Trendy

7 715 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

330 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

15 535 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2014 Drnovská 1042/28, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Historické adresy

28.3.2007 - 6.12.2014 Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 16000
2.2.1998 - 28.3.2007 Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 16000
25.1.1994 - 2.2.1998 Praha 8, Pod statky 13

60194065

DIČ

Není plátce DPH

25.2.1994 - 19.7.2012

CZ60194065

Datum vzniku

25. ledna 1994

Datová schránka

6yc62yz

Historické názvy

21.2.1996 - 17.10.2011

PARAMO NOVA, a.s.

25.1.1994 - 21.2.1996

NOVA Petrol, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2374

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.9.2003

50 250 000 Kč

Historické jmění

12.8.1995 - 29.9.2003

4 250 000 Kč

25.1.1994 - 12.8.1995

1 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Provozovny

od 13.10.1998

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská, 263 01, Dobříš

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. října 2011 : rozhodnutím jediného akcionáře se společnost zrušuje s likvidaci ke dni 1.9.2011.
  • 25. ledna 1994 : Údaje o zřízení společnosti:Datum založení: 5. 1. 1994Datumem sepsání notářského zápisu byla jednorázově založenaakciová společnost bez upisování akcií. Byly schváleny stanovy,jmen Údaje o zřízení společnosti:Datum založení: 5. 1. 1994Datumem sepsání notářského zápisu byla jednorázově založenaakciová společnost bez upisování akcií. Byly schváleny stanovy,jmen...ováno představenstvo a dozročí rada. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2003 - 29. září 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 28. dubna 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Za prvé: Rozhoduji, že zvyšuji peněžitým vkladem základní kapitál společnosti PARAMO NOVA, a.s... . o částku ve výši 46.000.000,-- (slovy:čtyřicetšest milionů korun českých), ze současné výše 4.250.000,-- (slovy: čtyři miliony dvěstěpadesát tisíc korun českých) na částku ve výši 50.250.000,-- Kč (slovy: padesát milionů dvěstěpadesáttisíc korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. Za druhé: Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, t.j. o částku 46.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetšest milionů korun českých), bude emitováno 46 (t.j. slovy čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (tj. slovy jedenmilion korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za třetí: Jako jediný akcionář společnosti rozhoduji, že vylučuji přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jako jediný akcionář společnosti prohlašuji, že mi byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuji, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - tj. společností CASTORIA INVESTMENT LTD. Jediný akcionář upisuje všech 46 (tj. slovy: čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), s emi sn ím kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., zašle představenstvo společnosti PARAMO NOVA, a.s. předem určenému zájemci, společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PARAMO NOVA, a.s. Za čtvrté: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, s registrovaným sídlem ve Spojeném králo v stv í Velké Británie a Severního Irska, London SE17 1UN, Deacon Way, 30 Marston, za obchodní společností PARAMO NOVA, a.s., IČ: 60194065, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 161 00, v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/100). Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazení kupní ceny společností PARAMO NOVA, a.s. za odebrané zboží dodávané společností BENA a.s., se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, IČ 25050834, na základě kupní smlouvy ze dne 28.12.1997 (tj. slovy: dvacátého osmého prosince roku devatenáct set devadesátsedm). Společnost BENA a.s. uvedené pohledávky v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestset třicetdevěttisíc osmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) postoupila smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 11.3.2003 tj. slovy jedenáctého března roku dva tisíce tři mezi společností BENA a.s., ja k o postupitelem, a společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD., se sídlem 22 Cayon Street West, Basseterre, St. Kitss, jako postupníkem. Shora uvedená pohledávka ve výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy: sedmdesátosmmilionů šestsettřicetdevěttisícosmsetdevadesátšest korun českých a 10/100) byla postoupena společností CHASEVANGUARD CAPITAL CO. LTD. na společnost CASTORIA INVESTMENT LTD smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 17.4.2003 (tj. slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři). Společnost PARAMO NOVA, a.s. emituje 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za páté Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující: Společnost PARAMO NOVA, a.s. zaš le společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsané ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy: šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií. Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítavají, prohlášení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením. Na každých 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, vůči společnosti PARAMO NOVA, a.s. bude započtena pohledávka společnosti PARAMO NOVA, a.s. vůči společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, na splacení emisního kursu každé upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 1.000 . 00 0,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2002 - 1. srpna 2003 : Zvýšení základního kapitálu:Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady společnosti PARAMO NOVA,a.s. dne 05.09.2001 rozhodl ozvýšení základního kapitálu spole... čnosti upsáním nových akciítakto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 27,640.000,-Kč(slovy: dvacetsedm milionů šestsetčtyřicet tisíc korunčeských)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanovením § 203 a násled. obchodního zákoníku úpisem 27 640kusů(slovy: dvacetsedm tisíc šestsetčtyřicet kusů) kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč(slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na majitele vlistinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,-Kč(slovy: Jeden tisíc korun českých).c) Jediný akcionář společnosti se ještě před rozhodnutím ozvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva naupisování akcií,v souladu s ust.§ 203 odst.2 písm.d) a § 204aodst.7 obchodního zákoníku v platném znění.d) Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204, odst. 5 obchodníhozákoníku v platném znění,uzavřením smlovy o upsání akcií mezijediným akcionářem BENA a.s.,a společností PARAMO NOVA,a.s.,podle § 204,odst.5 a § 205 obchodního zákoníku v platnémznění.Podle této smlouvy upíše BENA a.s., 27 640 kusůkmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, vlistinné podobě.Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán jedinémuakcionáři, nejpozději do 30 dnů poté, co bude společnostidoručeno rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203,odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle společnosti, a to v 15tidenní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akciíjedinému akcionáři.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti ubanky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno:číslo účtu 27-7378470217/0100, vedený u Komerční banky,a.s.,ato ve lhůtě do dvou týdnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů