Trendy

194 686 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-23 853 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

267 934 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 8.8.2013 Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou

Historické adresy

29.4.2009 - 8.8.2013 Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 46601
23.6.1999 - 29.4.2009 Jablonec nad Nisou, Liberecká 104, PSČ 46601
7.12.1994 - 23.6.1999 Jablonec nad Nisou, Liberecká 104

61539881

DIČ

od 1.2.1995

CZ61539881

Datová schránka

yekemrh

Historické názvy

7.12.1994 - 8.8.2013

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 643

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2013

150 500 000 Kč

Historické jmění

23.6.1999 - 5.12.2013

301 000 000 Kč

26.1.1998 - 23.6.1999

1 000 000 Kč

7.12.1994 - 26.1.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 9751970287 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

7.12.1994 - 20.7.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Liberecká 480/104, 466 01, Jablonec nad Nisou

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2013 - 19. února 2015 : 1. Důvod a účel snížení základního kapitálu Ke společné žádosti obou akcionářů společnosti prověřilo představenstvo společnosti možnost snížení základního kapitálu společnosti o čá... stku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých). S ohledem na to, že k dnešnímu dni valná hromada společnosti v souladu se stanovami neschválila žádnou koncepci podnikatelské činnosti společnosti, která by vyžadovala akumulaci zdrojů v uvedené výši, nejsou tyto zdroje pro společnost potřebné. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je umožnit akcionářům společnosti podílet se na těchto zdrojích. Současně představenstvo společnosti na společnou žádost obou akcionářů společnosti nechalo dvěma nezávislými odborníky ověřit, že snížení základního kapitálu v navrhovaném rozsahu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů za společností (sporných i nesporných), ani neohrozí provoz společnosti. S ohledem na závěry těchto odborníků se představenstvo domnívá, že navrhované snížení základního kapitálu společnosti nepovede k uvedeným negativním následkům. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 301.000.000,- Kč (slovy: tři sta jeden milión korun českých) na 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů pět set tisíc korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) snížena o 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude vyplacena částka 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3.3. Představenstvo zajistí výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům ve lhůtě do 5 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem společnosti akcionáři sdělí. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti4.1. Dosavadní listinné akcie společnosti v počtu 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) musí být všemi akcionáři za účelem provedení výměny těchto akcií za akcie se jmenovitou hodnotou ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) společnosti předloženy nejpozději do 2 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2013 - 19. února 2015 : Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto:Akcie společnosti jsou mezi akcionáři společnosti volně převoditelné. Převod akcií společnosti na třetí osobu ... je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. ledna 2003 - 2. července 2013 : Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnostitakto:1. Akcionáři mají přednostní právo na koupi, dar, směnu či jinýzpůsob nabytí akcií společnosti, které akcionář ... společnostimá v úmyslu prodat, směnit či jiným způsobem zcizit. Převodakcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv apovinností vyplývajících ze znění Smlouvy o strategickémpartnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorbyceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou aspolečností MVV EPS s.r.o.2. V případě, že některý z akcionářů (dále jen převodce) má vúmyslu prodat nebo jinak zcizit své akcie, pak:a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatníakcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svýmiackiemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomtoprvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést:- druh, formu a čísla akcií, které chce převést- cenu jedné akcie, za níž chce akcie převést; tato cenanesmí být v případě zamýšleného prodeje vyšší než cenanavrhovaná třetí osobou; v případě, že je zamýšleno jinézcizení než prodej, nesmí být vyšší, než cena určená vespolečném posudku zpracovaném dvěma znalci nezávislýmina společnosti a ackionářích- způsob zaplacení kupní ceny akcií; pokud ho neuvede,platí, že se jedná o bezhotovostní převod z účtu na účet- zda je možná částečná akceptace nabídky; pokud převodcev nabídce výslovně nevyloučí možnost částečné akceptacenabídky, platí, že částečná akceptace je možná- firmu a sídlo, resp. adresu možných zájemců o akcie(pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetístrany, pak také firmu a sídlo, resp. adresu třetístrany), pokud takový zájemce existuje.- veškeré další podmínky zamýšleného převodu.Převodce je povinen stejnopis znaleckého posudkuvypracovaného podle výše stanovených pravidel zaslatostatním akcionářům spolu s prvním vyrozuměním o převodu.Náklady na vypracování znaleckého posudku a pořízení jehostejnopisů jdou k tíži převodce.Toto prvé vyrozumění o převodu představuje návrh nauzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu ustano-vení § 43a a násl. občanského zákoníku a převodce neníoprávněn tento návrh jednostranně odvolat nebo měnit.b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne(maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetístranou) ostatním akcionářů své akcie, a to v poměru, vjakém se jejich akcie podílejí na základním kapitáluspolečnosti snížené o hodnotu akcií akcionáře, kterýnabízí své akcie k převodu.c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečněakceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinniv případě koupě všech nebo části nabídnutých akciízaplatit převodci jejich kupní cenu za podmínekuvedených v nabídce, a to nejpozději do 45 dnů oddoručení prvého vyrozumění o převodu. Zaplacením tétokupní ceny dojde k uzavření smlouvy o převodu akcií apřevodce je povinen na takto zakoupěných listinnýchakciích na jméno neprodleně vyznačit rubopis veprospěch nabyvatele a předat tyto akcie nabyvateli(§ 156 odst. 6 obchodního zákoníku).Pokud někteří akcionáři akceptovali nabídku, kterájím byla převodcem učiněna, pouze částečně, má se zato, že ve zbývajícím rozsahu nabídku odmítli.d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebylaostatními akcionáři přijata nabídka vůbec nebo v plnémrozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinenbez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnutéakcie těm akcionářům, kteří svojí nabídku akceptovali vplném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu").e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkovýpočet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií jeshodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu.Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění opřevodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsouochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druháakceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhéakceptace potvrdí osloveným akcionářů rozsah, v jakémbylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokudsouhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutýchakcií, je poměr v jakém budou tyto akceptace uspokoje-ny, dán na vůli převodce.V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupníceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhéakceptace.3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvémvyrozumění o převodu v nabízeném rozsahu nebo pokud nebyla vnabízeném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění opřevodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie(dále jen "volné akcie") převést na zájemce ze strany třetíchosob, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním opřevodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí býtminimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvémvyrozumění o převodu. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 1999 - 8. ledna 2003 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanovspolečnosti takto:1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem,směnou či jiným způsobem) akcií společn... osti. Převod akciíspolečnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinnostívyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství,Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny teplauzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeskéteplárny, a.s. (dále jen SČT).2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce")přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak:a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatníakcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi(dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozuměnío převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přejesvé akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodníjméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možnýnabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak takéjméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínkyzamýšleného převodu.Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvedepřevodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržnícenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodnýchpochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinenuvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směnybude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcienabídnuty ostatním akcionářům,b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně zastejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářůmsvé akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí nazákladním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře,který nabízí své akcie k převodu,c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečněakceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinnni v případěkoupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínekuvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů odedoručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionářineakceptovali nabídku, která jim byla převodcen učiněna, v plnémrozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmídli,d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebylaostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízenýchakcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladunabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojinabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozuměnío převodu"),e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový početodmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovoucenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů oddoručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionářirozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku(dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručenídruhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakémbylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrndruhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, vjakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. Vpřípadě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30(třicet) dnů ode doručení potvrzení druhé akceptace.3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvémvyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plnémrozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, mápřevodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volnéakcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu sprvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volnýchakcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká bylaupravena v prvém vyrozumění o převodu.4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován vsouladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a tonejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty prodruhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty proprvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku vplném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné aopět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov.5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů,nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií jepodmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak jepřevod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 1999 - 23. června 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská arealitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nadNisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základn... íhojmění takto:1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy:třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) surčením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kčnepřipouští,2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusůnových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinnépodobě,3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s §203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníkuupsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionářispolečnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto:a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19,Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akciína jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětemje teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvouznalců, a to:aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5.3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenilpředmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč,ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č.1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody"ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmětnepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč,přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vkladakcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč,b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179,IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a toformou peněžitého vkladu.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonecnad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 50 (slovy:padesát) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labemo zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč(slovy: jeden milion korun českých) a je splatný nejpozději do100 (slovy jednoho sta) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonecnad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 100(slovy: jednoho sta) dnů a místem splácení je sídlo společnosti.Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanovspolečnosti takto:1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem,směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akciíspolečnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinnostívyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství,Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny teplauzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeskéteplárny, a.s (dále jen SČT).2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce")přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak:a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatníakcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi(dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozuměnío převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přejesvé akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodníjméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možnýnabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak takéjméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínkyzamýšleného převodu.Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvedepřevodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržnícenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodnýchpochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinenuvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směnybude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcienabídnuty ostatním akcionářům,b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně zastejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářůmsvé akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí nazákladním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře,který nabízí své akcie k převodu,c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečněakceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případěkoupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínekuvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů oddoručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionářineakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plnémrozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli,d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebylaostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízenýchakcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladunabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojinabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění opřevodu"),e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový početodmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovoucenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů oddoručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionářirozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku(dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručenídruhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakémbylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrndruhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, vjakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce.V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30(třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace.3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvémvyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plnémrozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, mápřevodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volnéakcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvýmvyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akciímusí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena vprvém vyrozumění o převodu.4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován vsouladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a tonejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty prodruhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty proprvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídkuv plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné aopět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov.5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů,nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií jepodmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak jepřevod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 1998 - 2. března 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská arealitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nadNisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základn... íhojmění takto:1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy:třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) surčením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kčnepřipouští,2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusůnových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinnépodobě,3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s §203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníkuupsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionářispolečnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto:a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19,Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akciína jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětemje teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvouznalců, a to:aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5.3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenilpředmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč,ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č.1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody"ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmětnepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč,přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vkladakcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč,b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179,IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a toformou peněžitého vkladu.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonecnad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 5 (slovy:pět) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labemo zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku,5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilión korun českých) a je splatný nejpozději do 10(slovy: deseti) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonecnad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 10(slovy: deseti dnů a místem splácení je sídlo společnosti.Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanovspolečnosti takto:1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem,směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akciíspolečnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinnostívyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství,Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny teplauzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeskéteplárny, a.s (dále jen SČT).2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce")přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak:a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatníakcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi(dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozuměnío převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přejesvé akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodníjméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možnýnabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak takéjméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínkyzamýšleného převodu.Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvedepřevodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržnícenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodnýchpochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinenuvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směnybude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcienabídnuty ostatním akcionářům,b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně zastejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářůmsvé akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí nazákladním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře,který nabízí své akcie k převodu,c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečněakceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případěkoupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínekuvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů oddoručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionářineakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plnémrozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli,d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebylaostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízenýchakcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladunabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojinabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění opřevodu"),e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový početodmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovoucenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů oddoručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionářirozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku(dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručenídruhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakémbylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrndruhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, vjakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce.V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30(třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace.3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvémvyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plnémrozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, mápřevodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volnéakcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvýmvyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akciímusí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena vprvém vyrozumění o převodu.4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován vsouladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a tonejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty prodruhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty proprvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídkuv plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné aopět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov.5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů,nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií jepodmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak jepřevod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 1998 - 11. prosince 1998 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Omezení převoditelnosti kacií na jméno upravuje článek 8 stanovspolečnosti takto:1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem,... směnou, či jiným způsobem) akcií společnosti.2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen převodce)přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak:a) převodce písemně (doporučeným dopisem vyrozumí ostatníakcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi(dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozuměnío převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přejesvé akcie převést, způsob jejího zaplacení, jméno a adresumožných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo veprospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetístrany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu.b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně zastejných podmínek nabídnutých třetí stranou) osatním akcionářůmsvé akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí nazákladním jmění společnosti.c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečněakceptují (dále je "prvá akceptace"), musí v případě koupězaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínekuvedených v nabídce, a to nejpozději do 30ti dnů od doručeníprvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionářineakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plnémrozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli.d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebylaostatními akcionáři přijata nabídka na všechny nabízené akciepřevodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnoutvšechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídkuakceptovali v plném rozsahu (dále jen "vyrozumění o převodu").e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový početodmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovoucenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5ti dnů od doručenídruhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, vjakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen"druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhéakceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylomožné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhýchakceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakémbudou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce.V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 dnůod doručení potvrzení druhé akceptace.3. Pokud žádný z akconářů neakceptoval nabídku v prvémvyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plnémrozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, mápřevodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volnéakcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu sprvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volnýchakcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká bylaupravena v prvém vyrozumění o převodu.4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován vsouladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a tonejpozději do 30ti dnů od marného uplynutí lhůty pro druhouakceptaci (nebo do 30ti dnů od uplynutí lhůty pro prvouakceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku vplném rozsahu), přestvají se tyto akcie považovat za volné aopět na nich vázne přednostní právo dle těchto stanov.5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů,nahrazujících nesplacené akcie na jméno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů