Základní údaje

Sídlo

od 8.2.2013 Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4

Historické adresy

8.2.2013 - 8.2.2013 Na Pankráci 1720/23, Nusle, 140 21 Praha 4
3.4.2002 - 8.2.2013 Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 11000
31.1.1997 - 3.4.2002 Praha 1, Truhlářská 9
11.9.1995 - 31.1.1997 Praha 1, Školská 3
19.9.1994 - 11.9.1995 Praha 1, Spálená 16

61858692

DIČ

Není plátce DPH

12.7.2007 - 31.12.2008

CZ61858692

Datum vzniku

19. září 1994

Datová schránka

v48fm3u

Historické názvy

19.9.1994 - 8.2.2013

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2738

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.9.2017

50 000 000 Kč

Historické jmění

11.7.2012 - 25.9.2017

300 000 000 Kč

1.10.2004 - 11.7.2012

213 699 560 Kč

10.4.2002 - 1.10.2004

210 000 000 Kč

13.2.1997 - 10.4.2002

110 000 000 Kč

19.9.1994 - 13.2.1997

50 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. května 2017 : ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění ...o snížení základního kapitálu:1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426/20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši.2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443. 6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění. 7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 30. června 2013 : Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský...m soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2004 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společn Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společn...ost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2003 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická spol Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická spol...ečnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. září 2005 - 15. ledna 2007 : 1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ... akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti.2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnostia zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 13. února 1997 - 13. listopadu 2002 : Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlemv Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56
 • 13. února 1997 - 13. listopadu 2002 : Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno.
 • 6. února 2002 - 10. dubna 2002 : a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částkunavrhovaného ... zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusůnových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisníkurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z tétočástky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akciíčástku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akciíčástku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážiovšech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč.c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akciíSpolečnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnostiještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svéhopřednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. §203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšenízákladního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je Jediný akcionář Společnosti.d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsáníakcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovnaa.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.),podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platnémznění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovnaa.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě.Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslánJedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnostidoručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akciíJedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylozapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátektéto lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisemdo jeho sídla.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěchzvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelemSpolečnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300,vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů odedne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 1997 - 13. února 1997 : Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fonduČeské pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníkuo zv... ýšení základního jmění společnosti Penzijní fond Česképojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,-Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsánímnových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění byloučiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uvedenv bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů