Základní údaje

Historické adresy

1.8.1994 - 11.10.2006 České Budějovice, ul. 28. října 19

60647728

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1994 - 11.10.2006

CZ60647728

Datum vzniku

1. srpna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. října 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. října 2006

Historické názvy

23.11.2005 - 11.10.2006

XL Consulting, a.s.

27.11.1998 - 23.11.2005

C.S. securities, a.s.

1.8.1994 - 27.11.1998

C.S. commerce service, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 666

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.4.2006 - 11.10.2006

6 000 000 Kč

8.7.2004 - 18.4.2006

30 000 000 Kč

19.12.2001 - 8.7.2004

27 000 000 Kč

26.9.2001 - 19.12.2001

27 000 000 Kč

12.4.2000 - 26.9.2001

10 000 000 Kč

27.11.1998 - 12.4.2000

3 000 000 Kč

1.8.1994 - 27.11.1998

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 11. října 2006 - 11. října 2006 : Společnost XL Consulting, a.s. se sídlem České Budějovice, ul. 28. října 19, IČ 606 47 728 zanikla bez likvidace sloučením se společností C.S. invest GROUP a.s. se sídlem České Bud... ějovice, 28. října 19, PSČ 370 04, IČ 251 86 299, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 969, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 3.8.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2006 jmění zaniklé společnosti.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost XL Consulting, a.s. se sídlem České Budějovice, ul. 28. října 19, IČ 606 47 728 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2005 - 18. dubna 2006 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 30.000.000,- Kč o 24.000.000,- Kč na novou výši 6.000.000,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společno... sti z hodnoty 10.000,- Kč na 2.000,- Kč postupem a způsobem dle §213a) ObchZ . Tímto rozhodnutím se snižuje základní kapitál společnosti ze současné výše 30.000.000,- Kč o 24.000.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionů korun českých) na novou výši 6.000.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z hodnoty 10.000,- Kč na 2.000,- Kč postupem a za podmínek dle §213a) ObchZ. Tímto rozhodnutím se nesnižuje základní kapitál společnosti pod jeho výši stanovenou v § 162, odst. 3 ObchZ. (§211 odst. 2 ObchZ.) Návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku podá představenstvo společnosti do 30 dnů od tohoto rozhodnutí. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie či zatímní listy. Společnost není povinna snížit svůj základní kapitál (§213 odst. 1 ObchZ.). Specifikace tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti dle § 213a) ObchZ.: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti, provozního kapitálu společnosti a optimalizace její kapitálové vybavenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti v důsledku snížení jmenovitých hodnot všech akcií společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti (výše uvedenému jedinému akcionáři) způsobem a za podmínek ObchZ., stanov společnosti a ostatních obecně závazných právních předpisů. b) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 30.000.000,- Kč, tvořený 3.000 kusy kmenových akcií společnosti (do okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti) ve formě na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (po nabytí účinnosti výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ve formě na majitele, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč), se snižuje v rozsahu snížení jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, tj. o 24.000.000,- Kč. c) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech původních akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, vydáním nových akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč proti předložení a vrácení původních akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč společnosti (snížením základního kapitálu společnosti se zaúčtováním příslušných změn v příslušných položkách aktiv a pasiv společnosti) a tak výměnou původních akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč za akcie společnosti s novou nižší jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč (§213a, odst. 2 ObchZ.). Představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti (jediného akcionáře), kteří mají (který má) listinné akcie společnosti, aby je předložili (předložil) k výměně v níže uvedené lhůtě (§213a), odst. 2 ObchZ.). Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku společnost vrácené akcie zničí (§214, odst. 6 ObchZ.). Příslušné plnění akcionářům (jedinému akcionáři) společnosti dle písm. a) této části tohoto rozhodnutí bude provedeno po předložení příslušných původních akcií společnosti v souladu s § 216, odst. 4 ObchZ.). d) Snižování základního kapitálu společnosti se neprovádí vzetím akcií společnosti z oběhu na základě losování. e) Základní kapitál společnosti se nesnižuje na základě návrhu akcionářům. f) Lhůta pro předložení příslušných původních listinných akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, emitovaných společností v důsledku předchozích bodů tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře společnosti (rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti z podoby zaknihované na podobu listinnou a rozhodnutí o změně formy akcií společnosti z formy na jméno na formu na majitele (doručitele), při jejich výměně za nové listinné akcie společnosti se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč, je 14 dnů ode dne zápisu nové snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady společnosti současně pověřuje představenstvo společnosti určením dat emisí listinných akcií společnosti, emitovaných postupně společností nejprve z důvodu změny podoby akcií společnosti z formy na jméno na formu na majitele (doručitele) a dále v důsledku výměny těchto listinných akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč za listinné akcie společnosti se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč v důsledku tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti, určením všech podmínek realizace postupné výměny původních akcií společnosti za nové akcie společnosti a realizací všech právních úkonů spojených s realizací snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, vrácením a zničením všech původních akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, emitování nových akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 2.000,- Kč a jejich vydáním akcionářům (jedinému akcionáři) společnosti, včetně podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti a návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Tímto snížením základního kapitálu společnosti se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 1994 - 18. dubna 2006 : Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akciínotářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou dvou fyzic-kých osob ze dne 18.7.1994. Zakladatelé doložili úplné spl... acenízákladního jmění v důsledku přechodu základního jmění právníhopředchůdce, současně zrušené C.S.commerce service, spol. s r.o.Zakladatelé též zvolili členy orgánů společnosti a schválilistanovy a.s. Zakladatelská smlouva, stanovy a.s. a notářskýzápis byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
  • 10. července 2001 - 26. září 2001 : Jediný akcionář obchodní společnosti C.S. securities, a.s.rozhodl v důsledku požadavku § 46 Zákona č. 591/1992 Sb. ocenných papírech v platném znění o minimálním základním kapitálu... obchodníka s cennými papíry na návrh představenstva společnostiC.S. securitites, a.s.:- licencovaného obchodníka s cennými papíry o zvýšení základníhokapitálu společnosti C.S. securities, a.s. postupem podle § 203a § 208 obchodního zákoníku a podle platných stanov společnostiC.S. securities, a.s.- rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 8.6.2001 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti Dosavadní úplně splacený základní kapitál C.S. securities,a.s. ve výši 10,000.000,--Kč se zvyšuje ve dvou krocích ocelkovou částku 17,000.000,--Kč (slovy:sedmnáctmilionůkorunčeských) na konečnou výši základníhokapitálu 27,000.000,--Kč (slovy: dvacetsedmmilionůkorunčeských). Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující17,000.000,--Kč je nepřípustné. Společnost bude emitovat 1.700 kusů nových kmenových akciílistinných, veřejně neobchodovatelných akcií na majetek vejmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (slovy: desettisíckorunčeských)každé jedné akcie. Tyto akcie budou emitovány jako součást3.emise, přičemž akcie 3.emise budou plně zastupitelné sakciemi 1. a 2. emise C.S. securities, a.s. Emisní kurz akcií jeroven jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo k úpisu akcií, jakož i právo k bezplatnémuvydání akcií ke zvýšení základního kapitálu podle 209 obchodníhozákoníku má současný jediný akcionář společnost C.S. investGROUP, a.s. Rozhodný den pro uplatnění práva úpisu akcií je 7.den předednem dnešního rozhodnutí jediného akcionáře společnosti C.S.securities, a.s. nahrazujícího valnou hromadu, tj. 1.6.2001. Do 30 dnů od dnešního rozhodnutí jediného akcionářespolečnosti C.S. securities,a s. o zvýšení základního kapitálu,tedy do 8.7.2001 podá představenstvo společnosti C.S.securities, a.s. návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku a toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu po jehozápisu do obchodního rejstříku zveřejní. Upisování akcií nemůžezačít dříve než bude toto rozhodnutí zapsáno v obchodnímrejstříku. Zvýšení základního kapitálu bude probíhat v těchto krocích:1. Zvýšení základního kapitálu o 4,400.000,--Kč (slovy:čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských) z vlastních zdrojůspolečnosti postupem podle § 208 obchodního zákoníku se provedevydáním 440 (slovy: čtyřistačtyřicet) kusů kmenových,listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na majitele vejmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: desettisíckorunčeských)každé jedné akcie. Jejich úhrada proběhne převedením částky4,400.000,-- Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských)z pasiv společnosti C.S. securities, a.s., a sice zhospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2000,který dosáhl hodnoty 4,400.000,--Kč (slovy:čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských) na základě bodu I.dnešního rozhodnutí jediného akcionáře do základního kapitáluspolečnosti C.S. securities, a.s.2. Zvýšení základního kapitálu společnosti o 12,600.000,--Kč(slovy: dvanáctmilionůšestsettisíckorunčeských) upsáním novýchakcií postupem podle § 203 obchodního zákoníku se provedeupsáním a zaplacením 1.260 (slovy: jedentisícdvěstěšedesát)kusů kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelných akciína majitele ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,--(slovy:desettisíckorunčeských) každé jedné akcie jako součást 3. emiseakcií s využitím práva přednostního úpisu a předáním taktoemitovaných akcií upisovateli. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující12,600.000,--Kč je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203, odst. 2, písm.g)nebudouemitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203, odst.2,písm.h),obchod. zákoníku se nepřipouští. Upisovací poměr podle § 204 a), odst. 2, písm.b) obch.zák.je stanoveno na 100:126. Emisní kurz nově emitovaných akcií podle § 204 a),odst.2,písm.c) je roven jejich nominální hodnotě. Představenstvo společnosti C.S. securities, a.s. splnípovinnost podat návrh na zápis výše základního kapitálu doobchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajícího rozsahu jehozvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty podle§ 206 obch. zákoníku. Akcionář společnosti může uplatnit přednostní právo úpisu kevšem nově emitovaným akciím v sídle společnosti C.S. securities,a.s. České Budějovice, ul. 28 října 19 v pracovní dny ve lhůtě60 dnů ode dne následujícího od právní moci usnesení o zápisutohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.00 do15.00 hodin. Upisovatel splatí § 203, odst.2, písm.f) obch.zák. 10% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději při úpisu akcií,a to bezhotovostním bankovním převodem na účet C.S. securities,a.s., č.ú. 1497213064/0400, Živnostenská banka, a.s. ČeskéBudějovice, případně v hotovosti do pokladny C.S. securities,a.s. s následným převodem na výše uvedený účet. Dalších 20% emisního kurzu upsaných akcií do 90 dnů ode dnenásledujícího po dni platného úpisu akcií C.S. securities, a.s.,a to bezhotovostním bankovním převodem na účet C.S. securities,a.s., č.ú. 1497213064/0400, Živnostenská banka,a.s., pobočkaČeské Budějovice, případně v hotovosti do pokladny C.S.securities,a.s. s následným převodem na výše uvedený účet. Zbývající část emisního kurzu akcionář splatí do 15.12.2001,resp. do l roku ode dnešního dne, a to bezhotovostním bankovnímpřevodem na bankovní účet C.S. securities, a.s., č.ú.1497213064/0400, popřípadě v hotovosti do pokladny C.S.securities, a.s., s následným převodem na tento účet. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, kteří obdrží apředem doloží předchozí souhlas Komise pro cenné papíry. Pokudtakových zájemců nebude, tak na základě veřejné nabídky kupisování dle obchod. zákoníku v sídle společnosti C.S.securities,a.s. v Českých Budějovicích, ul.28. října 19,v pracovní dny ve lhůtě 60 dní, která začíná běžet 61.denpo dni nabytí právní moci, usnesení o zápisu tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku společnosti C.S. securities, a.s., a tov době od 8.00 do 15.00 hodin. Usnesení o zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku bude též uveřejněno navývěsní desce v sídle společnosti. Přitom musí společnostC.S. securities, a.s. splnit přiměřeně podmínky § 164,odst. 3, Obchodního zákoníku. Emisní kurz akcií upsaných bez přednostního práva je rovenjejich nominální hodnotě 10.000,--Kč a bude pro všechnyupisovatele stejný. zobrazit více skrýt více
  • 2. srpna 1999 - 12. dubna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 29. 7. 1999 o zvýšení základního jměníspolečnosti: Dosavadní úplně splacené základní jmění společnosti ... C.S.securities, a.s. ve výši 3,000.000,- Kč se zvyšuje ve dvoukrocích o celkovou částku 7,000.000,- Kč /slovy sedmmilionůkorun českých/ na konečnou výši základního jmění 10,000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění o částku přesahující 7,000.000,-Kč je nepřípustné. Společnost C.S. securities, a.s. bude emitovat 700 kslistinných, veřejně neobchodovatelných akcií na majitele vejmenovité hodnoě 10.000,- Kč /slovy desettisíc korun českých/každé jedné akcie. Tyto akcie budou emitovány v rámci 3. a 4.emise, přičemž 3. a 4. emise budou plně zastupitelné s akciemi1. a 2. emise společnosti C.S. securities, a.s. Emisní kursakcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Přednostní právo k úpisu akcií, jakož i právo kbezplatnému vydání akcií ze zvýšení základního jmění mádosavadní jediný akcionář společnosti C.S. invest GROUP a.s. Rozhodný den pro uplatnění práva úpisu akcií je 7 denpřede dnem dnešního rozhodnutí jediného akcionáře společnostiC.S. securities, a.s. nahrazujícího valnou hromadu t.j. den22. 7. 1999. Do 30 dnů od dnešního rozhodnutí jediného akcionářespolečnosti C.S. securities, a.s. o zvýšení základního jmění,tedy do 28. 8. 1999, podá představenstvo C.S. securities,a.s.návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a totorozhodnutí bez zbytačného odkladu po jeho zápisu do obchodníhorejstříku zveřejní. Upisování akcií nemůže začít dříve než budetoto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Zvýšení základního jmění bude probíhat v těchto krocích: 1. Zvýšení základního jmění o 500.000,- Kč /slovy pětsettisíckorun českých/ z vlastních zdrojů společnosti postup podle§ 208 obch. zák. se provede vydáním 50 /slovy padesáti/ kusůlistinných, veřejně neobchodovatelných akcií na majitele vejmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy desettisíc korun českých/každé jedné akcie jako 3. emise akcií. Jejich úhrada proběhnepřevedením částky 500.000,- Kč /slovy pětsettisíc korunčeských/ z pasiv společnosti C.S. securities, a.s., a sice zhospodářského běžného účetního období za rok 1998, který dosáhlhodnoty 585.000,- Kč /slovy pětsetosmdesátpěttisíc korunčeských/ na základě bodu I. dnešního rozhodnutí jedinéhoakcionáře. Tyto emitované akcie budou bezpaltně převedeny jedinémuakcionáři společnosti C.S. securities, a.s. postupem podle § 209obch. zák. na základě výzvy akcionáři podle § 209 odst. 4 a 5obch. zák. Je dodržen podíl na zvýšení základního jmění poměremjmenovitých hodnot akcií akcionářů podle § 208 odst. 7 obch.zák. Emisní kurs akcií je roven jejich nominální hodnotě. Jediný akcionář prohlašuje, že jsou splněny všechnypožadavky stanovené obchodním zákoníkem v § 208 na zvýšenízákladního jmění společnosti C.S. securities, a.s. z vlastníchzdrojů. 2. Zvýšení základního jmění společnosti o 6,500.000,- Kč/slovy šestmilionůpětsettisíc korun českých/ upsáním novýchakcií postupem podle § 203 obch. zák. se provede upsáním azaplacením 650 /slovy šestisetpadesáti/ kusů listinných, veřejněneobchodovatelných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč /slovy desettisíc korun českých/ každé jedné akciejako 4. emise akcií a převodním takto emitovaných akciíupisovateli. Zvýšení základního jmění o částku přesahující 6,500.000,-Kč je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203 odst. 2 písm.g/ obch. zák.nebudou emitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2písm. h/ obch. zák. se nepřipouští. Představenstvo společnosti C.S. securities, a.s. splnípovinnost podat návrh na zápis výše základního jmění doobchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajícího rozsahu jehozvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnotypodle § 206 obch. zák. Akcionář může uplatit právo přednostního úpisu v sídlespolenčosti C.S. securities, a.s. v Českých Budějovicích, ul.28. října 19 v pracovní dny v době od 9. 8. 1999 do 23. 8. 1999od 8.00 do 15.00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva úpisu akcií je 7. den před dnem dnešního rozhodnutíjediného akcionáře společnosti C.S. securities, a.s.nahrazujícího valnou hromadu, tj. den 22. 7. 1999. Upisovacípoměr podle § 204a odst. 2 písm b/ zák. je stanoven na300 : 650. Emisní kurs nově emitovaných akcií pdle § 204a odst.2 písm. c/ obch. zák. je roven jejich nominální hodnotě. Upisovatel splatí / § 203 odst. 2 písm. f/ obch. zák./: - 10 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději při úpisuakcií, a to bezhotovostním platebním převodem na bankovní účetspolečnosti C.S. securities,a.s. č. účTU 2714306/5100, IPBČeské Budějovice - dalších 20 % emisního kursu upsaných akcií do 31. 8.1999, a to bezhotovostním paltebním převodem na bankovní účetspolečnosti C.S. securities, a.s. č. účtu 2714306/5100, IPBČeské Budějovice - zbývající část emisního kursu akcionář splatí nejpozdějido 31. 3. 2000, a to bezhotovostním platebním převodem nabankovní účet společnosti C.S. securities, a.s., č. účtu2714306/5100, IPB České Budějovice. Akcie, které nebudou upsány pomocí přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií dle obchodního zákoníku v sídle C.S. securities, aa.s.., vČeských Budějovicích, ul. 28. října 19 v pracovní dny v době od1. 9. 1999 do 22. 9. 1999 od 8.00 do 15.00 hodin. Emisní kursnově citovaných akcií podle § 204a odst. 2 písm. c/ obch. zák je roven jejich nominální hodnotě a bude pro všechnyupisovatele stejný. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 1994 - 18. prosince 1996 : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně vevšech věcech nebo pověřený člen představenstva na základě písem-ného nebo ústního pověření předsedy nebo jiného člena ... představen-stva v případě nepřítomnosti předsedy představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo na-tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda před-stavenstva nebo pověřený člen představenstva svůj vlastnoručnípodpis a mohou též uvést svou funkci. zobrazit více skrýt více
posunout dolů