Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 Národní obrany 823/37, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Historické adresy

17.11.1998 - 15.11.2016 Praha 6, Národní obrany 37, PSČ 13000
10.4.1996 - 17.11.1998 Praha 3, Koněvova 141, PSČ 13000

61058262

DIČ

Není plátce DPH

23.11.2011 - 15.9.2014

CZ61058262

28.12.1998 - 8.10.2010

CZ61058262

Datová schránka

hwzdaem

Historické názvy

17.11.1998 - 15.9.2017

BZM, a.s.

10.4.1996 - 17.11.1998

HGB Real, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3905

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2003

15 560 000 Kč

Historické jmění

10.4.1996 - 30.12.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Historické provozovny

1.8.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • V Borovičkách 360, 285 61, Žleby

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. září 2017 : Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 550/2016-5 ze dne 19.12.2016 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.9.2017.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. září 2003 - 6. května 2008 : Valná hromada společnosti BZM, a.s. konaná dne 27.2.2003 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti :Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.560.... 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set šedesát tisíc korun českých) ze stávající částky 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na částku 15.560.000,- Kč (patnáct milionů pět set šedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl splacen.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 1456 (čtrnácti set padesáti šesti) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (desed tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 14.560.000,- Kč (čtrnáct milionů pět set šedesát tisíc korun českých).Stávající akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku neuplatní. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určenými zájemci, jimiž jsou společnosti ABREVADER s.r.o. (po zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku Kovoplast CZ, s.r.o.), se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Verdunská 819/37 (původní sídlo u Hrabovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00), IČ : 26751542, a FREEWAY GLOBAL LTD., společnost založená a existující podle zákonů Britstkých Panenských ostrovů, se sídlem v kancelářích firmy Alfaro, Ferrer & Ramiréz (BVI) Ltd., P.O. Box 915, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchod. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií s předem určenými zájemci, tj. společnostmi ABREVADER s.r.o. (po zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku Kovoplast CZ, s.r.o.), se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Verdunská 819/37, PSČ 160 00 (původní sídlo u Hrabovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, IČ : 26751542, a FREEWAY GLOBAL LTD., společnost založená a existující podle zákonů Britských Panenských ostrovů, se sídlem v kancelářích firmy Alfaro, Ferrer & Ramirez (BVI) Ltd., P.O. box 915, Road Town, Tortola, Britské Pnenské ostrovy.Utrčitý zájemce - společnosti ABREVADER s.r.o. (po zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku Kovoplast CZ, s.r.o.), se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Verdunská 819/37, PSČ 160 00 (původní sídlo u Hrabovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00), IČ 26751542 upíše 728 (sedm set dvacet osm) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě, určitý zájemce - společnost FREEWAY GLOBAL LTD., společnost založená a existující podle zákonů Britských Panenských ostrovů, se sídlem v kancelářích firmy Alfaro Ferrer & Ramirez (BVI) Ltd., P.O. box 915, Road Town Tortola, Britské Panenské ostrovy, upíše 728 (sedm set dvacet osm) kůsu nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) znějících na jméno v listinné podobě.Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností doručen předem určeným zájemcům nejpozději do 30 dnů od doručení usnesení o zápisu tohoto rozhodntuí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování je sídlo společnosti s tím, že lhůta pro upsání akcií určitými zájemci činí 45 dnů a počíná běžet v den doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, přičemž představenstvo společnosti zašle návrh takové smlouvy určeným zájemcům bezodkladně po nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy bude předem určeným zájemcům zaslán dopisem do místa jejich sídla.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování akcií neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti BZM, a.s., písemně uznaných společností BZM, a.s. do důvodu i výše, přičemž zápočet je možné provést ve výši 14.560.000,- Kč na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výlučně zápočtem. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení jsou , že lze započíst pouze pohledávku či pohledávky nebo jejich část nabyté předem určenými zájemci jako postupníky od věřitelů společnosti jako postupiteli, smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s předm určenými zájemci, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Důvodem navrhovaného započtení je snížení závazků společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2002 - 14. listopadu 2002 : a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku1,300.000,-Kč (slovy: jedenmilion třistatisíc korun českých) zestávající částky 1,000.000,-Kč (slovy : jeden milion korunčeských)... na částku 2,300.000,- Kč (slovy: dva miliony třistatisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 130 kusů(slovy: jednostotřicet) kusů nových kmenových akcií o jmenovitéhodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíckorun českých), znějících na majitele v listinné podobě. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých).Emisní kurz všech upisovanýh akciíčiní 1,300.000,- Kč.c) Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akciíspolečnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti,ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdalpřednostního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. §203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění.Akcie jejíchž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu,budou upsány předem určeným zájemcům, kterým je Miroslav Marek,r.č. 560415/1069, trvalým pobytem Mezno 83, okres Benešov.d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. §204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsáníakcií mezi předem určeným zájemcem t.j. Miroslavem Markem, r.č.560415/069, trvalým pobytem Mezno 83, okres Benešov, podle ust.§ 204,odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění.Určitý zájemce, tj.Miroslav Marek, r.č. 560415/1069, trvalýmpobytem Mezno 83, okres Benešov upíše 130 (slovy: jednostotřicetkusů nových kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč každá, v listinné podobě.Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude Společností doručenpředem určenému zájemci, nejpozději 30 dnů poté, co budespolečnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle ust.§ 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti s tím, želhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí 15 dnů a počíná běžetv den doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenémuzájemci, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takovýnávrh Smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři až poté,co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušnémobchodním rejstříku, rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu společnosti. Návrh smlouvy bude zaslánpředem určenému zájemci doporučeným dopisem do jeho bydlištěnebo lze dopis doručit i osobně.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku.e) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůčispolečnosti BZM, a.s., které byly Společností BZM,a.s.dne 25.9.2001 co do důvodu i do výše písemně uznány ,přičemžzápočet je možné provést ve výši 1 300 000,- Kč na splaceníemisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výlučnězápočtem. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení jsou, že lzezapočíst pouze pohledávku nebo její část, které byly společnostíBZM, a.s. písemně uznány co do důvodu i do výše, započíst lzepohledávku či pohledávky nebo jejich část nabyté předem určenýmzájemcem jako postupníkem od věřitelů společnosti jakopostupiteli, smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena velhůtě patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií podle§ 204 odst. 5 a 205 obchodního zákoníku, nejpozději však předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů