Trendy

887 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

- 140 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

8 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2002 Praha 10, Petrohradská 18

Historické adresy

2.3.2000 - 19.10.2002 Praha 1, Na Poříčí 25
4.4.1996 - 2.3.2000 Praha 1, Klimentská 1, PSČ 11000
18.1.1995 - 4.4.1996 Praha 3, Libická 7, PSČ 13000

61860590

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 31.1.2012

CZ61860590

Datum vzniku

18. ledna 1995

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. září 2013

Datová schránka

urxqpn4

Historické názvy

4.4.1996 - 20.11.2015

J-Invest a.s.

18.1.1995 - 4.4.1996

Investia a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 2962

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2002

2 000 000 Kč

Historické jmění

18.1.1995 - 27.2.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. listopadu 2015 : Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 415/2015-4 ze dne 25.8.2015, které nabylo právní moci dne 25.6.2015 se zrušuje společnost a nařizuje se její likvidace, a to Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 82 Cm 415/2015-4 ze dne 25.8.2015, které nabylo právní moci dne 25.6.2015 se zrušuje společnost a nařizuje se její likvidace, a to ...ke dni právní moci rozhodnutí o jejím zrušení. zobrazit více skrýt více
  • 9. dubna 2008 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 5.000.000,- Kč na částku 7.000.000,- Kč peněžitými vklady, a to v důležitém z Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2.000.000,- Kč o částku 5.000.000,- Kč na částku 7.000.000,- Kč peněžitými vklady, a to v důležitém z...ájmu společnosti, kterým je zvýšení její konkurenceschopnosti a finanční stability.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním 500 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností splacení emisního kurzu akcií peněžitými vklady.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.Jediný akcionář prohlašuje, že v důležitém zájmu společnosti nevyužívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a rozhoduje, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to Ing. Radku Cestrovi, r.č. 720224/0551, bytem Praha 5, Volutova 2523/14, prof. Vladimíru Klabanovi, CSc., r.č. 420315/163, bytem Brno, Břenkova 3, Mgr. Augustinu Galiovi, r.č.570107/0100, bytem Praha 5, Pod Žvahovem 778/21a, Ing. Karlu Vejmolovi, r.č. 490303/195, bytem Mníšek pod Brdy, Nová 824 a Jaroslavu Sukovi, r.č. 590606/1216, bytem Oldřichov 103.Jediný akcionář prohlašuje, že bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení jeho přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu.Jediný akcionář rozhoduje o tom, že předem určený zájemce Ing. Radek Cestr upíše emisní kurs 50 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, prof. Vladimír Klaban, CSc., upíše emisní kurs 60 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, Mgr. Augustin Galia upíše emisní kurs 270 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, Ing. Karel Vejmola upíše emisní kurs 50 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus a Jaroslav Suk upíše emisní kurs 70 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus.Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností, která tyto smlouvy zpracuje. Každá smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost každému předem určenému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upsání akcií je stanoven tak, že den doručení je dnem počátku běhu této lhůty. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář rozhoduje, že emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku peněžitými vklady, a to na zvláštní účet společnosti č. 108624720/0300, v.s 830020, a to nejpozději do 15. 5. 2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. března 2000 - 27. února 2002 : Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění společnosti z dosavadníhodnoty 1.000.000,- Kč o částku 1.000.000,- Kč na konečnouhodnotu 2.000.000,- Kč. Důvodem zvýšení je potřeba změnyzáp... orného vlastního jmění společnosti na kladné, aby nebylaomezena možnost jejího dalšího rozvoje. Po docílení kladnéhovlastního jmění s plánovanými podnikatelskými aktivitamispolečnosti bude zaručena dlouhodobá stabilita společnosti.Upisování na uvedené zvýšení se nepřipouští.Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady svyužitím přednostního práva úpisu dosavadních akcionářů vpoměru jejich stávajících podílů na základním jmění.Upisováno bude 100 ks nových akcií listinné podoby znějích namajitele, přičemž každá nová akcie bude mít jmenovitou hodnotu10.000,- Kč. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, neboť snimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi jižvydanými. Emisní kurz se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výšiodpovídající jmenovité hodnotě upsaných akcií, takže za každounovou akcii upisovatel zaplatí 10.000,- Kč. Akcie nebudouveřejně obchodovatelné.Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech s tím, že v prvním kolemají právo upisovat dosavadní akcionáři v mezích svéhopřednostního práva. Každý akcionář má právo upsat jednu novouakcii na jednu akcii dosavadní. Právo přednostního úpisu seuplatní podle poměru akcií v držení upisovatele k rozhodnémudni, kterým je prvý den prvého kola upisování. Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhémkole nabídnuty upisovatelům z prvního kola, a to v poměru, vekterém již upsali.Přednotní úpis nových akcií dosavadními akcionáři ( první kolo )bude zahájen první pracovní den druhého týdne po zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku a potrvá dva týdny. Úpis ve druhém kolebude zahájen následující pracovní den po skončení prvního kolaúpisu a potrvá dva dny. Místem úpisu je v obou kolech kancelářsekretariátu předsedy představenstva společnosti v novém sídlespolečnosti na adrese Praha 1, Na Poříčí 25.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií vhotovosti v den úpisu do pokladny v sídle společnosti nebo vpřípadě bezhotovostní platby poukázáním na účet společnosti č.27603-001/2700, vedený na jméno společnosi v Bank AustriaCreditanstalt (CR), a.s., tak, aby čáska odpovídající emisnímukurzu upisovaných akcií byla odepsána z účtu upisovatelenejpozději v den úpisu. Tuto skutečnost je nutno prokázat přiúpisu dokladem o odepsání příslušné částky z účtu upisovatele upeněžního ústavu. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 1996 - 27. února 2002 : Splaceno 100 % základního jmění
  • 18. ledna 1995 - 4. dubna 1996 : Splaceno 30 % základního jmění tj. 300.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů