Trendy

15 396 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 212 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

6 316 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2002 Praha 7, U Papírny 9, č.p.614, PSČ 17000

Historické adresy

31.10.2000 - 4.4.2002 Praha 7, U Papírny 614/9, PSČ 17000
4.9.1998 - 31.10.2000 Praha 9, Nad Krocínkou 55, PSČ 19021
17.10.1996 - 4.9.1998 Praha 6, Velflíkova 8
2.11.1994 - 17.10.1996 Praha 1, Perlová 1
6.5.1994 - 2.11.1994 Praha 3, Na vrcholu 6

60197030

DIČ

od 10.6.1995

CZ60197030

Datum vzniku

6. května 1994

Datová schránka

2qjehp4

Historické názvy

6.5.1994 - 18.8.1995

M.K.T. a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2554

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.6.2010

2 000 000 Kč

Historické jmění

25.3.2003 - 8.6.2010

20 000 000 Kč

6.5.1994 - 25.3.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 743617001 / 0800

Provozovny

od 18.10.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U papírny 614/9, 170 00, Praha - Holešovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. října 1996 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994.Bylo splaceno 100% základního jmění a všechny akcie jsoukmenové.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2009 - 8. června 2010 : Společnost OGLATE ENTERPRISES LIMITED jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 20.000.000,- Kč (slovy:... dvacet milionů korun českých) takto:a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu,b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu s omezením podnikatelské činnosti, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto:- část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.416.115,98 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta šestnáct tisíc jedno sto patnáct korun českých devadesát osm haléřů) bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let- část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 7.583.884,02 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osmdesát čtyři koruny české dva haléře) bude po zápisu snížení základního kapitálu do 1 (jednoho) měsíce ode dne předložení společnosti kmenových akcií vyplacena jedinému akcionáři, popřípadě akcionářům, bude-li jich více, těm podle poměru jmenovité hodnoty jimi předložených akcií k základnímu kapitálu společnosti,c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty kmenových, listinných akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za nových 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výměnou dosavadní kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) za akcii se jmenovitou hodnotou 1.900.00,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých),d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,2. ukládá představenstvu společnosti, aby:a) podalo návrh na zápis záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 216 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle písmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle písmene b),d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2, popřípadě před rozhodnutím podle § 215 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,použití ustanovení § 216a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2002 - 9. prosince 2009 : Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost KALIVA,a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9, č.p. 1968, PSČ 130 00, IČ:25200836, zapsaná v oddílu B, vložce 5777, obchodního rej... stříkuvedeném Městským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2002 - 25. března 2003 : KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9 č.p. 1968, identifi-kační číslo 25200836, jako jediný akcionář I.F.S., a.s., sesídlem Praha 7, U Papírny 9 č.p. 614, identifikační číslo6... 0197030, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti vpůsobnosti její valné hromady rozhoduje, že:a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilión korun českých) o 19.000.000,- Kč (slovy:devatenáctmiliónů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: dva-cetmiliónů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem ato upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějících na majitele, vlistinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 19.000.000,- Kč(slovy: devatenáctmiliónů korun českých) s emisním kursem akcieve výši 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct korun českých),b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští,c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnos-ti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřese společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14(čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvyv sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen velhůtě počínaje od dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisutohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohotozápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy sedozví o tomto zápisu; po podání návrhu na tento zápis může býtsmlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě oupsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvý-šení základního kapitálu do obchodního rejstříku; upsání akciíněkým jiným nebo jiným způsobem, než popsaným v tomto ustanove-ní, bude neúčinné,d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcioná-ře specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12.2001 vůči společnosti v celkové výši 19.000.000,- Kč (slovy: de-vatenáctmiliónů korun českých) proti pohledávce společnosti vůčiakcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splaceníemisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohodao započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý-šení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podánímtohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohle-dávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisníhokursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; akcionář musí spo-lečnosti doručit písemný návrh dohody o započetí do 15 (patnác-ti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 obchod-ního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí v návrhpřijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v denpodání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodní-ho rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. zobrazit více skrýt více
  • 6. května 1994 - 17. října 1996 : Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů