Trendy

47 113 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

20 716 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

139 115 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2008 Karlovy Vary, Pražská 219

Historické adresy

30.9.1997 - 9.12.2008 Karlovy Vary, Pražská 125
1.11.1995 - 30.9.1997 Praha 1, U Prašné brány 3
20.9.1994 - 1.11.1995 Praha 1, Václavské nám. 19

61858595

DIČ

od 10.11.1994

CZ61858595

Datum vzniku

20. září 1994

Datová schránka

v53tuh4

Historické názvy

1.11.1995 - 10.9.1996

GOLF Karlovy Vary a.s.

20.9.1994 - 1.11.1995

GARAGE PUPP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2741

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.2.2006

112 600 000 Kč

Historické jmění

6.9.2000 - 21.2.2006

85 000 000 Kč

1.11.1995 - 6.9.2000

5 000 000 Kč

20.9.1994 - 1.11.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2102312522 / 2700

Provozovny

od 19.5.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská 219, 360 01, Karlovy Vary - Olšová Vrata

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. února 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. října 1998 : Obchodní společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., se sídlemKarlovy Vary, Pražská 125, IČ: 61858595 se v y m a z á v áz obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze avl Obchodní společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., se sídlemKarlovy Vary, Pražská 125, IČ: 61858595 se v y m a z á v áz obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze avl...ožka č. 2741 v oddílu B s e u z a v í r á .Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána vobchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka752. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. prosince 2005 - 21. února 2006 : Rozhodnutí valné hromady konané dne 5.12.2005 o zvýšení základního kapitáluDůvody, způsob a rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodu kapitálového posílení jak vlast... ního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnosti zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti, se základní kapitál Společnosti zvyšuje z 85.000.000,- Kč (osmdesáti pěti milionů korun českých) na 112.600.000,- Kč (sto dvanáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. o 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem;navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, jmenovitá hodnota nových akcií:upsáno bude 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových nekótovaných kmenových akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s., v listinné podobě, znějících na jméno, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále jen nové akcie), bez emisního ážia, bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního kapitálu a bez veřejné výzvy k upisování akcií;lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kursu nových akcií:BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., se sídlem Ctiradova 1, Praha 4, IČ 445 20 000, registrované Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (dále jen BCG), jako předem určený zájemce upíše všech 2760 (dva tisíce sedm set šedesát) kusů nových akcií ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obch. zák., kterou uzavře se společností. Představenstvo společnosti návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem do sídla předem určeného zájemce do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. K upsání akcií je předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Místo pro upsání nových akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo předem určeného zájemce, Praha 4, Ctiradova 1;Emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je možno upsat takový počet akcií, který odpovídá poměru podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti, na 1 (jednu) dosavadní akcii přitom připadá maximálně 1 (jedna) akcie;důvod navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů dle § 204a obchodního zákoníku:přednostní právo akcionářů na upisování nově vydaných akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu se v důležitém zájmu společnosti, kterým je výše uvedené posílení vlastního kapitálu, odvrácení nepříznivé obchodní bilance kapitálovým posílením jak vlastního, tak i základního kapitálu, a zejména pak možnost zápočtu pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví společnosti, vylučuje a všechny akcie budou nabídnuty společnosti BCG, jakožte předem určenému zájemci;pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení:Na budoucí pohledávku Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných předem určeným zájemcem ze smlouvy o upsání akcií bude započtena v plné výši pohledávka předem určeného zájemce vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 12. 6. 2001 (dvanáctého června roku dvoutisícího prvního) mezi Společností, jakožto dlužníkem, a společností První hotelová a.s., jakožto původním věřitelem, kterou nabyl předem určený zájemce postoupením dle smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 25. 4. 2002 (dvacátého pátého dubna roku dvoutisícího druhého) mezi První hotelovou a s., jakožto postupitelem, a předem určeným zájemcem, jakožto postupníkem, za společností ve výši 27.600.000,- Kč (dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých), z toho jistina činí 22.300.000,- Kč (dvacet dva miliony tři sta tisíc korun českých) a úrok ke dni 31. 10. 2005 (třicátému prvnímu říjnu roku dvoutisícímu pátému) činí 5.300.000,- Kč (pět milionů tři sta tisíc korun českých).Zápočet jiných vzájemných pohledávek na splacení jmenovitých hodnot nově upsaných akcií se nepřipouští. Písemný návrh Dohody o započtení peněžité pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu akcií proti peněžité pohledávkce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči Společnosti ve shora uvedené výši vyhotoví představenstvo ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude návrh Dohody zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Tato Dohoda musí být uzavřena nejpozději do 20 (dvaceti) dnů, ode dne následujícího po doručení návrhu Dohody předem určenému zájemci. Okamžikem uzavření Dohody je až do výše započítané pohledávky resp. v plné výši splacen emisní kurs jmenovitých hodnot nových akcií upsaných předem určeným zájemcem a současně i základní kapitál společnosti.Dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči BCG, jakožto předem určeného zájemce na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce BCG, jakožto předem určeného zájemce vůči společnosti, vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. Tím dojde k posílení jak vlastního, tak i základního kapitálu, k zániku pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na nemovitostech ve vlastnictví Společnosti resp. k zániku zástavního práva a k minimalizaci finanční tenze v operativním cash flow. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2000 - 6. září 2000 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníkuupsány akcionáři na základě dohody, a to do tří dnů po uplyn... utílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií. Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitými vklady, asice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základěvyužití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, na účet společnosti,a to ve výši 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií. Zbývajícíčást jmenovité hodnoty upsaných akcií bude splacena nejpozdějido jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2000 - 6. září 2000 : Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejněníinformací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2Obchodn... ího zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000,- Kč je možno upsat takový počet akcií, který odpovídápoměru podílu akcionáře na základním jmění společnosti, na jednudosavadní akcii přitom připadá nejméně 12 akcií. Takto upisovanéakcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi najméno, v listinné podobě, s nominální hodnotou jedné akcie vevýši 10.000,- Kč bez emisního ážia. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2000 - 6. září 2000 : Zcela splacené základní jmění společnosti se z důvodu dosaženídalšího ekonomického rozvoje společnosti zvyšuje z 5.000.000,-Kč (slovy: z pěti miliónů korun českých) o 60.000.000,- ... Kč(slovy: o šedesát miliónů korun českých) na 65.000.000,- Kč(slovy: na šedesát pět miliónů korun českých) bez emisního ážia,upsáním 6.000 (slovy šest tisíc) kusů nových veřejně neobchodo-vatelných kmenových akcií společnosti na jméno, v listinnépodobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši Kč 10.000,-(slovy: deset tisíc korun českých) s připuštěním možnostiupisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění,a to maximálně o dalších 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónůkorun českých) na celkových 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pětmiliónů korun českých), tj. o dalších 2.000 (slovy: dva tisíce)kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akciíspolečnosti na jméno, v listinné podobě, s nominální hodnotoujedné akcie ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korunčeských). Emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovitéhodnotě jedné akcie. Nově vydávané akcie budou poskytovatakcionáři stejná práva jako dosud vydávané akcie. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2000 - 6. září 2000 : Úmysl zvýšení základního jmění ve smyslu § 23 odstavec 4:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů