Základní údaje

Historické adresy

13.10.2004 - 30.11.2005 České Budějovice, Pražská č.p.495, PSČ 37004
10.7.1997 - 13.10.2004 Brno, Jahodová ulice 60, okres Brno-město, PSČ 62000
9.1.1995 - 10.7.1997 Brno, Jahodová ulice

60735252

DIČ

Není plátce DPH

11.1.1995 - 30.11.2005

CZ60735252

Datum vzniku

9. ledna 1995

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. listopadu 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. listopadu 2005

Historické názvy

1.11.1999 - 30.11.2005

Silniční stavby a.s.

9.1.1995 - 1.11.1999

Silniční stavby - Stavos a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1498

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.1.2000 - 30.11.2005

42 000 000 Kč

1.11.1999 - 20.1.2000

26 000 000 Kč

21.10.1998 - 1.11.1999

19 000 000 Kč

2.4.1996 - 21.10.1998

13 000 000 Kč

27.3.1996 - 2.4.1996

7 000 000 Kč

9.1.1995 - 27.3.1996

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. listopadu 2005 - 30. listopadu 2005 : I. Společnost Silniční stavby a.s. se sídlem České Budějovice, Pražská č.p. 495, PSČ 370 04, IČ 607 35 252 zanikla sloučením se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídle... m České Budějovice, Pražská čp. 495, PSČ 370 04, IČ 480 35 599, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 8032, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 25. 10. 2005 s účinností od 30. 11. 2005 jmění zaniklé společnosti. II. Z obchodního resjtříku se vymazává společnost Silniční stavby a.s. se sídlem České Budějovice, Pražská č.p. 495, PSČ 370 04, IČ 607 35 252 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 1998 - 30. listopadu 2005 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.4.1998.
 • 10. července 1997 - 30. listopadu 2005 : Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 29.5.1997.
 • 1. listopadu 1999 - 20. ledna 2000 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 27.8.1999.Valná hromada schvaluje záměr zvýšit základní jmění společnostio 16 000 000,-Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs ... budesplacen nepeněžitým vkladem stávajícího akcionáře p. FrantiškaSobotky, r.č. 391203/473, bytem Střelice, nám. Svobody 5spočívajícím ve vkladu vlastnického práva k pozemkům zapsanýmmimo jiné u Katastrálního úřadu Brno-město na LV 583 pro okresBrno-město, obec Brno, kat. území Brněnské Ivanovicet.j. pozemek parc. číslo výměra m2 druhzpůsob využití------------------------------------------------------------250/24 538 zastavěná plocha250/3 394 zastavěná plochabez stavby250/50 185 ostatní plochajiná plocha254 68 ostatní plochajiná plocha255 129 ostatní plochajiná plocha257 48 ostatní plochajiná plochapozemky ve zjednod. evidenci - parcely původ graf.příděl /GP/5144 30205145 15255146 32005147 24475148 1905149 8095150 108345199 7135201 4305203 675204 17195205 5735206 7695207 11555208 3595209 200t.j. pozemky o celkové výměře 29 372 m2. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 20. ledna 2000 : Ocenění nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního jměníčiní Kč 16 000 000,-, slovy: šestnáct milionů korun českých,t.j. emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejichjm... enovité hodnotě.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.Valné hromadě bylo doloženo ocenění nepeněžitého vkladuznaleckými posudky p. Aloise Lišky, Střelice, Nebovidská 626,soudního znalce v základním oboru ekonomika a stavebnictví proodvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné, průmyslové azemědělské, poř. č. znaleckého deníku 1768/99, ze dne 23.8.1999a znaleckým posudkem p. Karla Nekuži, Brno, Závist 46a ze dne23.8.1999, rovněž znalce pro základní obor ekonomika v odvětvíceny a odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví v odvětvístavby obytné a zemědělské, por. č. znaleckého deníku 2669,přičemž v obou posudcích je nepeněžitý vklad oceněn shodněčástkou 16 000 000,-Kč, slovy šestnáct milionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1999 - 20. ledna 2000 : Počet a hodnota upisovaných akcií:počet: 15 jmenovitá hodnota: 1 000 000,-Kčpočet: 5 jmenovitá hodnota: 200 000,-KčDruh akcií: kmenovéForma akcií: na majitelePodoba akcií: list... innáMísto a lhůta pro upsání akcií:počíná běžet 10. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o záměruzvýšit základní jmění do obchodního rejstříku a činí 7 dnů. Velhůtě pro upsání akcií musí být tyto současně i splaceny, t.j.společnosti musí vkladatel předat písemné prohlášení dle ust. §60 odst. 1 obch. zák. a současně předat předmět vkladu. Místempro upsání a splacení akcií je sídlo společnosti.Vkladateli budou po zápisu zvýšeného základního jmění vydányakcie do 30 dnů od právní moci příslušného usnesení KOS v Brně.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílitnezávislost společnosti na jiných subjektech nabytímvlastnického práva k majetku, který je společností hospodářskyvyužíván a je pro její hospodaření nezbytný. Z tohoto důvodu jevyloučeno přednostní právo při upisování akcií a akcie jsounabízeny k upsání konkrétnímu zájemci, t.j. vlastníkovipředmětných pozemků. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : f) bank. účet pro splacení emisního kursu upsaných akcií:KB a.s., pob. Brno-venkov, č.ú. 1118270297/0100Emisní kurs akcií může být splacen též v hotovosti na pokladněa.s.lhůta pro ... splacení upsaných akcií:upsané akcie musí být v den upsání rovněž splaceny. Lhůtasplatnosti byla takto určena v zájmu společnosti obstarat v conejkratší době dostatečné finanční zdroje nezbytné pro dalšíchod a.s. Nedojde-li ke splacení upsané akcie v den splatnosti,stává se její upsání neúčinným a tyto akcie budou nabídnuty kúpisu ostatním akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : emisní kurs: je roven nominální hodnotě akciílhůta pro upisování: činí celkem 21 dnůzpůsob upisování: peněžitými vkladymísto upisování: sídlo a.s.
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : Akcionáři společnosti uvedení na seznamu akcionářů ke dni konánívalné hromady o zvýšení základního jmění mohou upisovat akciedle svých podílů zde uvedených, t.j.- podílu 14.72 % o ... jmenovité hodnotě akcií 1 914 tis. Kčodpovídá podíl na zvýšeném jmění o jmenovité hodnotě 883 tis. Kč- podílu 26.4 % o jmenovité hodnotě akcií 3 430 tis. Kčodpovídá podíl na zvýšeném jmění o jmenovité hodnotě akcií1 585 tis. Kč (na dosavadní akcii o nominále 1.000,- Kč připadá0,4615 nových akcií o stejné nominální hodnotě, na akcii onominále 10.000,- Kč připadá 0,4615 nových akcií o nominále10.000,- Kč) zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : Přednotní právo akcionářů je spojeno se všemi upisovanýmiakciemi.místo pro uplatnění přednotního práva akcionářů na upsání novýchakcií: sídlo a.s.lhůta pro uplatnění přednostního p... ráva akcionářů na upsánínových akcií: do 14 dnů od zahájení upisovánízahájení upisování: začíná 10. dnem po nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : c) představenstvo a.s. je povinno uveřejnit způsobem závaznýmpro svolání valné hromady informaci o přednostním právuakcionářů, která obsahuje údaje dle ust. § 204a odst. 2obch.zák.... O zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění v obchodním rejstříku uvědomí představenstvo všechnyakcionáře písemně, bezprostředně po doručení příslušnéhousnesení rejstříkového soudu. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : b) počet nových akcií: 87 ks akciíjmenovitá hodnota: 20 ks á 1.000,- Kč8 ks á 10.000,- Kč59 ks á 100.000,- Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: listinná
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : a) částka zvýšení základního jmění:- o 6,000.000,- Kč slovy šestmilionů korun českých- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 30.4.1998 o záměruzvýšit základní jmění.
 • 7. července 1998 - 21. října 1998 : d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou po uplynutí lhůty k uplatnění přednostního práva nabídnutyostatním akcionářům dle seznamu akcionářů ke dni konání... valnéhromady. Veřejná výzva k upisování akcií se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 1997 - 21. října 1998 : Základní jmění: 13,000.000,- Kč, splaceno.
posunout dolů