3 614 026 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2005

304 688 tis. Kč

Zisk za rok 2005

5 659 686 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2005

Základní údaje

Historické adresy

9.9.2002 - 1.6.2009 Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 14201
29.10.1999 - 9.9.2002 Praha 4, Novodvorská 803/82
1.1.1994 - 29.10.1999 Praha 1, Revoluční 4, PSČ 11000

60193158

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.6.2009

CZ60193158

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2009

Historické názvy

1.1.1994 - 1.6.2009

Středočeská plynárenská, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2375

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 1.6.2009

649 425 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2009 - 1. června 2009 : Společnost Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158 se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost zanikla sloučením se společnost... í Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 499 03 209. Současně se společností Středočeská plynárenská, a.s. zanikla sloučením do společnosti Severočeská plynárenská, a.s. také společnost Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315. zobrazit více skrýt více
  • 31. března 2008 - 1. června 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 5.1.2007 toto usnesení:1.Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, ... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář") (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným k pracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Středočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,09 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 95,09 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, konkrétně pak 422 343 akcií majících ISIN CZ0005078659 a 195 226 akcií majících ISIN 770950002269.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají i z výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností, ISIN CZ0005078659 a 770950002269, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 7 327 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 138/2006 ze dne 2.11.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku k následujícímu závěru:- " S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ0005078659 a 770950002269 společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4, PSČ 142 01, IČ 60193158, k datu ocenění 30.9.2006 ve výši: 7 327 Kč (slovy: sedm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 7 327 Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Středočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analyzy."Ze znaleckého posudku tak vyplývá, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přiměřená.4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do jednoho měsíce ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění uveřejní Hlavní akcionář nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu v Hospodářských novinách a v téže lhůtě jej sdělí Společnosti za účelem uveřejnění způsobu poskytnutí protiplnění na internetových stránkách Společnosti.5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke Dni přechodu, a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, do 2 pracovních dnů ode Dne přechodu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
  • 3. ledna 2007 - 1. června 2009 : Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Středočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností STP Net, s.r.o. jako kupujícím byl... a vložena část podniku společnosti Středočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti STP Net, s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. června 2009 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku ... je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Českýplynárenský podnik, s.p. č. 24600. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. června 2009 : a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. ledna 1994 - 1. června 2009 : Akciová společnost byla založena podle par 172 zák.č.513/1991 Sb.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR,se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přeš... la část ma-jetku státního podniku Český plynárenský podnik, s.p., se sídlemPraha 2, Belgická 26, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném uObvodního soudu pro Prahu 1, oddíl A.LX, vožka 117, dle par.11odst. 2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby, ve znění zák. č. 210/1993 Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu zedne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 1995 - 18. listopadu 2002 : Jedna akcie znějící na jméno FNM ČR je spojena se zvláštními právy.
posunout dolů