se akcie dělí v poměru počtu obyvatel vobcích ke dni rozdělení. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 1995 - 1. října 2007 : Jedna akcie na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,-Kčje akcií se zvláštními právy státu.
 • 1. ledna 1994 - 1. října 2007 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Středočeké energetické závody. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. října 2007 : členů představenstva a dozorčí rady
 • 1. ledna 1994 - 1. října 2007 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2... , Rašínovo nábřeží 42,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné soby, ve znění zákona č.210/1993 Sb,.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne 13.prosince 1993bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2000 - 16. července 2002 : Představenstvo společnosti v souladu s pověřením dle § 210Obchodního zákoníku, které bylo přijato na valné hromadě konanédne 4.10.1996, rozhodlo na svém jednání dne 3.12.1999 usnes... enímo zvýšení základního jmění společnosti o 983.000,- Kč tj. slovydevětsetosmdesáttřitisíc korun českých na celkovou výši3 210 369 000,- Kč.- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je schválení avybrání níže uvedených privatizačních projektů Ministerstvemfinancí k realizaci. Na jejich základě získá společnostnemovitosti, které využívá pro svoji podnikatelskou činnost ajsou na nich umístěna energetická zařízení.-Základní jmění společnosti se zvýší celkově o 983 000,-Kč(slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých) a to upsánímnových akcií splacením emisního kursu akcií níže uvedenýminepeněžitými vklady.-Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního právana základě nabídky určitému zájemci, a to :Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovonábřeží 42, 128 00 Praha 2,IČ : 41692918.Zastoupeného na základě plných mocí ze dne 22.11.1999 paní Ing.Dagmar ToporčákovouPřednostní právo akcionářů je vyloučeno z důvodů podmínekstanovených Ministerstvem financí v rozhodnutí o privatizacimajetku státu.Celkem bude vydáno 983 kusů kmenových akcií, znějících namajitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, v zaknihovanépodobě, veřejně obchodovatelné.- Lhůta pro upisování akcií bude 20 dnů a jejich běh začnetřetím dnem po zápisu usnesení představenstva do obchodníhorejstříku a zveřejnění výzvy k úpisu akcií v Obchodním věstníku.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet první denlhůty pro úpis akcií a končí třetí den po skončení lhůty proupisování akcií.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, nedělinebo svátek, je posledním dnem lhůty pro splacení nepeněžitéhovkladu nejbližší pracovní den.- Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitéhovkladu, bude sídlo společnosti.- Předmět vkladu a navrhované ocenění:Vklad Fondu majetku České republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovonábřeží čp. 42, IČ: 41692918.a, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.111/1999 Ministerstvaprůmyslu a obchodu č.j. 22268/99/6010/1306 ze dne 15.7.1999 zestátního podniku Středočeské energetické závody, s.p. na základěprivatizačního projektu č.50570, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/36129/98 ze dne30.10.1998.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001,pozemkyRozvodna Týnec nad Labem) byl oceněný znaleckým posudkem č.744-108/97, který je součástí privatizačního projektu na 413000,- Kč(slovy čtyřistatřinácttisíckorun českých)b, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č. 138/1999 Ministerstvaprůmyslu a obchodu č.j. 30072/99/6140/1824 ze dne 4.10.1999 zestátního podniku Středočeské energetické závody,s.p. na základěprivatizačního projektu č. 50579, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/23002/99 ze dne4.8.1999.privatizovaný majetek(formulář 4D/4001, pozemkyRozvodna Milín) byl oceněn znaleckým posudkem č. 750-144/97,který je součástí privatizačního projektu na 143 000,- Kč)slovystočtyřicettřitisíc korun českých)c, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.112/1999 Ministerstva průmylu a obchodu č.j. 22257/996010/1301 ze dne 15.7.1999 zestátního podniku Středočeké energetické závody,s.p. na základěprivatizačního projektu č. 50581, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/11563/99 ze dne 19.4.1999.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Čechystřed-Mochov) byl oceněn znaleckým posudkem č. 746-110/97, kterýje součástí privatizačního projektu na 427 000,- Kč( slovyčtyřistadvacetsedmtisíckorun českých) zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2000 - 16. července 2002 : II. Představenstvo rozhodlo, že hodnota nepeněžitého vkladu činí: 983 000,- Kč. Fond národního majetku České republiky uvedenýmnepeněžitým vkladem upíše 983 kusů kmenových akcií o ... jmenovitéhodnotě 1000,- Kč jedné akcie. Jedná se o emisi kmenových akciíznějících na majitele v zaknihované podobě, veřejněobchodovatelných. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2000 - 16. července 2002 : Usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti avýzvu k úpisu zveřejní představenstvo, bez zbytečného odkladu pojeho zápisu do obchodního rejstříku.
 • 9. března 2002 - 3. května 2002 : omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost. Jsou převoditelnépouze se souhlasem představenstva po předchozím stanoviskudozorčí rady.V případě rozděle... ní obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel vobcích ke dni rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí neborozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení nebo rozdělenínepodléhá souhlasu valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 2000 - 9. března 2002 : omezení převoditelnosti akcií:Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasemvalné hromady.V případě rozdělení obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel vobcích ke dni... rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí neborozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení nebo rozdělenínepodléhá souhlasu valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2000 - 21. února 2000 : Představenstvo společnosti v souladu s pověřením dle § 210Obchodního zákoníku, které bylo přijato na valné hromadě konanédne 4.10.1996, rozhodlo na svém jednání dne 3.12.1999 usnes... enímo zvýšení základního jmění společnosti o 983.000,- Kč tj. slovydevětsetosmdesáttřitisíc korun českých na celkovou výši3 210 369 000,- Kč.- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je schválení avybrání níže uvedených privatizačních projektů Ministerstvemfinancí k realizaci. Na jejich základě získá společnostnemovitosti, které využívá pro svoji podnikatelskou činnost ajsou na nich umístěna energetická zařízení.-Základní jmění společnosti se zvýší celkově o 983 000,-Kč(slovy devětsetosmdesáttřitisíc korun českých) a to upsánímnových akcií splacením emisního kursu akcií níže uvedenýminepeněžitými vklady.-Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.- Všechny akcie budou bez využití přednostního práva na základěnabídky určitému zájemci, a to :Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovonábřeží 42, 128 00 Praha 2,IČ : 41692918.Zastoupeného na základě plných mocí ze dne 22.11.1999 paní Ing.Dagmar ToporčákovouPřednostní právo akcionářů je vyloučeno z důvodů podmínekstanovených Ministerstvem financí v rozhodnutí o privatizacimajetku státu.Celkem bude vydáno 983 kusů kmenových akcií, znějících namajitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, v zaknihovanépodobě, veřejně obchodovatelné.- Lhůta pro upisování akcií bude 20 dnů a jejich běh začnetřetím dnem po zápisu usnesení představenstva do obchodníhorejstříku a zveřejní výzvy k úpisu akcií v obchodním věstníku.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.- Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu počne běžet první denlhůty pro úpis akcií a končí třetí den po skončení lhůty proupisování akcií.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, nedělinebo svátek, je posledním dnem lhůty pro splacení nepeněžitéhovkladu nejbližší pracovní den.- Místem pro upisování akcií a místem pro splacení nepeněžitéhovkladu, bude sídlo společnosti.- Předmět vkladu a navrhované ocenění:Vklad Fondu majetku České republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovonábřeží čp. 42, IČ: 41692918.a, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.111/1999 Ministerstvaprůmyslu a obchodu č.j. 22268/99/6010/1306 ze dne 15.7.1999 zestátního podniku Středočeské energetické závody, s.p. na základěprivatizačního projektu č.50570, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/36129/98 ze dne30.10.1998.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001,pozemkyRozvodna Týnec nad Labem) byl oceněný znaleckým posudkem č.744-108/97, který je součástí privatizačního projektu na 413000,- Kč(slovy čtyřistatřinácttisíckorun českých)b, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č. 138/1999 Ministerstvaprůmyslu a obchodu č.j. 30072/99/6140/1824 ze dne 4.10.1999 zestátního podniku Středočeské energetické závody,s.p. na základěprivatizačního projektu č. 50579, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/23002/99 ze dne4.8.1999.privatizovaný majetek(formulář 4D/4001, pozemkyRozvodna Milín) byl oceněn znaleckým posudkem č. 750-144/97,který je součástí privatizačního projektu na 143 000,- Kč)slovystočtyřicettřitisíc korun českých)c, nemovitý majetek vyjmutý Rozhodnutím č.112/1999 Ministerstva průmylu a obchodu č.j. 22257/996010/1301 ze dne 15.7.1999 zestátního podniku Středočeké energetické závody,s.p. na základěprivatizačního projektu č. 50581, schváleného RozhodnutímMinisterstva financí č.j. 42/11563/99 ze dne 19.4.1999.Privatizovaný majetek ( formulář 4D/4001, pozemky Rozvodna Čechystřed-Mochov) byl oceněn znaleckým posudkem č. 746-110/97, kterýje součástí privatizačního projektu na 427 000,- Kč( slovyčtyřistadvacetsedmtisíckorun českých) zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2000 - 19. ledna 2000 : omezení převoditelnosti akcií:Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasemvalné hromady.V případě rozdělení obcí se akcie dělí k poměru počtu obyvatel vobcích ke dni... rozdělení. Převod akcií při sloučení obcí neborozdělení obcí, vzešlý z tohoto sloučení, nepodléhá souhlasuvalné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 1994 - 15. listopadu 1994 : 1 akcie na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč jeakcií se zvláštními právy státu
posunout dolů