92 029 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

-9 035 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

21 844 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

13.4.2002 - 23.8.2013 Praha 2 - Vinohrady, Záhřebská 23 č.p. 170, PSČ 12000
13.1.2000 - 13.4.2002 Praha 6, Osamocená 426
18.3.1996 - 13.1.2000 Praha 6, Evropská 178

61057797

DIČ

Není plátce DPH

1.6.1996 - 23.8.2013

CZ61057797

Datum vzniku

18. března 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. srpna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. srpna 2013

Historické názvy

25.3.2013 - 23.8.2013

Findus C.R. a.s. v likvidaci

13.4.2002 - 25.3.2013

Findus C.R. a.s.

18.3.1996 - 13.4.2002

FRIONOR C.R.a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3846

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.2.2013 - 23.8.2013

267 616 606 Kč

6.2.2008 - 27.2.2013

186 000 000 Kč

31.8.2004 - 6.2.2008

141 816 262 Kč

9.12.2002 - 31.8.2004

37 772 000 Kč

8.11.2000 - 9.12.2002

25 000 000 Kč

7.3.2000 - 8.11.2000

16 000 000 Kč

18.3.1996 - 7.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2013 - 23. srpna 2013 : Společnost Findus C.R. a.s. v likvidaci, Praha 2 - Vinohrady, Záhřebská 23 č.p. 170, PSČ 120 00, identifikační číslo 610 57 797 se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z o... bchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 25. března 2013 - 23. srpna 2013 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Findus C.R. a.s. ze dne 7.3.2013 byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor a to ke dni 7.3.2013.
  • 5. února 2013 - 27. února 2013 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 186.000.000,- Kč (sto osmdesát šest milionů korun českých) o částku 81,616.606,-Kč (osmdesát jeden milion šest set šestnáct... tisíc šest set šest korun českých) na novou výši 267,616.606,-Kč (dvě stě šedesát sedm miliónů šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks ( jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 81,616.606,-Kč (osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých), - akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, - akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204 a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcionář vzdal před tímto rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílů na základním kapitálu společnosti, - nově upisovaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, Findus Sverige Aktiebolag, se sídlem v Bjuv, PSČ 267 81, Švédské království, zapsané ve švédském rejstříku společností pod číslem 556006-4361, (dále jen Findus Sverige Aktiebolag) tak, že mu bude nabídnut 1 ks (1 kus) kmenové listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 81,616.606,-Kč (osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých), a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - místo a lhůta pro úpis nové akcie bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Findus C.R. a.s. na adrese Praha 2 – Vinohrady, Záhřebská 23/170, PSČ 120 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 81,616.606,-Kč (osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých), činí 81,616.606, 46 Kč (osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých čtyřicet šest haléřů českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 0,46 Kč (slovy: čtyřicet šest haléřů českých). -připouští se možnost započtení níže uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Findus Sverige Aktiebolag, proti pohledávce společnosti Findus C.R. a.s., Praha 2 – Vinohrady, Záhřebská 23/170, PSČ 120 00 IČ: 610 57 797 (dále jen Findus C.R. a.s.) na splacení emisního kursu 1 ks (jednoho kusu) kmenové listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 81,616.606,-Kč (slovy: osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých) upsané tímto předem určeným zájemcem: Pohledávky předem určeného zájemce Findus Sverige Aktiebolag tvořící nesplacenou dlužnou částku a její příslušenství, vzniklé z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 25.01.2013 mezi společností Findus Treasury Limited, se sídlem Ross House, Wickham Road, Grimsby, United Kingdom, DN31 3SW, registrované pod číslem 04345741, jako věřitelem (dále jen Findus Treasury Limited.) a společností Findus C.R. a.s. přičemž pohledávka z výše uvedené smlouvy o úvěru byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 25.1.2013 mezi společností Findus Treasury Limited jako postupitelem a společností FoodVest International AB, švédské registrační č. 556691-4015, společností s ručením omezeným založené podle práva Švédska, se sídlem v 267 81, Bjuv, Švédsko, (dále jen FoodVest International AB), jako postupníkem. Dále byla pohledávka následně postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.1.2013 mezi společností FoodVest International AB jako postupitelem a předem určeným zájemcem, společností Findus Sverige Aktiebolag, jako postupníkem. Pohledávka činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorem Petrem Kálalem, se sídlem Klobouková 2170/1, 148 00 Praha 4, oprávnění č. 1639, dne 25.1.2013 k datu vydání zprávy auditora (dále jen zpráva auditora) celkem 81.616.606,46 Kč (slovy: osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých a čtyřicet šest haléřů). Tato pohledávka bude započtena ve výši 81,616.606,-Kč (slovy: osmdesát jeden milion šest set šestnáct tisíc šest set šest korun českých). Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Findus C.R. a.s. na adrese Praha 2 – Vinohrady, Záhřebská 23/170, PSČ 120 00, nejdéle do 3 (tří) dnů od úpisu nové akcie, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude předem určenému zájemci předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií. V případě, že nebudou předem určeným zájemcem upsány všechny mu nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle ust. § 167 Obch.Z. zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2007 - 6. února 2008 : Společnost Findus Sverige Aktiebolag jako jediný akcionář společnosti rozhodl dne 29. října 2007 při výkonu působnosti její valné hromady takto:Základní kapitál společnosti se zvyš... uje o částku 44.183.738,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých), tj. z 141.816.262,- Kč (sto čtyřiceti jednoho milionu osmi set šestnácti tisíc dvou set šedesáti dvou korun českých) na 186.000.000,- Kč (sto osmdesát šest milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nové akcie peněžitým vkladem bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal.Nová akcie společnosti, která bude vydána v důsledku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude listinnou kmenovou akcí na jméno ve jmenovité hodnotě 44.183.738,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých). Celkem bude vydána jedna nová akcie.Všechny akcie upisované v rámci navrhovaného zvýšení, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Findus Sverige Aktiebolag se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361. Tento předem určený zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností. Akcii lze upsat pouze celou. Emisní kurz akcie upisované předem určeným zájemcem činí rovněž 44.183.738,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých).Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře Clifford Chance LLP, Jungmannova Plaza, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době 09.00 do 18.00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty, k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Michala Jaška, advokáta se sídlem Clifford Chance LLP, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku zahájení běhu lhůty pro úpis do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcí bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada souhlasí se započtením části peněžité pohledávky ve výši odpovídající částce zvýšení základního kapitálu akcionáře Findus Sverige Aktiebolag, se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361, v celkové výši 44.191.015,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto devadesát jeden tisíc patnáct korun českých), vzniklé na základě půjčky poskytnuté Findus Sverige Aktiebolag, se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361, společnosti Findus C.R. a.s., se sídlem společnosti Záhřebská 23/170, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 610 57 797, proti pohledávce společnosti za společností Findus Sverige Aktiebolag se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361 v celkové výši 44.183.738,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých) na splacení emisního kurzu jedné upisované nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 44.183.738,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce sedm set třicet osm korun českých). Tato peněžitá pohledávka Findus Sverige Aktiebolag, se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361, v celkové výši 44. 191.015,- Kč (čtyřicet čtyři miliony sto devadesát jeden tisíc patnáct korun českých) vůči společnosti je dle "Zprávy auditora" vypracované dne 24. října 2007 Ing. Miroslavou Havejovou, auditorem č. osvědčení 1680, Bílinská 2030/64, 415 01 Teplice, evidována ke dni 24. října 2007 v účetnictví společnosti jako závazek vůči společnosti Findus Sverige Aktiebolag, se sídlem 201 23 Malmö, Box 326, Švédské království, registrační číslo: 556006-4361.Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií doručit návrh dohody o započtení pohledávek k rukám právního zástupce předem určeného zájemce Mgr. Michala Jaška, advokáta se sídlem Clifford Chance LLP, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Lhůta pro uzavření dohody o započtení se stanoví na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů a začne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
  • 11. srpna 2004 - 31. srpna 2004 : Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 37.772.000,- Kč (třicesedmmiliónůsedmsetsedmdesátdvatisíc korun českých) o částku 104.044.262,- Kč (jednostočtyřimilionů... čtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesátdva korun českých) upsáním nové akcie na základní kapitál ve výši 141.816.262,- Kč (jednostočtyřicetjednamilionůosmsetšestnácttisícdvěstěšedesátdva korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 1 ks (jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, která bude mít jmenovitou hodnotu 104.044.262,- Kč (jednostočtyřimilionůčtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesátdva korun českých). Akcie nebude kótovaná.Při zvýšení základního kapitálu:(a) jediný Akcionář má předností právo upsat novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu, neboť to odpovídá rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti;(b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, na adrese Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;(c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upisování akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu Společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze a toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;(e) vzhledem k tomu, že Společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento sám oprávněn přednostně upsat novou akcii Společnosti;(f) stávající Akcionář je oprávněn upsat na 1 ks (jeden kus) stávající akcie o jmenovité hodnotě 37.772.000,- Kč (třicesedmmiliónůsedmsetsedmdesátdvatisíc korun českých) 1 ks (jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě 104.044.262,- Kč (jednostočtyřimilionůčtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesátdva korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celou akcii;(g) emisní kurs akcie upisované s využitím přednostního práva činí 104.044.262,- Kč (jednostočtyřimilionůčtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesátdva korun českých);(h) přednostní právo spojené s akcií Společnosti je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku při Městském soudě v Praze za zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutí lhůty stanovené pro jeho vykonání.Pokud nová akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je společnost Findus AB, společnost založená podle práva Švédského království, se sídlem Švédské království, S-267 81 Bjuv.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:(a) Místem pro upsání akcie bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, na adrese Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.;(b) Lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(c) Počátek běhu lhůty pro upsání akcie bude obchodní společnost Findus AB oznámen tak, že mu Společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva a toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;(d) Emisní kurs takto upisované akcie činí 104.044.262,- Kč (jednostočtyřimilionůčtyřicetčtyřitisícdvěstěšedesátdva korun českých).Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře vůči Společnosti z důvodu smlouvy o půjčce ve výši 71.511.675,- Kč (sedmdesátjednamilionůpětsetjedenácttisícšestsetsedmdesátpět korun českých), uzavřené dne 21.11.2003 (dvacátéhoprvního listopadu roku dvoutisícíhotřetí) mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře ve výši 71.511.675,- Kč (sedmdesátjednamilionůpětsetjedenácttisícšestsetsedmdesátpět korun českých) vůči Společnosti, a to proti pohledávce Společnosti vůči Akcionáři na splacení emisního kursu jím upsané akcie.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li Akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí Společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcie.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcie, jejíž emisní kurs bude započten proti pohledávce Akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.Nevyužije-li Akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je Akcionář povinen splatit emisní kurs upsané akcie či jeho část, která bude splácena peněžitým vkladem, do tří měsíců od upsání akcií na zvláštní účet č. 68806036/0300, který byl zatím účelem otevřen na jméno Společnosti u Československé obchodní banky, a.s.Dojde-li k upsání akcie bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Findus AB povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do tří měsíců od upsání akcií na zvláštní účet č. 68806036/0300, který byl zatím účelem otevřen na jméno Společnosti u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2002 - 9. prosince 2002 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) očástku 12.772.000,- Kč (slovy dvanáct milionů sedm set sedmdesá... tdva tisíc korun českých) upsáním nových akcií na základníkapitál ve výši 37.772.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů sedmset sedmdesát dva tisíc korun českých), který b ude splacenpeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydáa) 12 ks (slovy dvanáct kusů) kmenových akcií v zaknihovanépodobě znějících na jméno z nichž každá bude mít jmenovitouhodnotu 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun čských) ab) 772 ks (slovy sedm set sedmdesát dva kusů) kmenových akcií vzaknihované podobě znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii.Akcie nebudou registrované.Při zvýšení základního kapitálu:(a) jediný Akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahujeho podílu na základním kapitálu společnosti;(b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdruženíadvokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křižovnické nám. 2, vpracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;(c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (slovy dvacet)ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze,přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jižje právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku;(d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeAkcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, ato tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty naadresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději prvnínásledující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu vPraze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickoupoštou;(e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného Akcionáře,který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tentooprávněn přednostně upsat 100% nových akcií společnosti;(f) stávající Akcionář je oprávněn upsat- na 1 ks (jedn kus) stávající akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých)- 0,51088 ks (padesátjednatisícosmdesátosm stotisícin kusu) novéakcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých)nebo- 0,00051088 ks (padesátjednatisícosmdesátosm stomiliontin kusu)nové akcie o jmenové hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korunčeských) a- na 1 ks (jeden kus) stávající akcie o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých)- 0,51088 ks (padesátjednatisícosmdesátosm stotisícen kusu) novéakcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korunčských) nebo- 510,88 ks (pětsetdest a osmdeástosm setin kusů) nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých)s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž úpis novýchakcií o různých jmenovitých hodnotách lze libovolně kombinovat;(g) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právačiní1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akciiu akcií se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy jedn milionkorun českých) a1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii uakcií se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy jedn tisíc korunčeských);(h) přednostní právo spojené s akciemi je samostatněpřevoditolné od dne, kdy bylo do obchodního rejstříku přiMěstském soudě v Praze zapsáno rozhodnutí valné hromadyspolečnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostníprávo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabidnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost FindusSverige AB., společnost založená podle práva Švédskéhokrálovství, se sídlem Švédské království, SE-26781 Bjuv.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:(a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jekancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1,Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15hodin;(b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (slovy čtrnáct) dnů apočne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhulhůty pro upsání akcie bez využití přednostvního práva, přičemžupsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právnímoc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodníspolečnosti Findus Sverige AB oznámen doporučeným dopisemnejpozději první následují den po uplynutí lhůty pro upisováníakcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíczasláno faxem a elektronickou poštou;(d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu akcieu akcií se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii uakcií se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korunčeských).Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionářevůči společnosti z důvodu smlouvy o úvěru ve výši 38.777.959,91Kč (třicet osm milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc devět setpadesát devět a 91/100 korun českých), uzavřené dne 21. května2002 mezi Akcionářem jako věřitelem a společností jakodlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávkyAkcionáře ve výši 12.772.000,- Kč (slovy dvanáct milionů sedmset sedmdesát dva tisíc korun českých) vůči společnosti, a toproti pohledávce společnosti vůči Akcionáři na splacení emisníhokursu jím upsaných akcií.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním tohoto návrhumusí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedymusí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tímke splácení celého emisního krusu. Má-li Akcionář využítmožnosti započtení shora uvedené pohledávky musí společnostidoručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů odedne upsání akcií.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikacipohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu aemisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten protipohledávce Akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředněověřeny.Nevyužije-li Akcionář této připuštěné možnosti započtení shorauvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůčispolečnosti takovou pohledávku, nebo započítavaná pohledáka jenižší než výše emisního kursu, je Akcionář povinen splatit celýemisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, která budesplácena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcí nazvláštní účet č. 68806036/0300, který byl zatím účelem otevřenna jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s.Dojde-li k upsání akcií bez využití přednostního práva, jepředem určený zájemce obchodní společnosti Findus Sverige ABpovinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jehočást, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č.68806036/0300, který byl zatím účelem otevřen na jménospolečnosti u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 9. května 2000 - 8. listopadu 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.2.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti upsáním nových akcií.Základní jmění společnosti FRIONOR C.R. a.s. se zvyšuje z částky16,000.000... Kč (slovy: čestnáctmiliónůkorun českých) na částku25,000.000 Kč (slovy: dvacetpětmiliónůkorun českých), přičemž senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 9akcií na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě každéakcie 1,000.000 Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých), přičemžýakcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady a emisní kurstěchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1,000.000 Kč(slovy: jedenmiliónkorun českých). Akcie nejsou veřejněobchodovatelné.Akcie představující navržřené zvýšení základního jmění nebudouupisovány veřejně, neboť stávající jediný akcionář společnostiFRIONOR C.R. a.s., jímž je společnost Norway Seafoods ASA plněvyužívá svého přednostního práva a upisuje všech 9 akcií najméno, představujících navržené zvýšení základního jmění ve výši9,000.000 Kč. Počet nových akcií, které lze upsat na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,upisovaných s využitím přednostního práva vzhledem k rozhodnutíjediného akcionáře využít své přednostní právo je omezen pouzecelkovým počtem nových akcií, jinak omezen není.Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou svyužitím přednostního práva upsány v místě sídla společnosti,tj. Praha 6, Osamocená 426, 160 00 Praha 6 a splaceny v plnévýši nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení ozapsání rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet společnosti FRIONOR C.R. a.s. vedený u ČSOB,a.s. pobočka Praha pod číslem 1800688063/0300.Jakékoliv jiné upsání akcií, které nebude provedeno vsouvislosti s využitím přednostního práva se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 13. ledna 2000 - 9. května 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 23.6.1999 o zvýšenízákladního jmění společnosti upsáním nových akcií. Základníjmění společnosti se zvyšuje o 15,000.000,- Kč, přičemž senepřipo... uští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním15.000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě a jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000,- Kč, přičemž akcie mohou být upsánypouze peněžitými vklady a emisní kurs těchto akcií je rovenjejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč. Akcie nejsou veřejněobchodovatelné.Akcie představující navržené zvýšení základního jmění nebudouupisovány veřejně, neboť stávající jediný akcionář společnostiFRIONOR C.R. a.s., jímž je společnost Norway Seafoods ASA plněvyužívá svého přednostního práva a upisuje všech 15.000 ks akciína jméno představující navržené zvýšení základního jmění ve výši15,000.000,- Kč.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč upisovaných svyužitím přednostního práva vzhledem k rozhodnutí jedinéhoakcionáře plně využít své přednostní právo, je omezen pouzetakovým počtem nových akcií, jinak omezen není.Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou svyužitím přednostního práva upsány v místě nového sídlaspolečnosti, tj. Praha 6, Osamocená 426, 160 00 Praha 6, asplaceny v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právnímoci usnesení o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku na účet společnosti FRIONOR C.R. a.s.vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, číslo účtu1800688063/0300.Jakékoliv jiné upsání akcií, které nebude provedeno vsouvislosti s využitím přednostního práva se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů