Trendy

16 668 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 181 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

165 350 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2016 Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10

Historické adresy

1.1.1994 - 7.10.2016 Praha 10, Tiskařská 10, PSČ 10828

60193638

DIČ

od 1.1.1994

CZ60193638

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

688gsbm

Historické názvy

19.6.1996 - 6.9.2001

BIJO TC, a.s.

19.6.1995 - 19.6.1996

BIJO TECHKOM CENTRUM a.s.

1.1.1994 - 19.6.1995

TECHKOM CENTRUM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2359

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.10.2002

136 000 000 Kč

Historické jmění

18.6.1998 - 25.10.2002

142 500 000 Kč

19.6.1996 - 18.6.1998

136 500 000 Kč

1.1.1994 - 19.6.1996

52 360 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9003101 / 0100

Provozovny

od 25.7.1996

odpovědný zástupce: ing. Dlouhý
 • Adresy:
  • Kšírova 492/116, 619 00, Brno - Horní Heršpice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 20. července 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení:1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTR Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení:1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTR...UM, a.s., je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 41194403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4736, která vlastní 132 kusů (jednostotřicet dva) akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě l.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.184 akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. činí 133,184.000,-- Kč (slovy: jednostotřicettři miliony jednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých), tj. 97,93 % základního kapitálu TTC TECHKOM CENTRTUM, a.s. Tyto akcie jsou v listinné podobě znějící na majitele.2. Skutečnost, že společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,93 % základního kapitálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v den podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady a v den konání mimořádné valné hromady (prohlášení jsou přílohou číslo 8 a 9 tohoto notářského zápisu) a dále fyzickým předložením listinných akcií na mimořádné valné hromadě.3. Valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., tj. kmenových akcií na majitele emitovaných společností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., na hlavního akcionáře, kterým je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 411 944 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4736, a to za protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,--Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným firmou PROSCON, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ 49356381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Ve znaleckém posudku bylo pro určení výše protiplnění použito metody určení hodnoty firmy z volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se neodchyluje od uvedeného znaleckého posudku a je v souladu s ustanovením § 183j odst.4 obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti považuje výše uvedenou hodnotu protiplnění za spravedlivou.4. Akcie,které přejdou na hlavního akcionáře v důsledku tohoto usnesení valné hromady, převezme od akcionáře, resp. zástavních věřitelů v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku společnost TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. v sídle společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v Praze 10, Třebohostická 987/5, kancelář číslo 102 v pracovní dny v době 9,00 - 11,00 hodin ve lhůtě do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů.5. Hlavní akcionář, společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. poskytne protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedm tisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a za protiplnění ve výši 388,-- Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vlastníkovi vykoupených akcií společnosti resp. zástavnímu - věřiteli v souladu s § 183m odst.4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce od předání akcie/akcií společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., v souladu s § 1831 odst.5 a 6 obchodního zákoníku, a to takto:a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.b) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba sdělí společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.c) v hotovosti, to však za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu předem požádá hlavního akcionáře, a to společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a částka nepřekročí hranici stanovenou zákonem.6. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v sousvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři, a to společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. listopadu 1997 - 18. června 1998 : Zvýšení základního jmění o nejméně 6.000.000 Kč,- přičemž jepřipuštěno upisování akcií nad částku 6.000.000,-Kč, nejvícevšak o 1.000.000,-Kč a to podle těchto podmínek:l) Částka o ... kterou má být základní jmění zvýšeno upsáním akciíčiní nejméně 6.000.000,-Kč (šestmilionů korun českých) tak, ževýše základních jmění společnosti bude činit po zvýšení nejméně142.500.000,-Kč (jednostočtyřicetdvamilionypětsettisíc korunčeských) nejvíce však o 1.000.000,-Kč (jedenmilion korunčeských).2) Upsáno bude 6.000 ks (šesttisíc kusů) a více akcií, nejvýševšak 7.000 ks (sedmtisíc kusů) akcií se jmenovitou hodnotou1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), přičemž s akciemi nebudouspojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), upsané akcie budouznít na majitele a budou v zaknihované podobě. Listinaupisovatelů bude k dispozici v sídle společnosti. Náležitostilistiny upisovatelů jsou stanoveny zákonem (§ 165 odst. lobch.zák.)3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a toAVR/Cardwell B.V.4) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva budesídlo společnosti BIJO TC, a.s. Pro upsání akcií bez využitípřednostního práva se stanovní lhůta dvou měsíců ode dne, kdyuplyne lhůta akcionářům společnosti pro uplatnění přednostníhopráva pro upsání. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.010,-Kč(jedentisícdeset korun českých). Emisní ážio tedy činí 10,-Kč(deset korun českých) na jednu akcii.5) Upsání nových akcií se provede na účet banky číslo9003-101/0100. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti,pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto své právo musívyužít ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, která jestanovena v trvání dvou týdnů ode dne, který je stanoven jakodatum počátku běhu této lhůty. Dnem, který se započíná běh lhůtydvou týdnů, je den následující po dni, kdy bude doručenousnesení krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutípředstavenstva do obchodního rejstříku. Při upsání akcií sesplácí celý emisní kurs akcie najednou. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 18. června 1998 : a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deného ... v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný avývojový ústav stavební Praha s.p. č.1664. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 18. června 1998 : Akciová společnost byla založena podle §172 zák.č.513/91 Sb.je-diným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v praze 2,Rašínovo nábř.42, na kter... ý přešelmajetek státního podniku Výzkumný a vývojový ústav stavební Pra-ha se sídlem Praha 10,Tiskařská 10, zapsaného v obchodní rej-stříku vedeném u obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps, vložka341, podle § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu ma-jetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č.210/93 Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne24.září 1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti zobrazit více skrýt více
 • 14. března 1994 - 19. června 1995 : Členem představenstva, který je na základě písemnéhozmocnění představenstva oprávněn samostatně jednat za spole-čnost a za společnost se podepisovat je Ing. Jiří JaneckýCSc.,bytem... Praha 4,Hurbanova 1305. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů