Základní údaje

Sídlo

od 26.1.2001 Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000

Historické adresy

14.12.2000 - 26.1.2001 Praha 2, Lazarská 13/8 7, PSČ 12000
18.8.1997 - 14.12.2000 Praha 1, Panská 7
16.11.1994 - 18.8.1997 Praha 2, Vinohradská 10

61859524

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1999 - 31.12.2008

CZ61859524

Datum vzniku

16. listopadu 1994

Datová schránka

gb4czf3

Historické názvy

1.1.2006 - 15.3.2007

Winterthur pojišťovna a.s.

22.3.2002 - 1.1.2006

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S.

18.8.1997 - 22.3.2002

Winterthur pojišťovna, a.s.

21.7.1995 - 18.8.1997

Winterthur, pojišťovna, a.s.

16.11.1994 - 21.7.1995

Winterthur a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2831

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2010

900 060 000 Kč

Historické jmění

23.12.2008 - 15.9.2010

638 000 000 Kč

19.12.2001 - 23.12.2008

374 000 000 Kč

5.6.2000 - 19.12.2001

373 000 000 Kč

6.2.1996 - 5.6.2000

363 000 000 Kč

21.7.1995 - 6.2.1996

250 000 000 Kč

16.11.1994 - 21.7.1995

200 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 64) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. září 2014 - 2. června 2017 : Počet členů dozorčí rady: 4
  • 17. září 2014 - 2. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 21. ledna 2014 - 17. září 2014 : Počet členů dozorčí rady:6
  • 21. ledna 2014 - 17. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu:5
  • 16. srpna 2010 - 15. září 2010 : Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva miliónů šedesát tisíc korun českých) ze sou... časné výše 638.000.000,- Kč (slovy: šest set třicet osm miliónů korun českých) na částku 900.060.000,- Kč (slovy: devět set milionů šedesát tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tisíc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní ážio nově upisovaných akcií bude činit 38.482,50 Kč (slovy: třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude tedy činit 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třicet dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých).Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat nové akcie společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, 75008 Paris, Francie (dále též jako ?zájemce? nebo ?upisovatel?). Zájemce je oprávněn upsat 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; podpisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přepravy).Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třicet dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých) nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2105659214/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ32 2700 0000 0021 0565 9214, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávce společnosti vůči zájemci na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 2008 - 23. prosince 2008 : " Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 264,000,000,- Kč (slovy:dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých) ze současné výše 374.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát ... čtyři miliónů korun českých) na částku 638.000.000,- Kč (slovy: šest set třicet osm miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoouští. Částka 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.400 (slovy: dvacet šest tisíc čtyři sta) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii.Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu.Emisní ážio na každou novou na každou novou akcii činí 35.455,- Kč (slovy: třicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých).Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých).Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 1,200,012,000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů dvanáct tisíc korun českých).Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel").Lhůta pro upsání akcií zájemcem, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícho po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurz uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých).Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií (tj. celý emisní kurz). Emisní kurz nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1016499904/2600, vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, resp. pro účely splacení emisního kurzu zájemcem bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ45260000000016499904, BIC: CITICZPX.Proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti." zobrazit více skrýt více
  • 20. října 2001 - 19. prosince 2001 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.4.2001 o zvýšenízákladního kapitálu ze současných 373.000.000,- Kč (slovy:třistasedmdesáttřimiliony korun českých) na 374.000.000,- ... Kč(slovy: třistasedmdesátčtyřimiliony korun českých) peněžitýmvkladem ve výši 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých) aemisní ážio ve výši 350.000.000,- Kč (slovy:třistapadesátmilionů korun českých) s tím, že bude vydáno 100 kskmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíc korun českých) v zaknihované podobě a za každou akciibude nutno zaplatit emisní ážio ve výši 3.500.000,- Kč (slovy:třimilionypětset korun českých). Upisování nad částku1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) senepřipouští.Veškeré nově vydané akcie budou upsány podle dohody akcionářůdle § 205 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Lhůta proupsání akcií dle § 205 zák.č.513/1991 Sb. obchodní zákoník,začíná první den následují po dni pravomocného zápisu rozhodnutío zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti vyrozumí akcionáře o počátku běhulhůty pro úpis nových akcií.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs za upsanéakcie nejpozději do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na účetspolečnosti č.10108269/6200, vedený u CommerzbankAktiengesellschaft, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, PSČ120 21. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 2000 - 5. června 2000 : Mimořádná valná hromada společnosti,na které bylo přítomno100 % základního jmění , se dne 23.listopadu 1999jednomyslně usnesla na zvýšení základního jmění společnostipeněžitým v... kladem o 10.000.000,- Kč, tedy z 363.000.000,- Kč na 373.000.000,- Kč upsáním 1.000 (jednoho tisíce)kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akciína jméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie vevýši 10.000,- Kč bez připuštění možnosti upisovat akcie nadhodnotu navrženého zvýšení základního jmění a bez výzvy kupisování akcií. Emisní kurs každé nové akcie se sestává zjmenovité hodnoty ve výši 10.000,- Kč pro akcii a z emisníhoážia ve výši 270.000,- Kč pro akcii.Účelem tohoto zvýšení základního jmění je pokrytí převodu ztrátz předchozích účetních let,který k 31.12.1998 činí Kč92.948.501,10 a k 2.6.1999 bude činit Kč 140.652.461,73,tzn.celkem Kč 233.600.962,83 a rozšíření a financování obchodníčinnostiPřednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejněníinformací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě10.000 Kč je možno upsat jednu novou akcii, a to v poměru kpodílu akcionářů na základním jmění společnosti. Takto upisovanéakcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi najméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie ve výši10.000,- Kč s emisním ážiem ve výši 270.000,- Kč pro akcii.Všechny akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku (tzn bez výzvy k upisování akcií ve formě peněžníhovkladu).Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění ve smyslu§ 205 Obchodního zákoníku nabude účinnosti po zapsání úmysluzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií.Veškeré nové akcie budou splaceny v hotovosti a sice nejpozdějido 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využitípřednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti Dohody akcionářůo účasti na zvýšení základního jmění,a to na účet společnostiWinterthur pojišťovna, a.s.,u Commerzbank AG,Jugoslávská 1,Praha 1, číslo účtu : 10108269/6200. zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 1994 - 21. července 1995 : Základní jmění splaceno: 30 %Zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 21.10.1994
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů