Základní údaje

Historické adresy

25.1.1999 - 7.12.2004 Bojkovice, Tovární 532, PSČ 68771
18.4.1996 - 25.1.1999 Hradec Králové, Luční 460
25.10.1994 - 18.4.1996 Hradec Králové, Dvorská 232, PSČ 50311

60916435

DIČ

Není plátce DPH

14.12.1994 - 30.9.2004

CZ60916435

Datum vzniku

25. října 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. prosince 2004

Historické názvy

18.4.1996 - 7.12.2004

ZEVETA GROUP a.s.

25.10.1994 - 18.4.1996

JP PROGRES a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1136

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.1.1998 - 7.12.2004

801 000 000 Kč

25.10.1994 - 20.1.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. prosince 2004 - 7. prosince 2004 : I.Společnost ZEVETA GROUP a.s. se sídlem Bojkovice, Tovární 532, identifikační číslo 609 16 435 se vymazává všemi zápisy z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu : Výmaz byl pr... oveden na základě návrhu bez předchozí likvidace když společnost byla zrušena v souladu s ust. § 68 odst. 3 písm. f) obch.zák. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 1999 - 7. prosince 2004 : Obchodní společnost ZEVETA GROUP a.s. se sídlem Bojkovice,Tovární 532, PSČ 687 71, se z a p i s u j e do oddílu B,vložky 2936 obchodního rejstříku Krajského obchodního souduv B... rně. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1997 - 20. ledna 1998 : Výsledná hodnota výše uvedených nepeněžitých vkladů dleznaleckého posudku č.463-123/97 o stanovení celkové hodnotynepeněžitého vkladu-rekapitulace znaleckých posudkůč.460-120/97, č... .461-121/97 a č.462-122/97 činí částku800 380 840,-Kč(slovy osmset miliónůtřistaosmdesát tisícosmsetčtyřicet korun českých) a dle společného znaleckéhoposudku č.1334/125/97 a znaleckého posudku č.624/99/97zpracovaného ing. Pavlem Prokopem a jaroslavem Sedlákem ze dne16.6.1997 činí 800 951 390.-Kč(slovy osmsetmiliónůdevětsetpadesátjedentisíctřistadevadesát korun českých)Úpis akcií výše uvedenými nepeněžitými vklady lze provést vhodnotě 800 000 000,-Kč(slovy osmsetmiliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1997 - 20. ledna 1998 : III. Nehmotný majetek:Specifikovaný a oceněný znaleckým posudkem č.462-122/97 ostanovení hodnoty nehmotného majetku-registrovaných ochrannýchznámek jejichž posledním přihlašovatele... m je ZEVETA a.s.Bojkovice vypracovaný společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS,Společnost auditorů, poradců a znalců, spol. s r.o. ze dne16.6.1997 a znaleckým posudkem č.1333/124/97 zpracovanéhoznalcem Jaroslavem Sedlákem ze dne 12.6.1997. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1997 - 20. ledna 1998 : Výkon přednostního práva je stanoven pro 50(slovy padesát) kusůnově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (slovyjedenmilión korun českých) a pro 75(slovy sedmdesátpět... ) kusůakcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč(slovy desetmiliónůkorun českých)5) Upisování akcií bez využití přednostního práva nebudeprováděno.6) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady a to:I. Nemovitostmi: a) stavby a pozemky v KÚ Bojkovice;b) pozemky v KÚ Bojkovice;c) stavby na cizích pozemcích v KÚ Bojkovice.Výše uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkemč.460-120/97 o ceně výrobního areálu ZEVETA nacházejícího se vkatastálním území Bojkovice, obec Bojkovice, okres UherskéHradiště vypracovaného společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS,Společnost auditorů, poradců a znalců, spol. s r.o. ze dne16.6.1997 a znaleckým posudkem č.623/98/97, zpracovaným znalceming. Pavlem Prokopem ze dne 16.6.1997.II. Movité věci:Soubor movitých věcí, které jsou specifikovány a oceněnyznaleckým posudkem č.461-121/97 o stanovení časové ceny movitéhomajetku, vypracovaného společností AUDIT & CONSULTING EXPERTS,Společnost auditorů, poradců a znalců, spol. s r.o. ze dne16.6.1997 a znaleckým posudkem č.1333/124/97 zpracovanéhoznalcem Jaroslavem Sedlákem ze dne 12.6.1997. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 1997 - 20. ledna 1998 : Jediný akcionář akciové společnosti ZEVETA GROUP a.s., a to vefunkci valné hromady dle § 190 odst.1 obch.zák., rozhodl opřijetí tohoto usnesení o zvýšení základního jmění upsánímno... vých akcií:1) Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno:Základní jmění se zvyšuje o 800 000 000,-Kč(slovy osmset miliónůkorun českých) tedy na celkovou částku 801 000 000,-Kč (slovyosmsetjeden milión korun českých). Nepřipouští se upsání akciínad částku 800 000 000,-Kč (slovy osmset miliónů korun českých)2) Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Základní jmění se zvyšuje upsáním 50 (slovy padesáti) kusů akciío jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč (slovy jeden milión korunčeských) a 75 (slovy sedmdesátipěti) kusů akcií o jmenovitéhodnotě 10 000 000,-Kč(slovy desetmiliónů korun českých). Novéakcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinnépodobě.3) Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní hodnota nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, tj. 1 000 000,-Kč(slovy jedenmilión korun českých) a10 000 000,-Kč(slovy desetmiliónů korun českých) za akcii proakcionáře, kteří mají právo přednostního úpisu akcií.Upisovatelé jsou povinni splatit nejpozději v den úpisu 100%(slovy sto procent) emisní hodnoty akcií.4) Využití přednostího práva:Jediný akcionář využije svého přednostního práva upsat novéakcie upisované ke zvýšení základního jmění v rozsahu jehopodílu na základním jmění. Upisování nových akcií nebudenabídnuto určitým zájemcům, ani na základě veřejné výzvy kupisování akcií. Upisování akcií osobami jenž nejsou akcionářispolečnosti se vylučuje.Místo pro vykonání přednostního práva: Luční 460, HradecKrálové.Lhůta pro vykonání práva přednostního úpisu: do 90 (slovydevadesáti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 20. ledna 1998 : Jediný akcionář:Ladislav Řezáč, r.č. 54 04 14/1699, bytem Žižkova 357,Třebechovice pod Orebem.
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : 5) Upisování akcií bez využití přednostního práva:Upisování akcií bez využití přednostního práva nebude prováděno.
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : 4) Využití přednostního práva:Jediný akcionář využije svého přednostního práva upsat novéakcie upisované ke zvýšení základního jmění v rozsahu jehopodílu na základním jmění. Upisov... ání nových akcií nebudenabídnuto určitým zájemcům, ani na základě veřejné výzvy kupisování akcií.Místo pro vykonání práva přednostního úpisu: Luční 460, HradecKrálové.Lhůta pro vykonání práva přednostního úpisu:Ve dnech od 8.2.1997 ( slovy: osmého února rokutisícdevětsetdevadesátsedm) do 28.2.1997 ( slovy:dvacátéhoosméhoúnoraroku tisícdevětsetdevadesátsedm), bude-li kedni 8.2.1997 (slovy: osméhoúnorarokutisícdevětsetdevadesátsedm)rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o přijetí usnesení o zvýšení základního jmění zapsáno vobchodním rejstříku. Pokud ne, do 20 ( slovy: dvaceti) dnů odprovedení zápisu usnesení o přijetí usnesení o zvýšenízákladního jmění akciové společnosti v obchodním rejstříku.Výkon přednostního práva je stanoven pro 10 ( slovy: deset) kusůnově upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : 3) Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií:Emisní hodnota nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 16,000.000,- Kč ( slovy: šestnáctmilionůkorunčeských) za ... akcii pro akcionáře, kteří mají právo přednostníhoúpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit nejpozději v denúpisu 100 % ( slovy: sto procent) emisní hodnoty akcií na účetvedený u Komerční banky a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.570250247/0100. Platbu je třeba provést platebním příkazem kúhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účet výše uvedený,kde bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisujícífyzické osoby. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Základní jmění se zvyšuje upsáním 10 ( slovy: deseti) kusů akciío jmenovité hodnotě 16,000.000,- Kč ( slovy šestnáctmili... onůkorunčeských). Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : Usnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií:1) Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno:Základní jmění se zvyšuje o 160,000.000,- Kč ( slovy: stošedesátmilionů ko... run českých) tedy na celkovou částku 161,000.000,- Kč( slovy: stošedesátjeden milión korun českých).Nepřipouští se upsání akcií nad částku 160,000.000,- Kč ( slovy:stošedesát milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 23. června 1997 : 6) Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
posunout dolů