Trendy

3 153 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-9 823 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

113 454 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 13.5.2011 Praha 10 - Strašnice, Na výsluní 201/13, PSČ 10000

Historické adresy

1.1.1994 - 13.5.2011 Praha 10, Strašnická 783/1, PSČ 10222

60193786

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 2.10.2012

CZ60193786

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. srpna 2013

Datová schránka

se3frxm

Historické názvy

13.5.2011 - 22.5.2014

Vojes a.s.

2.4.1998 - 13.5.2011

PRAGA Hostivař a.s.

1.1.1994 - 2.4.1998

TECHNOMETRA Praha a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2392

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.12.2004

81 144 000 Kč

Historické jmění

27.3.2001 - 17.12.2004

41 143 950 Kč

1.1.1994 - 27.3.2001

274 293 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Provozovny

od 1.8.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Žižkova 144, 282 01, Český Brod

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. května 2014 : Městský soud v Praze rozhodl usnesením č.j. 81 Cm 16/2014-25 ze dne 17.3.2014, které nabylo právní moci dne 23.4.2014, o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora.
  • 10. dubna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.3.2006 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada PRAGA Hostivař a.s., se sídlem Praha 10, Strašnická 783/1, PSČ 102 22, IČO: 6 Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.3.2006 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada PRAGA Hostivař a.s., se sídlem Praha 10, Strašnická 783/1, PSČ 102 22, IČO: 6...01 93 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce 2392 (dále jen "společnost") schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti představujících 50.117 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 150,- Kč na osobu hlavního akcionáře Ing. Petra Ptáčka, r.č. 71.04.29/0116, bytem Praha 1, Nebovidská 460, PSČ 110 00, a toza protiplnění ve výši 24,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 150,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobámdo jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 060209 vypracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČO: 256 40 585. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář Ing. Petr Ptáček, r.č. 71.04.29/0116, bytem Praha 1, Nebovidská 460, PSČ 110 00, je vlastníkem jedné listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.050,- Kč, 13 kusů listinných akcií znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč a 224.176 kusů listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 150,- Kč vydaných společností, představujících 90,7355% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, a je tedy ve smyslu ust. § 183i) odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů)na jeho osobu podle zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 : Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základě privatizačního projektu Technometry Praha, státníhopodniku schváleného MPSNMP ČR dne 15.10.1993 pod č.j.620/4 Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČRna základě privatizačního projektu Technometry Praha, státníhopodniku schváleného MPSNMP ČR dne 15.10.1993 pod č.j.620/4...328/93. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. listopadu 2004 - 17. prosince 2004 : Řádná valná hromada PRAGA Hostivař a.s. konaná dne 29. června 2004 na návrh představenstva společnosti PRAGA Hostivař a.s. se sídlem v Praze 10, Strašnická 783/1, PSČ 102 22, zapsa... ná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložka 2392, přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:1. Řádná valná hromada společnosti PRAGA Hostivař a.s. schvaluje na návrh představenstva vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů na úpis nových akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu společnosti o 40.000.050,- Kč (slovy: čtyřicet milionů padesát korun českých) podle § 204a, odst. 5 obch. zák. v důležitém zájmu společnosti, kterým je úmysl, jak plyne ze zprávy představenstva, nabídnout akcie jednomu zájemci oproti jeho pohledávce vůči společnosti, jež tento zájemce získal na základě smlouvy o postoupení od České konsolidační agentury.2. Řádná valná hromada společnosti PRAGA Hostivař a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti PRAGA Hostivař a.s. za následujících podmínek:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 40.000.050,- Kč (slovy: čtyřicet milionů padesát korun českých), celkem tedy na částku ve výši 81.144.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíce korun českých), upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 13 kusů (slovy: třinácti kusů) nových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) a jednoho kusu akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě této jedné akcie 1.000.050,- Kč (slovy: jeden milion padesát korun českých). Nově upisované akcie budou akciemi kmenovými, neregistrovanými. Každých 150,- Kč jmenovité hodnoty nových akcií bude představovat jeden hlas. Všechny akcie společnosti jsou kmenové, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva vyplývající z obchodního zákoníku a stanov společnosti.c) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci s tím, že přednostní právo všech stávajících akcionářů se vylučuje. Předem určeným zájemcem je strategický partner firma Grampelhuber Gesellschaft m.b.H., se sídlem v Koaserbauerstrasse 18, 4810 Gmunden, Republik Österreichd) Místem pro uplatnění práva předem určenému zájemci k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti PRAGA Hostivař a.s., v Praze 10, Strašnická 783/1, PSČ 102 22, v době od 9.00 do 14.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet nejprve počínaje dnem nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák.. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.e) Určením emisního kursu se pověřuje představenstvo společnosti. Nejnižší možná hodnota emisního kursu nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcií.f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedeného zájemce o upsání nově vydaných akcií společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Smlouva o započtení s upisovatelem akcií (předem určeným zájemcem) bude uzavřena nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným upisovatelem. Dohoda bude obsahovat pohledávku předem určeného zájemce vůči společnosti, které budou započteny a to:pohledávka z titulu hospodářských smluv o úvěru na TOZ, která vznikla na základě "Smlouvy o podřízení závazkových vztahů vzniklých před 1.1.1992 na základě hospodářských smluv o úvěru, právnímu režimu obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a o narovnání vzájemných vztahů", uzavřenou mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., IČ 48118672 jako věřitelem a dlužníkem TECHNOMETRA PRAHA a.s. (od 2.4.1998 PRAGA Hostivař a.s.) ze dne 20. dubna 1995 v celkové výši 58.876.506,17 Kč, postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky od České konsolidační agentury se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ 70109966 jako postupitelem pod reg. č. 3/2002, kdy bude započtena část pohledávky, odpovídající celé výši emisního kursu upsaných akcií oproti pohledávce společnosti PRAGA Hostivař a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti s tím, že bude emisní kurs splacen v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkají. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2004 - 25. srpna 2004 : Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl usnesením ze dne 1.6.2004, č.j. 19 Nc 8730/2004-6 o nařízení exekuce podle vykonavatelného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 20.4.200... 4 č.j. 48 Ro 176/2004-5 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 17.549,70Kč,spolu s úroky z prodlení ve výši 2% ročně z dlužné částky od 27.12.2003 do zaplacení,nákladů nalézacího řízení ve výši 9.560,80,-Kč a k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr.Miloš Dvořák,Exekutorský úřad v Sokolově se sídlem K.H.Borovského 63,Sokolov. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2000 - 27. března 2001 : Řádná valná hromada konaná dne 19.5.2000 rozhodla o sníženízákladního jmění o 233,149.050,- Kč a to z původní výše Kč274,293.000,- na Kč 41,143.950,- za účelem úhrady ztráty.Jmenov... itá hodnota každé původní zaknihované-veřejně obchodovatel-né akcie se snižuje z 1.000,- Kč na 150,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů