Trendy

44 057 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 958 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

211 591 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2015 Poštovní 133/4, 252 19 Rudná

Historické adresy

4.8.1999 - 4.12.2015 Rudná, Masarykova 105
15.1.1996 - 4.8.1999 Rudná, Masarykova 94

61673056

DIČ

od 22.1.1996

CZ61673056

Datum vzniku

15. ledna 1996

Datová schránka

z4ysuti

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3726

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.10.2017

158 071 000 Kč

Historické jmění

25.8.2017 - 23.10.2017

138 170 834 Kč

25.11.2009 - 25.8.2017

156 741 000 Kč

4.8.1999 - 25.11.2009

14 680 000 Kč

15.1.1996 - 4.8.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

382193329 / 0800

Provozovny

od 20.1.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Poštovní 133/4, 252 19, Rudná

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Druh akcií: Všechny akcie společnosti jsou akcie kmenové.
 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 24. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. srpna 2017 - 23. října 2017 : Město Rudná coby jediný akcionář společnosti Technické služby Rudná a.s. vykonávající působnost valné hromady přijalo dne 22.2.2017 radou města formou notářského zápisu NZ 195/2017... , N 212/2017, následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.900.166,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc jednosto šedesát šest korun českých), upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to jedna akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) a druhá akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých), přičemž akcie nebudou ani imobilizované ani zaknihované;3) akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) bude upsaná a splacená nepeněžitým vkladem, akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) bude upsána a splacena peněžitým vkladem;4) bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 478 ve spojení s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích byl pro ocenění nepeněžitého vkladu rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 21.9.2016 vybrán znalec JUDr. Petr Kondysek, IČO: 12589888, se sídlem 198 00 Praha Hloubětín, V Chaloupkách 406/21, znalec jmenovaný soudem pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a Stavebnictví, odvětví stavby obytné, zemědělské a průmyslové, který o ceně nepeněžitého vkladu vypracoval dne 9.11.2016 znalecký posudek č. 629/111/2016, který doplnil dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2017 (dále jen znalecký posudek);5) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisní kurs má být splácen v penězích, a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise;6) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisí kurs má být splacen v penězích, a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) upisované rovněž na zvýšení základního kapitálu bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, tj. bez využití přednostního práva na upsání nových akcií, neobsahuje toto rozhodnutí náležitosti dle ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích;7) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisí kurs má být splacen v penězích, resp. že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo na upsání nové akcie, jejíž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty určenému zájemci, a to Městu Rudná, adresa Městského úřadu Rudná Masarykova 94, 25219 Rudná, IČO: 00233773;8) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry;9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese Poštovní 133/4, 252 19 Rudná, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli tj. předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli předem určenému zájemci představenstvo předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí;11) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit (i) 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) na účet společnosti č. 382193329/0800, vedený u České spořitelny, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcie, a (ii) 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu akcie o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcie, v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese 252 19 Rudná, Poštovní 133/4, a to tak, že vkladatel (upisovatel) předá společnosti písemné prohlášení o vnesení nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí dle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 12) v souladu s ustanovením § 475 písm. j) zákona o obchodních korporacích schvaluje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého zájemce jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc. č. st. 560 v k.ú. Hořelice, jehož součástí je stavba bez č.p./ č.e.,---pozemek parc. č. st. 561 v k.ú. Hořelice, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,---vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hořelice, obec Rudná, okres Praha-západ.Celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku částku 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) a jediný akcionář tuto cenu schvaluje. Na nepeněžitý vklad bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě.13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 158.071.000,-Kč (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc korun českých).14) V důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov:V Článku 7 bod 7.1. nově zní takto:7.1.Základní kapitál společnosti činí 158.071.000,-Kč (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc korun českých).V Článku 8 bod 8.1. a 8.3. nově zní takto:8.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na:1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých),1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých),1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých).8.3.S akcií o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) je spojeno 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři) hlasů. S akcií o jmenovité hodnotě 19.900.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc korun českých) je spojeno 19.900.000 (slovy: devatenáct milionů devětset tisíc) hlasů. S akcií o jmenovité hodnotě 166,- Kč (slovy: jednosto šedesát šest korun českých) je spojeno 166 (slovy: jednosto šedesát šest) hlasů. Celkový počet hlasů činí 158.071.000 (slovy: jednosto padesát osm milionů sedmdesát jedna tisíc).Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu uvedené v tomto článku Za třetí notářského zápisu nabývá účinnosti až v okamžiku, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu rozhodnutí uvedeného v článku Za druhé tohoto notářského zápisu, tj. v okamžiku, kdy bude nová snížená výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2017 - 25. srpna 2017 : Město Rudná coby jediný akcionář společnosti Technické služby Rudná a.s. vykonávající působnost valné hromady přijalo dne 22.2.2017 radou města formou notářského zápisu NZ 195/2017... , N 212/2017, následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu a návazného procesu jeho zvýšení (viz článek Za třetí tohoto notářského zápisu) je změna struktury aktiv, která povede k zániku pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři a k získání nemovitého majetku nezbytného pro výkon podnikatelské činnosti společnosti.b) Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 18.570.166,- Kč (slovy: osmnáct milionů pětset sedmdesát tisíc jednosto šedesát šest korun českých) z původní výše 156.741.000,- Kč (slovy: jednosto padesát šest milionů sedmset čtyřicet jedna tisíc korun českých) na novou výši 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty jediné akcie společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota akcie sníží z 156.741.000,- Kč (slovy: jednosto padesát šest milionů sedmset čtyřicet jedna tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionůjednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) akcie, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 138.170.834,-Kč (slovy: jednostotřicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) rozvržen na 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) a mající listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcie bude provedeno výměnou současné akcie za akcii o nižší jmenovité hodnotě. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Částka ve výši 18.570.166,- Kč (slovy: osmnáct milionů pětset sedmdesát tisíc jednosto šedesát šest korun českých) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. e) Lhůta k předložení listinných akcií:Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcie za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcie akcionářem společnosti za účelem její výměny za akcii o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcie je adresa sídla společnosti Technické služby Rudná a.s. Poštovní 133/4, 252 19 Rudná. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcii nepředloží, není oprávněn až do jejího předložení vykonávat akcionářská práva s ní spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. f) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti dojde k následující změně stanov: V Článku 7 bod 7.1. nově zní takto:7.1.Základní kapitál společnosti činí 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). V Článku 8 bod 8.1. a 8.3. nově zní takto:8.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých). 8.3.S akcií o jmenovité hodnotě 138.170.834,-Kč (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři korun českých) je spojeno 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři) hlasů. Celkový počet hlasů činí 138.170.834 (slovy: jednosto třicet osm milionů jednosto sedmdesát tisíc osmset třicet čtyři). zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 1996 - 2. července 2014 : Celé základní jmění bylo splaceno před zápisem do obchodníhorejstříku.
 • 15. ledna 1996 - 2. července 2014 : Údaje o založení společnosti:Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou a not.zápisem ze dne 6.10.1995, bez výzvy k upisování akcií.
 • 21. října 2009 - 25. listopadu 2009 : Rada města Rudná přijala jednomyslně za účasti 4 členů následující usnesení, čímž současně při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Rudná a.s. přijala v sou... ladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, toto rozhodnutí Města Rudná jako jediného akcionáře společnosti Technické služby Rudná a.s.:1) rozhoduje o zvýšení základníh kapitálu o částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionůšedesátjedentisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 14 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč( slovy : desetmilionů korun českých) mající listinou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 2 kusy kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 6 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) majících listinnou podobu, akcie nebudou kótované na oficiálním trhu; - 1 kus kmenové akcie znějícíc na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) mající listinnou podobu, akcie nebude kótovaná na oficiálním trhu;3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem ( viz. níže bod 9 tohoto rozhodnutí);4) bere na vědomí, že- v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 20.8.2009 vypracován znalecký posudek, který byl vypracován znalcem: znaleckým ústavem EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ: 110 00 , IČ: 257 61 421 , a to pod číslem N 30263/09 ( dále jen " znalecký posudek "),- shora uvedený znalec byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitých vkladů jmenován usnesením Krajského soudu v Praze čj. 2 Nc 387/2009-23 ze dne 14.7.2009, které nabylo právní moci dne 28.7.2009,- představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií ( § 204 odst. 3 obchodního zákoníku);5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá jediný akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku;6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, uirčuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému ( předem určenému) zájemci, a to Městu Rudná, adresa Městského úřadu Rudná Masarykova 94, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 002 33 773;7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s. , na adrese Rudná, Masarykova 105, ve lhůtě 30 ( slovy: třicet) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli, tj. shora uvedenému ( předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 ( slovy : deseti) dnů ode dne , kdy bude zapsáno toto rozhodnutí ( usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli, tj. shora uvedenému určitému ( předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následijícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurz akcií činí vždy částku 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( slovy : desetmilionů korun českých) , vždy částku 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilion korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ) slovy : jedenmilion korun českých ) , vždy částku 10.000,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ) slovy : desettisíc korun českých ) , částku 1.000,- Kč ) slovy : jedentisíc korun českých ) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ) slovy : jedentisíc korun českých ) ;9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu určitého ( předem určeného) zájemce je nemovitý a movitý majetek, který slouží k provozu, zásobování a hospodaření obce Rudná s pitnou vodou, respektive nakládání s odpadní vodou. Do tohoto majetku náleží:- pozemky pod čerpací stanicí s vodojemem ,v katastrálním území Hořelice, včetně veškerých staveb, zařízení a venkovních úprav na nich,- stavby čerpacích stanic odpadních vod v ulicích Jeronýmova, Na výsluní, Vysočanská, Molákova, Na Drahách, komerční zóna Delvita,- provozní objekt vodního hospodářství včetně příslušenství a zařízení na pozemku parc.č. 189/1, katastrální území Hořelice, obec Rudná,- soubor kanalizačních šachet,- část vedení trubní kanalizace v ulicích Benešova, Boženy Němcové, Čelakovského, Dobrovského, Dvořákova, Havířská, Havlíčkovo náměstí, Holečkova, Husova, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmanova , Živcových, k ČOV, K Sídlišti, Karlova, Karlovotýnská, Ke Školce, Klostermannova, Komenského, Lidická, Masarykova , Máchova, Mládeže, Molákova, Mikoláše Alše, Na Drahách, Dvorská, Na Mýtě, Na Přídělu, Na Sídlišti, Na Skalce, Na Výsluní, Nádražní, Nerudova, Palackého, Pod Můstkem, Poštovní, Příčná, Riegerova, Rybničná, Sládkova, Smetanova, Svážná, Svatopluka Čecha, Šamolinova, Štefánikova, Tylova, 5. května, U Pelikána, V Aleji, V Brance, V Zátiší, Vrchlického, V.Nováka/Jinočanská, Žižkova, Bezručova, Na Panském, V Zahradách, Hořelická, Za kinem, Oblouková, v oblasti komerční zóny a na dálniční odpočívce D5.Podrobný popis shora uvedeného movitého a nemovitého majetku je uveden ve znaleckém posudku, přičemž položkově je tento movitý a nemovitý majetek vymezen v příloze č. 1 znaleckého posudku.Do shora uvedeného majetku patří též nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí, a to :- pozemek parc. č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří- pozemek parc.č. 208/3, druh ostatní plocha,- budova bez čp/če, způsob využití technické vybavení, na pozemku parc.č. st. 502, druh zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném v Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hořelice, obec Rudná, okres Praha - západ.Celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 142.061.000,- Kč ( slovy : jednostočtyřicetdvamilionů šedesátjedentisíc korun českých). Na nepeněžitý vklad budou vydány akcie tak, jak je uvedeno v bodě 2) tohoto rozhodnutí.10) s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163 a) odst. 3 obchodního zákoníku konstatuje, že emisní kurz akcií byl stanoven shodně jako jejich jmenovitá hodnota, a tedy nevzniká rozdíl ve smyslu tohoto ustanovení;11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9) tohoto rozhodnutí;12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje , že 100% emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinnen splatit ve lhůtě 30 ( slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Technické služby Rudná a.s., na adrese Rudná, Masarykova 105, a to tak, že ohledně nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí vkladatel ( upisovatel) předá společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku, ohledně nemovitého majetku nezapisovaného do katastru nemovitostí bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a ohledně movitého majetku bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a současně tento majetek bude předán společnosti;13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 156.741.000,- Kč ( slovy : jednostopadesátšestmilionů sedmsetčtyřicetjednatisíc korun českých ). zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 1998 - 4. srpna 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady ze dne 19.6.1998:a) Základní jmění společnosti se zvyšuje s částky 1 0000 000,-Kčo částku 13 680 000,-Kč, tedy n... a částku 14 680 000,-Kč, a toupsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad tutočástku a tato částka je konečná.b) Důvodem zvýšení základního jmění je zvýšení kreditu aoperativnosti činnosti společnosti ve vztahu k zajišťováníprovozu a služeb pro potřeby občanů obce Rudná.d) Celkem bude upisováno:- 451 kusů akcií, znějících na majitele, se kterými nejsouspojená žádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě10 000,-Kč v listinné podobě,- 917 kusů akcií, znějících na jméno, se kterými nejsou spojenažádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, vlistinné podobě.d) Emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitouhodnotou upisovaných akcií.e) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, a to Obec Rudná, sesídlem Rudná, Masarykova 94, IČ: 00233773, který splatí emisníkurs upisovaných akcií nepeněžitým vkladem, jež tvoří:Vodovodní sítě nacházející se v obci Rudná, okrese Praha-západ,v katastrálních územích Dušníky a Hořelice, a sice potrubí ztrub litinových DN 300 o délce 567 m a DN 200 o délce 1526 m,dále potrubí z trub plastových PVC, a to DN 300 o délce 383 m,DN 200 o délce 1255 m, DN 150 o délce 3580 m, DN 100 o délce9236 m, DN 80 o délce 1163 m a DN 200 o délce 422 m, a potrubí ztrub plastových PE DN 150 o délce 1066 m, včetně součástívodovodní sítě, který tvoří odvzdušňovač VENTEX-DN 80, šachtapro odvzdušňovač, 164 ks sekčních uzávěrů SIGMA, 4 ks uzávěrůHAWLE a 246 kusů zemních hydrantů.f) Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvou znalců, a toznaleckým posudkem soudních znalce Vladimíra Volka, bytemLítovická 169, Hostivice, ze dne 25.4.1998, pod číslem 38/1998znaleckého deníku, na částku 13 723 100,-Kč a znaleckým posudkemsoudního znalce Ing. Zdeňka Jonáka, bytem Husova 348, Rudná uPrahy, ze dne 10.5.1998, pod číslem 1749/35/98 znaleckéhodeníku, na částku 13 688 070,-Kč.g) Na základě shora uvedených posudků se hodnota nepeněžitéhovkladu jediného akcionáře stanovuje na částku 13 680 000,-Kč, ato zaokrouhlením podle nižšího z obou znaleckých posudků.h) S ohledem na skutečnost, že všechny nové akcie budou upsány asplaceny nepeněžitým vkladem, nepřichází v úvahu přednostníprávo akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu § 204 aobchodního zákoníku.ch) Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnemnásledujícím ode dne zapsání rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 60 dní.i) Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti naadrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do15,00 hod.j) Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti naadrese Rudná, Masarykova 94, v pracovní dny od 9,00 hod. do15,00 hod., lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 14 dní odedne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů