Základní údaje

Historické adresy

29.10.2003 - 30.11.2004 Praha 1, Na Poříčí 1040/10, PSČ 11000
12.11.2001 - 29.10.2003 Praha 2, Malá Štěpánská 9/1929, PSČ 12000
13.9.1996 - 12.11.2001 Praha 2, Malá Štěpánská 9
25.3.1994 - 13.9.1996 Praha 4, Na strži 63

60196475

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1994 - 29.11.2004

CZ60196475

Datum vzniku

25. března 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. listopadu 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. listopadu 2004

Historické názvy

19.11.2001 - 30.11.2004

American Restaurants, a.s.

25.3.1994 - 19.11.2001

QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2490

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.9.1996 - 30.11.2004

204 000 000 Kč

25.3.1994 - 13.9.1996

15 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2004 - 30. listopadu 2004 : Společnost zanikla bez likvidace sloučením do nástupnické společnosti Coniuris, s.r.o. se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 15, PSČ 110 00, identifikační číslo 264 76 215, která je... zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 84710. zobrazit více skrýt více
  • 25. března 1994 - 30. listopadu 2004 : Společnost byla založen rozhodnutím zakladatelů založitspolečnost bez výzvy k upsání akcií a schválením Stanovspolečnosti dne 17.12.1993.
  • 26. září 2001 - 18. srpna 2003 : Způsob zvýšení základního jmění společnosti bude proveden takto:Část nových akcií v počtu 14 (slovy: čtrnáct) kusů upíše dosa-vadní jediný akcionář společnosti, tj. společnost Inte... rnationalRestaurant Investment L.L.C. se sídlem 7100 West Jefferson Blrd.Fort Wayne, Indiana, 46807, U.S.A., na základě využití svéhopřednostního práva dle § 204a obch. zákoníku, s těmito dalšímináležitostmi:-místem pro výkon přednostního práva k upsání akcií je sídlospolečnosti, tj. Praha 2, Malá Štěpánská 9, představenstvo jepovinno alespoň dva týdny před zahájením upisování písemněakcionáře uvědomit o počátku lhůty k vykonání přednostního práva,-lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů dnůa počíná běžet třetím dnem poté, co představenstvo akcionářepísemně uvědomí o počátku běhu této lhůty,-na 150 (slovy: jednostopadesát) dosavadních akcií o jmenovitéhodnotě 1,360.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistašedesáttisíckorun českých) lze upsat 14 akcií o jmenovité hodnotě1,360.000,- Kč,-emisní kurs pro akcie upisované s využitím přednostního právačiní 1,423.714,285 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistadvacettři tisíc-sedmsetčtrnáctkorunčeských 285/1000), rozdíl mezi jmenovitouhodnotou upisovaných akcií a emisním kurzem tvoří emisní ážio vcelkové výši 892.000,-Kč (slovy: osmsetdevadesátdvakorunčeských),u jedné akcie tvoří 63.714,285 (slovy: šedesáttřitisícsedmset-čtrnáct korun českých 285/200),-rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,Zbývající část nových akcií, tj. 71 kusů akcií, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty všechny kupsání zájemci, a to společnosti American Restaurant Services sp.z.o.o. se sídlem ul. Marii Curie-Sklodowskiej 1.50-381, Wroclav,Polsko, s těmito náležitostmi:-místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti, tj. Praha 2, Malá Štěpánská 9,představenstvo je povinno alespoň dva týdny před zahájenímupisování písemně akcionáře uvědomit o počátku lhůty k vykonánípřednostního práva, lhůta pro upisování akcií se stanovuje na 30(slovy: třicet) dnů a počíná běžet třetím dnem poté, copředstavenstvo zájemce písemně uvědomí o počátku běhu této lhůty,emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1,360.704,225 Kč(slovy: jeden milión tři sta šedesát tisíc sedm set čtyři korunčeských 225/1000), rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovanýchakcií a emisním kurzem tvoří emisní ážio v celkové výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), u jedné akcie tvoří704,225 Kč (slovy: sedm set čtyři korun českých 225/1000),-emisní kurs všech 14 (slovy: čtrnácti) akcií upisovaných svyužitím přednostního práva, bude splacen nepeněžitým vkladem,kterým bude splacen emisní kurs akcií s využitím přednostníhopráva, jehož předmětem je postupitelná pohledávka společnostiInternational Restaurant Investment L.L.C. za společností QUICKSERVICE RESTAURANTS a.s. vzniklá na základě smlouvy o půjčce"Loan Contract" podepsané mezi společností InternationalRestaurant Investment L.L.C. a společností QUICK SERVICERESTAURANTS a.s. ze dne 21.4.2000 jakožto jednoroční půjčkyakcionáře v celkové výši 500.000,- USD (slovy: pět set tisícamerických dolarů), která byla připsána na účet společnosti dne3.5.2000, která je vedena v účetnictví společnosti v historickéhodnotě 19,932.000,- Kč.Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu částkou 19,932.000,- Kč.Celý emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právabude splacen v den jejich úpisu formou platně uzavřené smlouvy opostoupení pohledávky na společnost QUICK SERVICE RESTAURANTSa.s. v souladu s ust. § 59 odst. 7 obch. zákoníku, k témuž dnipohledávka a jí odpovídající dluh zanikne. Tím bude splněnapodmínka stanovená v § 204 odst. 3 obch. zákoníku, že nepeněžitývklad musí být splacen před zápisem zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Emisní kurs počtu 71 kusů akcií upisovaných bez využití přednost-ního práva zájemcem, kterým je společnost American RestaurantServices sp. z. o.o., bude splacen následovně:-peněžitým vkladem ve výši 88,400.000,- Kč (slovy: osmdesát osmmiliónů čtyři sta tisíc korun českých), na účet společnostivedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočky Praha 1,Na Poříčí 24, číslo účtu 4001-900122273/0300, ve lhůtěnejpozději do pěti dnů ode dne úpisu těchto akcií,-nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je postupitelná pohledávkaspolečnosti American Restaurant Services sp. z.o.o., za společ-ností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s., vzniklá na základě smlouvyo půjčce "Loan Contract" podepsané mezi společností AmericanRestaurant Services sp. z. o. o., a společností QUICK SERVICERESTAURANTS a.s. dne 22.3.2000 v Praze jakožto dvouroční půjčky,v celkové výši 6,000.000,- Kč (slovy: šestmiliónůkorun českých),která byla připsána na účet společnosti dne 12.4.2000, a kteráje vedena v účetnictví společnosti v této hodnotě.-nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část postupitelnépohledávky společnosti American Restaurant Services sp. z. o.o., za společností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s., vzniklé nazákladě smlouvy o půjčce "Loan Contract" podepsané mezispolečností American Restaurant services sp. z. o. o., aspolečností QUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. dne 4.9.1998 v Praze,jakožto sedmileté půjčky v celkové výši 600.000,- USD (slovy:šest set tisíc amerických dolarů), přičemž bude vkládána částtéto pohledávky ve výši 73.925,- USD (slovy: sedmdesát tři tisícdevět set dvacet pět amerických dolarů), která byla připsána naúčet společnosti dne 6.10.1998, a která je vedena v účetnictvíspolečnosti v historické hodnotě 2,210.000,- Kč (slovy: dvamilióny dvě stě deset tisíc korun českých),Schvaluje se ocenění nepeněžitých vkladů částkou 6,000.000,- Kč(slovy: šest miliónů korun českých) a částkou 2,210.000,- Kč(slovy: dva milióny dvě stě deset tisíc korun českých), tj.celkovou částkou 8,210.000,- Kč (slovy: osm miliónů dvě stědeset tisíc korun českých).Část emisního kursu akcií upisovaných bez využití přednostníhopráva nepeněžitým vkladem bude splacen v den jejich úpisu formouplatně uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky na společnostQUICK SERVICE RESTAURANTS a.s. v souladu s ust. § 59 odst. 7obch. zákoníku, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluhzanikne. Tím bude splněna podmínka stanovená v § 204 odst. 3obch. zákoníku, že nepeněžitý vklad musí být splacen předzápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 26. září 2001 - 18. srpna 2003 : Dne 22.12.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti, Internatio-nal Restaurants Investments, LLC, o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:-Základní jmění společnosti se zvyšuje ... z jeho dosavadní výše204,000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyři miliónů korun českých) očástku 116,542.000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct miliónů pětset čtyřicet dva tisíc korun českých) na částku 320,542.000,- Kč(slovy: tři sta dvacet miliónů pět set čtyřicet dva tisíc korunčeských), přičemž se nepřipouští upisování nad částku, o níž jezákladní jmění zvyšováno.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním celkového počtu85 (slovy: osmdesáti pěti) kusů akcií, každá akcie o jmenovitéhodnotě 1,360.000,- Kč (slovy: jeden milión tři sta šedesáttisíc korun českých), podoba akcií - zaknihované, druh akcií -kmenové, forma akcií - znějící na jméno, akcie nebudou veřejněobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
posunout dolů