5 683 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

611 tis. Kč

Zisk za rok 2008

136 122 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

6.2.2001 - 4.7.2011 Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ 16200
6.6.1996 - 6.2.2001 Praha 1, Opletalova 41, PSČ 11000

61058661

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1996 - 30.6.2009

CZ61058661

Datum vzniku

6. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. července 2011

Historické názvy

1.11.1999 - 4.7.2011

EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s.

6.6.1996 - 1.11.1999

MIKAS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3962

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.5.2005 - 4.7.2011

143 000 000 Kč

15.3.2004 - 31.5.2005

90 000 000 Kč

18.11.2002 - 15.3.2004

90 000 000 Kč

6.2.2001 - 18.11.2002

27 000 000 Kč

6.6.1996 - 6.2.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. července 2011 - 4. července 2011 : Dne 15.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti a formou notářského zápisu, sepsaného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, pod sp.zn. NZ 627/2011, N 627/2011, poříd... il rozhodnutí o tom, že se společnost EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. zrušuje bez likvidace s přechodem jmění, práv a povinností na společnost Praha 6, Dejvice, Eliášova 327/12, okres Praha Hl.m., PSČ: 160 00, IČ: 24836982, v důsledku fúze sloučením. Projekt fúze byl vypracován dne 20.4.2011 a dne 26.4.2011 byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku. Nástupnickou právnickou osobou společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. je tak společnost RS - ER, SE. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2011 - 4. července 2011 : Dne 15.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti a formou notářského zápisu, sepsaného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, pod sp.zn. NZ 627/2011, N 627/2011, poříd... il rozhodnutí o tom, že se společnost EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. zrušuje bez likvidace s přechodem jmění, práv a povinností na společnost Praha 6, Dejvice, Eliášova 327/12, okres Praha Hl.m., PSČ: 160 00, IČ: 24836982, v důsledku fúze sloučením. Projekt fúze byl vypracován dne 20.4.2011 a dne 26.4.2011 byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku. Nástupnickou právnickou osobou společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. je tak společnost RS - ER, SE. zobrazit více skrýt více
  • 6. června 1996 - 4. července 2011 : Společnost byla založena jednorázově bez upisování akcií dne16.4.1996, byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo adozorčí rada- osvědčeno notářským zápisem N 155/96, NZ 122/... 96zápisem N 155/96, NZ 122/96- základní jmění 1000000,-Kč splaceno zobrazit více skrýt více
  • 18. února 2005 - 31. května 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8. prosince 2004 sepsané ve formě notářského zápisu N 293/2004, NZ 197/2004 ze dne 8. prosince 2004Jediný akcionář s... polečnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. rozhodl, že:1) se vzdává přednostního práva na upsání nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 a ustanovení § 220b odst. 5 obchodního zákoníku.2) se zvyšuje základní kapitál společnosti: a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti je 53,000.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů korun českých), tedy z částky 90,000.000,-Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) na částku 143,000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři milionů korun českých) a tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) základní kapitál bude zvýšen upsáním 53 kusů nových kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. c) veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude jediný akcionář společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. - společnost INVEST-FINANCE spol. s r.o., a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen jedinému akcionáři společnosti nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s.do obchodního rejstříku. d) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá podíl 53/90 na jedné nové akcii s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. e) celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávce jediného akcionáře včetně jejího příslušenství, kterou pro tento účel schválil jediný akcionář, a to dnem uzavření smlouvy o započtení.3) uděluje souhlas se započtením níže specifikované pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu.Specifikace pohledávky:věřitel:INVEST-FINANCE spol. s r.o., IČ: 62 96 79 08, se sídlem Kutná Hora, nám. Národního odboje 48, PSČ: 284 01;dlužník: EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s., IČ: 61 05 86 61, se sídlem Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ: 162 00;výše pohledávky: 53,000.000,- Kč;splatnost: 6. prosince 2004;právní důvod vzniku pohledávky: Smlouva o půjčce ze dne 16. listopadu 2004,na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 53,000.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů korun českých).4) schvaluje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení s tím, že: - lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen jedinému akcionáři společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. - společnosti INVEST-FINANCE spol. s r.o. nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s., na adrese Praha 6, Na Petřinách 1897/29, PSČ: 162 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.- lhůta 14 dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet od dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen jedinému akcionáři společnosti EUROPE REAL ESTATE INVESTMENT a.s. - společnosti INVEST-FINANCE spol. s r.o. nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 26. června 2002 - 18. listopadu 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne1. února 2002 sepsané v notářském zápisu N 24/2002, NZ 19/2002.Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že... :I. zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše27,000.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů korun českých) nacelkovou částku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zák-ladního kapitálu se nepřipouští.II. Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.III. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akciíspolečnosti v počtu 63 ks, vydaných v listinné podobě, znějícíchna jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy:jeden milion korun českých), se kterými jsou spojena stejná prá-va jako s akciemi dříve upsanými. Emisní kurs nově upisovanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií.Nově upsané akcie nebudou registrované. Stávající akcie, jejichdruh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.IV. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím před-nostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení §204a Obchodního zákoníku.V. Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostníprávo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle společ-nosti zapsaném v obchodním rejstříku, a to ve lhůtě patnáctidnů. Počátek běhu této lhůty bude den následující po dni, kdybude akcionáři doručena informace představenstva o přednostnímprávu a počátku běhu lhůty dle ustanovení § 204a odst. 2 Obchod-ního zákoníku, kterou je představenstvo povinno doporučeně zas-lat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dne právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře otomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Najednu dosavadní akcii připadá 2 1/3 nové akcie.VI. Jediný akcionář společnosti upíše všechny nově upisovanéakcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnostív písemné formě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzav-ření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti, zapsanémv obchodním rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude jediné-mu akcionáři společnosti doručen současně s informací předsta-venstva společnosti o přednostním právu a počátku běhu lhůtydle ustanovení § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku.VII. Smlouva o upsání akcií musí splňovat podmínky ustanovení §204 odst. 5 Obchodního zákoníku a musí mít obsahové náležitostidle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Představenstvospolečnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsá-ní akcií jedinému akcionáři do 14 dnů ode dne právní moci usne-sení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.VIII. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) Obchodníhozákoníku se připouští započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na spla-cení emisního kursu, a to ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyři-cet dva milionů korun českých). Výše uvedenou peněžitou pohle-dávkou jediného akcionáře vůči společnosti je pohledávka z titu-lu poskytnutí plnění jediného akcionáře společnosti, jako věři-tele, společnosti jako dlužníkovi, ze smlouvy uzavřené mezi je-diným akcionářem společnosti a společností dne 8. března 2001,jejíž celková výše činila ke dni 24. ledna 2002 částku42,198.356,71 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů sto devadesát osmtisíc tři sta padesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů).IX. S ohledem na skutečnost, že emisní kurs akcií emitovaných nazvýšení základního kapitálu bude do výše 42,000.000,- Kč (slovy:čtyřicet dva milionů korun českých) splacen započtením výše spe-cifikované peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společ-nosti, stanovují se, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.j) Obchodního zákoníku, tato pravidla postupu pro uzavřenísmlouvy o započtení: Představenstvo společnosti je povinno do-ručit návrh smlouvy o započtení jedinému akcionáři společnostive lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouvao započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 14 dnů ode dnedoručení jejího návrhu jedinému akcionáři společnosti, a to vsídle společnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Uzavřenímsmlouvy o započtení mezi společností jediným akcionářem budeemisní kurs akcií splacen do výše 42,000.000,- Kč (slovy: čtyři-cet dva milionů korun českých).X. Jediný akcionář společnosti, splatí emisní kurs akcií, kteréupíše na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitáluspolečnosti, v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 Obchodníhozákoníku, takto:1) Částku 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korunčeských), tj. 66,7 % emisního kursu nově upsaných akcií, splatíjediný akcionář společnosti dnem uzavření smlouvy o započtení.2) Zbývvající část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku vevýši 21,000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun čes-kých), tj. 33,3 % emisního kursu nově upsaných akcií, splatí je-diný akcionář společnosti nejpozději do jednoho roku ode dne zá-pisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a tona zvláštní účet zřízený pro tento účel. Tímto účtem je účetčíslo 25005-124821003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s.,se sídlem Na Příkopě 858/20, 11380, Praha 1. zobrazit více skrýt více
  • 24. února 2000 - 15. srpna 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16. listopadu 1999 sepsanév notářském zápisu N 501/99, NZ 455/99:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty1.000.000,- Kč (jeden... milion korun českých) o částku 26.000.000,-Kč (dvacetšestmilionů korun českých) na konečnou hodnotu27.000.000,- Kč (dvacetsedmmilionů korun českých). Důvodemzvýšení je potřeba získání volných finančních zdrojů k rozšířeníobchodní činnosti společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje.Upisování akcií nad uvedené zvýšení se nepřípouští.Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitým vklademstávajícího akcionáře, tj. s využitím přednostního práva úpisudosavadního jediného akcionáře společnosti.Upisování bude 26 ks (dvacetšest kusů) nových akcií listinnépodoby znějících na majitele, přičemž každá nová akcie bude mítjmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budouspojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Emisní kurs se stanoví tak, že cena nově vydávaných akcií jerovna jejich jmenovité hodnotě, takže za každou akcii upisovatelzaplatí částku 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých). Akcienebudou veřejně obchodovatelné.Výkon přednostního práva dosavadního akcionáře upsat nověvydávané akcie společnosti bude možno provést ve lhůtě čtrnáctidnů, která počne běžet první pracovní den třetího týdne pozápisu dnes učiněného rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku. Místem úpisu je kancelářspolečnosti na adrese Praha 6, Na Petřinách 29.Majitel kmenových akcií společnosti v celkové hodnotě1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) má právo upsat najednu dosavadní akcii 26 ks (dvacetšest kusů) upisovaných akcií.Právo přednostního úpisu se uplatní podle poměru akcií v drženíupisovatele k rozhodnému dni, kterým je prvý den prvého kolaupisování.Upisovatelé jsou povinni splatit 30% emisního kursu upsanýchakcií poukázáním na účet společnosti č. 109627261/5100, vedenýna jméno společnosti u Investiční a Poštovní banky, a.s., tak,aby tato částka byla odepsána z účtu upisovatele nejpozději vden úpisu. Tuto skutečnost je nutno prokázat při úpisu doklademo odepsání příslušné částky z účtu upisovatele u peněžníhoústavu.Akcie lze splácet pouze peněžitými vklady.Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k úpisu nově vydávaných akcií svyužitím přednostního práva akcionářem společnosti, nebudou tytoakcie nabídnuty žádné jiné osobě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů