Základní údaje

Historické adresy

8.1.2003 - 1.8.2003 Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
6.6.2001 - 8.1.2003 Praha 2, Londýnská 41, č.p. 506, PSČ 12021
28.6.2000 - 6.6.2001 Praha 1, Na Perštýně 12, PSČ 11000
15.9.1994 - 28.6.2000 Praha 2, Rumunská 1

61858617

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

15. září 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2003

Historické názvy

8.1.2003 - 1.8.2003

ČP penzijní fond, a.s.

6.6.2001 - 8.1.2003

Commercial Union Penzijní Fond, a.s.

15.9.1994 - 6.6.2001

Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2730

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.7.2000 - 1.8.2003

50 000 000 Kč

24.11.1999 - 25.7.2000

40 500 000 Kč

9.8.1999 - 24.11.1999

40 000 000 Kč

24.3.1998 - 9.8.1999

39 500 000 Kč

12.11.1997 - 24.3.1998

132 500 000 Kč

24.9.1997 - 12.11.1997

127 500 000 Kč

11.9.1996 - 24.9.1997

97 500 000 Kč

17.5.1996 - 11.9.1996

87 500 000 Kč

7.7.1995 - 17.5.1996

70 000 000 Kč

15.9.1994 - 7.7.1995

30 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2003 - 1. srpna 2003 : Obchodní společnost ČP penzijní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 17 se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ... ke dni 1.8.2003.Právním důvodem výmazu je zánik sloučením s obchodní společností Penzijní fond České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 1, Turhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 92 , která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1997 - 1. srpna 2003 : Akcie jsou v listinné podobě
 • 24. září 1997 - 20. března 2003 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena souhlasempředstavenstva.
 • 15. dubna 2002 - 8. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti Commercial UnionPenzijní fond, a.s. rozhodla na mimořádné valné hromadě konanédne 21.2.2002 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšu... je o2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na výslednoučástku 52.000.000,- Kč (slovy: padesátdvamilionů korun českých)a to upsáním 20 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány vlistinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádnémveřejném trhu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.Ke zvýšení základního kapitálu dojde s využitím přednostníhopráva akcionářů upsat nové akcie v smyslu § 204a odst.1obchod.zák. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonema stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci opřednostním právu upsat nové akcie, která musí obsahovat alespoňúdaje uvedené v § 204a odst.2 obchod.zák.Místem pro vykonání přednostního práva akcionáře budou kancelářeorganizační složky Altheimer & Gray, Platnéřská 4, Praha 1, stím, že akcie je možno upsat každý pracovní den od 10.00 hodindo 16.00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dvatýdny a upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku. Počátek běhu uvedené lhůty oznámí představenstvospolečnosti akcionářům v písemné informaci o přednostním právudoručeném akcionáři na adresu sídla uvedenou v seznamuakcionářů.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- připadá na každé nové akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč podíl o velikosti 1/25 s tím, že lze upisovat pouzecelé akcie.S využitím přednostního práva upíší akcionáři 20 kmenovýchakcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčkaždá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány k obchodování na žádném věřejném trhu. Emisní kurs upisované akcie činí 2.600.000,- Kč. Emisní ážio činí 2.500.000,-Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a část jejich jmenovitéhodnoty ve výši 30 % a celé emisní ážio budou splaceny na účetspolečnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s.,č.ú.210121003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., se sídlemPraha 1, Na Příkopě 20, PSČ 113 80, a to nejpozději do 90 dnůode dne upsání akcií.Ty akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jakuvedeno výše, budou upsány akcionáři na základě dohody podle §205. zobrazit více skrýt více
 • 27. června 2000 - 26. července 2000 : Jediného skcionář rozhodl ze dne 5. června 2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond,a.s. takto:Z důvodu novely zákona č. 170/1999 Sb. o pezijním ... připojištění,která zvýšila minimální hranici základního jmění penzijníhofondu na 50 milionů Kč ( slovy: padesát milionů korun českých ),a z důvodu povinnosti společnosti uvést výši základního jmění dosouladu se zákonem, rozhodla Mostecká uhelná společnost, a.s. ozvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijnífond, a.s. peněžitým vkladem takto:-----------------------------a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč9.500.000,-- ( slovy: devět milionů pětset tisíc korun českých).b) Upsáno bude celkem 95 ( slovy: devadesát pět )kusů novýchkmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- ( slovy:jednosto tisíc korun českých ), znějící na jméno a v podobělistinné. Emisní kurz každé akcie činí Kč 100.000,-- ( slovy:jednosto tisíc korun českých ).---------------------------------c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust.§ 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonánov sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do dvou týdnů odzápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.---------------d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebnímpříkazem na účet č. 210121003/0400 vedený u Živnostenské bankyPraha a to do 10 (slovy: deseti )pracovních dnů po provedeníúpisu. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1999 - 24. listopadu 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.srpna 1999,osvědčenénotářským zápisem NZ 307/99, o zvýšení základního jměníspolečnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond,a.s. upsáním novýcha... kcií peněžitým vkladem:a)Základní jmění společnosti se zyšuje o pevnou částku Kč500.000,-b)Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovitéhodnotě Kč 100.000,-, znějících na jméno a v podobě listinné.Emisní kurs každé akcie činí Kč 2.900.000,-.c)Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust.§ 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonánov sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisutohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.d)Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebnímpříkazem na účet číslo 210121003/0400 vedený u Živnostenskébanky Praha, a to do lO pracovních dnů po provedení úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1999 - 9. srpna 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. října 1998, osvědčenénotářským zápisem č. NZ 364/98, o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem:a) Základn... í jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku500.000,- Kč.b) Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a v podobě listinné.Emisní kurs každé akcie činí 8.900.000,- Kč.c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionářspolečnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s §204a obch. zák.. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídleMostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku.d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebnímpříkazem na účet č. 1700807424/0600 vedený u general ElektricCapital Bank Praha, a to do 10 pracovních dnů po provedeníúpisu. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 1997 - 12. srpna 1998 : Jediný akcionář: Agrobanka Praha, a.s. se sídlem Praha 1,Hybernská 18, PSČ 111 21
 • 15. prosince 1997 - 24. března 1998 : Usnesení o snížení základního jmění:Zapisuje se usnesení o snížení základního jmění společnosti zdůvodu úhrady ztráty společnosti o pevnou částku ve výši Kč 93mil. Základní jmění s... e snižuje na návrh jediného akcionářespolečnosti bezplatným stažením 930 Ks akcií, resp. zatímníchlistů, v listinné podobě z oběhu, z nichž každá je o jmenovitéhodnotě Kč 100.000,-Kč se lhůtou pro jejich předloženínejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 1997 - 12. listopadu 1997 : Zapisuje se usnesení o zvýšení základního jmění o Kč 5 mil.upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Upisováno bude 50 kd akci... í najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kčkaždá, s emisním kursem 300% jmenovité hodnoty, tj. s emisnímažiem 200%. Převoditelnost akcií je omezena souhlasempředstavenstva společnosti. Všechny akcie budou upsány svyužitím s využitím přednostního práva jediného akcionářespolečnosti Agrobanky Praha, a.s. Upisování akcií se provádí vsídle Všeobecného vzájemného penzijního fondu, a.s., Praha 2,Rumunská l, a to nejpozději do 14 dnů od doručení zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciívčetně emisnío ážia najednou, a to nejpozději do 14 dnů odzápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku na účet Všeobecného vzájemného penzijního fonud, a.s.č. 1700807/0600 u Agrobanky Praha, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 1996 - 24. září 1997 : Základní jmění splaceno ve výši 97500000
posunout dolů