Trendy

249 023 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 791 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

374 666 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2017 Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný

Historické adresy

24.7.2002 - 1.7.2017 Slaný, Lacinova 1366, PSČ 27480
1.1.1994 - 24.7.2002 Slaný, Lacinova 1366, okres Kladno

60193425

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.12.2008

CZ60193425

Datová schránka

djidmrw

Historické názvy

1.1.1994 - 1.7.2017

ČSAD Slaný a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2331

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.7.2017

3 000 000 Kč

Historické jmění

17.2.2011 - 1.7.2017

50 000 000 Kč

28.9.2010 - 17.2.2011

24 608 000 Kč

1.1.1994 - 28.9.2010

49 216 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Slaný

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nábřeží 466, 418 01, Bílina - Mostecké Předměstí

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2017 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 15.6.2017 v souladu s § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Slaný a.s. z ak Rozhodnutím valné hromady ze dne 15.6.2017 v souladu s § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Slaný a.s. z ak...ciové společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
  • 7. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2016 - 1. července 2017 : Valná hromada rozhodla dne 30.11.2016 takto:a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Slaný a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů ... společnosti ČSAD Slaný a.s. ke dni 24. 10. 2016 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. k dnešnímu dni, že paní Kateřina Kratochvílová, bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, datum narození 8. července 1975 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Slaný a.s., který vlastní 96 160 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,16 % (devadesát šest celých šestnáct setin) základního kapitálu společnosti ČSAD Slaný a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 96,16% (devadesát šest celých šestnáct setin) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Slaný a.s., a tedy že paní Kateřina Kratochvílová je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Slaný a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře,b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Slaný a.s., tj. 3 840 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 187/2016 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společnosti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Slaný a.s.),e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Slaný a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. července 2017 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privazizačním projektu státního podnikuČSAD Slaný s.p.. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. července 2017 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2,... Rašinovo nábř. 42,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Slaný s.p. vesmyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmmínkách převodumajetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2010 - 17. února 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 28. června 2010 schválila snížení a současné zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení 216b obchodního zákoníku.1.1.Důvodem sníž... ení základního kaitálu je částečná úhrada ztráty společnosti ve smyslu ustanovení 216a obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že v účetnictví společnosti se snížení základního kapitálu zohlední, resp. zaúčtuje na účet kumulovaných ztrát minulých účetních období.1.2. Základní kapitál společnosti se snižuje z původní hodnoty 49.216.000 Kč, slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých na částku ve výši 24.608.000 Kč, slovy: dvacet čtyři milionů šest set osm tisíc korun českých s to dle ustanovení § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech vydaných akcií, tedy každé jedné akcie z dosavadních 1.000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých na 500 Kč, slovy pět set korun českých.1.3. Počet akcií zůstává nezměněn , tedy 49.216 kusů, slovy čtyřicet devět tisíc dvě stě šestnáct. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií na jméno se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.1.4. Představenstvo vyzve akcionáře, aby předložili akcie k výměně a to ve lhůtě 30-ti dnů, která počne běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, bude postupováno dle ust. § 214 obchodního zákoníku.1.5. Po provedeném snížení základního kapitálu, to jest po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního resjtříku se podle ust. § 203 obchodního zákoníku zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií peněžitými vklady.1.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních zdrojů pro zajištění dalšího rozvoje společnosti.1.2. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií o částku 25.392.000 Kč, slovy dvacet pět milionů třista devadesát dva tisíce korun českých, tj. z částky 24.608.000 Kč, slovy: dvacet čtyři milionů šest set osm tisíc korun českých na částku 50.000.000 Kč, slovy padesát milionů korun českých, vydáním 50 784 (padesát tisíc sedmi set osmdesáti čtyř) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) (dále jen " nové akcie") a to s přednostním právem stávajících akcionářů. 1.3. Upisování nad navrhovanou částku 25.392.000 Kč, slovy dvacet pět milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých není přípustné. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.1.4. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti.1.5. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.2. Upisování s využitím přednostního práva : 2.1. S využitím přednostního práva lze upsat všech 50.784, slovy padesát tisíc sedm set osmdesát čtyři nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy pět set korun českých 1,0318 jedné nové akcie, přičermž lze upisovat pouze celé akciel.2.2. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 Kč (pět set korun českých).2.3. Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno.2.4. Přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2.5.Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227450227/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 755708/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 00. 3.2. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 Kč (pět set korun českých). 3.3. Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií.3.4. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.3.5. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227450227/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů